A1 g 6 m o e a Hieuws* en Advertentieblad voor 2oouwsch*7Uanderon, GELDLEENING. GELDLEENING No. 3961. Zaterdag 25 Augustus 1900. Gemengde berichten. 40e Jaargang. Binnenland. Telegrafische berichten. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEKTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze conrant belioort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG noodigen sollicitanten naar de betrekking van JTavemneestevtevens Ontvanger der haven- en kaaigelden aan den Kleine Huissenspolder, uit, hunne eigenhandig en op zegel geschreven ver- zoekschriften in te levereu ter Secretarie dezer gemeente voor 10 September e. k. De jaarwedde als Havenmeester bedraagt 75, De belooning als Ontvanger is geregeld percents- gewijze naar de ontvangsten en kan bedragen 175, Zaamslag, 21 Augustus 1900. Burgemeester en Wethouders vooornoemd, K. DE KRAKER, L°. Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van WESTDORPE maken bekend, dat ten behoeve dier gemeente eene GELDLEENING zal worden aangegaan groot /OOOO, in aandeelen van /lOO, aan toonder, of voor het geheel desverkiezende ten name van den inschrijver, tegen eene rente van hoogstens 4 pet's jaars met jaarlijksche aflos van minstens 400, te beginnen met 1905. De storting van het Kapitaal inoet geschieden op 15 October a. s. De inschrijvingsbiljetten zullen behoorlijk onder- teekend en gedagteekend moeten bevatten naam, beroep en woonplaats van den inschrijver, of voor het geheele Kapitaal dan wel voor welk getal aandeelen wordt ingeschreven en tegen welke rente. Deze biljetten zullen uiterlijk op 28 Augustus aanstaande, 's voormiddags negen ure, bij den Burgemeester in gesloten adres waarop „geld- leening" staat vermeld moeten zijn ingebracht of in een daartoe ter secretarie bestemde bus zijn ingeleverd, alwaar van heden af telken dage van 's voormiddags 9 tot 12 ure, de verdere voor- waarden dezer leening voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd en nadere inlichtingen zijn te bekomen. Westdorpe, 9 Augustus 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. VAN WAES, Burgemeester. M. KIEBOOM, Secretaris. ten laste der gemeente 11 O IN TEMS S E. Groot f 23000,—, verdeeld in 20 aandeelen ieder ad 1150,— rente ten hoogste 41/* °/0. Jaarlijks, te beginnen 1 Jan. 1902, wordt minstens een aandeel afgelost. De storting moet plaats hebben voor 12 aan deelen op den 1 November e. k. en voor 8 aandeelen op later te bepalen tijdstip. Inschrijvingen in te leveren ten gemeentehuize voor op 31 Augustus 1900. Burgemeester en Wethouders van Hontenisse, K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY, Burgemeester. P. J. VAN BRABAND, Secretaris. Door de schietvereeniging //Medioburgum" te Middelburg is tegen Zondag 2 tot en met Woeusdag 5 September a. s., bij gelegenheid van twintigjarig bestaan, een provinciale schiet- wedstrijd uitgeschreven. De wedstrijd zal bestaan uita. een korps- wedstrijd tusschen alle genoodigde vereenigingen en daarin zijn te behalen een zilveren medaille, geschonken door H. M. de Koningin, een brouzen dito, geschonken door de Koningin-moeder, en een zilveren dito, b. een personeelen wedstrijd voor de leden, c. een dito voor genoodigden, d. een dito voor leden en genoodigden, 5 schoten, en e een dito, 3 schoten. Tot deelnemiug aan de wedstrijden a, c, d en e zullen uitgenoodigd worden de leden der schiet- vereenigingen in Zeeland. Uit Krabbendijke werd Maandag aan de Zeeuw gemeld, dat aldaar in dt Geref. kerk een door den heer A. S. J. Dekker te Goes geleverd kerkorgel Zondag voor het eerst in gebruik werd genumen. Ds. J. de Koning sprak hierbij naar aanleiding van Psalm 150: 4b en drukte de hoop uit dat dit instrument daar vele jaren mocht staan, tot lof en eere Gods. Zoo wel het front van het orgel als hetgeluid voldoen zeer goed, en een woord van lof aan den heer A. S. J. Dekker te Goes voor de flinke wijze, waarop hij het opgedragen werk heeft volbrachl, mag niet ontbreken. Deze heer heeft zijn goedeu naam als leverancier van keikorgels uitstekend gehandhaafd, waarom wij met voile vrijmoedigheid genoemden heer Dekker aan andere kerken kunnen aanbevelen", zegt de berichtgever. Graauw, 24 Aug. De heden alhier gehouden stemming voor een lid van den Raad had tot uitslag dat herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren P. A. Bogaert en J. C. Buijsse. "rechtszaken. Arrondissemeut-reehtbank te Middelburg. Bij bevelschrift der bovengenoemde rechtbank is naar de openbare terechtzitting dier rechtbank verwezen W. J. v. D., oud 51 j., secretaris en ontvanger der gemeente Kapelle, geboren te Goes, wonende te Kapelle, geditineerd te Middelburg, ter zake dat hij heeft verduisterd als ontvanger der gemeente Kapelle 2565,04 als ontvanger der kerkelijke fondsen der Hervormde gemeente te Kapelle f 376,13als admiuistrateur van generaal Donny 3212,60 als admiuistra teur van generaal Egter van Wissenkerke834,43; als administrateur van den heer Casper Houben 1072,55*. Aan den beklaagde is Mr. J. de Witt Hamer JGz., advocaat te Goes, ambtshalve als verdediger toegevoegd. Bij bevelschrift der bovengenoemde rechtbank zijn naar de openbare terechtzitting dier rechtbank verwezen 1°. J. B. W., oud 60 j., sjouwerman, 2°. P. B., oud 32 j., werkman,beidente Middelburg,gedeti- neerd aldaar, ter zake dat zij te Vlissingen, te zaraen en in vereeniging op verschillende tijdstippen in de maanden Juni en Juli 1900, o. a. in den nacht van 20 op 21 Juli 1900, met het oogmerk van wederrechterlijke toeeigemng hebben weggenomea een groot aantal stukken ijzer en staal, waaronder een ijzeren wiel, zeven ijzeren ramen en eeu ijzeren rooster, toebehoorende aan de maatschappij ,/de Schelde" althans aan een ander dan aan hen beklaagden en op laatstgenoemden datum tevens nabij de brug aan de keersluis eenige stukken ijzer, toebehoorende aan het Rijk der Nederlander. althans aan een ander dan aan hen beklaagden. Aan de beklaagden is Mr. F. C. van Deinse, advocaat te Middelburg, ambtshalve als verdediger toegevoegd. Vijf jaren geleden werd te Kruiningen een hofstede in kleine perceelen verpacht, zoodat een gewoon arbeider in staat gesteld werd, ook een of meer zulke stukjes te bewerken. De toen geboden pachten waren zdo hoog, dat ieder dacht dat kunnen die lui nooit opbrengen. Doch, nu een 30-tal H. A. deels van de Diaconie der Herv. Gem., deels van het Groot Armbestuur van Kruiningen opnieuw verpacht werdeu voor een tijdperk van 7 jaar, ingaande na het rooven van den oogst van 1901, zijn de besteedde sommen nog aanzienlijk hooger. Er werden perceelen verpacht tegen f 60, f 70, ja tot f 95 pergemet toe. En dat niet voor tuingrond, doch gewoon bouwgrond, soms dicht bij het dorp, dat's waar. De jaarlijksche opbrengst dezer landerijen aan pacht is ongeveer f 1000 meer dan voor deze verpachtingdus een groot voordeel voor de armen. Gedurende de Rotterdamsche kermis werd door zakkenrollers de volgende tactiek gevolgd Maandag-avond 11 uur outstond in de Hugo- de-Grootstraat bij het kermisterrein een oploopje, doordat een man en een vrouw hevige ruzie hadden. De man diende aan de vrouw eenige klappen toe wat een der omstanders zich aantrok, waardoor het tumult grooter werd en de vrouw zich ten slotte huilende verwijderde. De menigte trekt langzaam af, toen plotseling een heer bemerkt, dat zijn gouden horloge verdwenen is. Terstond begrijpt hij nu de gefingeerde ruzie en waarschuwt een politieagent. Na eenig zoeken wordt de mishandelde vrouw gevonden, zittende op een stoep. Zij wil, de politie ziende, vluchteu, maar wordt nog tijdig gegrepen en het blijkt nu, dat zij een oude bekende is. Veel moeite doet ze dan ook niet, maar geeft het verdwenen horloge terstond terug. De vrouw, aan het politiebureau gebracht, bekende, bovengenoemde true in vereeniging met den man te hebben gespeeld. De laatste had het horloge gerold en daarna handig aan de vrouw overgegeven, daar men deze niet zou verdenken. Natuurlijk is de zakkenrolster nu voor eenigen tijd opgeborgen. Volgens het N. v. N. is de kastelein van het paviljoen te Blarikum, na door den officier van justitie gehoord te zijn, voorloopig op vrije voeten gesteld. In de gemeente Tilburg heerscht groote ver- slagenheid. Gistermorgen circa half elf verliet het 11-jarig dochtertje van den heer M. Kessels, fabrikant van muziekinstrumenten, de ouderlijke woning, om aan den Noordhoek een brief te posten ter hoogte van de post is het kind het laatst gezieu. Sedert is er geen spoor van te ontdekken. Onmiddelijk zijn door de politie de meest uitgebreide maatregelen genomeutot nu toe zonder eenig gevolg. Alle kermistenten en wagens die met het oog op de kermis, die a. s. Zondag aanvangt, in Tilburg zijn, werdeu afgezochtde bosscben zijn onderzocht, de gansche omgeving doorkruist, alles zonder eenig resultaat. Niemaud heeft het kind gezien, sedert zij den brief gepost heeft. Elke gedachte aan een ongeluk is uitge- sloten. Blijft alleen te denken over dat het aanvallig meisje ontvreemd is. Beschrijving te geven van den toestand der ouders is onmogelijk. Trouwens welk ouderhart zal de diepe smart van den heer en mevrouw Kessels niet beseffen. Onmiddelijk is in alle richtingen getelegrafeerd, zoodat de politie overal een wakend oog zal houden. Van zeer geaclite zijde werd ons het volgende signalement der elfjarige verstrekt Tamelijk lang, slank, eenigzins blozende ge- laatskleur, haar blond, lang en krullend, bloots- hoofds, voorhoofd hoog, neus en mond gewoon, kin rond, gekleed met katoenen, rose gestreepte japon met korte mouwen, witte scliort of boezelaar. korte zwarte kousen de kuiten bloot latende, hooge lederen knooplaarsjes. Mocht de verspreiding van dit signalement er toe lijden, dat het kind aan hare diepbedroefde ouders worde terruggeschonken In het kamp van Laren heeft men Dinsdag- avond volop van het onweder genoten. Kort na elkander sloeg de bliksem drie malen in het kamp in eerst in een veldkeuken waar de koks door elkander gegooid werden, maar zich niet ernstig bezeerden daarna in een tent, waarin drie geniesoldaten lagen en waarin een gat ge stagen werd, maar ook hier met slechts lichte kneuzingen tot gevolgen de derde maal in een ledige tent. De wolkbreuk was zoo hevig, dat de heide letterlijk blank stond, de kelder geheel en al vol liep en teutvloeren ronddreven. Pompen Wat een eerzaam hengelaar al niet overkomen kan Een Amsterdammer, harstochtelijk hengelaar, karpervisscher first class, heeft dezer dagen een lastig avontuurtje gehad, zegt de Telegraaf. Alle zorg van zich afzettende, zat hij in eene naburige gemeente te turen op zijn dobber, maar, het wilde niet. Er was te veel leven in de buurt, wantde brandspuit van de gemeente werd sbeproefd. Gc- wichtig oogenblik, Achter den hengelaar klonk gedurigPompen pompen jongens Of het nu nijdigheid was over de gestoorde vischvangst, of wel ontevredenheid over de blijkbaar niet handig uitgevoerde evolutien van de lande- lijke brandblusschers, zooveel is zeker, dat meneer erg uit zijn humeur raakte. Hij wierp zijn hengel neer, liep het land op en kwam terecht bij den rijksveldwachter. Meneer is nogal kort aangebonden, vertelde op zijn driftige manie, dat al dat leven, dat schreeuwen van ^pompen pompen niets had te beteekenen. z/Dan moesten ze'reis in Amsterdam komen kijken, dat was je brandweer. Meneer maakte het ten slotte zoo bont, dat hij in plaats van karpers te visschen, opgesloten werd onder den toren van 't dorp en tegen hem proces- verbaal werd opgemaakt wegens verzet tegen de politie. Lagere kolenprijzen. Men sehrijft van bevoegde zijde aan de voormalige N. Br. Crt. Er is alle hoop, dat de abnormaal hooge kolen prijzen nog dezen winter zullen dalen. Door de oploopende prijzen van het voorjaar, de terughouding der mijnsyndicaten, de bangma- kerij der kolenpersetc. zijn door de groote afnemers en de groote fabrieken enorme kwantums op zomerlevering gekocht en deze gecontracteerde kolen zijn stipt op tijd geleverd, zoodat bij de afnemers overal groote voorraden zijn. Daarbij komt, dat de overgroote bedrijvigheid in de metaalindustrie is afgenomen. In de maaudel. rapporten van de Board of trade in Engeland zien we, dat de export der staal- en ijzerwaren over Juli slechts 267,143 ton bedroeg tegenover 370,014 ton in 1899 zelfs de maand Juli in 1898 was nog 1400 hooger dan dit jaar. De waarden der stoommachines en andere machines, wejjte verzonden werden, was, niettegenstaande de hoogere stukprijzen, 9 pet. minder en die der schepen 16 pet. minder. De vraag naar kolen is dan ook vermiuderd. Het vooruitzicht bestaat daardoor, dat de ver- bruikers, die met hunne inkoopen tot na October hebben durven wachten, veel voordeeliger zullen koopen dan zij, die in het voorjaar en in den zomer kochten. De vraag naar huisbrandkolen is thans buiten- gewoou groot en was sedert de dure jaren van 1872 nog nooit zoo gejaagd. Het publiek schijnt zich door de courantenberichten en de praatjes van kolenverkoopers te hebben laten bang maken, en koopt in den zomer tegen dure prijzen zijn wintervoorraad. Alles wijst er op, dat de stijging haar toppunt heeft bereikt en eene afdaling tot meer normale prijzen gaat beginnen. Door den grooten trek naar Duitschland komt in Friesland gebrek aan dienstbodeu. Dit geldt niet alleen voor knechts, maar evenzeer voor meiden, want ook meisjes gaan als melkmeid naar Duitschland. Een gevolg hiervan is dat de loouen stijgeu, vooral in de greidhoeken, waar de Boeren tegen elkander opbieden om een dienst- meid te krijgen. Gelukkig dat de boterfabrieken het boerenbedrijf van onderscheidene werkzaam- heden ontheffen, anders zou 't er nog slechter voorstaan. Te Londen zijn op een veiling postzegels verkocht met den opdruk .Mafeking besieged" en papieren geld dat tijdens het beleg van het dorp was uitgegeven. Twee compleete stelleft TER \EI/iE\S(HE (0IR1VT. Hit blMil verschijnt tlaaadag-, Woensilag- en Vrijdagavonil, nltgezonderd op Feeslda^en, bij de Kirnta P. J. JkW UK liniK te Tor Menzen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN Gelet op artikel 203 der gemeentewet Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat de Begrooting van de plaaltelijke inkomsten en uitgaven dezer gemeente, voor het jaar 1901 op heden aan den Raad is aangeboden, en, voor een tijdvak van veertien dagenvoor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der gemeente, alwanr te.gen betaling der kosten, afschriften van dezelve kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, den 23 Augustus 1900. J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1