BCJRGERL1JKE STAND. hun toestemming te geven om ook "daar op te treden. In Antwerpen werden de Hollandsche studenten hartelijk ontvaugen door afgevaardigden van alle hooge scholen van Belgie en van de Hoogere Handelsschool. In optocht trok men van het station naar de zaal //Flora" en later werden verschillende societeiten en koffiehuizen bezocht en overal hadden de Hollanders groot succes. De dienstaanbiedingen van Belgen voor het Belgisehe vrijwilligerskorps voor China blijven toestroomenj er gaan slechts 40 officieren mede, en er zijn al meer dan 100 liefhebbers. Dried uizend onderofficieren en soldaten hebben zich reeds aangeboden. Een bijna ongeloofelijk staaltje van bijgeloof wordt meegedeeld uit het Hongaarscbe dorpje Szuzag. Het plaatsje heeft in den laatsten tijd een reeks van plagen doorstaan, en toen eindelijk de oogst door slecht weer vernield werd, luisterden de Boeren naar de woorden van een ouden man, die beweerde, dat al deze ongelukken waren gekomen door den geest van zekeren Joseph Zurka, die een paar weken geledeD begraven was. Dus togen op een stormachtigen nacht een aantal menschen, gewapend met hooivorken en bijlen, naar het kerkhof en openden het graf, een van hen door- priemde met zijn hooivork het hart van het lijk, terwijl alien, die tegenwoordig waien, riepen »Nu zult ge ons niet meer lastig vallen" Toen werd het graf weer gesloten. Geheel Szuzag ge- looft nu vast en zeker, dat de geest hen niet meer zal lastig vallen. Een huwelijk op de fiets is niets bijzonders meer. In Belgie is men nu bij een doopplechtig- heid ook al per fiets ter kerke getogen. Een bewoner van St. Gilles komt de eer toe deze nieuwigheid te hebben uitgevondeu. De vader en moeder, peetoom en peettante, die het kind droeg, en talrijke vrienden, alien op" de fiets. Welk een vreugde. Voorop ging een groot aantal fietsers met trompetten, die den roem van den jongen held van deze plechtigheid rond- bazuinden. Niet 't minste incident had plaats, alles ging naar wensch en de ouders en het kind hebben onbeschrijflijk succes gehad, wat h un dan ook zeker toekwam. De Britsche regeering geeft thans als totaal der verliezen, aan dien kant in den oorlog geleden, ongeveer 38.000 man op, met de Boeren en al de ellenden er bij een prettig aandenken voor 't geweten van Joe, Cecil, Wales e. a., als ze een geweten hebben. In de Frankforter leest men z/Sedert verscheidene jaren werd de Duitsche Industrie, en voornamelijk de scheikundige, door een zekeren Frits Daub, vroeger in Amsterdam, nu in Haarlem wonende, zeer benadeeld. Daub oefende met zijn broer Karel, die in Antwerpen woont, 't amht uit, van zich op onedele wijze fabrieksgeheimen van Duitsche fabrieken te ver- schaffen om die dan elders te verkoopen." En verder vertelt dan 't blad, hoe men hem in Frankfort heeft weten te lokken, dank zij de detectiven-vereeniging daar, hoe hij in hechtenis werd genomen en dat nu een proces tegen hem is geopend. De begrafenis van Liebknecht, den bekenden socialistischen afgevaardigde, heeft Zondagmiddag te Berlijn plaats gehad. De begrafeuisstoet heeft vier uur moeten marcheeren, daar het huis van Liebknecht in het westen en het gemeentelijk kerkhof in het oostelijk gedeelte van de stad ligt. Het ging zeer eenvoudig toe. Achter de lijkbaar liepen de bloedverwanten van den overledene, daar- achter de buiteulandsche afgevaardigden, dan kwamen de leden van de vereenigingen, waarvan velen vergezeld waren van hunne vrouwen en hunne dochters. Er waren vele vaandels, die, zooals men weet, niet mochten worden ontplooid. Tevens bevonden zich in den stoet, die uit 100,000 personen bestond, vele muziekcorpsen. Er was zeer veel politie op de been, om te zorgen, dat de passage niet gestremd werd, want een menigte toeschouwers stonden langs den weg te wachten op den stoet. Niet enkel incident had plaats. De heer Bebel heeft de lijkrede gehouden. In Lancashire heeft zich een merkwaardig geval voorgedaan. Er hadden geruchten geloopen onder de Iersche bevolking, dat de Franschen op het punt waren in Ierland troepen aan wal te zetten. Het ver- schijnen van Engelsche oorlogsschepen aan de kust maakte den angst voor een inval nog grooter. Er werden brieven geschreven aan Iersche land- bouwers in Lancashire, waarin men hun smeekte, met bet oog op de vreeselijke komende gebeurte- nissen, naar huis te gaan. Deze brieven, die van hand tot hand gingen, veroorzaakten een ernstige paniek. In ben nacht verlieten in een distiist meer dan 200 landbouwers hun land. Men scha_t het aantal landbouwers, die zonder hun patroons te waarschuwen van schrik gevlucht zijn, op meer dan duizend. Horde in Duitschland heeft een vrouw tot driemaal toe een ongewoon bewijs van zelfop- ofierende moederliefde gegeven, dat, ook uit een chirurgisch oogpunt veler belangstelling heeft gaande gemaakt. Haar zoon had namelijk zware brandwonden bekomen, die niet genezen konden, dan tenzij een deel van een gezonde huid op zijn lichaam werd overgeplant. Om het leven van haar kind te redden, verklaarde de vrouw zich daartoe bereid en tot driemaal toe werd een deel van haar huid, over een aanzienlijke oppervlakte, weggenomen en gelegd op de verbrande lichaams deelen van den zoon, die daardoor spoedig genas. In dezelfde plaats had onlangs een dergelijke operatie plaats, met dit verschil, dat de huid van een doode werd gebruikt, om genezing van be langrijke kwetsuren tot stand te doen komeu. In dit geval was niemand bereid, om zijn huid gedeeltelijk af te staan, zoodat de geneesheer een deel nam van de huid van een lijk, dat nog niet geheel was koud geworden. Deze patient neemt in beterschap toe. De hitte in Amerika is weer ondragelijk. Dinsdag steeg de temperatuur te New-York tot 104 graden in de schaduw. In Ontario duurt de hitte van 96 S, 98 graden reeds dagen achtereen. Te Chicago zijn Donderdag negen menschen dood gebleven, terwijl dertig op straat flauw vielen. Te Toronto zijn de smelterijen en fabrieken ge sloteu wegens de hitte. Een kleine Engelsche patrouille huzaren verraste een Boer en zijn gezin in eene hoeve bij Wakkerstroom. De patrouille zeide den Boer dat hij haar gevangene was, omdat hij een Natalsche rebel was, en ging heen om versterking te halen. Toen de huzaren weg waren reed de Boer naar Wakkerstroom, riep zijn vrienden bij elkaar en keerde naar de hoeve terug. De Engelsche strijd- macht werd bij haar terugkomst in haar geheel gevangen genomen en is nu op weg naar Nooitgedacht. Onlangs riep te Carlsruhe een juwelier boos omdat hij niet in verbinding met een client ge- bracht gebracht was, uit: //Juffrouw slaap je De rechtbank veroordeelde den ongeduldigeu man tot 20 mark wegens beleediging. De #Westf. Merkur" deelt mede, dat den armen Milan het leven buitengewoon zuur ge maakt wordt. Hij staat op de //zwarte lijst" der Karlsbader koopliedendeze waarschuwen tegen z/een zekeren Milan, vroeger koning van Servie", en voegen daarbij, dat bij aankoopen van den ex-koning steeds contante betaling moet geeischt worden vdordat men de goederen aflevert. Ten gemeentebuize van Gentily, in Erankrijk, heeft gedureude eene huwelijksvoltrekking een komisch voorval plaats gehad. De burgemeester had de gewone vraag neemt gij tot vrouw enz, tot den bruidegom gericht, waarop deze met een krachtig //ja" geantwoord had. Maar toen aan de jonge bruid de beurt kwam om te antwoorden, kwam haar het woord neen" van de lippen, tot elks verbazing. De bruid begon toen te weenen en zeide dat zij zich vergist had en ./ja" had willen zeggen. Het was echter te laat. Aan de huwelijksfor maliteiten moet weder voldaan worden en het huwelijk kan slechts later plaats hebben. Een Engelsche»generaal in Z.-A. gaf eens bevel, dat alle manschappen van zijn brigade op een bepaalden dag van hemd moesten verwisselen. De Imperial Light Horse, die deel uitmaakten van de brigade, hadden ieder slechts een hemd en dat hadden zij aan. Een ordonnans werd naar het hoofdkwartier gezonden, om dat mede te kunnen deelen. De generaal stond op en riep uit Mijn bevelen zijn onherroepelijk. Als de man schappen van de Imperial Light Horse geen tweede hemd hebben gekregen, laten zij dan onder- ling hun hemden verwisselen Terwijl generaal Redvers Buller te Pretoria was, vergezelde hij op een middag lord Roberts op een rit door het westelijk deel der stad, waar een kleine wedren met hindernissen werd gehouden. Lord Roberts wendde zich tot generaal Buller, inkoopen belast. Wanneer al deze voorwerpen verzonden moeten worden, zal het een heele scheeps- lading zijn. Alles wordt in kisten gepakt naar Marseille gestuurd, van waar het per stoomboot naar Teheran gaat. In Sevres zag hij verschillende voorwerpen, die hem goed bevielen, waarop minister Leygues, die hem vergezelde, zich haastte ze hem in" naam der Fransche regeering aan te bieden. De Shah was hierover uiterst tevreden. Deze geschenken en een prachtig brons, hem door het Perzisch gezantschap bij zijn aankomst aangebodeD, zijn de eenige geschenken die hij heeft aangenomen. Een hotelhouder te Wiirzburg en zijn vrouw zijn tot 50 boeten van f 60 veroordeeld, omdat zij bedorven spijzen en dranken, vooral aan hun dienstpersoneel, hadden voorgezet. Bij de havenwerken te Brussel hebben de Belgisehe arbeiders het werk gestaakt, nadat zij vergeefs hadden gevraagd om de Hollandsche werklieden weg te zenden, die voor lager loon arbeiden. en zei Kom, Buller, laat ons de hindernissen nemen Daar ben ik te oud voor, antwoordde sir Redvers. Daarop galoppeerde Roberts vooruit en sprong over alle hindernissen. Roberts is 68, Buller 61 jaar. Z. M. Moezzafer-Ed-Din zal bij de Parijsche handelaars in aangenaam aandenken blijven, want hij heeft hen goede zaken laten ma ken. Dit doet hij niet om een schuld van dank- baarheid jegens Fraukrijk te kwijten, maar wel omdat hij gaarne koopt en liefhebber is van kunst voorwerpen. Daarbij is hij echt vorstelijk. Hij betaalt den prijs dien men vraagt. Tot hiertoe heeft Moezzafer- Ed-Din 250,000 tot 300,000 fr. aan allerlei 8nuisterijen uitgegeven. Z. M. koopt alles wat hem bevalt en daar al wat schoon is hem bevaltToch zijn er dingen die zijn bijzondere aandacht trekken, als bijvoor- beeld de autoinobiel. Voor eenige dagen heeft hij er twee gekochl, Den dag te voren had hij phonografen, graphophogues, sieraden, prachtig pelswerk, horloges, ringen, zijden stoffen enz. gekocht. Hij kocht ook een ventilator, een toestel voor electrisch licht en een twaalftal photographie- toestellen van alien vorm en grootte. De vorst ziet, onderzoekt en koopt. Er komen ook men schen aan zijn hotel om sommige artikelen aan te bieden. Z. M. heeft een van zijn gevolg met zijn Dezer dagen werd in de Westminster Gazette herinnerd, dat in een verleden jaar verschenen Eugel- schen almanak de dood van Humbert en die van een zoon van Victoria waren voorspeld en dit tegen Juli 1900. Een andere almanak de Old Man geeft voor 1901 de volgeude mededeelingen. Voor de eerste maanden van het jaar worden politieke oneenigheden voorspeld meteninFrankrijk. De Oostersche quaestie, zoolang de nachtmerrie van de diplomaten, zal weder opleven. De gebeurtenissen in Indie in Februari en Maart zullen bezorgdheid wekken, en in Mei zal Ierland wederom het tooneel van troebelen worden. Het arnarchisme zal in Juni van zich doen spreken en de Spaansche koning moet op zijn hoede zijn voor vijanden in zijn eigen land. Juli zal getuige zijn van een groot onheil in het Oosten en rampen zullen talrijk zijn in deze maand. Pest en hongersnood zullen Indie bezoeken in den herfst. Het kleine koninkrijk Holland, zegt de wijze, neemt een diplomatieke en gevaar- lijke houding aan. Zijn regeering zal, door slechte raadgevers geleid, vernietigd worden. November zal een nieuwen opstand in Indie en Egypte brengen, terwijl in December oproeren, opstanden en muiterijen aan de orde van den dag zullen zijn. In een ander blad leest men de voorspelling betrelfende Nederland in een ietwat anderen vorm. November zal een zonderlijke maand zijn. Het koninkrijk Nederland zal dan naar het schijnt een gevaarlijke diplomatieke houding aannemen en alle handigheid der Europeesche kabinetten zal noodig zijn, om een conflict te voorkomen. Ook blijkt ons daaruit, dat deze voorspellingen afkomstig zijn van denzelfden Moore, een ouden sterrekundige, wiens voorspellingen voor 1900 tot dusver tamelijk goed uitkwamen. De vorige week is te Straatsburg een Engelschman gevangen genomen die een spoorweg- beambte had mishandeld. Toen deze het plaats- geld wegens het gebruiken van eeu harmonicatrein kwam invorderen en het was een Duitschen trein op Duitsch gebied weigerde Zwitsersche specie aan te nemen, gaf de Brit hem een oorvijg. Uit het naaste station werd naar Straatsburg ge- seiud en aldaar de heethoofd door de politie in hechtenis genomen. De dames die hem verge- zelden, zagen zich mede genoodzaakt aldaar uit te^ stappen, daar zij niet alleen verder wilden reizen. Vijf weken geleden verging het jacht Idler, toebehoorende aan den schatrijken kapitein James Corrigan, in het meer Erie, en verdronken mevrouw Corrigan, haar twee dochters, haar zuster, haar tante en haar neef. Men vond al de lijken, behalve die van de beide dochters. Kapitein Corrigan, wiens smart geen grenzen kende, zwoer nu de dierbare overblijfselen van zijn kinderen aan de golven te ontrukken. Hij kwam nu op het denkbeeld, om een spiegelboot te doen vervaardigen, die in het meer zal gebracht worden en waarvan de bodem voorzien zal zijn van spiegels waardoor men, dank zij het aan- brengen van een groot electrisch lichttoestel, tot tip den bodem van het meer zal kunnen zien. Aldus is hij er zeker van de lijken van zijn dochters weder te vinden. Draconische straffen. Niet lang geleden had zich voor de rechtbank te Belgrado in Servie een man te verantwoorden, Wassa Kastic geheeten, ter zake van diefstal van twee kippen en een haan, waarbij de schuldige zich toegang tot de plaats des misdrijfs, een tuin, had verschaft, door middel van inklimming, en zulks na bereids een tegen hem uitgesproken gevangenisstraf wegens diefstal met braak te hebben ondergaan". De rechtbank veroordeelde den man tot twintig jaar zware gevangenisstraf in de boeien. Hetzelfde rechtscollege veroordeelde voor korten tijd twee personen wegens diefstal met braak tot den dood, door den kogel, doch de veroordeelden ontvingen gratie van koning Alexander. Een treurige zelfmoord wordt uit Parijs ge- meld. Voor eenige weken overleed de tweede zoon van den Griekschen gezant aldaar Delyaunis. De 23jarige zuster van den overledene, die haren broeder innig lief had, heeft hem niet kunnen overleven. Men vond haar Vrijdag dood in haar bed. De laatste drie weken was zij van het graf haars broeders in de Grieksche kerk niet weg te krijgen en niettegenstaande de beste zorgen kwijnde zij zichtbaar weg. Aan de Pester Lloyd wordt uit Rome gemeld Daar men geen testament van Uberto heeft ge- vonden, erft Victor Emanuel het geheele vermogen van zijn vader. Men verzekert dat koning Umberto aan roerende goederen voor 22 millioen lire heeft nagelaten, dat in Italiaansche rente en in aandeelen in spoorwegen en nijverheidsinrichtingen belegd is. Bovendien zijn er een aantal kasteelen en land- goederen, die echter meest geld kosten of niets opbrengen. De inkomsten van de kroongoederen in het Napolitaansche worden voor doeleinden van algemeen nut in Zuid-Italie besteed. De opbrengst van twee groote landgoeren in Piemont vloeit echter in de particuliere kas van den koning. Lmberto was sedert den aanslag van Acciarito gewoon, zoo dikwijls hij op weinig bezochte plaatsen kwam een pantserhemd te dragen. Op den dag dat hij te Monza was, gebruikte hij het niethij had gezegd ,/Hier ben ik thuis, en ik ben blij dat lastige ding kwijt te zijn." Om gezonken schepen weder boven water te brengen, bedient men zich in de meeste gevallen van groote, met water gevulde valen, welke, na aan het op den bodem liggende vaartuig te zijn bevestigd, worden leeggepompt en met luchtgevuld. Gewoonlijk worden zij in grooten getale aange- bracht en brengen dan eindelijk te zamen, door hun gering specifiek gewicht, het schip aan de oppervlakte. Thans heeft de Fransche ingenieur Matignon bovenbedoelde omslachtige en tijdroovende wijze van handelen zeer vereenvoudigd, door bij het lichten van schepen acetyleengas toe te passen. De heer Matignon heeft n. 1. lange, luchtdichte zakken doen vervaardigen, die in samengevouwen toestand aan de zijde van het schip worden vast- gemaakt. Ze worden door sterke, doch gemakkelijk te hanteeren stangen verbonden aan eenvoudige acetyleengasstoelen, die zich aan den oever of wel op eenig vaartuig bevinden. Zoodra zich het gas begint te ontwikkelen, onlplooien zich de zakken en wanneer deze voldoende gas bevatten, komen ze met het gezonken vaartuig naar boven. Op groote schaal door den heer Matignon genomen proeven moeten uitstekend geslaagd zijn. Te Fiume heeft men een dynamiet patroon gelegd op de rails van een electrische tram, waardoor een zware ontploffing ontstond. Een als zeer gevaarlijk bekend staand Italiaansch anarchist is gearresteerd. Is scheelzien een ziekelijke toestand Neen, antwoordde het betrokken bestuur, toen een werkman te Weenen, dfe zich ter wegneming van dat gebrek had laten opereeren, de kosten daarvan door de ziekenkas wilde laten betalen. Maar het ministerie van Binnenlandsche Zaken wees, in hooger beroep, het verzoek van den geopereerde toe, overwegende„dat zulk een gebrek inderdaad niet als een ziekte is te be- schouwen, maar dat uit het wegnemen er van langs operatieven weg een ziektetoestand ontstaat". De rechtbank te Parijs heeft de werklieden- vereeniging van kastenmakers en fijne meubel- makers aldaar veroordeeld 500 francs te betalen aan elk van twee patroons, die door haar bij aanplakking in den ban waren gedaan omdat zij geweigerd hadden voor hun werk vol k het betalen bij stukwerk te vervangen door vast loon. In het vonnis overweegt de rechtbank dat de werklieden vereenigingen wel alle maatregelen mogen nemen die zij tot verdediging van de belangen van vakgenooten wenschelijk achten, maar daarbij onderworpen blijven aan de bepaling van het burgerlijk wetboek, die aanspraak geeft op schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. Angenomen dat zij in het vakbelang een of anderen patroon in den ban mogen doen, dan mag dat toch alleen geschieden onder de voorwaarde dat zij zich van alien dwang of bedreiging onthouden, en anderzijds geen bedrieglijk of leugenachtig middel gebruiken. In dit geval nu hadden zij in het aanplakbiljet valsche beweringen gebezigd o. a. dat al de werklieden van de beide patrbons het werk hadden neergelegd, ofschoon bij een van deze slechts 9 van ruim 200 hadden gestaakt. Wel beriepen de vereenigingen zich er op, dat het biljet enkel doelt op de leden der vereeni- ging onder genoemde werklieden en dat in het biljet van //gedeeltelijke staking" was gesproken, maar de rechtbank nam deze bewering niet als gel dig aan en veroordeelde de vereeuiging tot schadevergoeding, met openbaarmaking van het vonnis in de bladen. Sas van Gent. Huwelijks-aangiften. 9 Aug. Ferdinan- dus Johannes Bosman. oud 22 j., jm. en Maria Rosalia Coleta Maes, oud 19 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 8 Aug. Cornelia Antonius de Krom, oud 33 j., jm. en Einilie Maria de Cousmaecker oud 30 j., jd. Geboorten. 30 Juli. Dorina Augusta Adele Marie, d. van Christiaan Verhaak en van Leonia Maria van de Velde." 11 Aug. Raymond Leonard Clement, z. van Ghislain Leon Joseph Lammens en van Maria Sophia Willaert. 12 Aug. Gnstaf, z. van Honore Roegiers en van Clemence Marie Wijckaert. Overlijden. 1 Aug. Martina Maria van Damme, oud 72 j., echtg. van Ludovicus Johannes Grauw (overleden). Stoppeldijk. Overlijden. 11 Aug. Paulina Lansue, oud 12 j., d. van Alexander en van Cornelia Rens.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 3