Algemeen Nienws- en Advertentieblad Zeenwsch-Vl&andere Aanbesteding. Dokter S T A S, No. 3937. Zaterdag 30 Juni 1900. voor B e r i c li t. KUNSTTANDEN.~ 1% deNatuur-V/oIlen Ondergoederen Maandag 2 Juli a. s., 's namiddags 2 uur, A F BRA A K. A F B R A A K, 3 hectaren Gerst, Herberg- en Huishoudelijkgerief, als zware W intergerst, zware Wintergerst, Landbouwgsrssdschap 40e Jaargang. n aanbesteden: Telegrafische berichten. Advertentien. tT, aan schilfers Den eersten Woensdag is Dr. HIRSCHEL, 3 D£ SMID1 POTHOYEN chirurgijn dentiste Yan het burgerlijk hospitaai, Eene zeer groote partij Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. V. V. Openbare Verkooping. Omtrent 6 hectaren Gerst, j, 5 Erwten, en het Kanthooi, Openbare Verkooping. Ruim 22 hectaren Ruim 7 hectaren Openbare Verkooping. Daarna •eenige vruchten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij dirscte opgaaf yan driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. •BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HONTENISSE, zullen op Zaterdag den 14 Juli 1900, des voormiddags 10,30 ure ten gemeente- huize, op het dorp Kloosterzande, in het openbaar bet uitbreideii van de bestaande werken aan de haven te Wals- oorden.(Begrooting/* 1995 7,36). Het bestek met teekening ligt ter inzage ten Gemeentehuize en is van af den 3 Juli e. k. aldaar, tegen betaling van 50 cent verkrijgbaar. Aanwijzing den 7 Juli e. k., des namiddags 2 uur, en 10 Juli e. k. des namiddags 4 uur. Hontenisse, den 28 Juni 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, K. J. A. G. COLLOT d' ESCURY, Burgemeester. P. J. VAN BRABAND, Secretaris. Ten Raadhuize der gemeente HONTENISSE ligt ter lezing een bestek van het met keien bestraten van een gedeelte van het haventerrein, pl.m. 560 M2., waarvan de openbare aanbesteding ten Raadhuize voormeld zal geschieden op Zaterdag den 14 Juli 1900, des voormiddags 10,30 uur. Aanwijzing Dinsdag den 10 Juli 1900, des namiddags 3,30 uur. Burgemeester en Wethouders van Hontenisse, K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY, Burgemeester. P. J. VAN BRABAND, Secretaris. 's Gravenhage, 29 Juni. Tweede Kamer. Bij de vrij druk bezochte afdeelingen werden tot rap porteurs der nieuwe ongevallenwet benoemd de heeren Van Styrum, Van Gilse, Heldt, Van Gijn en Roessiugh. Vrijdag 6 Juli a. s. hopen mijne geliefde ouders MARTEN VAN ARENTHALS ELISABETH DIELEMAN bun 25jarige echtvereeniging te vieren. Hun dankbare zoon, C. C. VAN ARENTHALS. Graauw, Zandberg, 30 Juni 1900. Na slechts enkele uren geleefd te hebben nam de Heere, de beide kinderkens, ons heden geschonken, weder van ons. Ter Neuzen, Ds. R. W. DE JONG 27 Juni 1900. en Echtgenoote. Heden overleed zacht en kalm, na een Ungdurig en smartelijk lijden, in den ouderdom van 52 jaren, onze geliefde echtgenoot, vader en behuwdvader, de heer WIL1IELM WE88EL ODINK, in leven hoofd der school. Allen, die den overledent in zijn werkzaam leven hebben gekend, zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies treft. Uit aller naam, Wed. W. W. ODINK—Meijer. Zaamslag, 26 Juni 1900. De houders van cognossementen over de ladingen per s. s. GUNT11ER en RABENSTE1N, ee'rst- daags verwacht van Riga, worden verzocht zich aan te melden ten kantore der Cargadoors te Ter Neuzen: VAN IJSSELSTEIJN FILS. gesneden en dit met warm water in een overdekten pot tot een pap opgelost, is een 0NEINDIG BETERE ZACHTE ZEEP dan de groene zeep en kost dan nog geen 5 Cts. per pond. Probeert en doet nw voordeel van ietler-e maand Chirurgijn en Tandmeester, te spreken bij Mejuffr. Wed. VAN LEEUW- AARDEN te Te r Neuzen, van 1 tot uur 's nam., speciaal voor het inzetten van Kunst- tandeu en Gebitten, volgens het laatste systeem en aan billijke prijzen. Mondstukken door anderen vervaardigd, worden door mij tegen een kleine vergoeding opnieuw gearrangeerd en gegarandiseerd. Dr. HIRSCHEL komt op aanvraag ten huize der kalanten zonder verhooging van prijs. Fdbrieks-3 Merk van (Scb°VsC Ae3 v°ot- to4 9^.. Specialltelt in CEINTURES, ELASTIEKE KOUSEN, CORSETTEN enz. enz. zal het nieuwe lokaal der Chr. School op't Spui in gtbruik worden genomen. Leden der school en belangstellenden worden vriendelijk uitgenoodigd. Het bestuur der school, A. LUTEIJN, Voorzitter. Statiestraat 8 te GENT, is elken werkdag te raadplegen van 10 tot 4 uur. VAN Deurwaarder Huinenian, te Ter Neuzen, zal op Woensdag 4 Juli 1900, des namiddags 1 ure precies, in het openbaar a contant verkoopen bestamule in Planken, Balken, Deur-en Vensterkozijnen met Ramen, Zonneblinden, Trappen, Gebindten, steenen Dorpels, Tegels enz., alles afkomstig van het voormalige post- en telegraafkantoor en sluismeesterswoning. Te bezichtigen en te verkoopen op het terrein terzijde van het tegenwoordig post- en telegraaf kantoor. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven den heer J. F. GOET1IALS, op Zaterdag den 7 Juli 1900, des namiddags ten 4 ure, verkoopen wassende op hunne landen in den Visartpolder, gemeente Ter Neuzen. Verdeeld in koopen. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van M* L» PIETERS, eerder weduwe A. van Dorsselaer, thans van F. Maes, aan het door haar bewoonde huis in de gemeente Sint Jansteen, Absdale Speelwagen, op Woensdag den 11 Juli 1900, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen j 1 Ruinpaard oud 3 jaar, 3 Melkkoeien, I Kalfvaars, 2 Runders, 3 Kalvers, 3 groote en 1 klein Varken, 1 Vetvarken, 1 Varken dik van biggen, 25 Hoenders en 1 Haan, 1 Tilbury, 2 zware Karren, 1 ijzeren en 1 houten Ploeg, 2 houten en 1 ijzeren Egge, 1 Slede, 1 Windmolen, 1 Stroomolen, Peenmolen, Kruiwagen, Rie- nt'Off ken, Vorken, Mesthaken, Bascule met gewichten, Ladder, Graanmaat, Ziften, eenig gezaagd Hout, Geeselsteen met Stoel, Stroo, Brandhout, Mest, Stekbollen, Zakken, Balen, Paardentuigen, Netten, Melk- gereedschap, alsKaarn, Kuipen, Emmers, Melkteelen, enz. YOORTS Tafels, Stoelen, Banken, Schragen, Toonbank, Kachel, Jacbt, Glaswerk, enz., enz. Alsnog V/3 hectare GERST, 1 - TARWE, ROGGE, ERWTEN, KLAVER 2d' snede. De Notarissen P. Dregmans te Axel en L. J. van der Moer, te Ter Neuzen, zullen ten verzoeke van de weduwe en kinderen van JAC' VAN LA ARE RIEMENS te Zaamslag, op Dinsdag den 10 Juli 1900, des namiddags ten 2 ure, verkoopen alles wassende op landen, behoorende bij de door de weduwe nog bewooude hofstede iu deu Groote Huijssenspolder, gemeente Zaamslag. Verdeeld in koopen. De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal op Donderdag 12 Juli 1900 in het openbaar verkoopen A des voormiddags 10 uren, ten verzoeke van den Wei Ed. Geb. heer J. VOGEL- VANGER, grondeigenaar te Hulst, wassende in den Koningin Emmapolder op kavels 20, 21, 22 en 23 verdeeld in koopen groot 2 tot 5 gemeten. De Gerst is tegen hagelschade verzekerd. BOnmiddellijk daarna ten verzoeke van den WelEd. heer P. DE KERF, bier- brouwer te SiDt Jansteen, wassende alsvoren op kavel 24. Deze Gerst zal in eene partij gepresenteerd worden. Te vergaderen bij den heer Th. Bauwens, herbergier in deD Van Alsteijnpolder, gemeente Graauw. Door verandering van bedrijt. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van FRANCISCUS H1EL, landbouwer op de door hem nog bewoonde hofstede in den Ferdinand uspolder, gemeente Koewacht,op Dinsdag den 17 Juli 1900, des namiddags ten 1 ure, verkoopen 1 ijzeren en een houten Ploeg, 1 Windmolen, 1 Raapmolen, 1 Stroo molen, Kniebak met 2 messen, Staande bak met mes, Eggen, Slepers, Slede, Krui wagen, Vorken, Rieken, Mesthaken, groote en kleine Marmiet Slijpsteen, Kookfornuis, Vleeschblok, Vlasreep met bank, Kaarn, Kuipen, Emmers, Teelen, 2 Staanijzers, 1 Plaat, Trog, Beerbak, EENE GROOTE PARTIJ BRANDHOUT, eiken Pensen, Spar- rensnoei, Wisse, Brodsen, Planken, Bandroeden, Latten, Kodden, enz. enz., 11 Biggen oud 7 weken. Omtrent 1 hectare GERST. 1 ROGGE. XU ERWTEN, 5? Va ,j KLAVER (tweede snede) het GRAS der dulven en eene partij MAAIGRAS, alles wassende op land in de nabijheid dec hofstede. TER NE1IZEISCIE COIR A IT S'.JXi. If it blad verschijnt ^aandng*, Woenidag- en Vrijdagavood, uitgezonderd op Feesldagen, bij den mltgever P« JT. V AM DK IAIDE te Ter lenzen* ar^rgrri-wjatrraa EN V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1