Nieuws A1 g e a e a en Advertentieblad Z o e u w s c h. o o r V U a n d e r e n. No. 3968. Dinsdag 11 September 1900. 40e Jaargang. England en de Z.-A. Republiek. Tot zwij gen gebracht Telegrafische berichten. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F ^TJILFETQTSf TER NEUZEN, 10 September 1900. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,381. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: V j Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Kit bind -»chHnt Wuemitag- FeeStdageB, bij de Flrnm J. V^W P« '"PB «e Te* Voor hen die nog steeds op een goeden uitslag hopen van den kainp der Boeren tegen de Engel- schen was het wederom geen bemoedigende tijding welke de telegraaf ons brachtde bezetting van Lijdenburg door Dundonalds ruiterij. Reeds was in een bericht nit Lorenzo-Marquez daarvan melding gemaakt, toen Zaterdag een telegram van lord Roberts werd openbaar gemaakt dat de be zetting op jl. Donderdag vermelde. Vermoedelijk heeft dus Botha zijn stelling verlaten, toen hij gevaar begon te loopen dat de colonne Hamilton-Brocklehurst rechts om hem heen was getrokken of dreigde te trekken, en dus ook den weg naar Lijdenburg voor de Engelschen opengelaten. Wat nu? //De Boeren zijn teruggetrokken was het slot van het telegram. Waarheen vroegen we ons terstond af. Lijdenburg hebben we steeds vermeld gezien als de schuilplaats waar de Boeren zich op't allerlaatst, wanneer men geen anderen uitweg meer had, zouden terugtrekken, en als een streek die door zijne ligging in de bergen onneembaar was. Ook hier hebben de Boeren de stellingen, echter evenals reeds andere als sterk geuoemde aan de Engelschen overgelaten. Naar gemeld werd wacht de Engelsche regeering op eene beslissende tijding om het Parlement te ontbinden. Was de bezetting van Lijdenburg dit beslissende nieuws Het zou er wel dienst voor knnnen doen. En wanneer dit niet het geval is dan verwacht men spoedig het bericht eener groote overwinning te krijgen, waardoor de oorlog in Engeland feitelijk voor gedaan kan gelden, met de° daaraan verbonden politieke voordeelen. In een later telegram van den 7en seint Roberts „Buller meldt uit Lijdenburg, dat de Boeren zich verdeeld hebben, sommigen zijn noordwaarst naar Krugerspost gegaan, anderen in de Oostelijke richting naar Spitskop. De meeste kanonnen, voorraad en munitiewagens zijn naar Krugerspost gezonden." Central News seinde den 7" uit Rietfontein, dat de vlucht van de Boeren zoo overhaast was, dat zij eenig geschut in handen der Engelschen hebben gelaten, en dat zij op hun terugtocht Buller nog met granaten beschoten, maar deze tekort vielen. Voorts, dat Hamilton de Boeren vervolgt. Wat dat verlies van kanonnen betreft, Roberts zou het wel gemeld hebben als het zoo was. Boven- dien blijkt uit Robert's berichten, dat de Engel schen de Boeren niet na op het lijf hebben ge- zeten. Ja, men zou uit de kleine verliezeu van de Engelschen opmaken, dat de Boeren, onmachtig om de omtrekkende beweging, die zij zagen aan- komen, te keeren, al Maandag of Dinsdag een goed heenkomen hebben gezocht. Dat ze Zondag dichter op Buller aan stelling namen, zal dan wel een krijgslist zijn geweest. Dat was misschien slechts een klein commando, dat tot dekking van den terugtocht achtergelaten en daartoe vooruit geschoven werd. Nu moeten de Engelschen dus nog verder op. Een telegram uit Pretoria meldt, dat rI heron, iens verkenners oulangs bij Ladybrand vermeld werden, met 700 man Johannesburg bedreigt. Onmogelijk is dit niet, daar Roberts twee sterke colonnes onder Clements en Hart naar de districten van Krugersdorp en Johannesburg heeft afgezouden. Een patrouille Border Rifles is den 5n in een hinderlaag gevallen en gevangen genomen. Waar dit gebeurd is meldt de //Standard" er niet bij. Volgens Reuter zouden de Boeren bij Ladybrand 24 dooden en 35 gewonden hebben gehad. 't Is maar een schatting, en vermoedelijk een onjuiste. Zij zijn in de richting van Clocolan teruggetrokken, om zich te voegen bij hun hoofdmacht, die in de Korannabergen, bij Allandale, staat. Uit deze mededeeliug blijkt weer, dat de belegeraars on mogelijk 3000 man sterk geweest kunnen zijn immers dan zou de //hoofdmacht zeker 10,000 man moeten tell en en zooveel strijdende Boeren zijn er stellig niet in den Vrijstaat. Barberton wordt overstroomd met Boerengezinnen, en de gezondheidstoestand wordt er zeer ongunstig typhus, mazelen en roodvonk beginnen te heerschen het gasthuis is boordevol. In de landbouwzaal zitten nog 40 Engelsche offleieren gevangen. De verliezenlijst van het Britsche ministerie van Oorlog is anders niet onaanzienlijk gedaald, door de invrijheidstelling der gevangenen. De voorlaatste opgaaf bereikte een totaal van 40,561 tot 1 September is nu het totaalcijfer 39,645. CHINA. Het is niet goed mogelijk wijs te worden uit de berichten over de autwoorden der mogeud- heden op het Russische voorstel. Amerika schijnt met Rusland mee te gaan, maar voor 't overige zijn of de antwoorden of hetgeen daarvan publiek wordt, erg onduidelijk. De Duitsche bladen stellen het voor, of Rusland groot fiasco maakt of de Europeesche diplomatie het tsarenrijk en DOOR ROBERT EUSTACE. 9) De verpleegster spoedde zich heen en keerde met den geneesheer weder; maar op hetoogenblik dat de zuster den drempel zou overschrijden, voegde hij haar ijskoud toe ffWacht in de karner No. 3 mijn bevelen af. Ik zal u bellen zoodra ik u noodig heb." En de deur achter haar sluitende, trad hij op Leo- note toe. „Is er iels bijzonders gaande, dat gij mij liet roepen vroeg hij met een Snellen blik op mij. ,/0 ik zie het reeds, de zieke is bewusteloos geraakt, en dat heeft u verschrikt. Maar stel u gerust, zulk een verschijnsel is licht vcrklaar- baar bij een al te hevige inspanning om te willen spreken. Gij hebt haar waarschijnlijk gezegd dat gij afscheid kwaamt nemenzij zal toen meer moeite dan ooit hebben aangewend om u nog vaarwel te zeggen en voor uw vriendelijkheid te danken, en zij is heel zwak." De jonge bruid bleef bovenal bij den woord van het door hem gesprokene stilstaanhij die niet vermoeden kon dat mijn tong voor een oog- wenk het stilzwijgen had verbroken, gaf duidelijk als zijn overtuiging te kennen dat ik volkomen bij het verstand was gebleven, en dat was genoeg om haar op haar hoede te stellen. //Help mij haar weer bij te brengen en daarna van een gouden brug moet bouwen voor een fatsoen- ijk achteruitkrabbelen. En de correspondenten der Duitsche bladen in de hoofdsteden weten ook over niets anders te schrijven dan over de ont- zettende afkeuring, die het roekelooze plan van den tsaar overal vindt. Toch schijnt dat plan veel kans op verwezen- ijking te hebben, hoe de raogendheden en hoe ook vooral Duitschland tegenstribbelt. Het waarschijnlijkst is, dat de mogendheden in zoover toegeven, dat de hoofdmacht uit Peking wordt teruggetrokken naar Tientsin, en dat alleen een dein aantal manschappen van elken staat in de loofdstad achterblijven. Rusland zou dan niet alleen in beginsel, maar ook bijna geheel in de uitvoering triomfeeren. De Duitsche keizer heeft bij de manoeuvres te Stettin zijn hart weer eens gelucht. Hij zag de toekomst volstrekt niet duister in, en in China zou het wel gelukken, de orde te herstellen, zoodat Duitsche kooplieden gerust handel konden drijven. Volgens een andere lezing zou Wilhelm gezegd hebben, dat het //hem" wel gelukken zou, de rust weer in het Hemelsche Rijk te brengen, zoodat we misschien nog een 19" eeuwsche kruis- tocht beleven. De Chineezen wachten ondertusschen kalm af, maar worden er natuurlijk niet onderdaniger op. Zoo heeft nu de onderkoning Tschang-tschi-toeng den Engelschen consul te Shanghai op 't hart ge- bonden, om toch vooral gauw vredesonderhande- lingen te openen. Hij wijst op de enorme Britsche handelsbelangen in China, en dreigt verder een beetje met de geheime genootschappen, die wel weer eens van leer zouden kunnen trekken. Volgens een bericht uit Woetschou, is de toe- stand in Loengtschou ernstig. Driehonderd bandieten belegeren te Taiping het huis van een vermogenden Chinees, en honderd man Chineesche troepen beproefden vergeefs de woning te ontzetten. De bevelhebber heeft daarop 400 man versterking gevraagd en dezen zijn hem gezonden. Als die nu maar niet te laat komen. Behalve het reeds vermeldde zal op onze kermis arriveeren en aan de Axelsche brug worden opgeslagen het beroemde Cagliostro Theatre van de wed. Albert, dat voor Ter Neuzen weer eene nieuwe inrichting is. Zooals uit de rubriek advertentien blijkt, treedt, zullen wij samen spreken, Paul," zeide zij op gesmoorden toon. Andermaal zag hij haar doorborend aan en het was op snijdenden toon dat hij autwoordde /Zuster Martha kan dat zeer goed alleen af. Ik zal haar roepen, dan zal zij haar plaats weder bij de zieke innemen. Wat u betreft, Leonore volg mij naar mijn spreekvertrekwij zijn zeker aldaar niet gestoord te zullen worden." Was het mijn waarschuwing of de uitdrukking zijn gelaat, die haar plotseling een onver klaarbaren angst aanjoeg bij het denkbeeld alleen met hem te zullen blijven Zij wist maar al te goed dat zij van mij geen bijstand te verwachten had, en toch was het haar te moede als strekte mijue tegenwoordigheid haar tot bescherming. Zij haastte zich dan ook te hervatten z/Neen, Paul, dat is onnoodig. Wat ik u te zeggen heb is slechts weinig. Het is de bede ons huwelijk voor onbepaalden tijd uit te stellen. Ikheb onvergeeflijk gehandeld door zoo lang met het nemen van dit besluit te wachten maar, waarlijk, ik ben nog niet sterk genoeg om op eens aan het hoofd van een huishouden te staan." Dokter Uertslet was er de man niet naar om zich gemakkelijk om den tuin te laten leiden maar nu was het minder dan ooit het geval, waar zijn argwaan reeds vooraf was opgewekt ge- worden. Hij trad dan ook met een heftige be weging op het jonge meisje toe en haar zoo vast bij de polsen grijpend, dat zij wel genoodzaakt was hem te gehoorzamen en hem aan te zien, vroeg hij met heesche stem //Wat is oorzaak van dit besluit?" z/Maar ik zeide u immers stotterde zij. „Een uitvlucht, en ik eisch dat gij mij ver- klaren zult hoe gij, anders zoo leidzaam en ge- dwee, er plotseling toe gekomen zijt een ernstig man, die zich reeds op het oogenblik zag van het bereiken van het eenig levensgeluk, dat hij als loon voor al zijn arbeid vroeg, als een dwaas te behandelen, wien men even gemakkelijk weer ontneemt wat men hem een uur te voren heeft ge- geven. Spreek zonder omwegen ik beveel het u. Wellicht zou zij nog geaarzeld en naar een uitvlucht gezocht hebben; maar ondanks al haar zachtmoedigheid bezat zij een fiere natuur, en de man tegenover haar had niet dommer kunnen kiezen dan dien laatsten volzin. De gedachte dat hij nu reeds een meesterschap over haar wilde doen gelden, dat alleen liefde aan iemand scheuken kan, deed het oude Schotsche bloed dat haar door de aderen stroomde, naar haar voorhoofd stijgen en bezwoer op eens alle vrees, tot daartoe voor hem gekoesterd. Zich in haar voile lengte oprichtend, en zijn handen van zich afschnddend, met zulk een trotsch gebaar, dat hij van verstommiug de arrnen langs het lijf liet ziuken, sprak zij op een toon vol koele vastberadenheid „Het ware beter geweest u met mijn voorge- wende reden tevreden te stellen. Gij weet toch hoe er waarheden zijn, even onaangenaam om uit te spreken als om aan te hooren maar van het oogenblik af dat gij dat verkiest zij het zoo. Gij zult u herinneren dat ik u van den aanvang af smeekte het denkbeeld mij tot vrouw te nemen op te geven als onzinnig, omdat ik u niet lief- hebben kon, dat mijn hart aan een ander toebehoorde, een ander, dien ik niet vergeten kon. Voor een seconde zijn ouden overmoed her- behalve de reeds door ons vermelde gezelschappen, in het //Hotel des Pays-Bas" op de heer Henry Strous met een specialiteiten-gezelschap, dat eeu gezelligen avond beloofd. De heer A. L. J. van der Maden, kapelaan alhier, is verplaatst naar Kruisland, terwijl alhier als kapelaan is benoemd de heer P. Buijsrogge, geboren te Hontenisse, thans assistent te Kruisland. Volgens een alhier ontvangen tijding is heden namiddag een paard van den voerman A. D. alhier, nabij Sas van Gent, gespannen voor een car met tras in het kanaal geraakt en verdronken. De heer T. 'X. L. Schoenmaekers, kapiteiu der Kon. marechaussee, wordt verplaatst van Sas van Gent naar Maastrichthij zal aldaar als commandant vervangen worden door den 1" uitenant Thompson, voorheen leeraar aan den loofdcursus te Karnpen, overgeplaatst bij het wapen der Kon. marechaussee. Vrijdagnacht is door de marechaussee te Eindhoven gearresteerd en voor den officier van justitie te 's Hertogenbosch geleid de gesignaleerde A. L. R., geboren te Zwolle, laatstelijk te Ter Neuzen, als secretaris van de „Societe Anonyme des Forges et Acieries Neerlandaises," welke be- trekking hij verlaten had, na 600 ten nadeele der vennootschap te hebben verduisterd. Naar ons gemeld wordt heeft de gearresteerde het hem ten laste gelegde bekend. Volgens een ander bericht was hij uitgeweken naar Duitschland en is daar eenigea tijd gevangen geweest. Bij zijne aanhoudiug had hij nog 91 centen op zak. Axel, 8 Sept. Bij de heden alhier gehouden aanbesteding voor de levering van 17.000 Kg. superphosphaat, bevattende 18 phosphorzuur, oplosbaar in water, ten behoeve der maatschappij ,zVooruitgang is ons Streven", werd ingeschreven door de heeren P. J. Scheele te Ter Neuzen voor f 3,41 per 100 Kg. en door Coenen en Schoeumakers te Uden voor 3,33 per 100 Kg. Aan den laagsten inschrijver is de levering gegund. 's Gravenhage, 10 Sept. In zijne telegrafische dankbetuiging aan den Minister van Buitenlandsche zaken, voor het telegram hem door de vertegen- woordigers der vreemde mogendheden gezonden bij de nederlegging van de ratificatieverdragen, spreekt de Czaar de hoop uit, dat op deze ver- dragen ook in de verre toekomst de wereldvrede als doel der Christelijke beschaving zal worden gegrondvest. winuende viel de geneesheer haar, geringschattend, de rede in ,/0Ik behoefde niet ijverzuchtig te zijn! Een doode medeminnaar telt niet mede ,/Voor mij is hij niet dood geweestklonk het moedig, terwijl zij thaus zonder beven de groote oogen naar hem ophief en hem op haar beurt uitvorschend aanstaarde. //En gij, dokter Hertslet, zijt gijzelf niet overtuigd dat hij leeft Dilmaal veranderde zijn olijfkleurige tint in aschgrauw en bracht hij met moeite de vraag uit z/Ik, Leonore? Wie heeft u dergelijken onzin in het hoofd kunnen praten ,/Wie en haar stem werd al krachtiger en krachtiger. //Hier is een wonder geschied. God heeft niet toegelaten dat mijn toekomst voor altijd verwoest zou worden en Hij alleen verbrak het stilzwijgen dezer schijnbaar voor altijd gesloteu lippen." •Haar hand had zich bij deze woorden naar mij uitgestrekt; maar zelf zij kon niet vermoeden wat er bij het vernemen daarvan in de ziel van haar toehoorder omging. Hij zag zich reddeloos verlorenhet was niet enkel meer zijn geluk, het was zijn loopbaan, zijn verworven roem, alles tegeliik, dat hem bij de onthulling van zijn mis- drijf ging ontzinken, en wankelend hield hij zich. aan een der stijlen van het bed vast. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1