A1 g e m o o a WUuws* ea Admteatieblad 7 o o r 2eeuwsch*Vlaaaderea, No. 3957. Donderdag 16 Augustus 1900. 40e Jaargang. England en de Z.-A. Republiek. VOOB DSN BBCHTBB. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. In 't oosten van Transvaal zijn de Boeren niet gerust. Daar is trouwens voor 't oogenblik blijk- baar ook hnn zwakste punt, wijl Roberts er zijn krachten zooveel doenlijk op samentrekt. Kruger was Vrijdag nog te Machadodorp, maar is, naar men zegt, daarna naar Barberton gegaan, en de Boeren hebben besloten, Lijdenburg te ontruimen, wegens de dreigende houding van Maboch's Kaffers. Bij Paardekop was de spoorwegverbinding Za- terdag verbroken, maar bij Standerton was de lijn niet gestoord. Volgens nadere berichten uit Boerenbron over de gevechten bij Middelburg, waren de Engelschen daar 1500 man sterk en verloren zij er 400. Van 80 Juli tot 4 Augustus heeft generaal Grobler de Engelschen bij Pretoria aangevallen en hun zware verliezen toegebracht. Uit Louren?o-Marquez wordt gemeld, dat de Boeren hun stellingen te Dalmanthua (een station tusschen Belfast en Machadodorp) sterk verschansen en van plan zijn, aan de oprukkende Engelschen hardnekkig tegenstand te bieden. Dat punt ligt benoorden Ermeloo, van waar Buller nu waar- schijnlijk op Machadodorp aanrukt. Maar de Britsche generaals moeten zich haasten, willen zij daar de republikeiuen „vernietigen" want aan den westkant en in bun rug begint 't er leelijk voor de Engelschen uit te zien. Te Mafeking maakt men zich zelfs al ongerust voor een tweede beleg, en zdozeer, dat alien, die er niet thuisbehooren, zijn uitgeuoodigd, te vertrekken. De Boeren zouden er lord Edw. Cecil, een zoon van lord Salisbury, vinden. En De Wet heeft zich vermoedelijk, tusschen Potchefstroom en Krugersdorp, met De la Rey weten te vereenigen. Methuen inoest hem laten ontglippen, en de Britten ontruimden inmiddels Potchefstroom //achterwaartsche concentratie", waarschijnlijk. Smidt-Dorrien werd in zijn stelling tusschen Krugersdorp en Potchefstroom door de uit Stan derton gekomen West-Yorkshires versterkt. Uit Pretoria wordt voorts nog gemeld, dat zich een aantal gewapeude Boeren hebben vertoond bij de Zandrivier, in den Vrijstaat. De //Standard" verneemt uit Durban, dat een daar pas aan wal gebrachte, groote massa paar- denvoer verbrand is. Roberts heeft bet zoogenaamde komplot tot zijn ware grootte teruggebracht. Hij seinde FEUILLETQN 1) De rechter schoof zijn bril terecht en drukte op den knop der electrische bel. Een agent van politie trad binnen. Breng den gevangene binnen zei de rechter, terwijl hij een grooten bundel acten voor zich neer- legde. Een paar minuten later werd de deur geopend en de gevangene trad met langzamen, slependen tred binnen hij liep tot aan het hek, legde de handen er op en wachtte. Achter hem nam de agent van politie plaats. De gevangene was een jongmensch op zijn baardeloos gelaat waren diepe sporen zichtbaar van ondeugd en losbandigheid. .Te outkent nog altijd vroeg de rechter. Ik heb niets te bekennen, antwoorddedejongeling op heeschen toon. Men inoest mij toch eindelijk eens laten loopen het is toch laag, iernand die niets gedaan heeft, zoo lang in hechtenis te houden De rechter liet hem bedaard praten, speelde ondertusschen met zijn zakdoek en wierp alleen zoo nu en dan een kalmen, onderzoekenden blik op den man voor 't hek. Hoe heet je vroeg hij daarop plotseling. De bleeke jongeling lachte met heesch geluid Dat zeg ik nu reeds voor de vierde maal Oskar Walther, geboren hier of daar tusschen Chemnitz en Leipzig. Mijn vader was ketellapper. Van z/Komplot om mij weg te voeren outdekt. Het was onhandig op touw gezet. Belhamels en alle medeplichtigen zijn in hechtenis." Van 't vermoorden van de officieren dus althaus al geen sprake meer. CHINA. De Ver. Staten nemen in dezen oorlog een zeer zelfstandige houding aan. Zoo meent men nu weer te Washington, dat, dadelijk na het binnentrekken der verbonden troepen in Peking, een groot inter- nationaal congres gehouden zal worden om de toekomst van China te bespreken en maatregelen te nemen om de tegenwoordige troebelen voor het vervolg onmogelijk te maken. De Amerikaansche regeering zou het initiatief nemen tot het bijeenroepen van dit congres. En het Amerikaansche staatsdepartement heeft Zaterdag aan zijn consul te Shanghai geseind, dat hij Li kon verwittigen, dat de Amerikaansche regeering, wat haar betrof, wel bereid was, de vredesvoorwaarden te onderzoeken, die Li zou voorstellen. Van het noordelijk oorlogsveld weten de officieele Russische bladen 't meest te vertellen. Generaal Rennenkampf heeft nu Santschar inge- nomen en is voortgerukt tot de passen van het Schingangebergte. Dan heeft een Russische afdeeling Charbin ge- nomen. Tusschen Sausin en Charbin lieten de Chineezen hun stellingen in den steek en vluchtten. De Russen verloren er 50 man aan dooden en gewnnden. Een gedeelte van Charbin werd plat- gebrand. De //Morning Post" zegt, dat op het Londensche kantoor van de Chineesche zeerechten een nieuwe boodschap in cijferschrift is ontvangen van sir Robert Hart. Zij is gedagteekend van den 5n Augustus uit Peking, en luidt in hoofdzaak als volgt//Nog ongedeerd, maar ouveilig. Hoe spoediger wij uit dezen toestand bevrijd worden, hoe beter, want hij is lastig voor de Chineesche regeering en onveilig voor ons". Hieruit moet men opmaken, dat sir Robert Hart, die van de opgesloten vreemdelingen verre- weg het beste inzicht moet hebben in Chineesche toestanden wegens zijn langdurig verblijf in China en zijn betrekkingen met allerlei regeeringsambte- naren, overtuigd is, dat de regeering te Peking van goeden wil is, o n de vreain lelingen te beschermen of in elk geval hen gaarne veilig uit Peking zou willen brengen. Hierbij is niet ondienstig te wijzen op een Zaterdag te Keulen ontvangen mijn geboorte is bij den burgerlijken stand geen aangifte gedaan en ik weet niet, of ik gedoopt ben. Altijd zwierf ik rond, nu alleen, dan met auderen. Het laatst was ik twee jaar in Belgie. Ja zeker, dat was ik. Ik spreek ook Fransch. Ik kan dat bewijzen. Verder weet ik van niets, meneer de rechter, zelfs niet, waarom ik nog altijd hier wordt vastgehouden. Ik zal je eens wat zeggen, Oskar Walther zeide de rechter. Alles wat je daar vertelt is gelogen. Je bent in den nacht van 18 Juli in de nabijheid van het huis N°. 37 in de Molen- straat gepakt, twee dagen nadat de oude vrouw Behling in dit huis met messteken was vermoord, geslacht, zou men haast kunnen zeggen. Je werdt gegrepen, terwijl je waart geklommen op een dikken steen aan den voet van den muur en probeerdet naar binnen te kijken in de woning van den koster Jacobi die in 't zelfde huis woont en wiens vensters openstonden. Wat wilde je daar Je zegt, je waart nieuwsgierig, omdat er licht door het venster gcheen Ik zeg je, je hebt willen luisteren of de menschen ook over den moordenaar spraken. Want alien, die de oude vermoorde vrouw hebben gekend, waren van den beginne af vrijwel overtuigd, dat de dader geen ander kon zijn dan Hans Jacobi, de zoon vani den koster van St. Marie, die vijf jaren geleden spoorloos verdween. De gevangene schudde het hoofd als iernand, die van verbazing buiten zich zelven is. Dan moest toch een van die //alien" mij hebben herkend, zeide hij met onmiskenbaren spot. De rechter haalde de schouders op. telegram, dat de gezanten hun regeeringen tele- grafisch meldden, dat zij noch in een escorte, noch in Chineesche bel often vertrouwen hadden. Londen, 14 Augustus. Volgens overeenstem- mende telegrammen hebben de Boeren onder de la Rey niet alleen het garnizoen aan de Elands- rivier gevangengenomen, maar ook een groot kon- vooi dat opweg was daarheen, vermoedelijk onder kolonel Mahon, buitgemaakt. Volgens een bericht uit Kaapstad aan de Daily Mail voert de Wet nu het bevel over een leger- macht van 3500 Boeren, met tien kanonnen, die bovendien steeds aangroeit doordat de Boeren die zich onderworpen hadden, de wapenen weer opvatten. Naar de Standard uit Durban verneemt, melden van de Boeren afkomstige berichten uit Delagoa- baai dat de Boeren Klerksdorp en Heilbron hebben bezet. Uit Kaapstad wordt aan de Daily Telegraph gemeld dat in den loop van deze week vijftien- honderd gevangen Bodren naar Kaapstad gaan. De Cape Times betoogt dat voortaan alle gevangen Boeren maar naar de kust moeten worden gevoerd, daar dat het eenige middel is om spoedig een eind te maken aan den oorlog. Roberts' gena- dige handelwijze heeft niets uitgewerkt, zegt het orgaan. De Times verneemt uit Kaapstad dat de toestand van de gevluchte uitlanders wanhopiger en hun stemming verbitterder is dan ooit, want zij lijden honger, terwijl menschen die vreemdelingen zijn op den Rand, daar betrekkingen krijgen. Cradock, 18 Augustus. Volgens een telegram van de Midland News nit Vrijburg, heeft generaal Carrington te Zeerust ds voorraden verbrand en zich op Malmani teruggetrokken. Er zijn te Vrijburg veel vluchtelingen aangekomen. Het dorp is op een aanval goed voorbereid. TER NEUZEN, 15 Augustus 1900. Naar wij vernemen is door de politieagenten A. Chiistiaansen en K. Hamelink tegen 1 Sept. ontslag aangevraagd. Bij Kon. besluit is benoemd tot voorzitter van het bestuur der waterkeering van de calamiteuze Hoofdplaat- en Thomaespolders de heer P. F. Thomaes. Ieder heeft getuigd, dat ge precies op dien Jacobi gelijkt. Meer kan men niet verlangen. Een jongen van vijftien jaar en een jongeling van 20 jaren verschillen gewoonlijk heel wat in uiterlijk, vooral als de vijf jaren zoo worden doorgebracht als jij hebt gedaan. Maar dat be- hoef ik je niet te zeggen je bent geslepen genoe® om dat zelf te weten. De gevangene zette een gezicht, alsof hij vol- komen idioot was. Hij weende bijna. Ik ben niet zoosteunde hij. Ik heb toch niets gedaan. Ik kan niet eens een hoen den nek omdraaien. Dat is waar. Dat kan ik be- zweren. Hij zuchtte en sloot zijne oogen alsof hij tranen wilde terug dringen. De kleine, corpulente rechter zag hem echter kalm aan, met een uit- drukking waarin zoowel nieuwsgierigheid als humor waren te lezen. Schei maar uit, Jacobizei hij toen. Of wil je liever Walther?" Het geeft toch niets; ik geloof toch niet, dat je kunt schreien. En ik zal je wel krijgen, wees daar zeker van De magere knaap veranderde onmiddellijk zijn gelaathij werd weer brutaal en spottend. Niemand kan wat uit mij krijgen, want er is niets. Laat mij met rust met uw Jacobi. Wat gaat mij die gekke oude vrijster aan 1 Hoe weet je toch dat de oude vrouw Behling zoo heette ze in de buurt algemeen een oude vrijster was. De gevangene trok het hoofd tusschen de schou ders. Och 1 Hoe ik dat weet Dat heb maar zoo gezegd. Ik weet heelemaal niets van dat oude wijf. Philippine. Thans kan met zekerheid worden gemeld, dat weldra de aanbesteding van het kerkgebouw der Ned. Hervormde gemeente alhier zal plaats hebben. Werkstaking der Bootwerkers Zooals we in ons vorig nummer meldden, werden ook des namiddags met den heer Everaert, lid der firma Gebr. Everaert, onderhandelingen gevoerd om tot eene oplossing van het geschil te geraken. Tijdens deze onderhandelingen op het raadhuis gevoerd werden, verzochten de leden van den Raad, de heeren Harte, Wielaud en Van de Velde toe- gelaten te worden. Zij drongen er, met het oog op den ernst van den toestand, die voor de plaats in 't algemeen nadeelig zou worden ten zeerste op aan, het bemiddelingsvoorstel der werklieden, lossen der boomen per 6 M. lengte, aan te nemen. De heer Everaert werd niet bereid bevonden ook maar iets toe te geven. Kort daarop werden in het cafe van den heer Aug. Maandag en in het logement ,/s Lands Welvaren" vergaderingen gehouden van //De vereenigde Boot werkers". Het daar genomen besluit was blijven staken zoolang de vreemde werklui hier waren en opnieuw vergaderen Dinsdagmorgen acht uur. Een aantal bootwerkers trok daarop weer door de straten. De stoet werd nu aanmerkelijk ver- meerderd door de jeugd, die gaarne van alles een pret maakt. Herhaalde malen hadden voor de woning van den burgemeester vijandige betoogingen plaats, ook werd tegen dezen gemanifesteerd toen hij onder politiegeleide huiswaarts keerde. Des avonds werden daie van de vier des middags gearresteerden vrijgelaten. De drukte in de straten was groot en duurde tot middernacht. Het mooie weer lokte de nieuws- gierigen dan ook zeer aan om op de been te blijven. Natuurlijk werden in talrijke groepjes de ge- beurtenissen van den dag druk besproken. De politie, zoowel te voet als te paard surveilleerde doch hun optreden werd nergens vereischt. Tot veler verrassing bleek Dinsdagmorgen dat er militairen in de stad aanwezig waren. Des nachts was met de Prov. stoomboot, ten 11,45 uit Vlissingen vertrokken, een detachement infan- terie uit Vlissingen aangekomen, ter sterkte van 2 officieren en 51 minderen, voor verleenen van militairen bijstand. Het detachement wordt gecom- mandeerd door den 1® luitenant Abresch, terwijl daarbij ook is ingedeeld de 2e luitenant Kepper. Het detachement werd, evenals de marechaussee's, onder dak gebracht in de artillerie-kazerne in de Nieuwstraat. V6or het begin der werkzaamheden werd een afdeeling gecommandeerd om het terrein aldaar te gaan afzetten. Sedert werden de in- fauteristen geregeld afgewisseld voor de bewaking. Ook niet, dat je voor vijf jaar, juist toen je er van door gingt, by haar reeds ingebroken en tweehonderd mark hebt gestolen Daarom ging je immers weg, ofschoon juffrouw Behling je braven vader had beloofd geen aangifte te zullen doen. Het hek trilde en kraakte, zoo trok de jonge man er aan. Ik weet van dat alles niets! schreeuwde hy. Het mankeert u zeker in 't hoofd, anders zou u mij hier niet zoo plagen. Dat is een ergerlijke onrechtvaardigheid. En ik laat me dat niet w'el- gevallen Dat behoef ik niet te doen Neen Onder 't spreken had hij zich zoo opgewouden, dat de politie-agent een stap voorwaarts deed. Maar de rechter maakte eene afwerende beweging. 't Is goed, Hoferhij zal wel mak worden En nogmaals drukte hij op de knop der elec trische bel. Breng den man uit den getuigenkamer hier, zei hij tot den bode, die binnentrad. Met loerenden blik zag de gevangene naar de deur. Dadelijk daarop werd hij, doch slechts een oogenblik, doodsbleek. Een klein, bejaard man, gekleed in zwarte jas, trad binnen. Op de linkerborst hingen een paar medailles, herinneringen aan den oorlog; in de hand droeg hij een cylinderhoed. Ook hij had bij het binnentreden den gevangene aangezien, maar wendde dadelijk den blik weer af en trad met militairen pas naar het hek. (Wordt vervolgd). TER \EI 7.E.VSCHE COURAIT. ■Bit bind vemchijnt irluandag-, Woemdae- en Vrijdagavond, ultaeionderd op Feefitdageo, bij den altfever P. J. VAST UK MHOR te Ter Neazen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1