A1 g o m o e n Nieuws* en Advertentieblad 7 o o r Zeeuwsch*Vlaanderen. No. 3985. Zalerdag 20 October 1900. 40e Jaargang. Jaarlijksche Veemarkt Maandag den 29 October, aanstaande. Binnenland. De vervulde Vloek. (iemengde berichten. Inzending van advertentienvbor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. F.-lUILL^rOJN TER NEUZEN, 19 October 1900. RECHTSZAKEN. Arrondissements-reehtbank te Middelurg. SEIIZMSC ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,-. franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. C0I1RA ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tveemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. vail V WW**- SBil blad en V,iJ..,Mp.von.l. «.tge«..u..e>.» op b.J de VA» Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bij dezen bekend, dat de in deze gemeente dit jaar zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. De toekomstige prins-gemaal is nog slechts door weinig Nederlanders van aangezicht tot aan- gezicht gezien en het is niet te verwonderen, dat zij, die dat voorrecht hadden, geneigd zijn alles goeds van hem te vertellen. Toch gelooven we, dat met wijze matiging bij het in 't licht stellen van zijn goede hoedanigheden, het best bereikt woidt, dat het Nederlandsche volk hem leert op prijs stellen. Hertog Heudrik van Mecklemburg- Schwerin heeft natuurlijk over een aantal zaken geheel andere denkbeelden en gevoelens dan de door velen gedroomde toekomstige prins-gemaal. Wij zullen daaraan te gemakkelijker gewennen, naarmate hij minder door overdreven berichten is voorgesteld geworden als een belichaining van alle denkbare voortreffelijke eigenschappen. Woensdagmiddag verrastte de Koningin en haar verloofde het dorp Apeldoorn met een bezoek, in een rijtuig met de vier, door den Hertog zelf gereden. Het was prettig te zien, zegt de corres pondent van de „N. R. Ct.", wat aangenamen indruk Koningin Wilhelmina's toekomstige echt- genoot op het publiek maakte. De menschen waren door zijn vriendelijk groeten en zijn prettig uiterlijk direct ingeuomen. Die correspondent, die hem te Apeldoorn gezien heeft, schrijft: Toen leidden de stalknechts zes gezadelde paarden aan den toom voor het hordes. Niemand te zien op het voorplein, niemand in de lanen, heel geen militair vertoon. En toen verschenen daar, erg eenvoudig, opgewekt, in den ingang twee jonge- lieden, onze lieve blonde Koningin in een lever- sleurige paletot en een laag slap hoedje op de lckkenen aan haar zijde ging een slank krachtig gebouwd jongmensch, eveneens in zeer eenvoudige dracht, een kort zwart jacquet op de lichte rijbroek een zwarte fantasiehoed boven het zonverbraml gelaat. De hertog reikte onze vorstin de hand en hielp haar bij het vlugge opstijgen. Hij zelf volgde met rappen ruiterzwier. En zoo reed Hare Majesteit met haar toekomstigen prins-gemaal, door enkele dames en heeren der hofhouding ge- volgd, langs het terras, langzaam het herfstwazige buitenpark in, regen en windvlagen jong trot- seerend. En heel vriendelijk, met gentlemenliken zwaai van zijn hoed, groette de hertog de heeren van het gevolg, die belangstellend uitkeken voor de ramen hunner kamers in de zijvleugels, en met vriendschappelijk gebaar zijn eigen beide adjudanten die voor den ingang van een corridor stonden. De ochtendrit duurde ruim een uur over de drassige bladbedekte paden, onder de druipende booinen, die stonden in grijzen mist. Voortdurend waren de jonge verloofden in blij intiem gesprek. De buitenlandsche bladen bespreken de verloving over het algemeen met ingenomenheid, hoewel er geen politieke beteekenis aan gehecht wordt. De Duitsche bladen zijn er natuurlijk mee ingeuomen dat de toekomstige prins-gemaal een Duitscher is, terwijl enkele bladen opmerken dat de keuze bijna niet anders dan op een Duitschen Prins kon vallen. Naar liet Duitsch. u) Een oogenblik stond zij in twijfeldat was de eerste rnaal, dat er eenige beweging in haar trekkeu kwam. „Ja," zei ze, „zeg hem alles Harry ging. Blanca wendde zich nu tot een anderen bediende. ,/Jij rijd naar Chesholm naar den dokter. Onderweg lioud je stil bij de politie en legt daar je verklariiig af. De anderen gaan naar de keuken en het dienstbodenvertrek. Johanna Pool, waar is het kind P" „In zijne slaapkamer," antwoordde de min kortaf. #Anna, ga naar het kind zien Ik ga weer naar rnijne kamer. Als de graaf komt, zal hij wel verdere bevelen geven. Ik heb hier verder niets te doen." Zonder nog een blik op de doode te werpen, verliet zij de kamer. Somber oogde Johanna Pool haar na. „Zij heeft hier verder niets te doen zei ze zacht. //Ik geloof het graag, ze heeft hier al te veel gedaan /Johanna, stil fluisterde Ellen verschrikt. H Wij zullen eens zien, of ik ik stil zal wezen, als de tijd van spreken komt," antwoordde de min. ,/Waarom zei ze, dat mevrouw nog sliep .J Arm schepselAls ik het'kind niet meegenomen had, dan had men het z/Maar Johanna //Loop heeu met je //maar." Dit staat vast: Bij beschikking van den Minister van Marine- is met ingang van 1 Nov. benoemd tot binnen- loods ter standplaats Vlissingen de hulpbinnen- loods J. E. Kamermans. Het Algemeen Politieblad van 18 Oct. 1900 bevat het volgeude De Minister van Justitie besluitden rijks- veldwachter-jachtopziener (brigadier-titulair) G. Cremers, te Koewacht, zijne bijzondere tevreden- heid te kennen te geven, wegens den grooten ijver en de toewijding door hem betoond in zake de opsporing van den dader van den ten vorigen jare in die gemeente gepleegden moord. wie de moeder vermoord heeft, haat ook het kind Maar ik ben er nog en als het er op aankomt „Lieve hemel riep Ellen. //Ga toch niet voort met zoo te spreken. Maar wat scheelt er aan, dat je zoo kijkt of je een spook ziet Zij trilde bij die vraag. Ellen, waar is de dolk gebleven vroeg Johanna erustig. ,/Welke dolk vroeg de andere angstig. „De Indische dolk, die mevrouw als papiermes gebruikte? Ik zou er op zweren, dat ik hem toevallig nog op de tafel heb zien liggen, toen ik met het kind naar boven ging." z/En nu?" „Nu is hij weg, omdat eene duivelsche hand daarmee een gruwelijke misdaad heeft gepleegd," antwoordde Johanna tamelijk luid. En intusschen zat Blanca in hare kamer weer in den leuningstoel, precies zooals Hooper haar had aangetroffen. Zoo verliepen twee uren, ge- durende welke zij zich nauwelijks bewoog. Het sloeg elf uur. Daar hoorde men den hoefslag van een rennend paard. Blanca rilde en wendde haar gelaat naar het venster. Haar trekken waren zeer %leek, doch haar oogen fonkelden. De drukkende zwoelte, die den storm voorafgaat, was nu voorbij graaf ictor kwam In een half uur rijdens was Harry op Powsys Het slot lag in duislernis gehuldslechts een venster was verlicht en daar lag graai ictor in een causeuse en sliep. Nadat hij omstreeks twee uren bij zijn oom gewaakt had, had lady Carley hem overreed om wat rust te nemeu. ,/Je hebt zelf rust noodig je ziet er vreeselijk bleek uit," had ze gezegd. ,,Zoodra ik je noodig heb, zal ik je laten roepen." Koewacht. Het hier sinds vele jaren bestaande gilde van St. Ambrosius bield Woensdag haren gewonen jaarlijkschen feestdag. Het feest werd dit jaar met bijzondere opgewektheid gevierd. De penningmeester, de heer D. Baert, was dieu dag 50 jaar lid van de vereeniging. De geachte grijsaard, een man van 85 jaar, kon ondanks zijn hoogen leeftijd nog het geheele feest bijwoneu. De waardige jubilaris werd door de voorzitter hartelijk geluk gewenscht met zijn zeldzaam feest en hem werd van wege de leden zijn levensgroot portret in vergulden lijst ter hand gesteld. De rechtbank heeft in hare zitting van 19 Oct. het volgende vonnis uitgesproken P. J. de M., oud 20 j., visscher te Philippine, is wegens beleediging van een ambtenaar veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hechtenis. Bij bevelschrift der bovengenoemde rechtbank is naar de openbare terechtzitting dier rechtbank verwezen D. v. d. K., oud 30 j., matroos, wonende te Oost- en West Souburg, en A. J. P., oud 33 j., bootsman, wonende te Vlissingen, ter zake dat zij in den rnorgeu van 27 Sept. 1900 aan boord van het Nederlandsch stoomvaartuig //Koningin Wilhelmina" van de te Amsterdam gevestigde stoomvaartmaatschappij ,/Zeeland" hetwelk lag in de haven van Port Victoria in Engeland te zameu en in vereeniging hebben weggenomen een pak manufactured, toebehoorende aan A. Rothschild. Aan den len beklaagde is Mr. H. Oele, advocaat te Goes en aan den 2en beklaagde Jhr. Mr. J. A. Schorer, advocaat te Middelburg, ambtshalve als verdediger toegevoegd. Naar men meldt, heeft het steenkolen- syndicaat hier te lande een roudschrijven gezonden aan de handelaars in braudstoffen, de kennisgeving bevattende dat de productie der steenkolen groot-er is dan waarop gerekend werd, zoodat het aanbod thans de vraag overtreft. Naar aan de N Brt. gemeld wordt, vervoegde zich dezer dagen aan een der schoolen te's Hertogen- bosch een persoou, om namens de ouders een kind te halen. Het kind werd niet medegegeven het bleek later, dat dit heel goed was geweest daar de ouders van het bedoelde kind niemand hadden gezonden. Te Amsterdam woei een loodgieter van een dak. Zwaar gewond werd de man opgenomen, waarna hij weldra overleed. Een van de meest bekende rechercheurs der politie aldaar is een ongeluk oyerkomen. Hij viel, bij het achtervolgen van eenige jongens, die ergerhjke straatschenderij pleegden in een kelder aan den Singel en moest om een daardoor be- komen verwonding naar het Wilhelmina-Gasthuis worden gebracht. Zijn toestand is niet buiten gevaar. Volgens de ,/Gelderlander" is het te Appeltern.weer onrustig. Een 35jarig ingezetene moet in 't midden van 't veld (meer dan een half uur van bewoonde ge- bouwen) aangeroepen zijn door een paar secteleden Dibbits en Scherff en Dibbits vooral moet hem bedreigd hebben met//Ik moest je doodslaan en ,/Dood, kapot moest je De man maakte, dat hij weg kwam en deed aangifte bij den bur gemeester. Er is toen proees-verbaal opgemaakt. Verder wordt verteld, dat een ander sectelid (een vrouw) een kind van een jaar of 4 in een kelder had gestopt, waar 't door een boer van die vrouw (geen sectelid) moet zijn verlost en naar huis gebracht Voor een Londeusche firma worden in de fabriek van den heer W. Wollerich, te Veendam proeveu genomen om te trachten, uit den afval van aardappelvezels kruit te maken. Aangezien de grondstof van kruit grootendeels uit houtstof bestaat, het hout zeer duur is en de aardappelvezels daarentegen weinig waarde hebben, kan de vinding, bij welslagen, voor de vezels een toekomst openen. Trouwens, ook voor ebn ander doel worden de vezels al gebruiktde heer M zendt reeds sinds creruimen tijd verwerkte vezels naar Engeland waar men wandelstokknoppen, deurknoppen, scho- tels, presenteerblaadjes enz. enz. daaruit weet te maken (waarschijnlijk na verwerking tot celluloid). De storm joeg Zondag en Maandag te Loos- duinen de golven tot aan den voet der duinen, waardoor al de dezen zomer ontstane straudduinen Hij gaf toehij was vermoeid en de slaap sloot weldra zijn oogen. Plotseling werd hij ge roepen. „Victor, Victor, wordt wakker Slaapdroukeu richtte hij zich op. Was het zijn tante, die hem geroepen had Stond die daar zoo verslagen voor hem /Victorriep zij weer. ,/t Is om het te besterven. O, waarom moest ik je juist van avoud hier outbieden Margaretha verder kon zij niet. Met een sprong stond hij op zijn voeten en verslond lady Carley met zijn oogen. /Margaretha Wat is er met Margaretha vroeg hij ontsteld. Een stroom van heete tranen was het antwoord. Harry, die bij de deur gestaan had kwam nader. „Spreek, Harry Het is te vreeselijk ik kan het niet zeggen riep de lady in vertwijfeling uit. Harry begon stotterend Het "is geene goede tijding, mijuheer de graaf. Ik weet niet, maarmevrouw de gravin ik vrees, dat zij dood is ,/God in den hemeldood en hij staarde Harry als in een droom aan. „Dood inijnheer de graaf," herhaalde de man, „ja dood vermoord 1" Als een pijl uit den boog vloog de graaf lady Carley en zijn bediende voorbij naar buiten. Zij hoord'en hem de trappeu afstormen, de gang door naar buiten. Zijne tante en Harry volgden hem onmiddellijk. De graaf was reeds op Harry's paard gesprongen en rende als een waauzinnige in den donkeren nacht voort. Harry, dat geldt zijn leven maakt voort zoo vlug je kan," riep de lady. ,/Ik volg zoo spoedig mogelijk Bevend ging zij naar het ziekbed van haar echtgenoot. Er scheen eene kleine verbetering te zijn ingetreden, en daarom durfde zij het wagen hem gedurende den nacht aan den zorg van eene trouwe dienstbode over te laten. Terwijl zij van kleeding verwisselde, werd het rijtuig ingespannen. Op het slot Northminster sloeg de torenklok juist twee uur, toen lady Carley daar aankwam. Martha, de huishoudster, ontmoette haar in het portaalhaar oogen waren rood geweend. Nu verdween bij lady Carley ook de laatste geringe hoop, die zij nog gekoesterd had. ,/Is het waar, Martha?" fluisterde zij. ,/Ja, mevrouw antwoordde deze onder het storten van nieuwe tranen. //Ach, hadden wij mevrouw toch wakker gemaakt of tenminste het venster gesloten, want vandaar moet den misdadi- ger den stoot gegeven hebben. Dokter Nazy zegt, het is slechts een enkele stoot geweest, maar deze was direct doodelijk. Maar, vervolgde zij fluisterend, ,/Zou mevrouw eens met Johanna Pool willen spreken? Zij durft de afschuwelijkste toespelingen uitspreken, waaruit ieder kar. begrijpen dat zij miss Blanca verdenkt. Martha riep de lady onthutst, Blanca „Och mevrouw, neem het mij niet kwalijk ik zeg het niet, maar Johanna, die hield zooveel van mevrouw de gravin en zij haat miss Blanca. Met haar scherpe long zal zij het ongeluk nog grooler maken. Een enkel woord van u, mylady zal haar zeker wel tot zwijgen breugen." (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1