A1 g o m e e n Nieuws* en Advertentieblad v o o r 2eeuwsch*?Uanderen. No. 3953. Dinsdag 7 Augustus 1900. 40e Jaargang. BEKEHDUAKIKG. Engeland en de Z.-A. Republiek. Voor het vaderland Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENT!!;]!*: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Vermoedelijk zullen we binnen enkele dagen belangrijker berichten krijgen dan thans. Als Kitchener met De Wet aan den gang is en als De la Rey zich tegen de oprukkende Engelschen uit Pretoria te weer moet stellen, dan zullen we toch wel iets meer hooren dan de opgewarmde telegram men, die nu bekend worden. Zoo blijkt nu uit een officieele opgaaf van den bevelhebher der verbindingslijnen, dat den 19011 Juli bij een ontsporing van een frein bij Bank 30 manschappen gevangen ziju genomen. Bank is een station aan de lijn PotchefstroomKrugersdorp, dezelfde waarop een paar dagen geleden bij Frederikstad de ontsporing plaats had. Bank ligt echter een paar stations dichter bij Krugersdorp dan Frede rikstad. Van het deraillement waren we tot dusver onkundig gebleven en dat er 30 man gevangen zijn genomen is zeker toevallig bij het uatellen van de mannetjes gebleken. Wat zullen de Engel schen ook van al die kleine ongevallen melding maken Machadodorp is toch niet zoo beslist verlaten als werd gemeld, tenminste volgens de //Daily- Express"-man te Loureugo-Marquez. De Boeren zijn slechts een klein eind teruggetrokken en hebben alleen hun stellingen ten westen van het dorp verlaten om een sterker stelling ten oosten in te nemen, waar zij met voordeel stand kuuneu houden. Of ze het daarom doen zullen Kruger blijft te Waterval Onder, zegt de correspondent. De /Standard" seint ongunstige berichten uit Pretoria. Volgens dezen beriehtgever is Christiaan Botha, een broeder van Louis, weer gezind om over onderwerping te onderhandelen. Prinsloo's overgave moet op De Wet's toestaud ernstigen iuvloed hebben. De Wet begrijpt dat natuurlijk FEUILLETON Vertelling uit Transvaal. 2) Toen Dommers uitgesproken had, bleef Kruger nog eene poos zwijgen. Eene onaangename stilte heerschte er in het vertrek. De President scheen volkomen in gedachten verzonken. Ein- delijk wierp hij een onderzoekenden blik op het gelaat van den secretaris. Ik wil het ter wille van jou doen zei hij, wend je tot den president van het Hooggerechtshof, Van Kuyper, hij moet de gearresteerde tegen eene borgstelliug van duizend pond vrijlaten. Toen stond hij op, gaf Anna eeu wenk, dat ze hem niet moest bedanken, zooals ze van plan was en wendde zich tot juffrouw Acbtermanu. Groel je man van mij, Johanna.Daar schiet mij te binnen, dat je wel een brief voor hem kunt mcenemen, die op mijne schrijftafel ligt. En jij, Hendrik, komt dezen namiddag tegen vijf uur bij mij. Ik moet met je spreken Kruger ging heen, gevolgd door juffrouw Ach- terman. Dommers en Anna bleven alleen in het vertrek. Hoe zal ik u danken zei Anna, terwijl ze dichter naar Dommers toetrad. Zonder uw hulp had ik niets kunnen doen. De President zei zelf, dat hij alleen om uwentwille mijn verzoek inwilligde. Dat was zeer vreemd van hem, antwoordde Dommers nadeukend. ook, want hij liet vragen of het bericht juist was. Uit Kaapstad wordt geseind, dat volgens eeu mijn-ingenieur, pas uit Johannesburg teruggekeerd, de mijneu eerst over een half jaar weer volledig in bedrijf zullen zijn. Voor het eind van het jaar verwacht men geen algemeenen terugkeer van uitgewekenen naar Transvaal, lntusschen zijn er te Kaapstad duizenden broodeloos en de onder- steuniDgsfondsen zijn uitgeput. De toestaud is dus erustig. Er wordt melding gemaakt van de voor som- mige Engelschen compromitteerende stukken, die in Pretoria gevoDden waren. Zoo heel erg schijnt dit toch niet te wezen, te oordeelen naar hetgeen Chamberlain er in het Lagerhuis over vertelde. Volgens hem waren er in de archieven te Bloemfoutein en Pretoria parti- culiere brieven gevonden, waaronder afschriften van twee brieven, welke door een Engelsch lid van het parlement geschreven moeten zijn, voor het uitbreken van den oorlog. De Britsche regee- ring heeft ook afschriften van brieven, die door twee andere leden van het parlement even voor het begin van den oorlog zouden geschreven zijn. Deze brieven bevatten geen verraad, maar het paste, volgens den nobelen Chamberlain, geen Engelschman, zulke brieven te schrijven, terwijl de regeering met moeilijke onderhandelingen bezig was. De regeering zou het antwourd afwachten van de vermoedelijke schrijvers der brieven, alvorens te beslissen over de openbaarmaking. CHINA. Het schijnt weer twijfelachtig te zijn of de tocht lot ontzet van Peking wel doorgaat. Het weer moet allerongunsfigst zijn en vermoedelijk zal dus het eiude van den regentijd worden afgewacht. De berichten van een nederlaag door de Japauuers geleden, en van een bezetting der forten door de Russen, zijn nog niet bevestigd. Daarbij komt, dat de troepen der mogendheden, althans de Engelschen, volsfrekt niet klaar zijn. Nu heet het wel, dat de Russen en Japanners maar vast oprukken, hoewel dan de samenwerking geheel verloren gaat, maar misschien is het maar een op verkenning gaau. De meeste Chiueesche troepen en Boksers zijn bij .Tantsoen, op 30 werst teu uoorden van Tient sin, samengetrokken. De afdeelingen vaii den gesneuveldeu generaal Nieh moeten zulke groote verliezen hebben geleden, dat zij bijna opgehouden hebben te bestaan. Verder naar het noorden zijn Ontvang in elk geval mijn harteljjken, innig- sten dank riep Anna met tranen in de oogen. O, Anna, antwoordde Dommers, terwijl hij met schitterende oogen op haar toetrad en haar beide handen toestak, wat zou ik niet voor u doen Ik zou gaarne mijn leven voor u geven Sprakeloos legde zij haar bauden in de zijne. Toen trok hij haar naar zich toe en zij suikte aan zijne borst en hoorde hetkloppen van zjju hart. Teeder boog hij zich voorover en kuste hare trillende lippen. Tegen vier uur in den namiddag keerden de beide vrouwen naar Johannesburg terug. Anna als gelukkige verloofde en bevrijd van de vrees, dat de naam van haren broeder, die toch ook de hare was, met schande zou worden bedekt. Dommers zou den volgenden namiddag in Johannesburg komen, Anna zou tot aan haar huwelijk bij juffrouw Achterman blijven. Zoo scheidden de minnenden met een gelukkig gevoel in hun hart, niet ver- moedeud, welk eene wolk zich boven huune hoofden samen pakte. Het was even voor vijf uur, toen Dommers bij het huis met eene verdieping kwam, waar Paul Kruger woont. Tegen de heg van den kleinen voortuin leunde een der artilleristeu, welke hier als staande troep worden gehouden, als post en schildwacht. Dommers vond den President onder de waianda van het huis zitten, met de onver- mijdelijke korte houten pijp in den mond. Kruger bracht den bezoeker dadelijk in een klein vertrek, welks deur hij van binnen sloot. er weinig troepenmen denkt dat er binnen Peking 50.000 man gedrilde troepen en een groot aantal Boksers zijn, wier kracht nog niet ge- broken is. Omtrent Peking zullen we het dus nog eenigen tijd met Chineesche inlichtingen moeten doen. Deze zijn zoo rooskleurig mogelijk. Een telegram van het Tsoeng-Li-Yamen, dd. 30 Juli, zegt, dat de ministers te Peking in goeden welstand zijn zij kregen herhaaldelijk levensmiddelen en er heerschten vriendschappelijke betrekkingen tnsschen de vreeuidelingen en de Chineesche regeering. Wat wilt men nog meer? Li-Hoeng-Tschang heeft weder bevel gekregen om dadelijk naar het noorden te vertrekken. Zijn positie wordt wel moeilijkde oude heer schijnt er zich leelijk ingewerkt te hebben. Admiraal Seymour is den 1" Augustus van Shanghai, met het oorlogsschip //Alicrity", naar Nangking vertrokken, om met den onderkoning Lioe te beraadslagen. Wat hij met dezen te be- konkelen heeft, is niet duidelijk, maar Lioe had blijkbaar niet veel ziu in de samenspreking, en zei, dat hij ziek was. Toen Seymour aanhield, antwoordde Lioe, dat hij hem een Chineesch oor logsschip had te gemoet gezonden, om te maken dat de ^Alicrity" ongehinderd de forten zou kunnen passeeren. De Chineezen maken zich een beetje ongerust over Seymour's tocht, vooral nu er zooveel oorlogs- schepen in de haven van Shanghai liggen. Zij vreezen, dat de mogendheden weerwraak zullen nemen voor den moord op de zendelingen. Een aantal zendelingen zijn, volgens den Fran- scheu consul te Shanghai, te Schausi vennoord. Het Berlijnsche zendingshuis in Kiangsi, bij de greus van Kwantoeng, is door Chineesche soldaten geplunderd. Het Amerikaausche transportschip //Meade" is met 1000 man, waaronder vier afdeelingen ruiterij, van San-Francisco naar Takoe vertrokken. Onze Koninginnen hebben Vrijdag de revue der Zuiderzee-visschersvloot bijgewoond. Tenge- volge van het stormachtige weder was de revue verlegd ten zuiden van Pampus, direct te beginnen buiten de haven van Muiden en was zij dus van uit dat stadje prachtig te zien. Muiden was dan ook overvol van bezoekers om het eenige schouwspel te zien van een 1700 tal botters, met de vlag in top en het vischtuig Neem plaats, Hendrik, zei hij, ik heb je laten komen oiu wat belangrijks met je te bespreken. Je waart hedenmorgen in den volksraad en hebt gehoord, wat de afgevaardigden van mij willen. Zij eischen rekening en verantwoording. Ik heb het gehoord, Oom. De opruiingen der Engelsche bladen hebben vruchten gedragen en het is erg genoeg, dat onze lieden zich door leugens laten bedriegen. Oom Paul rookte langeu tijd zonder te spreken en zei eindelijk Het zijn geen leugens, het is waar, Hendrik. Er zijn gelden van den staat uitgegeven, waarover geen verantwoording kan worden gedaan. Hendrik keek den President verschrikt aan. De Engelschen hadden met hunne beschuldi- gingen dus toch gelijk Geef mij de hand, Hendrik, ging Kruger voort eu zweer me, dat wat ik je thans zal zeggen een diep geheim blijft. Je verneemt iets, wat behalve wij beiden alleen nog twee vertrouwbare regeeringspersonen weten. Ge hebt mijn eed van onverbreekbare stil- zwijgenheid, Oom Kruger, zei Hendrik, terwijl hij hem de hand reikte en in gespanuen ver- waehting aankeek. Welnu dan, Hendrik, we hebben sedert langen tijd inkoopen van wapenen in Europa gedaan, we hebben kanonnen, geweren en patronen in groote menigte opgekocht. Ik heb de inkomsten van het dynamietmonopolie daarvoor gebruikt, maar ze waren niet voldoende. Men heeft mij in Engeland verweten, dat ik geld ondergeslagen had en ik heb gezwegen. Het geheim onzer toerustingen is eene levenskwestie voor ons, want Engeland wacht in het want, in lange rijen geschaard. Tevens waren ook een groot aantal pleziervaartuigen met belangstellenden aanwezig, die door hun vlaggen- tooi niet weinig den indruk verhoogden. De Vorstinnen waren met een extra-trein uit Soestdijk naar Weesp gespoord en van daar begaven zij zich per rijtuig naar Muiden, op den weg daarheen hartelijk toegejuicht. Te Muiden werden haar bouquetten aangeboden en begaven zij zich aan boord van de Buyskens die dadelijk naar de plaats der revue wegstoomde. De plechtigheid werd gelukkig niet gestoord door ougunstig weer. Tegen den middag brak de zon door en verlichtte met hare stralen het fraaie schouwspel. De Koningin bracht bezoek aan een vijftal botters, die naast de gewone vlag de Oranjevaan in top hadden. Zij bracht dit bezoek in een gewone sloep. De Minister van marine en eenige leden van het corps diplomatique woonden de revue bij. Eenige Urkervaartuigeu, die de revue wilden bijwonen, zijn door het stormweder genoodzaakt geweest, enkelen door windhoozeii geteisterd, met averij in de haven terug te keeren. Als een nummer buiten het programma wordt gemeld, dat toen de Buyskes een oogenblik stil lag om het kanonschot te lossen dat het sein voor de visschers was om de zeilen te hijschen, eenige koene visscherslui van dat oogenblik gebruik maakten om het Kon. jacht te naderen en rakelings langs boord te zeilen om de Vorstinnen eens goed van nabij te zien. Ze werden echter spoedig ver- jaagd door de torpedobooten die met den politie- dienst waren belast. Eenige stoombooten volgden dit voorbeeld, maar met denzelfden uitslag. De Koninginnen bezochten het slot te Muiden en reden daarna door Weesp. Twee minuten over zeveuen verlieten HH. MM. Weesp om zich huiswaarts te begeven. Het Hbl. schrijft In de nabijheid van de 5 botters die H. M. bezichtigd heeft bij de visschersvloot-revue, lag ook een vertegenwoordiger van Philippine in Zeeuwsch-Vlaauderen. Dat de reis van dien vis- scherman naar de Zuiderzee nogal tijd en moeite heeft gekost behoeven wij niet te zeggen. Het was eene uiting van nationaliteitsgevoel van onze Philippiners, die zoo gaarne hulde en een bewijs van dankbaarheid wenschen te geven aan H. M. de Koningin voor het onlangs geoper.de kanaal naar den Brakman, waardoor Philippine van den ondergang is gered. slechts op de gelegenheid om ons onze vrijheid te ontnemen. Overvalt het ons, eer we voldoende voorbereid zijn, dan is onze ondergang zeker. Daarom mag niemand weten, dat we toerustingen maken. Tot dusver is het geheim gelukkig zoo goed mogelijk bewaard gebleven. Wij hebben de kauonnen in stoomketels eu machinedeelen verpakt over Lourengo Marq.uez in 't land gebracht. Het is ous gelukt het Oorlogsmateriaal zoo te verbergen, dat geen der duizend Engelsche spionnen welke ons onophondelijk gadeslaan, er iets van heeft outdekt. Maar thans wordt de zaak gevaarlijk, want ons eigen volk wil weten, waar het geld, dat wij voor leverantie van wapenen uitgegeven hebben, gebleven is. Er moet raad worden ver- schaft en ik heb aan jou gedacht, Hendrik. De vraag kwam bij Hendrik op, op welke wijze hij dan nu wel in deze zaak zon kunnen helpeu, want Kruger vervolgde haastig Wij moeten tegenover het publiek het feit laten bestaan, dat er werkelijk verduisteringen hebben plaats gehad en hierdoor het geld verdween. Er moet een wakker man gevorden worden, die be- reid is een poos lang voor dief te worden gehouden. Ik weet, dat is een harde eisch voor een eerlijk man, maar het geschiedt voor het vaderland, en wij, die in 't geheim zijn, weten geen anderen weg. Jij zit in de financieele commissie Hendrik, jij moet de taak op je nemen. Wist ik een anderen uitweg, ik zou het uiet van je eischen. Je moet van hier gaan eii verdwijnen en wel dadelijk. Je moet het je laten welgevallen, dat men je voor den dief houdt, zoo lang, tot we met ons geheim voor den dag durven komen, en men zien zal, dat ja een held waart. TER SElI/iESSCHE (IIIKIVT. ■lit blad verschljnt Woensdaa- en VriJilagAvond, i»Uffe«on«lerd op Feeiitdageo, bij den ■Itgever P. J. Vll* OK SHCOR te Ter lieuen. Bargemeester en Wethoudera van TER NEUZEN, Gelet op Artikel 5 der wet van 23 Juni 1881 (Staatsblad no, 97); Brengen ter kennis, dat door de vereeniging .de Buiten- Societeit" alhier een verzoekschrift ia ingediend om vergunning voor den verkoop van slerken drank in bet klein, in een afgesloten tuin, waarin veranda en buffet, ongesloten kegelbaan en muziektent, gelegen aan den Stationsweg, behoorende bij en deel uitmakende van perceel wijk no. 5. Ter Nenzen, den 6 Augustus 1900. Bargcmeeater en Wethoudera voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaria. 1.JHfLJia

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1