A1 g o m o e a Hieuws* en Advertenticblad voor 2eeuwsch«7Uandorea. No. 3987. Donderdag 25 October 1900. 40e Jaargang. Engeland en de Z.-A. Republiek. De vervulde Vloek. Bionenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer _/0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. »it l.lwd vewehgnTa^dag-, Woen».l»K- Vr-].luK«/von<» »i<St-*on.l .r ,1 op Feertdageo, '»'J de Flrma J. »K «AMP1£ te Ter V. De verjaring van den krijg heeft op de Boeren haar invloed niet gemist. Een paar maanden geleden schijDt de groote meerderheid berust te hebbeu in het denkbeeld, dat de oorlog uit was. Maar ziet een jaar heeft het nu geduurd en hoe weinig is Engeland nog de baas En hoe weinig helpt de eed van onzijdigheidhet vee wordt toch gestolen, de hoeve loopt toch groot gevaar verbraud te worden. Als er toch nog eens een kansje was En velen hebben hun mausers weer opgegraven uit den tuin en de roep van de Wet is doorgedrongen tot de verste hoeven en ze zijn weer uitgetrokken om ,/rooinek te skiet." Vooral in den Vrijstaat is de beweging sterk en de ,/stroopende benden" worden voortdurend aangevuld. Eenigszins komiek klinkt echter het telegram uit Kaapstad, dat de Engelsche militaire gezaghebbers besloten hebben, nu doortastende maatregelen te gaan nemen tegen hen, die hun eed breken. Is dan het wegnemen van het vee, het verbranden der hoeve, het gevangennemen van den Boer, die zijn eed nog niet gebroken heeft, al niet doortastend Zullen misschien voortaan vrouw en kinderen worden doodgeschoten als de man weer op kommando gaat De wijze waarop Roberts den oorlog tot dusver gevoerd heeft, geeft het recht deze vraag te stellen, al gelooven wij nog niet aan de bevestigende beantwoording. Het zoogenaamd doortasten is, meenen we, een groote fout in Roberts optreden. Als hij na de bezetting van de Republieken verzoenend was te werk gegaan, zou hij nu veel verder zijn, want een massa Boeren waren toen den oorlog erg moe. Maar natuurlijk, dat kon hij tegenover Londen niet doen, bloed eischt wraak trouwens zijn eigen zoon was tegen de Boeren gesneuveld. Toen begon hij met geweld, met overtreding van het oorlogsrecht en dit heeft de standvaste Boeren gesterkt en vele weifelaars bij hen doen komen. En nu Uit alle plaatsen komen berichten van het optreden der Boeren. Kleine kommando's loopen het land ten zuidwesten van Bloemfontein af; zij komen tot op 18 KM. van de stad en tellen misschien wel een kleine 2000 man. Vele Engelsch-gezinden hebben de wijk genomen naar de stad. Tal van Boeren, die de onzijdigheidseed hebben afgelegd, moeten plan hebben, zich bij de lagers van de Boeren aan te sluitendeze lagers liggen op versehillende plaatsen op den weg naar Bloemfontein. Ook uit Ficksburg wordt gemeld, dat veel Phi] u ILLBTO N Naar het Duiisch. 18) Onwillekeurig liep lady Carley eene ijskoude rilling door de leden. ffBlanca," begon zij opnieuw, ,/Volgens gerucht is Juan hier geweest, is dat waar »Ja," autwoordde zij, //hij is hier geweest den- zelfden avond, dat Margaretha hier op het slot kwarn." "Men zegt dat er bij die gelegenheid een hevige twist is geweest. Hij wilde rechten op haar doen gelden en Victor heeft hem het huis ontzegd. Sedert dien tijd moet hij herhaalde malen in het park gezien zijn. Om 's hemels wil, zeg me toch, is dat alles waar Toornig keerde Blanca zich plotseling naar hare tante. „Waarom zou dat niet waar zijn?" vroeg ze scherp. „Het is maar al te waar, Victor verbood hem het huis. Herhaaldelijk loerde hij op mij om geld van inij af te persen. Natuurlijk wilde ik daar niets van weten." „ls hij weg?" vorschte lady Carley. z,lk geloof ik hoop hetHij had geen reden om langer te blijven." Tante Elisabeth keek haar nicht eens onder- zoekend aan. Wat dacht zij »Ik moet terug naar huis, daar ben ik noodig," sprak zij verbleekend. ,/Hier kan ik vooreerst toch niets doen. Waak over Victor! Morgen in de vroegte kom ik terug. burgers, die eerst in onderwerping waren gekomen weer uitgetrokken zijn, nadat zij hun wapens, die in hun tuinen begraven waren, te voorschijn haddeu gehaald. Overigens zijn de berichten omtrent de gevechten niet bijzonder gunstig voor de Boeren, maar we moeten bedenkeu, dat Roberts ze overseint. Zeerust is weer door de Engelschen bezet, ver- moedelijk door Methuen, die daarheen een goed- geslaagden tocht moet gemaakt hebben, waarbij hij bij verrassing 225 wagens en 12 gevangenen van kommandant Lemmer afnam. In de nabijheid van Kroonstad heeft de bereden infanterie een geslaagden aanval gedaan en de Boeren uit hun stelling bij den spoorweg ver- jaagd. Den 19" deden de Boeren een vastberaden aanval op Fouriesbnrg, maar hij werd afgeslagen. Ook bij Frederikstad zijn de Boeren verslagen. French is bij Standerton aan den arbeid. Van de hoeven rondorn Vlakfontein worden alle voedings- middelen weggenomeu om daardoor de kommandos het verblijf onmogelijk te maken. Een paar ge- zinnen, die Boeren geherbergd hadden zijn gevan- kelijk naar Heidelberg gebracht. Uit Johannesburg wordt van den 20" dezer geseind, dat vaodaar een sterke Engelsche troepen- macht in de richting van den Kliprivier is ver- trokken, daar zich in die streek sterke afdeelingen Boeren vertoond hebbeu. Volgens de Daily Mail" zou generaal Lyttelton Roberts als opperbevelhebber van het leger in Zuid-Afrika opvolgen. Bij Kon. besluit zijn benoemd in den militie- raad voor de provincie Zeelandtot voorzitter J. H. C. Heyse, lid der Provinciale Staten, tot zijn plaatsvervanger M. de Jonge Jz., lid der Provinciale Staten, tot lid L. K. van der Harst J.Jz., lid van den gemeenteraad van Middelburg, tot zijn plaatsvervanger Mr. A. A. de Veer Gz., lid van den gemeenteraad van Middelburg. In de zitting der Tweede Kamer van gisteren werd aangevangen met de behandeling van de artikelen der kieswet. De voorzitter merkte opdat hij dever- strekkende amendementen van Troelstra c. s. zou toelaten, waar de considerans van het wetsontwerp zoo ruim mogelijk is en 'took twijfelachtig was of de wijzigingen door de regeering voorgesteld Lady Carley wachtte niet op een antwoord, maar verliet hare nicht en het slot, om aan het ziekbed van haar echtgenoot terug te keeren. Intusschen kregen de zaken al meer en meer een noodlottig aanzien voor Blanca. De superintendent, mijnheer Ferrick, verzamelde de meest bezwarende opgaven in zijn notitieboekje. „Een bijzonder geval," dacht mijnheer Ferrick. „Als de dolk maar te vinden was." In stilte werden twee geheime politieagenten uitgezonden, om het vermiste voorwerp op te sporen. Een van de twee mannen was een zeer fijne speurhond, diede geringste bijomstandigheden wist te ontdekken. Hij zocht in het huis, in de bijgebouwen, ja zelfs in de stallen. Een jonge borst met sluw voorkomen, die in een ledige hooischuur lag te luieren, trok bijzonder de aandacht van mijnheer Ferrick. ,/Die heeft wat op het hart," dacht de super- inteudant, en wifldra had hij den jonkman op de geschikste manier aan het praten gebracht. Jim de tuinmansjongen, vertelde dat hij toevallig in de nabijheid van het prieel kwarn en daar luid hoorde spreken door een man en eene vrouw. ffIk herkende de gravin en een grooten, slanken man," vervolgde hij. //Van de woorden kon ik niet veel verstaan. De man vroeg een zekere sorn geld, die de gravin hem niet wilde geven. Hij dreigde daarop met iets te zullen zeggen of doen en daarop dreigde de gravin, dat zij hem in de gevangenis zou brengen. Ik was niet erg op mijn gemak en daarom maakte ik mij stil uit de voeten. De zaak werd dus nog meer ingewikkeld. Terwijl ze zooeven nog zeer slecht stond voor Blanca, kreeg zij nu een geheel ander aanzien. Wie kon zich strikt beperken binnen het kader eener tech- nische herziening. Bij art. 1 werd een amendemeut van de heeren Troelstra, Van Kol en Schaper om de leeftijds- grens voor kiezers te brengen van 25op23jaren door eerstgenoemde toegelicht na bestrijding door den Minister van binnenlandsche zaken verworpen met 43 tegen 21 stemmen. Volgens den Minister paste dit voorstel niet in't kader eener technische herziening. De door de regeering voorgestelde wijzigingom voor kiesbevoegdheid niet te eischen dat de be- lastingaanslag over het voile laatstverloopen dienst- jaar is voldaan, werd na bestrijding van de heeren Lohman en Van Kamebeek en na verdediging vau den Minister aangenomen met 37 tegen 31 stemmen. Met 58 tegen 13 stemmen werd verworpen een amendement-Troelstra c. s. om in art. 1 te laten vervallen uit de voorwaarden voor kiesbe voegdheid de bepaling dat ten minste /I in de grondbelasting moet betaald worden. De heer Van Raalte lichte een amendement- De Boer c. s. toe om het woningkiezerschap te vermakkelijken door te verbinden aan gebouwde eigendommen, waarvan de grondbelasting tenminste f 1 bedraagt. De minister bestreed het amendement waardoor zijnsinziens een geheel andere categorie van woning- kiezers verkregen zou worden, dan in 1896 werd bedoeld. De heer Bouman motiveerde zijn stem tegen het amendement, dat zijns inziens onbillijkheid schept tegenover andere dan woning-kiezers. Het amendement werd verworpen met 51 tegen 25 stemmen. In de te Tholen gehouden vergadering van de afdeeling Tholen van den Nederlaudschen visschersbond is besloten een schrijven te richten aan de versehillende afdeelingen en aan het hoofd- bestuur, tot ondersteuning van een adres aan den Minster van waterstaal, handel en nijverheid tegen het leggen van een dam door de Eendracht te Oud-Vosmeer, met het oog op de opslikking, het onbruikbaar worden der oester- en mosselbauken en het doodgaan van alle schelpdieren. Provinciale Staten van Zeeland. De agenda van de najaarsvergadering der Staten vermeld o. a. de volgende punten Mededeeling van het adres, door Gedep. Staten aan H. M. de Koningin aangeboden bij hoogst- die man geweest zijn De verwaarloosde broeder van miss Blanca Dat kon deze getuige niet zeggen, en daarop verwees hij den heer Ferrick naar Hooper. Van dezen vernam hij, wat hij wenschte te weten. Juan Norton was met eenig geweld het slot binnengedrongeu op den avond, dat de graaf terugkeerde en zijn jonge vrouw meebracht. Het kwarn tot een ergelijken twist, tengevolge waarvan Juan het slot moest verlaten. Jim en Harry zagen hem naderhand verscheidene malen in het slotpark rondzwerven. Mijnheer Ferrick dacht er het zijne vau en zweeg. Hij gaf zijn mannen bevel het spoor van Juan Norton te zoeken. De uren gingen droevig voorbij. Graaf Victor waakte bij het lijk van Margaretha. Bij het vallen der schemering kwarn lady Carley. Zij trad stil voor de deur en hoorde de zachte stem van den graaf, die tot de doode sprak, en daarna vernam zij een hartverscheurend gelach. Zij deed de deur open en ging binnen. Graaf Victor knielde nog altijd bij de sofa; hij omhelsde het verstijfde lijk en smeekte zijne vrouw om op te staan en zich te kleeden. //De nacht is heerlijk schoon, Margaretha," fluisterde hij. //De maan is opgekomen. Weet je nog, lieveling, van die heerlijke avouden te Mar gate, toen wij aan het strand gingen wandelen Ach, toen lag je niet zoo onbeweeglijk stil. Kom, Margaretha, sta op. Laat je niet langer bidden." Hij trachtte haar rechtop te zetteu. Ontsteld trad lady Carley op dit oogenblik nader en hield hem terug. //Victor Victorriep zij. //Om Gods wil, derzelver verloving. Het aangehouden voorstel van Gedep. Staten tot het vaststelleu van regelen voor het pensionneeren van en het verleenen van wachtgeld aan ambtenaren en bedienden in dienst der provincie. Het aangehouden voorstel van Gedep. Staten tot het verleenen van een subsidie aan eene Nederlandsche Maatschappij voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram van Westkapelle over Domburg naar Middelburg. Voorstel van Gedep. Staten tot afwijzing van het verzoek van het bestuur der IJzendijksche stoom- tramweg-maatschappij om verlenging voor tien jaren van het provinciaal subsidie. Voorstel van Gedep. Staten tot het verlengen van den termijn voor het in exploitatie brengen van den stoomtramweg HulstWalzoorden. De redenen voor het verzoek van den heer van den Broeck te St. Nicolaas om verlenging ander- maal met een jaar (tot 1 Januari 1902) komen Gedeputeerden gegrond voor, waarom ze inwilliging voorstellen. Voorstel van Gedep. Staten tot afwijzing van het verzoek van den gemeenteraad van Ossenisse om subsidie voor den aanleg van eene haven bij Zeedorp. Naar het oordeel van den hoofdingenieur van den Provincialen waterstaat zijn de omstandigheden zeer ongunstig voor den aanleg van eene haven op het gekozen punt, omdat de havenwerken aan het voile geweld der stormen uit het westen en het noorden zullen zijn blootgesteld en dus buiten- gewoon sterk zullen moeten worden gemaakt, ter wijl de ligging der haven tegen den zeedijk met daarvoor gelegen pl.m. 350 M. breede slikken van ongeveer 2,7 M. boven laagwater nabij de zee- wering afdalende tot laagwater bij de voorgelegen geul aan de bruikbaarheid der haven veel afbreuk zal doen. De hoofdingenieur acht de werken, volgens het overgelegde plan geraamd op 34200, geheel onvoldoende en is van oordeel, dat die raming door de noodzakelijke wijzing van het plan, globaal berekend, wel met ongeveer 10.000 behoort te worden verhoogd. Gedep. Staten hebben het gemeentebestuur met de opmerkingen van den hoofdingenieur in kennis gesteld en het uitgenoodigd tot herziening van het plan. Welk gevolg daaraan zal worden gegeven is nog niet gebleken. Met het oog op het onvoldoende van het overgelegde plan en op de omstan- digheid, dat door de Staten voor den aanleg der havens bij Kloosternol, aan het waterschap Cadzand en bij den Schelphoek in 1899 geen subsidie wat begin je Kom, ga mee van hier. Weet je dan niet dat zij dood is." Langzaam richtte hij de oogen naar zijne tante. z/Dood," fluisterde hij en met een doffen kreet zonk hij in haar armen. Lady Carley riep om hulp en liet den graaf naar zijne kamer en te bed brengen. Onmiddelijk werd de huisdokter ontbodentoen die van lady Carley vernam, hoe de graaf bij het lijk zijner vrouw gehandeld had, schudde hij bezorgd het hoofd. De graaf had geen sterk gestel en tenge volge der gebeartenissen had hij een zenuwkoorts gekregen het gevaar was groot. Lady Carley besloot daarom den nacht op Northmiustcr door te brengen. Blanca kwam bij haar en nam plaats aan het ziekbed. Het was nu volkomen nacht geworden. Een der politiebeambten keerde zegevierend terug, hij had den dolk gevonden. Geen wonder dat mijnheer Ferrick groote oogen zettedat was meer dan hij verwacht had. z/Zoon stumperd," fluisterde hij. ^Waarhebje hem gevonden, Martin Martin autwoordde «Nabij de poort van het park staat een boschje van hooge varens en slin- gerplantan. Te midden daarvau lag de dolk, als had iemand hem in het voorbijgaau weggeworpen." z/Zoo'n stumperd," herhaalde Ferrick. //Een moordenaar en zoo weinig overleg." Hij nam den dolk. Er viel niet aan te twijfelen, waarvoor deze gediend had. Hij was voor meer dan de helft bedekt met opgedroogd bloed. De nacht was donker en er viel een zachte mot- regen, toen Blanca Norton omstreeks negen uur van hare plaats aan het ziekbed van graaf Victor TGR NEIIZENSCHE (MEANT. ■9 U1HI hi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1