Algemeen Hieuws* eti Advertentieblad voor 2eeuwsch*7Uaaderea, No. 3956. Dinsdag 14 Augustus 1900. HOOFDELIJKEN QMSMS. BEBEIJFSBILASTIM. Engeland en de Z.-A. Republiek. 40e Jaargang. B E K E N D M A KI N G. Voor het vaderland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der nitgave. ADRIAAN DE VRIEZE, Er zijn weer goede tijdingen over de Boeren. Van Engelschen kant dus zeker niet te roos- kleurig getint. Blijkens de eene (van de „Daily Mail heeft Methuen, die de Wet aan de Vaal zou vernietigen, aan dien Boeren-kommandant de pas niet kunneu afsnijden. l)e Wet is „ontkomen" en Dinsdagavond gezien bij Buffelshoek (westelijk van Potchefstroom). Lord Kitchener was zelf naar 't terrein gegaan om de leiding van de krijgsverrichtingen tegen de Wet op zich te nemen en Vrijdag aangekomen. De Canadeesche en koloniale divisie's, Hart's brigade, Little's cavalerie en twee marine-kanonnen kwamen in den loop van de week aau. De troepen FKITJILLETQISI Vertelling uit Transvaal. 5) Anna vermoedde niet, dat Dommers haar niet schrijven kon, omdat bij daardoor gevaar geloopen zou hebben, dat iemand door de eene of andere toevallige omstandigheid achter zijn geheim kwam. Zelfs wanneer hij alleen maar zijn veiblijfplaats bekend maakte, zou het door een toeval aan het licht kunnen komen, dat doctor Cambden, die in opdracht der Transvaalsche regeering in Europa zaken deed, dezelfde persoon was, welke die regee ring onder den naam Dommers door de politie liet vervolgen. Het smartte Hendrik diep, dat hij niet een groet, een enkel teeken aan Anna kon zendeu, maar hij moest zijn taak vervullen. Anna keek voor zich uit naar de zonnige golf, die in voile uitgestrektheid voor haar lag. Eene gfoote stoomboot komt binnen zei ze en wees op een schip, dat juist de bocht binnenliep. Juffrouw Achtermann haalde den verrekijker en keek naar beneden. Het is een Duitsch schip, zei ze, waar schijnlijk de stoomboot Bundesrat, waarvan reeds gisteren per telegraaf uit Louren?o Marques de aankomsjt werd geineld. Willen we niet naar beneden naar de stad gaan en dadelijk eens naar brieven vragen Misscliien is er wat voor jou gekomen. Anna bloosde. Ik ben vandaag niet sterk genoeg. Ik gevoel begonnen Zondag met het oinsingelen en Dinsdagochtend trokken de Boeren rustig bij Schoemansdrift de Vaal over. De ,/omsingeling was achter den rug, en Methuen, die een deel daarvan voor zijn rekening had, vond nog precies even den tijd slaags te geraken met de Wet s achterhoede, die hem zoo lang bezig hield tot de hoofdinacht noordwestelijk verdwenen wss. Buller, die alles voor zich ,/wegvaagt," kan naar de /Standard" meldt niet naar de Vaal oprukken, omdat hij moeite heeft met zijn transport. Het succes inoet nu komen van W ouderfontein. Reeds zoo meldt men uit Pretoria is French daar aangekomen, d. i. 30 K.M. van Machadodorp. Maar die 6 uren gaans zijn nog niet achter den rug; want 8 K.M. ten oosten van Wonderfontein stuitte de Britsche generaal op een Boeren- stelling en een telegram meldt een neder- laag, met een verlies van 500 man tusschen Middelburg en Lijdenburg, gevolgd door een z/achterwaartsche concentratie" op eerstgenoemde plaats. En verder ook de tijding, dat de Republikeinen Heilbron, Frankfort en Villiersdorp de drie plaatsen aan den grooten weg van Kroonstad (Vrijstaat) naar Heidelberg (Transvaal) hebben heroverd. Dat kon uitloopen op afsnijden van de troepen, die ,/Zegeviereud" naar Machadodorp trachten te komen. Die weinig schitterende gang van zaken aan den Britschen kant verklaart denkelijk ook dit bericht van de //Standard" uit Pretoria: Boeren hebben geschoten op een trein van Pretoria naar Middel burg en een paar passagiers verwond. Alle Boerenerven, 16 K.M. in den omtrek van den spoorweg, zijn daarop in de asch gelegd. z/Te vuur en te zwaard" verwoesten dat is het laatste redmiddel van de zeer christelijke Britsche macht Alva in de Nederlandeu, Lode- wijk XIV in de Paltz, Engeland in 1900. CHINA. De benoeming van Waldersee tot opperleider in China heeft overal een goeden indruk gemaakt. De Engelsche bladen zijn zelfs zeer tevreden en de //Standard" zegt er van ,/De bevrediging, waarmede de beschaafde wereld bet bericht heeft vernomen, dat het bevrijdingswerk werkelijk is begonnen, zal nog worden vermeerderd door de tijding, dat een zoo uitstekend militair als graaf Waldersee, door het eerstemmig besluit der mogend- heden, tot opperbevelhebber in China is benoemd." mij hier boven zoo wel en zou liever willen rasten. Nu, zooals je wilt, zei juffrouw Achter mann, dan ga ik alleen. Weinige minuten later verliet zij de villa en haastte zich naar het eindstation van de electrische tram, die 's namiddags elk half uur naar Durban gaai. Anna echter nam den verrekijker en keek lang naar de Duitsche stoomboot, die in de buitenhaven ten anker ging, als vermoedde ze, wie op het dek stond en met peinzenden blik Durban en het daarachter gelegen Berca be- schouwde. Het was Hendrik Dommers, dien zijne vrienden echter nauwelijks herkend zouden hebben. Zijn gezicbt was mager geworden en thans glad geschoreu, wat hem een geheel ander uiterlijk gaf. Na eene afwezigheid van zeven maanden betrad hij weer den Zuid-Afrikaanschen bodern. Zijn eerste gang was naar het postkantoor. Hier stonden als altijd bij de aarikomst eener stoomboot, die de mail uit Europa brengt, honderden personen tot ver op de straat om te wachten, tot de drie beambten, die bij de loketten dienst deden, hen hadden geholpen. Dommers wilde vragen naar brieven, die poste restante uit Pretoria waren verzonden. Geduldig wachtte hij een uur, tot hij dicht bij een loket kwam. Toen hij er bijna aan toe was, zag hij naast zich eene dame, die hem opmerkzaam bekeek. Het was zijne tante Achter mann. Ben je het werkelijk vroeg ze zachtjes, toen hunne blikken elkander ontmoettcn. Ik ben het en heet op het oogenblik Cambden. Ik ben pas met de Duitsche stoomboot aangekomen. fluisterde hij. Maar wat doet u hier Ook de //Daily News" en //Times" betuigen dat het bericht in Engeland slechts met vreugde kan worden begroet, en de Oostenrijksehe pers ontving de tijding natuurlijk met voile sympathie. 't Bericht dat de tsaar hem had voorgesteld, schijnt waar te zijn, en Rusland kon 'tddarom zoo goed doen, wijl Duitschland niet kon en wilde en een voorstel van Rusland was het best geschikt, om ook te Parijs een welwillend oor te vinden. Van Engeland wist men reeds van vroeger, dat het vrede had met een Duitschen opperbevelhebber. Hij is als soldaat zeer populair, in den goeden zin van het woord, zelfs in liberale kringen, ofschoon hij een verstokt conservatief is en jareu lang door de linkerzij met stillen angst is aan- gezien voor den ,,komenden man", die mogelijk den post van rijkskanselier zou hebben te be- kleeden. Een bezorgdheid, die nu sedert geruimen tijd is geweken Nieuws is er van't oorlogsveld weinig. Jangt- soen is door de troepen thans bezet, maar ofRcieele bevestiging hiervan wordt nog steeds gewacht. Bij de inneming moeten de Amerikanen 60 man hebben verloren. Belangrijk schijnt ook de houding, die de Ver. Staten tegenover 't gele bestuur heeft aangenomeu. Amerika toont nu een zeer grimmig gezicht. Zij hadden 'ter steeds voor blijven houden, dat de Chiueesche regeeriug geen rechtstreeksche schuld aan de verwikkelingen had maar't blijkbaar vervalschen van Conger's telegrammen naar Washington schijnt de oogen daar te hebben geopend, en nu stelde men vrijwel een ultimatum. Bijzonderheden omtrent de inneming van de forten van Takoe levert de //Times." Aan het gevecht kwam een einde, toen het hoofdmagazijn in de lucht vloog, welks ligging twee Duitsche drilmeesters van de Chineesche bezetting, die in den nacht voor den aanval weggeslopen waren, aan de vreemde oorlogsschepen verklapt hadden. De Russen moeten maar zonder noodzaak, bij de geringste aauleiding, op koelies schieten, ten gevolge waarvan dezen zich liever niet aan Europeanen verhuren. Volgens de //Daily News," moeten de soldaten van sommige vreemde troepenafdeelingen in Tientsin en omstreken zich op de schandelijkste wijze aan Chineesche vrouwen en meisjes vergrepen hebbeneen verklaring voor 't bericht, dat de Chineezen bun vrouwen en dochters elders hebben omgebracht, om te verhinderen dat ze den //witten duivels" in handen vielen. Eer juffrouw Achtermann antwoorden kon, was ze bij het 'loket gekomen, waar ze dicht bij had gestaan en riep Brieven voor juffrouw Johanna Achtermann en juffrouw Anna Thiele. Bij het noemen van den laatsten naam ging er een schok door het lichaam van Dommers. Juffrouw Achtermann ontving hare brieven en wachte toen, tot ook Dommers een brief onder den naam Cambden had gekregen. Met de electrische tram rijdt men in een uur van Durban naar de Berca. Het was tegen den avond toen juffrouw Achtermann boven aan de halte op de Berca uitstapte en haastig naar huis liep. In den voortuin zat Anna in eenen rieten stoel. Wees maar niet boos op me, beste Anna, begon de missionarisvrouw, dat ik zoo lang weg- bleef. Maar je weet, ik ben eene babbelkous, en als ik eens bekenden tref, die uit Europa komen, zooals daar straks, dan kan ik niet weer wegkomen. Wat, hebt u bekenden getroffen Ja, zeker, een tenminste. En ik ben bang, dat we nn niet lang meer bij elkander zullen blijven. Hoe dat vroeg Anna verbaasd, ter wijl hare wangen met een bios werden bedekt. Hoe dat? Ik begrijp niet... Nu, je zult het wel begrijpen, ik breng heel goede tijding en heb je zeer veel te ver- tellen. Maar ben je ook sterk genoeg om je hoofd daarmee te breken? Louden, 11 Augustus. Roberts seinde gisteren uit Pretoria: Buller rukt naar Ermelo op. Rundle heeft te Harrismith commandant Marais met 133 gewapeude burgers gevangen genomen. Hunter meldt uit Betlehem dat de burgers zich blijven onderwerpen den 8" en 9" kwamen 130 zich aaumeldden. met een millioen patronen. Toen Kitchener gisteren- middag slag leverde aan De Wet's achterhoede bij Lindeque, hoorde hij de kanonnen van Methuen, 10 kilometer in het noordwesten. Londen, 11 Augustus. Naar de Daily Mail uit Pretoria verneemt, is gebleken dat de overgaaf van het garnizoen van Elandsrivier hoofdzakelijk het gevolg is geweest van de slechte stelling die de Engelschen gekozen hadden. Zij werden, onder kolonel Hoare, drie dagen lang beschoten door zesduizend Boeren die geschut bij zich hadden en de omliggende hoogten bezet hielden. Baden- Powell bezet Commandonek. Telegrammen uit Pretoria maken melding van toenemend gebrek aan voedsel, en bevatten bijzon derheden over de zoogenaamde samenzwering tegen Roberts. Volgens den correspondent der Daily Telegraph begonnen de samenzweerders elkaar te beschuldigen, onmiddellijk na hun inhechtenis- neming. De correspondent der Daily Mail zegt dat het zeker is dat een aantal Boeren en ook Nederlanders zich bij de samenzweerders bevonden, maar is onnoozel genoeg, er bij te voegen dat hun namen onbekend zijn. De Standard verneemt dat verscheiden avonturiers in hechtenis genomen en anderen naar het zuiden verbannen zijn. De politie doet groote moeite om te beletten dat spionnen van de Boeren de stad verlaten, dien- tengevolge zijn er 's nachts opstootjes. Dinsdag- nackt liep de bezetting van Pretoria te wapen uit vrees voor een aanval van de Boeren. Er worden allerlei voorzorgen genomen tegen over- rompeling's avonds loopen er geen treinen, en geen verlofpassen worden meer uitgegeven. Londen, II Augustus. Laffan seiut uit Pretoria De Boeren hebben den spoorweg naar de Vaal ten zuiden van Vereeniging opgebroken. Johannes burg heeft, door de bezetting der Boeren van Springs, gebrek aan steenkolen. Londen, 11 Augustus. De Daily Mail ver neemt uit Tsjifoe dat de Chineesche schansen, te Jangtsoen door de geallieerden veroverd, elf kilometer lang en 200 el van elkaar verwijderd waren, zij waren, zij waren prachtig aangelegd in een van nature sterk terrein. Toen de Chineezen O, ik ben immers volkomen hersteldIk smeek u, stel mijn geduld niet langer op de proefriep Anna opgewonden. Hebt u berichten van hem Ja, ik trof iemand die uit Europa kwam en mij van mijn neef Hendrik vertelde. Anna's gelaat werd bloedrood. Goede berichten, ging juffrouw Achtermann voort, binnen heel korten tijd zal zijne onschuld bewezen worden. Ik heb nooit aan zijn schuld geloofd riep Anna, en tranen van vreugde rolden haar over het gelaat. Hendrik is door president Kruger uit Europa teruggeroepen en komt misscliien reeds een der eerstvolgende dagen aan. En nog iets, lieve Anna wij zullen waarschijnlijk ook oorlog krijgen. Oorlog vroeg Anna verbaasd. Ja, oorlog tusschen Transvaal en Engeland. Je kunt, als je wilt, naar Europa gaan, ik echter moet met mijn man naar Johannesburg terug. En ik ga met u; u bent immers mijn eenige en beste vriendin, en ik wil bij u blijven, als er moeilijke tijden komen Juffrouw Achtermann kuste Anna. Toen zei ze plotseling Weet je wat? Het zou goed zijn, als je in de kamer gingtde lncht hier buiten wordt koel. Anna gehoorzaamde. Ze stond op en ging, leunende op den arm der vriendin, naar binnen. De manier waarop ze liep, verried zooveel vermoeidheid, dat de mau, die bij de heg van den tuin achter een boom verborgen stond, met innig medelijden werd vervuld. Korten fijd, nadat Anna in huis ver dwenen was, ging ook hij naar binnen. TER SEBZEMIHE (III RAVT. Ititblad verHCliiJnt aaandag-, Woen.dag- en Vrijdagavoud, .ItgeionJerd «p reeriJagen, bij den altgeve* P. J. TiH UK HIDE te Ter Weazen. Burgemeester en Wethouders ran TER NEUZEN Gelet op Artikel 5 der wet van 28 Juni 1881 (Staats- blad no. 97) Brengen ter kennis dat door een verzoekschrift is ingediend om vergunnirg voor den verkoop van slerUen dranK in iiet klein, in het benedenlokaal van perceel, wijk E no. 2, Nienwstraat_ Ter Neuzen, den 13 Augustus 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis dat het suppletoir kohier van den Hoofdelijken Omslag, no. 2, in deze gemeente, voor 1900, in afschrift, gedurende vijf maanden, op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 11 Augustus 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburg, den 10 Augustus 1900, invorderbaar verklaard kohier No. 1 van de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten dezer gemeente, over het jaar 1900/1901, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering, is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet be- paalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 13 Augustus 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1