A1 g e m e e a Uieuws- en Advertentieblad voor 2eeuwsch*VUanderen, No. 3989. Dinsdag 30 October 1900. 40e Jaargang. Engeland en de Z.-A. Repnbliet abonnement De vervulde Vloek. advertentiEn Inzendincf van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F F I T I LLETON TER NEUZEN, 29 October 1900. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. TER SEIIKESSCHE (IHK tYT Voor Per drie maauden biunen Ter Neuzen f 1,s Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. Woensdttj{- en VriJd»Vavond, ult*e.on.lerd op Feeotdagen, bij de Firnm f. J. AM MIC IAWBK to Ter Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel' meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tveemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. »i« bl»il .erachijnt jlaandag- De telegram men spreken duidelijk genoeg van bet succes der Boeren, hoe onvolledig ze ook Hoe kan toch, zoo zouden we willen vragen, mogen zijn. de verovering van een trein met een ver- la^viuj v*w o keuningsbrigade op 8 October eerst den 19en uit Johannesburg geseind worden en pas den 26"° te Londen bekend worden? Moet dit daardoor ver- klaard worden, dat de geheele afdeeling gepakt werd en er das geen Engelschman overbleef om het aan Roberts' te vertellen Maar ook van de vermissing herinneren we ons niet iets gelezen te hebben. Of waren de telegraafdraden afgesneden Of heeft wellicht de censuur, met het oog op de Engelsche verkiezingen, het bericbt zoo laug achter gehouden of eindelijk is het telegram niet ver- trouwbaar en is het een foutieve herhaling van de geschiedenis bij Kaapmuiden voorgevallen Ziedaar tal van vragen, die zich opdoen. Mocht Roberts ze beantwoorden, dan hopen we^ ook precies te vernemen, hoe groot het ,/aantal der manschappen is, dat sneuvelde. V oor de Boeren zijn we gewend aan //zware verliezen en we weten wat we dan te denken hebben, maar van de Eugel- schen vernemen we graag de cijfers. Niet minder vreemd is het telegram omtrent het doodschieten van Engelscheu bij het station Fraserburg. De afstand van den Vrijstaat is te groot, om aan een van daar uitgebreid verzet te denken. Vermoedelijk hebben we dus met een alleenstaand geval te doeu, waarvan de beteekenis moelijk geschat kan worden. Is het t begin van een lang verkropte uitbarstingonder het Ilollandsch- gezinde element in de Kaapkolonie, een uitbarsting, waarop menige uitgebannene heeft gedoeld, of hebben we alleeu te doeu met een paar wraak- zuchtige Boeren Het belangrijkste, helaas ook het onzekerste be- richt is omtrent Jacobsdal, de bij Kimberley ge- legen plaats in het westen van den Vrijstaat, Cronje heeft er lang gekampeerd en French heeft het bij zijn ontzet van Kimberley aangedaan, een plaats dus, bekend uit de eerste belangnjke nederlagen der Boeren. Is ze hernomen of niet De laatste berichten ontkeunen dat, maar de eerste zijn weer zoo precies in de opgaaf der dooden. Welk telegrammen mogen we gelooven. In elk geval scbijnen de Eugelschen een harden kamp gebad te hebben. De woedende en barbaarsche uitlatingen in de Britsche pers zullen na deze berichten wel niet menschlievender worden. Men hoopt nu eigenlijk Naar het DuiiscJu 14) Johanna Pool verstond ieder woord. De man zeide eenige ouverstaanbare woorden waarop Blanca heftig antwoordde „Durf je me dat nog tezeggen Ellendeling, die ik tot mijue schaude mijn broeder moet lioemen I Als jij er niet geweest was, dan leefde zij op dit oogeublik nog. Denk je, dat ik alles niet weet? Ga weg, ik wil je niet weer zien, hetzij levend of dood Vol ontzetting hoorde Johanna deze vreeselijke woordenzij stond als van den donder getroffen Blauca onschuldig aan den moord 1 Wel, ver- duiveld, hoe was dat mogelijk De man zeide nog iets, dat zij niet verstond en verdween toen. Blanca bleef nog een oogen- blik bewegingloos staan toen keerde zij zich om en keerde langs denzelfdeu weg in huis terug Twee dagen later vond men in het ochtendblac van de //Chesholmer courant" een nauwkeurig verslag van de vreeselijke gebeurtenis, die in alle kringen zooveel opzien wekte. Het artikel meldde in een paar volzinuen een en ander over het huwelijk der gravin en het einde daarvan. Daarna volgde het nieuws omtrent bet ingesteld gerechtelijk onderzoek, dat eindigde met de mededeeling, dat miss Blanca Norton was gevangen genomen, ver- maar, dat Roberts terugkomt, dan kan zijn opvolger let uitmoorden op breeder schaal doorzetten. Zoo ongeveer laat de Daily Mail" zich uit. //De aankoudiging van den datum, waarop lord Roberts zijn tegenwoordig bevel zal neerleggen, betoogt het blad, beteekent, dat de oorlog gedaan is en dat de onderdrukking van een stelsel van roof en doodslag zal toevertrouwd worden aan de ijzeren gestrengheid van een andere en duidelijk aau- gewezen hand." Vermoedelijk is lord Kitchener bedoeld, die, wat uitmoorden betreft, zijn sporen in Egypte verdiend heeft. De slag toch bij Omdoerman tegen de troepen van den Mahdi was geen slag, maar een slachting. Offieieel is te Londen meegedeeld, dat Roberts den 15 November het oorlogstooneel „hoopt te mnnen verlaten en dat Wolseley tot het einde dier maand zijn ambt van opperbevelhebber zal blijven bekleeden. Het is nu maar de vraag, of die hoop ver- wezenlijkt wordt. De berichten lijken er niet naar en nu moet Roberts, op sterken aandrang uit Australia, de vrijwilligers vandaar laten gaan, omdat deze graag de feestelijkhedeu van de vorming van den Australischen Bond willen bijwonen. Het „stop-the-war-committee", het Engelsche comite voor den vrede, heeft weer een aardig werk gedaan, dat vooral nu, nu de oorlogsstemming gevoelige deuken krijgt, misschien invloed kan hebben. Onder den titel //De candidaten van Cain, catechismus voor kiezers", heeft het een brochure van den bekenden Stead uitgegeven. Het is een ware acte van beschuldigiug tegen de oorlogsmannen, tegen het imperialisme en tegen Chamberlain, en naar Eugelschen trant in vragen en antwoorden de ouderwetsche leeriug-boekjes nagevolgd. De candidaten van Cain zijn zij, die //den jongeren broeder-Boer willen dooden". Die candi daten van helzelfde ras als Achab en Jezabel, want zij doodden Naboth om zijn wijugaard te nemen. De eeste vraag luidtWat is tegenwoordig de plicht van een kiezer en het antwoord is //Zoo te stemmen, dat men volstrekt niet verant- woordelijk is voor den meest gemeeuen oorlog van den nieuwen tijd." Er zijn vermakelijke vragen bij, bv. ,/Waarom is de heer Chamberlain niet in de gevangenis en //waarorn is ook de "heer Rhodes niet in den kerker gestopt Het antwoord op deze laatste vraag luidt//Omdat Rhodes niet alleen in de dacht van moord met voorbedachten rade, gepleegd op gravin Margaretha Norton. Blanca had hare gevaugenueming zoo bedaard opgenomen, als hadde zij die verwacht. Er speelde zelfs een mat lacbje om haar raond toen zij tot lady Carley zeide #Lieve tante, waarom zoo verwonderd Ik heb dit van den beginne af verwacht, maar ik vrees niets Zij reikte hare tante tot afscheid de hand met de woorden z/Vaarwel, tante Elisabeth 1" ,z Denk je dat ik je zoo alleen laat gaan kind Lieve hemelMijne nicht Blanca Norton als een gemeene misdadigster in de gevangenis Het om krankzinnig vaii te worden z/Het gerecht moet zijn loop hebben, tante zei Blanca. Een rijtuig wachtte reeds om de verdachte naar de gevangenis over te brengen, en daarin nam lady Carley iiaast hare nicht plaats. In de gevan genis werd Blanca in eene kamer gebracht. De cipier was vroeger op het slot Powsys in dienst geweest en nu wilde hij gaarne aan deze gevangene alle gemak verschaffen, voor zoover de gelegenheid dit toeliet. Zoodra de zware ijzeren deur achter haar beiden gesloteri was, zonk lady Carley met opgeheven handen voor hare nicht op de knieen. //Blanca!" riep zij, //ik bezweer je, luister naar mij Je dekt iemand het is die ellendige schurk 1 Je weet, wie de misdaad pleegde Je hebt hem gezieu Geef daar getuigenis van en laat de schuldige boeten Wat is hij je, dat je om zijnentwille te gronde wilt gaan Yergeet gevangenis gestopt kon worden; de heer Chamber- ain zou bij hem gezet moeten worden". Het is een gunstige tijd voor het #stop-the- war-committee". De Boeren leveren actueele plaatjes bij den catechismus van Stead. Zaterdag jl. werd aan de stedelijke universiteit te Amsterdam tot arts bevorderd de heer Jac' van de Ree, geboren te Ter Neuzen. Door den Minister van Waterstaat is benoemd tot buitengewoon opzichter bij de werken tot ver- betering van het kanaal GentTer Neuzen, de leer P. H. L. Ommertzen. Bij Koninklijk besluit is met ingang van Nov. benoemd tot burgemeester van Heinkens- zand de heer J. Barendregt Az., met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als burgemeester der gemeente Zaamslag. Sedert den 27®n dezer is de invoer van Nederlandsch melkvee langs de Clinge (station) weder geoorloofd. Axel, 29 Oct. Op de heden alhier gehouden veemarkt waren aangebracht 14 paardeu, 128 stuks hoornvee, 2 schapen en 82 varkens. Premien werden uitgereikt als volgt Voor het schoonste paard van S tot 7 jaren oud, 1" prijs f 5 aan M. Wolfert, landbouwer, 2® prijs f 3 aan C. Scheele, landbouwer. Voor het schoonste hengst- of merrieveulen beneden jaar oud, 1® prijs van f 2 aan F. van Cadsand, landbouwer. Yoor het schoonste veulen van 1 tot 3 jaren oud, 1® prijs 4 aan P. van Hoeve, landbouwer, 2® prijs f 2,50 aan M. Wolfert voornoemd. Voor den schoonsten dekhengst van 2 tot 7 jaren oud, een prijs van f 5 niet uitgereikt. Voor de schoonste baatgevende of kalfdragende koe, 1® prijs f 5 aan V. Poppe, koopman te Koewacht, 2* prijs f 3 aan A. Schelleman, koopman. Yoor de schoonste kalfdragende vaars, een prijs van f 4 aan Ph. J. van Dixhoorn, landbouwer. Voor het schoonste 2jarig rund, een prijs van f 8 aan B. van Herreweg, koopman te Ertvelde. Voor den schoonsten hokkeling een prijs van f 2 aan J. Dieleman Wz., koopman. Voor den schoonsten springstier een prijs van f 5 aan E. Baeke, koopman te Assenede. Voor het grootste getal paarden van eenen eigenaar toch, dat je met hem hetzelfde bloed in de aderen hebtSpreek toch en red je zelve. Laat den- gene boeten, die de misdaad begaan heeft En zacht gehuld in eene liefelijke schemering van den Septemberavond stond Blanca Norton voor hare tante. Een zonnestraal gleed door de ijzeren staven voor het veuster en bescheen haar gelaat, dat nu eene uitdrukking van edele zacht- moedigheid vertooude. z/Arme broeder," zuchtte zij. Spreek niet zoo hardvochtig over hem, tante Niemand van ons heeft aan ziju fouteu eenige aandacht geschonken, zoolang die zijn hart niet raakten. Als er een brief voor mij bij u bezorgd mocht worden, spreek daar dan met niemand over en breng hem mij. Ik hoop, dat hij zijn vervolgers outkomen is. Om miju leven bekommer ik mij weinig. Vrees voor den dood zal mij niet bewegen om meer te zeggen, dan ik zeggen wil." Tante Elisabeth snikte. //Mijn kind, mijn kind," riep ze, ywelk een waanzin tegenover zoo'n schurk z/Stel u gerust, tantehet einde zal niet zoo droevig zijn als u meent. Het bewijs voor mijne schuld ontbreekt. De verklaringen van Johanna Pool, de min, mogen voor een leek overtuigend schijuen, maar een welberaden jury zal geen ver- oordeeling kunnen uitspreken." Lady Carley stond op, het werd reeds donker. /,Ik beveel Victor en het kind aan in uw goede zorgen. Laat niemand behalve Martha, in de na- bijheid van den graaf komen en zorg ook, dat hij niets verneemt van mijne gevangenneming. Ik wilde wel, dat ik haar met wat meer liefde be- haudeld had, dat drukt mijue ziel, het is mij ter markt gebracht 4 aan M. Wolfert voornoemd, Voor het grootste getal hoornvee als voren f 4 aan J. van Boven, koopman te Goes. Voor het grootste getal schapen boven de 10 stuks f 2, niet uitgereikt. Voor het grootste getal varkens boven de 6 stuks 2 aan J. de Meij, koopman te Zuiddorpe. Voor het vetste stuk hoornvee f 5 aan P. van Hoeve voornoemd. De heeren achter wier naam geen woonplaats is vermeld, zijn alien te Axel woonachtig. De handel was levendig. Vrijdagochtend had zich voor de bovengenoemde rechtbank te verantwoorden de 26jarige A. L. R., vroeger secretaris eener staalfabriek, geboren te Zwolle, laatst wonende te Ter Neuzen, thans gedetineerd te Middelburg. Hij werd beklaagd dat hij tusschen 1 en 9 Juli 1900, althans tusschen 1 November 1899 en 9 Juli 1900, te Ter Neuzen, terwijl hij loontrekkend secretaris was van de staalfabriek Societe Anonyme des Forges et acieries Neerlandaises a Ter Neuzen, opzettelijk, wederrechtelijk, zich heeft toegeeigend verschillende gelden, zijnde een bedrag van onge veer 606,655 en een bedrag van ongeveer frs. 30,15, toebehoorende aan bovengenoemde Societe Anonyme, althans aan een ander dan aan hem, beklaagde welke gelden hij in zijn boven- gemelde betrekking van loontrekkend secretaris ontvanger en onder zich had. Aan den beklaagde was de heer Mr. J. A. Heijse, advocaat te Middelburg, ambtshalve als verdediger toegevoegd. In deze zaak waren drie getuigen gedagvaard, terwijl als tolk optrad de heer D. van Oostveen. De eerste getuige G. Gailly, directeur der staal fabriek te Ter Neuzen, verklaarde dat beklaagde een maand of acht in dienst is geweest bij de Societe en dat 13 Juli 1900 de kas werd nagezien een paar dagen nadat beklaagde zich had ver- wijderd. Toen bleek een tekort te bestaan. De bekl. was belast met de uitbetaling der loonen van de werklieden, waarvoor hij de noodige gelden ontving van den heer L. H. Schalk te Ter Neuzen. Hij had een loon van 300 fr. in de maand. Getuige deed verder eenige mededeelingen om trent gelden, door den beklaagde ontvangen wegens verkochte goederen en afgegeven cheques aan den secretaris. een eeuwig verwijt z/Spreek niet zoo, Blanca! Als men dit hoorde Je gevoeld zelf wel, hoe dit zelfverwijt zou kunnen uitgelegd worden! Goeden nacht miju arm kind! Morgen in de vroegte kom ik weer bij je Lady Carley reed naar het slot Northminster. De dichte nevel die over het landschap lagen, verhoogde nog den treurigen indruk, dien het oude slot ua de laatste gebeurtenissen maakte. Haar eerste werk was Johanna Pool uit haar dienst te ontslaan. ,/Je vertrekt," beval zij. //Wij hebben je ver- spiedersdiensten niet noodig. Martha zal je loon uitbetalen. Een getuigschrift krijg je niet." Dat hindert me niemendal," antwoordde de min beleedigend. (/Ik kan toch zooveel diensten krijgen, als ik wil men zal wel begrijpen waar om ik geen getuigschrift kreeg. Men behaalt meer eer met een goede zaak gediend te hebben, door de waarheid te zeggen, dan met een getuig schrift." Zonder de min nog een antwoord waardig te achten, verliet lady Carley haar en ging naar de ziekenkamer. Martha zat aan het bed van den graaf. z/Hoe gaat het met den zieke vroeg lady. //Nog hetzelfde. Hij spreekt allerlei woorden door elkaar en telkens komt daarbij de naam Margaretha te pas." Die naam trof het oor van den zieke. //Margaretha," herhaalde hij. //Ja, ja, ik moet haar naar huis brengen. Ach, was Blanca maar ergens auders. Haar zwarte oogen vervolgen mij overal. Margaretha Margaretha Plotseling richtte hij zich woest op.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1