A1 g e to d e n Nieuws* en Advertentieblad voor Zeeuwscli'Vlaanderen, Nationals Militie. AAHBSSTEOmG. No. 3982. Zaterdag 13 October 1900. Loting voor de Nationale Militie. Oproeping Yan grootYerlofgangers ter opkomst in werkelijken dienst. Openbare Kenaisgeving. Maandag den 29 October, aanstaande. Gemengde berichten. 40e Jaargang. aanbesteden: Telegrafische berichten. Buitenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoogsel. Dinsdag 23 October 1900, TER VEUZEN, 12 October 1900. ~rechtszaken~ Arrondisseiuents-reehtbank te Middelurg. J KSSCIIE COIIRAIT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIENi Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pr^js slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. I»i< It I ml verschijnt rTiaaailax-, Woeniiiac en Vrijdagavanii, nUyezonrterit oti Keestdngen, bij «le Kirm» P. J. VII 1»K UIHK «e Ter !%'enzen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden lo. dat de loting der voor 1 September van dit jaartndeze eemeente voor de militie ingeschrevenen zal plaata hebben te Ter Neuzen in het Gemeentehuis op rijdatf, den lOen (Irtnber l»«« te beginnen des voormiddags te 10 uur (Amst. tijd.) 2 dat op Uonderdag den 8'" November lOOO, dea voormiddags van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis door of van wege de lotelingen bij den Burgemeester aanvraag kan geschieden voor do getuigschnften ter be- koming van vrijstelling wegens broederdienst of vregeris te zijn eenige wettige zoon, bedoeld in de 2 6 en .3 ztn- snede van art. 53 der militiewet; 3°. dat zij die op zoodanige vrijstelling aanspraak maken, 01laatstgemelden dag in het gemeentehuis rnoetenver- schijnen, vergezeld van twee by den Burgemeester belcende meerderjarige ingrzetomm en dat zij, die vnjstelhng wegens broederdienst verlangen. rnoeten medebrengen ^trehels uit de geboorteregisters betrekkehjk bun zelven en hnnne breeders, benevens het paspoort of ander bemjs van ontslag, of een nittreksel uit het stamboek of een beunjs van werkelijken dienst van den breeder of de breeders, cp wiens of wier dienst zij hunne reclame gronden vestiqen uitdrukkelijk de aandacht van belanghebbenden er op, dat de hierboven vermelde opgaven en handehngen met vo/doende zijn om zich de gevraagde vrijstelling te verzekeren maar dat hun belong medebrengt om bovend.en V^nlyk de vrijstelling aan te vragen in de zittmg van den ihhtieraad^ die op een later bekend te maken tijdstip zal worden gehouden en wijzen de lotelingen, die gebreken hebben of mee"e° te hebben, op hunne verplichtiny om, onverschillig e num zij hebben getrokken, in degenoemde zittmg van den Militieraad te verzchijnenten einde geneeskundig te worden onderzocht. Ter Neuzen, den 12 October 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. J. W1SKERKE, Seeretaris. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN roept op voor den tijd van drie weken tot den werkelijken dienst, den milicien verlofganger dezer gemeente yan de lichting 1895, behoorende tot het 3* regiment infanterie, BERNARDUS JOSEPHUS GOETHALS, en gelast hem, om voorzien van de hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven kleeding- en uitrustingstukken, van zijn zakboekje en van zijn voor vertrek afgeteekenden verlofpas, op 5 November lflOO, voor vier uur namiddag, bij zijn korps te Vlissingen aanwezig te zijn. Ter Neuzen, 12 Octobet 1900. De Burgemeester voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. Burgemeester en Wethouders der gemeente GRAAUW en LANGENDAM zulleu, onder nadere goedkeuring, ten Raadhuize op des namiddags te 2 ure, bij enkele inschrijving liet maken van £54£»0 jM1. bestratiug van Lessines- of Quenastkeien van 9/i5 c- en IT>oomil£sclie kantsteenen, zwaar 10 a 12 c. M. Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize en verderte Zierikzee, Hotel Van Noppen te Middelburg, Abdij te Vlissingen, Hotel de Commerce; te Tholen, Hof van Holland te Goes, Hotel Zoutkeette Hansweert, bij Luijck te Breskens, Canon d'orte Ter Neuzen, Neder- landscb Hotel; te Axel, Gulden Vliest e Hulst, Bonte Hertte Walsoorden, Veerbuis, en te Kloosterzande, St. Hubert. Aanwijzing wordt gegeven op den dag der be- steding, 's voormiddags 10 ure; samenkomst ten Raadhuize. P. A. BAART, Burgemeester. J. VAN DAMME, Wethouder. Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bij dezen bekend, dat de in deze gemeente dit jaar zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Seeretaris. Te Amsterdam slaagde voor het propaedeu- tisch examen de beer D. van Rompu, van Ter Neuzen. Naar aanleiding van het bericht in ons vorig nummer over de verontre'niging vau het kanaal door Belgische suikerfabrieken, wordt ons door den heer M. Tydgadt, directeur-gerant der Asso ciation Sucriere de Selzaete gescbreven „gelief wel op te merken dat wij ons water, dat eerst gezuiverd wordt, in het kanaal niet lossen, maar wel in dezelfde leiding als de fabrieken van Sas van Gent." Men schrijft uit Sas van Gent aan de N. R. Ct. Naar wij vernemen, zal er hier een derde suikerfabriek gebouwd worden en wel op een terrein pi. m. 300 M. ten uoordeu van de Eerste Ned. Cooperatieve beetwortelsuikerfabriek. De fabriek van de heereD Lippens uit Moerbeke (Belgie)' zal naar hier overgeplaatst worden. Uit- breiding dezer fabriek om haar meer in overeen- stemming met de eischen des tijds te brengen, hooge transportkosten en 't vooruitzicbt van ver- hooging van invoerrechten in Belgie op de suiker- bieten, deed thans defiuitief besluiten om de fabriek naar hier te verplaatsen. Ze zal de volgende campagne in werking treden. Betere ligging aan kanaal en spoorwegen, te midden van een bevolking, die zich op bietenbouw en wat daarmee sameuhaugt toelegt, is, met 'toog op 't water, moeilijk te viuden. Hulst. Waar het spreekwoord„Eendracht maakt macht" als een gulden spreuk, met onom- stootbare waarheid wordt aangemerkt, daar is zulks zeer zeker van toepassiug op het gebied dei Codperatie. Verscheidene onderlinge vereenigingen van landbouwers zageu wij de laatste jaren tot stand komen en met succes werken, thans is er wederom eene nieuwe onderlinge vereeniging opgericht n.l. De onderlinge Veeverzekeringsmaatsehappij in het voormalig Ve district van Zeeland. J.1. Maatidag vergaderdeu te Hulst een dertig- tal landbouwers en werd het Bestuur gekozen, bestaande uit de heeren K. J. A. G. baron Collot d'Escury te Hontenisse, voorzitterJos. van Wesemael te Hengstdijk, onder-voorzitterAlph. Staal Pz. te Graauw; E. B. Plasschaert te St. Jansteen Th. van Haelst te Stoppeldijk Jos. Vael te St. Jansteen en J. F. Buijsrogge te Clinge, bestuursleden, terwijl tevens tot secretaris-peuningmeester werd benoemd de heer Jos. van Waesberghe te Hulst. Het bestuur der Onderlinge Veeverzekerings maatsehappij mag zich reeds verheugen in de toetrediug van een 60tal deelgenooten, waarvan de uieesteu groot-landbouwers, en houdt zich over- tuigd, dat, nu de maatschappij eenmaal defiuitief gevestigd is, nog meerdere deelname zal volgen. De maatschappij treedt in werking met den la'en November a. s., terwijl men zich voor deelneming in de maatschappij kan aaumelden bij een der bestuursleden of bij den secretaris-peuningmeester. Het inleggeld bedraagt voor ieder paard slechts 1,en voor ieder ander stuks vee slechts 0,50, terwijl de jaarpremie, welke om de zes maanden wordt voldaan, voorloopig slechts 1% van het verzekerd bedrag zal beloopen. De vereeniging is zuiver onderling, terwijl de kos- ten van administratie zoo laag mogelijk gesteld zijn. Daarom, landbouwers, met gerustheid zeggen wij u, vereenigt u en si uit u aan bij de Onderlinge Veeverzekeringsmaatsehappij, teneiude door een- drachtig en krachtig samen te werken te komen tot het doel dat beoogd wordt Sterke macht te zetten teyenover rnogelijke on- qelukkenwelke aan ieder van u kunnen overkomen. Middelburg, 12 Oct. Aan het gebouw van het provinciaal bestuur alhier werd heden aan- besteed Het verricbten van baggerwerk op het Neder- landsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen en in de bnitenhaven te Ter Neuzen. (Raming f 6250.) Laagste inschrijver de heer A. Ph. Volkers te Sliedrecht voor f 6060. Men seint ons uit Rotterdam Hedennamiddag is een Spaansche sloep over- varen. Van de opvarenden zijn twee verdronken en drie gered. '8 Gravenhage, 12 Oct. Tweede Kamer. Bij de heden voortgezette behandeling der ongevailen- wet verklaarde de Minister Van Waterstaat zich principieel tegen het amendement van de heeren Drucker c. s. om de voorgestelde vrijheid voor de werkgevers tot zelfverzekering te beperken, nadat de Kamermeerderheid die vrijheid verlangd bad. Sterk ontried hij het voorstel der socialis- tische afgevaardigden tot herstel van het mono- polie eener rijksbank. Dinsdag voortzetting. De rechtbank heeft in hare zitting van 12 Oct. de volgende vonnissen uitgesproken P. H. A. v. d. P., oud 68 j., gepensioneerd brigadier der rijksveldwacht, wonende te Hulst, is wegens eenvoudige beleediging veroordeeld tot f 25 boete of 14 dagen hechtenis. B. J. F., oud 53 j., landbouwer te Hontenisse (Molenhoek), is wegens diefstal veroord. tot f 10 boete of 10 dagen hecht. J. P., oud 27 j., bootwerker te Ter Neuzen, is wegens opruii'ng veroord. tot 3 maanden ge- vangenisstraf. Het gerechtshof te's Gravenhage deed gister uitspraak in de zaak tegen J. K., geboren te Zaandam, rijksveldwachter-jachtopziener, gestationeerd te Kapellebrug, gemeente Clinge, wonende te Hulst, die, zooals indertijd is gemeld, door de Middel- burgsche rechtbank werd vrijgesproken van het hem ten laste gelegde, als zou hij een valsch proces-verbaal hebben opgemaakt, waarin hij opgaf mishandeld te zijn. Het hof vernietigde het vonnis der rechtbank en veroordeelde J. K. tot 1 jaar en 6 maanden gevaugenisstraf. Londen, 11 Oct. Roberts seinde den 10en uit Pretoria Gisteren is te Kaapmuiden een trein omgekanteld bij den overgang over de fvaaprivier. Drie man verloren het leven en een officier en 15 man, alien behoorende tot de 66e batterij, werden gewond; verder werden40trekdieren gedood. Kapitein Paget van de Rifle brigade, 18 man en 2 genie-officieren gingen later de spoorlijn laugs otn de schade op te nemen. De Boeren, die op de loer lagen, openden vuur. Kapitein Steward vau de Rifle brigade ging, toeu bij vau den aanval boorde, met 40 man hulp brengen. De verliezen zijn zeer zwaar. Kapitein Steward en een man zijn gesneuveld en kapitein Paget, een tweede officier en 5 man zwaar gewond. Een luitenant van de genie is met tien soldaten ge- vangen geuomen. Londen, 11 October. Een tweede telegram van Roberts van gisteren meldtBarton is Dinsdag ten noorden van Krugersdorp slaags geweest met de Boeren. Verscheidene dooae Boeren werden op het veld achter gelaten en er werden drie gevangenen gemaakt. De verliezen van de Engelschen waren gesneuveld een officier, drie officieren en elf man gewond. King-Williamstown, 11 October. Het dag- blad Mercury bevat een telegram uit Betbulie (in het zuiden van den Vrijstaat) volgens hetwelk de Boeren gisteren een voorpost van twaalf miliciens, waarvan er vier gekwetst werden, gevangen hebben gemaakt. De Boeren zouden vier gewonden ge- kregen hebben. De Boeren hebben zeshonderd meters van den spoorweg ten noorden van Bethulie vernield. Een te Doetinchem wonend heer werd dezer dagen in den trein van Aalten naar hier het slachtoffer van een nieuweu oplichterstruc. Een heer namelijk, dien hij in den trein ontmoette, vertelde dat hij te Winterswijk van een reiziger, die in geldverlegenheid verkeerde, een gouden horloge gekocht had voor f 14, om dezen in staat te stellen ziine reis voort te zetten. Hij zou het horloge gaarne weer voor dien prijs overdoen. Onze Doetinchemsche heer was hiertoe wel bereid, maar hij had slechts f 7 bij zich. Dit was voor den verkooper geen bezwaar, daar hij het resteerende deze week wel zou komen innen. Tot nu toe is de koopman echter nog niet komen opdagen, en het bleek bij onderzoek door een deskundige,. dat het horloge van verguld koper vervaardigd en het werk zeer slecht is. Gewoonlijk wordt in de officieele berichten van den opperbevelhebber op de Philippijnen, generaal Mac Arthur te Manilla, alleen van het sneuvelen onder de Amerikaansche troepen gesproken, terwijl er toch v6el meer in hospilalen aan koorts en andere ziekten sterven dan door de kogels van de Philippino's. Onlangs stonden echter onder de berichten een paar korte woorden, die een geheelen roman inhielden, zoo interessant als een schrijver dien maar bedenken kan. Onder de jonge mannen, belust op avontuur, die zich voor den dienst op de Philippijnen lieten werveu bevond zich ook iemand, geuaamd Henry Vance van Chicago. Men zond hem naar de Philippijnen, waar hij als muzikaut bij een com- pagnie van het 37® infanterie regiment in dienst trad. Hij kwam juist aan in den tijd, toen de Philip pino's nog in gesloten gelederen tegen de Ameri- kanen vochten. De compagnie van Vance legerde zich op een dag in een der vele dorpjes op Luzon en hier maakte de jonge man kennis met een kleine koffiebruine Venus onder de Philippijnsche meisjes. Hare buitengewone schoonheid betooverde hem zoodadig, dat hij haar jhartstochtelijk lief kreeg. Toeu de troepen opfrokken scheen hem de gedachte dat hij van zijn liefje moest scheiden een onmogelijkheid en hij deserteerde om bij haar te kunnen blijven. Dat was echter nog niet het ergste. Hij liet zich door het meisje dat gloeiend patriotisch was, overhalen, zich bij de voor hun vrijheid strijdende Philippino's aan te sluiten. Deze namen hem, zooals elk blauk soldaat, met open armen op en benoemden hem tot majoor. Als zoodanig overviel hij de treinen met proviand die zijn eigen volk levensmiddelen brachten, nam ze in bezit en de troepen gevangen of vocht met hen. Misschien zou hij nog wel generaal der Phillippino's geworden zijn, maar het lot wilde het anders. In een gevecht met zijn eigen volk werd hij gewond en gevangen genomen. Hij werd naar Manilla gebracht nadat men zijn verzoek om zijn geliefde nog eenmaal te zien, kortaf geweigerd had. Hij had van haar willen afscheid nemen, want hij wist heel goed wat met hem volgens oorlogsrecht geschieden zou. Te Manilla werd hij wegens hoogverraad veroordeeld tot den dood door den kogel. Maar toen het doodvonnis door President Mac. Kinley geteekeud moest worden, liet deze goed- hartig als hij is, de jeugdige lichtzinnigheid en de. liefde als verzachtende omstandigheden gelden en schonk Henry Vance genade met 99 jaar ge vaugenisstraf. Dezer dagen is hij met de ,/Tomas" als militair gevangene weer in zijn vaderland terug- gekeerd. De zouderlinge drooin van ruischende pal men, van donkere oogen van een Philippino meisje en van strijden en overwinnen is uit. Hoe lang zal het duren, voor een handig fabrikant van comediestukkeu Henry Vance tot held van een melodrama maakt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1