A1 g e m e s a Hieuws* en Advertentieblad 7 o o r 2eeuwscli*?Uaaderen. No. 3971. Dinsdag 18 September 1900. 40e Jaargang. IIMIIITIEAAB. Engeland en de Z.-A. Republiek. Tot zwijgen gebracht ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busnouders. ADVEfi'TlNIIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsroimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. HiiDienoiin. De //Daily Tel." ontving Vrijdag uit Lourengo- Marquez een telegram, meldende Kruger wordt in naam gevangen gehouden op verzoek van den Engelschen consul, die krachtig protesteerde tegen de wijze, waarop hij het Portugeesch gebied gebruikt als basis voor het houden van gemeen- schap met den uitvoerenden Raad van Transvaal of het besturen der Transvaalsche zaken. Vandaar de overbrenging van Kruger naar het paleis van den gouverneur, waar hij onder de strengste bewaking is gesteld. Een militaire post is daar- voor geplaatst en de secretaris van den gouverneur is voor Kruger verantwoordelijk gesteld met bevel dat hij de woning van den gouverneur niet mag verlaten. Consul Pott ontving van den gouverneur de mededeeling, dat deze van de regeering te Lissabon last ontvangen had, hem niet langer te erkennen als vertegenwoordiger van Transvaal en Vrijstaat daar deze beide landen thans Engelsch gebied zijn. De Fransche consul en de Fransche attache verzochten, Kruger hun opwachting te mogen maken, doch werden niet in de gelegeuheid gesteld hem te bezoeken. Ook de ambtenaren, die Kruger vergezelden naar Lourengo-Marquez, mogen hem niet bezoeken. Schalk Burger, die den vorigen avond te Lou- rengo-Marquez aaukwam, werd evenmin tot Kruger toegelaten en vertrok toen onmiddelijk weder naar Transvaal met van Alplien en Eloff. Yijf man zijn liier gisteravond in hechtenis genomen, onder beschuldiging, een samenzwering gesmeed te hebben, om het huis van consul Pott in de lucht te lateu vliegen. Drie der beschul- FEUILLETON ROBERT EUSTACE. 11) z/Dat behoefde ik niet te wezen, om een harer slapen te doorboren met een ragfijn instrument, een soort naald. Raadpleeg slechts alle doktoren ter wereld omtrent de verwoestingen, welke men daarmede kan aanrichten. Zij zullen het daarom- trent zonder onderscheid eens zijn. ,/Maar dat was een afgrijselijke misdaad, in vergelijking waarvan uw gedrag tegenover Gifford en mij niets was #Ja, Leonore," klonk het bijna nederig ditmaal, ik heb het u reeds gezegd om u te behouden voor mij, werd ik vrijwillig een misdadiger. Ziet gij thans niet in tot welk een hoogte een liefde stijgen kan, die innig genoeg was om zod diep af te dalen Voor u ben ik in staat tot alles, zal ik een plaats weten te veroveren in de wetenschappelijke wereld, zooals geen man dat ooit voor mij heeft gedaan. Heel Europa zal den naam, dien ik u schonk, vol bewondering leeren uitsprekende Koningin zaf mij in den adelstand verheifen en gij zult Lady Hertslet zijn van alle zijden zal het goud mij toestroomen, en ik, die mij om geen geld bekommer en alleen uw hart behoef, ik zal u er mede laten handelen al naar gij wilt; gij zult vrij zijn u van elke denkbare weelde te omringen z/Stil viel het jonge meisje hem, met ge- digden werden weder in vrijheid gesteldtwee anderen, Engelschen, worden nog in arrest ge houden. De ^Standard" verneemt uit Kaapstad, uit goede bron, dat de Engelsche regeering voornemens is binnen korten tijd te verklaren, dat de vredes- toestand in Zuid-Afrika hersteld is. Zij zal dan een proclamatie uitvaardigen, waarin de Boeren worden aangemaand, om de wapens neer te leggen binnen een zekeren tijdvoldoen zij daaraan niet dan zullen zii behandeld worden als vogelvrij verklaarden. De Exchange Telegraph Company meldde Zater- dag: »De districtsgouverneur, die Portugal teLouren- go-Marques vertegenwoordigt, heeft uit Lissabon een telegram ontvangen om president Kruger, als hij de volgende week van Portugeesch gebied naar Europa mocht willen gaan, niet de minste hindernis in den weg te leggen. De regeering te Lissabon geeft echter last, dat den heer Kruger zoolang hij een vluchteling op Portugeesch gebied is, niet toegelaten mag worden in aanraking te komen of verhandelingen te hebben met eenigen burgerlijken of militairen Transvaalschen ambte- naar. De gouverneur heeft ook last gekregen, den heer Kruger te zeggen, dat deze gedragslijn van de Portugeesche regeering noodzakelijk is om moeilijkheden met de regeering van Groot-Britannie te voorkomen." Is deze voorstelling van zaken juist, en daar heeft zij alien schijn van, dan is de houding van Portngal tegenover president Kruger corret en kunnen wij alle Engelsche correspondentenpraat van de feitelijke gevangenschap van President Kruger stilzwijgend voorbij laten gaan. Ziehier echter een correspondent, die een vlaag van helderzienheid en waarheidsliefde heeft. De correspondent van de Standard te Machadodorp seinde den 13en //De vlucht van den heer Kruger zal waaschijnlijk op den miliatiren toestand geen invloed hebben." Zeer juist, het woord vlucht daargelaten. De oorlog is inetde reis van president Kruger niet uit. Ook al neemt men aan dat de Boeren het wel- haast zullen opgeven dan nog moeten wij be- sluiten, dat zij de wapens niet eer zullen neer- leggen voor president Kruger in Europa is aan- gekomen en vandaar meldt, dat hij van'de mogend- heden niets gedaan kan krijgen. Onderwerpen de Boeren zich voor dien en kan Engeland metter- daad den oorlog voor geeindigd en de twee republieken goed en wel bij het Britsche Rijk biedeuden blik, in de rede. //Wat beteekent dat alles naast de verachting, die ik thans voor u gevoel, en die mij nog slechts doet verlangen van u bijzijn outslagen te worden, zooals men er naar hunkert te ontkomen aan een slang. O ik ben niet bang, neen, ik beef alleen nog van walging, en nu ik voor niets ter wereld uw rampzalig slachtoffer alleen in uw macht wil achterlaten, verzoek ik u zelf heen te gaan. Het is het eenige wat gij nog voor mij doen kunt, en ik verwacht dat gij dat niet zult weigeren. z/Maar gij, Leonore, zijt gij dan reddeloos blind verstaat gij niets van den omvang dier liefde, die gij verwerpt hield hij smeekend aan. z/Liefde?" herhaalde zij schouderophalend. z/Zoo gij mij waarlijk hadt bemindt, zoudt gij mijn geluk hebben gewild, en gij zocht slechts het uwe, gij hebt het willen bereiken door een misdrijf heenmaar begrijpt gij dan niet dat ik u even laaghartig, even gewetenloos als een sluipmoorde- naar acht, en zijt gij krankziunig, dat gij nog iets van mij durft hopen Indien iemand anders hem een dergelijke taal had toegevoegd, Paul Hertslet zou den onvoor- zichtige aan zijn voeten neergeveld hebbenmaar hoezeer zij zelve er ook aan twijfelen mocht, Leonore bezat zijn onverdeelde liefde, en het was hem onmogelijk de hand tegen haar op te heffen. Al wat hij deed, was haar een langen smarte- lijken blik toe te werpen, met de vraag z/Dus is dit het laatste woord tusschen ons //Onherroepelijk," verklaarde zij nog altijd even vastberaden, »en ik herhaal u nog eens mijn dringend verzoek mij met Miss Peter alleen te laten en mij geen stroohalm in den weg te leggen, ingelijfd verklarer, dan is natuurlijk de kans, dat de president hier iets aan het voldongen feit ver- anderen kan, uiterst gering. Pretoria, 16 September. De Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij is officieel door de inilitaire overheid overgenomen. Bloemfontein, 15 September. Generaal Macdo- nald heeft den 13en tusschen Winburg en de Vet- rivier een Boerenmacht onderschept van 700 a 800 man met 3 kanonnen. Hij maakte 33 wagens buit, 270 trekossen, 65,000 patronen en een groote hoeveelheid proviand. Drie wagens zijn door de Boeren verbrand, om te verhinderen dat deze werden buit gemaakt CHINA. Het is niet recht duidelyk, wat Rusland nu eigenlijk bedoelt met de ontruiming van Peking. Een telegram uit Takoe stelde het voor, of de Russische troepen al weggingen, en nu meldt de //Times" weer, dat de tsaar besloten heeft, een militair bewind in de Chineesche hoofdstad achter te laten, maar alleen het gezantschap in te trekkeu. Dit zullen de andere mogendheden dan ook wel doen, en 't gevolg zal wezen, dat dezen winter in het //ontruimde" Peking duizenden en nog eens duizenden militairen gelegerd zijn. De Russische generaal heeft bekend gemaakt, dat 15,000 Russen te Peking zullen overwinteren, Duitschers evenveel de Japansche generaal 22,000 Japannersde Engelsche generaal heeft niets gemeld, omdat hij geen instructies heeft. Met de onderhandelingen is het al even duister. Het heel uit Duitsche bron, dat Rusland Li-Hoeng- Tschang een ultimatum heeft gesteld, eischende, dat de Keizer van China zelf de regeering zou aanvaarden, maatregelen nemen om prins Toean en de overige belhamels van de Boksers te straffen en de Keizerin alien invloed op de regeering te ontnemen. Li-Hoeng-Tschang, zoo heet het verder, heeft die voorwaarden onaannemelijk verklaard, en zijn reis naar het noorden opgegeven. Daarertegen seint de correspondent der //Globe" te Shanghai den 12", dat hij Li gesproken heeft. Deze zeide //Ik ga Vrijdag naar Tientsin. Ik ben bereid, de onderhandelingen te beginnen. Prins Tsching is de eenige andere onderhandelaar. Zijn volmacht is dezelfde als de mijne. Markies Tsiang zou echter betoogd hebben, dat er niets beslist kon worden voor de Keizer in Peking terug was. De onderhandelingen tusschen de mogendheden onderling zijn, volgens de //Times" correspondent wanneer ik in den loop van dezen dag kapitein Gifford en haar van hier laat vervoeren. Op deze voorwaarde alleen zal ik het stilzwijgen be- waren. Wat zuster Peter doen zal, als zij eenmaal hersteld is, kan ik niet bepalen maar ik voor mij zal u niet aauklagen, zoolang gij mij vrij laat begaan." z/Het is onnoodig mij deze belofte af te laten leggen," gaf hij op een toon vol bitterheid ten antwoord. //Want ik zelf verlaat uit eigen be- weging het land, of gelooft gij een oogenblik dat ik van verre zou kunnen aauzieu hoe gij de vrouw van een ander werd, of dat ik het zou kunnen dragen dat de naam, dien ik mij ten koste van zooveel jaren studie en zooveel arbeid verwierf, door bet slijk werd gehaald waarom immers zou deze jonge vrouw het stilzwijgen bewaren Meent gij dat ik aanspraak op haar medelijden kan doen gelden Neen, zij zou waarschijnlijk uw echtge- noot hebben gespaardmaar Dokter Hertslet, de eenzame man, wien niets overblijft dan zijn weten- schap, kan in haar oogen slechts haar doodsvijand wezen. Ik zal vertrekkeu naar de een andere verre streek, waar ik nooit weder van u zal hooren spreken. Ook gij zult niet vernemen van mij en mij voortaan als een doode kunnen beschouwen. Zijt gij thans voldaan Leonore Trefusis knikte toestemmend, slechts hun- kerend naar het oogenblik waarop hij van daar zou zijn gegaan maar hij scheen er niet toe te kunnen besluiten; hoewel hij reeds tot tweemaal toe een bewegiug had gemaakt alsof hij op de deur toe wilde treden, hield hij de koortsachtig brandende oogen nog altijd gericht op haar die een uur te voren nog zijn bruid was geweest en nu nog slechts een vreemde voor hem was. een beetje onbetrouwbaar in vollen gang. Duitschland en Rusland zouden al aan 't verdeelen zijn van China. Rusland zou Noord-China krijgen en Duitschland Midden-China, het Jaugtsegebied inbegrepen. TER NEUZEN, 17 September 1900. In de op Donderdag a. s. des voormiddags 10 uur, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukkendaarna vergadering met gesloten deuren. De kermis is begonnen. Verschillende gelegen- heden zijn reeds geopend. Niet het minst weerden zich een tweetal fotografen. De lieflijkheden die deze concurrenten, geholpen door nabestaanden, elkaar reeds gister en hedenmorgen naar't hoofd slingerden, deden ons een denkbeeld verkrijgen van den rijkdom onzer moedertaal aan scheld- woorden en beleedigingen. Hoewel 't ook reeds tot handtastelijkheden dreigde over te slaan, kwam 'tzoover nog niet. Nu men aan de Axelsche brug aan 't opslaan is, kan men zien dat het theater Alber Basch een grootsche inrichting is. Het beslaat een groote ruimte en ons heugt het niet dat een tent van dien omvaDg de kermis bezocht. Personen die op andere plaatsen het gezelschap zagen werken zijn vol lof, omtrent de optredende artisten, de prachtige costumes enz. Misschien zal het der ingezetenen wel interesseeren te vernemen, dat een onzer vroegere stadgenooten, die reeds als kind Ter Neuzen verliet, n.l. mej. Corna v. d. Hart, bij velen bekend, aan dit Koninklijk theater is verbonden. Den goeden naam, die dit gezelschap vooraf- ging, zal het voorzeker een druk bezoek waar- borgen. Zijn de berichten omtrent de aantrekkelijk- heid der voorstellingen juist, dan moet men de niet dikwijls voorkomeude gelegenheid om zoo iets te zien, waarnemen terwijl zij er is. (Wat achterstaande advertentie, omtrent mindere soliditeit der firma Alber en Basch betreft, zij van onzen kant uit ervaring gezegd, dat de firma contant betaalt. Red.) Gisteravond werd het seizoen in //de Buiten- Soeieteit" alhier definitief gesloten door een concert van het muziekgezelschap //Apollo," directeur de heer W. A. Kaan, alhier. 't Was een prachtige avond en de tuin was tamelijk bezet. //Apollo" voerde haar programme over het algemeen tot tevredenheid uit, waarvan het applaus blijk gaf. Een luchtballon werd met goed gevolg opgelaten z/Vaarwel," stamelde hij eindelijk, //het was dwaasheid u te beminuen zooals ik deed. Wat kon een kind van zulk een machtig gevoel verstaan Wanneer uwe vriendin weder tot het leven ont- waakt, zeg haar dan hoezeer zij gewroken werd; u te verliezen is duizendvoud erger dan de martel- dood." "Vaarwel," herhaalde Leonore onbewogen, want hij boezemde haar te veel afschuw in, om nog barmhartigheid in haar op te kunnen wekken. Zeker een minuut lang staarde hij haar aan, als wilde hij haar beeld voor altijd in zich op- nemen, en toen boog hij als een ter dood ver- oordeelde het hoofd op de borst en verliet de kamer, terwijl er twee tranen aan zijn oogen ont- suapten en langs zijn thans lijkkieurige kaken nederdaalden. Een tijdlang bleef Leonore roerloos aan haar plaats genageld staan, als meende zij nog steeds dat hij op zijn schreden weder zou keeren maar toen alles ten slotte even stil bleef daarbuiten op het portaal, slaakte zij een zucht van verlichting en spoedde zij zich naar den kuop der electrische schel. Zuster Martha verscheen. z/Zuster," zeide het jonge meisje snel, //gij moogt de zieke niet verlaten. Doe al wat in uw vermogen is om haar bij te brengen. Over een paar uren komt zij onder behandeling van een derden dokter. Er is plotseling hoop ge- komen op herstel." (Wordt vervolgd.) mim fOURAST. If it blad verseHiJnl (inanilag-, Woenadai;- en Vrijriagavond, uit^ezonderd op Feeatdagen, bij de Kirma 1*. J. V AM lit IAMUK te Ter 1'enzen. De Bargemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Ifnnderdajf den 3t» September IffOO, des voormiddags ten 10 uren. Ter Neuzen, den 17 September 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat zich van af IS September ISiOO.als Gemeentevroed- vrouw te Sluiskil heeft gevestigd Mejuffrouw K. J. Ter Neuzen, 17 September 1900. Burgemeester en Wethouders roornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. "DOOR D 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1