Dr. ISTASSE-HENRARD. fDris nefte dCeeren Goedkoope Winkel, A. VAN ieuwedieustraat F104, Ter De Leeuw van loMersjrnit, VLEESCHff AREK: Goedkoope Winkel, Gebrs. TAZELAAR. - Ter Neuzen. te DOORNIK (Belgie). At DE GEKROONDE VALK." TRANSVAAL. STEEDS VOORHANDEN: Goedkoope Winkel, HAARDEN, KAMER- en KEUKENKACHELS, Inslituut van den eersten rang, waar de leergangen in het Fransch gegeven worden. Mahonie- en gescdilderde Linnenkasten, Bi] J. C. it. ALTORFFER, te Middelburg vv likeuren. Opening Zater&ag aaastaand©. 60EBK00P0T ABEIS voor S3. W1DISVIEHQ0PBES. Yoordeellge conditien. Niet ontkurkte flessehen worden teruggenomen. Verzending franco. Glaswerk gratis in bruikleen. Vraag prijs! Monster gratis Neern proef e@ISSlYM. 2ds Groote Jaarlijksche Verlotiag een Landauer bespannen met 2 Paarden. PIAHIUQ'S en OR&ELS Het beste adres voor Winkeliers en Kooplieden is de H. Verhoeven. Turf- in Kolenbakkea, - Vinreckermei en Tegeiplatea, Groote keuze in S1ANGLAMPEN. Vrijen toegang. Entree libre. Groote voorraad. Goedkoope prijzen. H. Verhoeven. Zaamslag. M. Riemens Dz. Zeeuwsch Jaarboekje Middelburgsche Naamwijzer 1900. Mooi beweegbare slechts 25 cents. H. Verhoeven. LIMONADES. bij A. EGGEBEEN, Van Vollenhoveu's Extra Stout, Lager, Gerste, Pilsener, Wijnbier, Oud-Hollandsch, Faro, enz. Voor levering aan bruiloften of andere partijen Speciaal ingericht voor Wijnen, Likeuren en Limonades. P. J. GLERDM. - Ter Neuzen. Stroosuijders, Wanmolens (op proef), VEEVOEDERKETELS. Een net jongmensch zoekt kost, inwoninyenbewasschinar bij nette burgermenschen, P. G. Brieven met prijsopgave onder 110. 114 bureau van dit blad. Noordstraat 77, Ter Neuzen. Het beste adres voor Galanterien, Garen, Band, Kramerijen,Maudenwerk,Borstels, Sponzen,Zeemen, Dweilen, Emaille, Kinderspeelgoederen, Beelden, Vazen, Porcelein, Thee- of Koffieserviezen, Spiegels, Schilderijen, Toiletartikelen enz. is de Goedkoope Winkel, Noordstraat 77, Ter Neuzen. Een ieder tot een beleefd bezoek uitnoodigende. Hoogachtend, Aan de inrichting is verbonden een groot en welingericht pensionaat bevattende 140 karaers. Uitstekende voeding vleesch naar verkiezing. Prospectus wordt op aanvraag toegezonden. wenschen tegen a. 8. Kermis in kennis te komen met DKIE NETTE DAMES. Brieven letter J aan 't bureau van dit blad. SPIBG-BLS, en verdere Huishoudelijke Artikelen. is verschenen 169e jaargang. P r ij s 1,30. Deze uitgaaf is belangrijk uitgebreider dan de vorige, voornamelijk als gevolg van de opneming der besturen van de polders en waterschappen in geheel Zeeland, het Kabinet der Koningin, de Zuivelconsulent voor Zeeland, Gouvernements- keurmeesters enz. enz. Noordstraat 77, Ter Nenzen. Vrijen toegang. Entree libre. En gros. En I>etail. Groote voorraad van Kinderspeelgoederen, in alle spotgoedkoope prijzen. Prachtige sorteering POPPEN van hout, gummi, porcelein, biscuit en verdere soorten, beweegbaar en onbe- weegbaar, prachtig gekleede en ongekleede. Houten Speelgoed in doozen, Blikgoed, Krui- wagens, Poppenwagens, Trommels, grootte enkleine Kaatsenballen, enz. enz. Men zie verder de etalage. Hoogachtend, Uw dw. dienaar, Zooeven Ontvangen die bij Elandslaagte gevallen is. Door L. PENNING. Ingenaaid f 0,60. Prachtig geb. f 1, Boekhandelaar, Ter Neuzen. 5 r- Yertegenwooriliger der brouwerijen „De gekroonde alk'' Amsterdam —Dordrecht. Verkrijgbaar op 7i en 1/3 flessehen, op fust van 20,40, HO, 100 Liter en hooger, Geregelde verzending naar bniten per spoor, boot of schip, in omliggeude plaatsen met paard en wagen. Rookvleesch, Ham, Rolhammen, gekookte Hammen, (dezelve wor den berekend aan den prijs rauw gewogen), Boterhamworst, Ton- genworstgekookte M ovst, Zwaar- demaag, zuve Zult, Rolpens, Haagsche Leverworst, Bloed- worst, Rookworst, Souslsse de Bologne, Tafelworst, droog dik en mager Spek, zuivere inland- sche Reuzel, steeds in groote par tijen voorradig. Groenten, Augurken, Uitjes, Zalm, Kreeft, Lunchtong, Sardines. BOTER en KAAS. Noordstraat 77, Ter Neuzen. Alle goederen op onze Magazijnen gekocht worden voor binnen de stad desverkiezende aan huis bezorgd. van PAARDEN enz. Trekking 24 October a. s. HOOFDPRIJS (VereenigingBevordering Purmerender Paardenmarkt). Nameus Bestuur, Loten per stuk 1,— H. C. Oud, Voorz. J1 loten h 10,J.W.H. Geeklings, Pen.m. 110 n 97,50 H. de Goede Az., Seer. LOTEN verkrijgbaar te Ter Neuzen bij J. A. DONZE Jz., Stalhouder. in eigendom verkrijgbaar, door dezelve met de liuur af te betaleu. A. S. J. DEKKER, Goes. Noordstraat 77, Ter Neuzen. Door onze zeer grootte en rechtstreeksche inkoopen zijn wij in staat alle concurrentie het hoofd te bieden. Men vrage onze uitgebreide prijscourant en u zult verbaasd staan over de kolossaal lage prijzen. Alle inkoopen boven tien gulden worden franco toegezonden tevens vrij van emballage. Hoogachtend, TRj TJ I IMI IH3 "V" O O JEb iK/ -A. -A. ID I IT SALON VULKACHELS (lijli ver-nikkeld), HTJISHOTJID-EIIjIvJICEI _A_X^THCH!I-iIH]IT- Koninklijk Atheneum EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 4