Algemeeo Mieaws- ©a Advsrtentieblad voor Zeeawsch-Ylaandere No. 3929. 40e Jaargang. B1S1HDHAS1K0. Engeland en de Z.-A. Republiek. Dinsdag 12 Juni 1900. Voorbereidend Militair Onderricht. Moord te Koewacht. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. NEIIZENSCHE COMMIT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32J. Men abouneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. fa I«l vevachijnlem Vrydagavunil, uitgeionderd op Feestdagen, bij den lt|jt-ver p. J. V ASi OE SANUK le Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt onder de aandacht van de jongelieden van 1(S tot 34jarigen leeftijd in deze gemeente, die in den aanstaanden winter wenschen dee] te nemen aan het voorbereidend militair onderricht, dat zij zich daartoe voor Jul! a. s. moeten aanmelden ter gemeentesecretarie, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. Ter Neuzen, den 9 Jnni ]900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. Er is weinig nieuws van het oorlogsterreiu en wij moeten het stellen met eenige nadere bizonder- heden over het nemen van Pretoria. De stad blijkt toch nog beschoten te zijn en wel om de Boeren-kommandos uit het westen der stad te verdrijven. Daarvoor schoten, volgens Lallan, 40 kanonnen een heelen dag. Alleen eenige stallen werden beschadigd. De Boeren trokken zeer ordelijk terug en namen hun geschut mede. Dit gebeurde Maandag-middag om 4 uur. De ontruiming was te middernacht volbracht. De Boeren hadden toen ook de loco- motieven en al het rollend materiaal langs de Delagoabaai-lijn weggehaald. Even voor de ont ruiming ontvingen de weinige achtergeblevenen een telegram van Kruger, meldende, dat de regee- ring en het volk eensgezind den strijd in hel Lijdenburgsche zouden voortzetten, zoolang zij leefden. Yolgens andere telegrammen uit Pretoria, hebben de Boeren daar alleen eenige honderden balen koffie en zakken suiker achtergelaten. Een poging van generaal French, om den terugtocht der Boeren tusschen Pretoria en Middelburg af te snijden, mislukte, maar de Engelschen vermeesterden eenige locomotieveu en spoorwagens. Volgens de //Daily News" zagen de Engelschen, toen zij de garde voorop, zooals Roberts beloofd had Pretoria binnenrukten, den laatsten trein van de Boeren, geladen met paarden, wegstoomen. Er waren weinig burgers en vreemdelingen te Pretoria achtergebleven. Lord Roberts heeft terstond de uitgaaf van de fVolksstem" geschorst en het bureau van dit blad bezet. an de Engelsche gevangenen weten we nog niets met zekerheid. Volgens het eene bericht zijn de Boeren er in geslaagd, een groote 1600 krijgsgevangenen weg te voereu. De correspondent der //Morning Leader" te Pretoria beweert echter, dat de Engelschen alle gevangenen hebben bevrijd op een 900 na. De correspondent der //Morning Postte Pretoria zegt, dat de Boeren hun eere- woord hebben geschonden door de gevangenen weg te voeren, want aan 20 Engelsche officieren, die op parool vrij waren, hadden zij beloofd, het niet te zullen doen. De gevangen Engelsche officieren te Daspoort weigerden, weggevoerd te worden en namen dien middernacht den Boeren-kommandant gevangen. Zij lieten hem slechts los toen hij beloofd had, geen bevel te geven, ze weg te voeren. Oproer onder de gevangenen dus Dezelfde correspondent zegt, dat de forten om 1 retoria niet bemand waren en de Boeren tijdi er het geschut uithaalden. Ook heet het, dat president Kruger 2^ millioen pond sterling aan goud lieeftmeegenomen, maar de staatspresident gemakkelijk moet kunnen bewegen. Het vervangt eenvoudig het Boerenpaard. Ik zal Transvaa niet verlaten. Wij zijn hier omringd door getrouwe burgers en wachten de verdere gebeurtenissen af. De ware strijd begint nu eerst en zal gepaarc. gaan met veel bloedvergietenmaar bet is de sehuld der Engelschen. De tijd van praten is voorbij. Wij hebben genoeg gepraat, maar ver- geefs. Er blijft nu slechts een ding over voort strijden. Ja, voegde Reitz er aan toe, nu begint de guerilla, en wel over een enorme oppervlakte. Wij kunnen het maandenlang uithouden in het Lijdenburgsche. W at er de laatste dagen is gebeurd, is niet met eenige zekerheid na te gaan. Generaal de et stond, volgens Laffan's correspondent, den Juni tusschen VereenigiDg aan de Vaal en Meijerton, iets noordelijker aan den spoorweg. Hij was dus in Transvaal vermoedelijk met het voornemen, den spoorweg op te breken ook ten noorden van de rivier. Of dit gelukt is, weten we niet. TER NEUZEN, 11 Juni 1900. Gisteren werd in ,/de Buiten-Societeit" alhier een concert gegeven door het harmoniegezelschap 't Vermaak in de kunst" van Gent. De bij uitnemendheid schoone zomeravond deed de leden in grooten getale opkomeu. Dat men genoot van 't geen werd ten gehoore gebracht kon men duidelijk daaraan bespeuren, dat de meesten na afloop van 't programma ('t laatste nurnmer een polka voor picolo werd gebiseerd) nog geen aanstalten maakten om heen te gaan. Eenige nummers werden nog als toegift gegeven. Op Zaterdag 9 Juni 11. werd door het uit- keeringsfonds bij ziekte „Hulp in Nood" hare 7e jaarvergadering gehouden. Door den secretaris werd verslag uitgebracht omtrent den toestand der vereeniging over den afgeloopen jaargang 18991900. Hieruit bleek dat het ledental was vermeerderd met 72 en thans bedraagt 283; dat het aantal douateurs bedroeg bij den aanvang van den jaar gang 62. Hiervan werd ontslag genomen door een, en overleden twee, terwijl een zich als dona- teur heeft aangemeld, zoodat hun aantal thans bedraagt 60. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de rekening over voornoemden jaargang be droeg in ontvangsten aan contributie 1208,71, aan buitengewone 318,09, totaal 1526,80 in uitgaven aan oudersteuning 1236,44, aan' bodenloon 147,26, aan buitengewone 165,21, totaal 1548,91. Nadeelig slot 22,11. Saldo vorige jaarrekening 2110,13. Aanwezig kapitaal op 31 Mei 1900 2088,02. Woensdag aanstaande zal de officieele opening plaats hebben van het scheepvaartkanaal naar Philippine, waarbij naar we vernemen, een der Ministers, het Gedeputeerd college en verdere autoriteiten zullen tegenwoordig zijn. Blijkens het programma zullen de genoodigden van de overzijde der Wester-Schelde bij aankomst van de provinciale boot omstreeks 10 uur te Ter Neuzen officieel ontvangen worden en met rijtuigen verder naar Philippine worden ver- voerd. r j j Omstreeks 12 uur zullen de geuoodiirden na loochende dat volstrekt tegenover den correspon- plechtige ontvangst bijeenkomen aan het raadhuis, dent der Daily Express alwaar eenige ververschingen zullen worden aan- dent der Daily Express' President Kruger zeide nog tot dezen corres pondent, dat hij bemoedigd was door de krachtige houding van president Steyn en zijn Vrijstaters. Verder zeide hij De hoofdstad heeft gecapi- tuleerd, doch wat beteekeut een hoofdstad Een hoofdstad bestaat niet uit een groep huizen, maar is de zetel der regeering, en die is hier. De Engelschen zijn Transvaal binnengevallen wij zijn met overwonnen. De regeering werkt hard door. Wij hebben geen plezier, deor de Engelschen te worden gepakt. Overigens is rnijn tegenwoordig- heid te Pretoria thans overbodig, terwijl mijn vrouw en gezin daar nu zeer veilig zijn. Ik heb mij dit spoorrijtuig laten maken omdat ik mij geboden. Na afloop daarvan optocht naar de mondiug van het kanaal, begeleid en opgeluisterd door de muziek, alwaar het stoomjacht der visscherij en het zeiljacht van het domein de genoodigden zullen opnemen, om gezamenlijk, met de beladen visschersvloot, den feestelijken intocht mede te maken. Na aankomst en bezichtiging der uitgevoerde werken, omstreeks 2 uur, diner in het daartoe feestelijk en ruim ingericht schoollokaal. Het fanfarengezelschap //Apollo" van Ter Neuzen, daartoe uitgenoodigd, zal de plechtigheid met muziek opluisteren. Omtrent de zitting van Vrijdag en Zaterdag ontleenen we aan de N. R. Ct. Nadat de zitting geopend was, werden aan den bekl. getoond de verschillende ter terechtzitting aanwezige kleederen van de verslagene, het bekende kuipje, dat Misseghers aan Elegeert zou verkocht hebben, kortom al de verschillende door de justitie in beslag genomen voorwerpen, die misschien eenig licht in deze zaak zouden kunnen geven. Op de vraag van den president of hij de kuip als dezelfde herkende, die hij verkocht heeft en of hij de kleederen niet herkende, die de verslagene droeg toen zij met den bekl. naar St. Nicolaas is geweest, antwoordde de bekl. dat hij zich dat niet kon herinneren. Hij had daarover niet nagedacht. Hierua werden voorgelezen de brieveu die bekl. aan Prudentia, de verslagene, geschreven zou hebben. Bekl. ontkende wederom die stukken geschreven te hebben. Uit de verschillende getuigenverklaringen, zeide de president, blijkt, dat jij getracht hebt met kracht en met kwaadheid zelfs om haar te dwingen met jou op te trekken. In dat schrijven heeft bekl. gezegd dat het nu uit moest wezen, dat zij moest weten wat zij deed. Bekl. zeide dat zij samen afgesproken hadden om naar het buitenland te gaan. De president vroeg of bekl. haar dien avond niet een slag had gegeveu, toen zij niet met hem mee wilde gaan. Bekl. zeide weer dat het onwaar was. De president vroeg bekl. waarom hij zich den volgenden dag had schuil gehouden, waarop bekl. antwoordde dat dit niet het geval was geweest dat hij op zijn land had gewerkt. Vervolgens wees de president hem op de toe vallige omstandigheid dat hij den volgenden dag juist naar Brussel en Antwerpen was gegaan naar zijn familie, die hij in geen tien jaar gezien had Je bent daar alleen naar toe geweest om niet gezien te worden zeide de president, en om niet gevraagd te worden waar jij met baargebleveu waart Bekl. kon hierop geen antwoord geven. Hierna wilde de voorzitter overgaan tot het ver hooren der verdere getuigen. De verdediger vroeg toen of het O. M. de getuigen h decharge Bernard Bruvrad en Desire Manses alsnog door de bevoegde macht wilde doen dwingen ter zitting te verschijuen om getuigenis af te leggen. Het O. M. meende dat het niet verplicht was aan dat verzoek te voldoen maar wel was het daartoe genegen. De rechtbank begaf zich daarna geruimen tijd in de raadkamer en besliste daarna dat aan het ver zoek van den verdediger zal voldaan worden. Het O. M. vorderde dat de bedoelde getuigen zullen worden veroordeeld tot betaling der daarvoor te maken kosten, waartoe de rechtbank besliste. Flora Bakker, wonende te Ter Neuzen, werd hierop als getuige gehoord. Zij verklaarde dat de verslagene en de bekl. eenmaal bij haar geweest zijn, en dat bekl. daarna nog eens bij haar is ge weest, nadat zij had hooren zeggen, dat vrouw laeck vermist werd. Toen deze getuige hem op- merkte, dat hij zoo mager was geworden, antwoordde bekl. dat hij verdriet had omdat vrouw Haek ver- dwenen was, terwijl hij toen teveus zeide dat hij met de koorts op het lijf naar haar liep te zoeken en vroeg tevens als zij haar eens zag hem dat te aten weten. Zij heeft nooit gehoord dat Misseghers eenige verhouding had met de verslagene. De volgende getuige, Sara de Jongete Ter Neuzen, verklaarde dat beklaagde wel eens bij haar kwam en geweest was om naar de verslagene te vragen en toen een adres gegeven heeft. Zij heeft het adres dat hij haar gaf door bekl. zien schrijven. Bekl. kon op een vraag van den voorzitter niet zeggen dat hij het vertoonde adres geschreven had, wel dat hij een adres daar had achtergelaten. Op een vraag van het O. M. of het adres, dat lij achtergelaten had lang of kort na het vinden van het lijk was achtergelaten, kon getuige geen antwoord geven. Eulalia Gijsel, herbergierster te Ter NeuzeD, rekeude dat zij wist dat een betrekking be- stond tusschen de verslagene en bekl. Bekl. was bij haar geweest voordat het lijk gevonden was doch zij wist niet dat Prudentia weg was. Bekl. had toen aan getuige gevraagd of zij niet wist waar Prudentia was, en als zij het te weten kon komen, het hem te laten weten. Hij was toen zeer gewoon en niet opgewonden, noch neerslachtig. Hortensia Gijsel, mede wonende te Ter Neuzen heeft Prudentia Vervaet oppervlakkig gekend. Zij had gehoord dat de vrouw vermoord en in stukken gesneden was. Misseghers was bij haar geweest en had verteld dat de verslagene haar woning ver laten had, en ook deze vrouw een adres gegeveu en haar verzocht, als zij iets van haar hoorde het hem te laten weten. Getuige heeft evenwe! geen notitie hiervan genomen, ook deze getuige heeft het gesprek tusschen de verslagene en den beklaagde om samen weg te gaan gehoord en toen heeft vrouw Haeck gezegd dat zij dit niet kon doen omdat zij haar huisgezin te lief had. Bekl. ontkende weer dat dit gesprek gevoerd zou zijn en herhaalde weer dat hij niet met haar weg wilde gaan en dat zeide hij op vrij heftigen toon. Hij gelooft hetgeen hij met de verslagene van plan was aan niemand gezegd te hebben, dan misschien alleen aan iemand die hij vertrouwde. Getuige kan zich niet herinneren wanneer dit gesprek gevoerd was, doch het was in den winter. Gustaaf de Schepper te Rotterdam woonde destijds te Koewacht en heeft bekl. gekend doch geen omgang met hem gehad. Hij heeft echter kort voordat het geval gebeurd is, een gesprek met beklaagde gehad, hetwelk liep over het huwelijk. Hij heeft den bekl. later outmoet op 29 April bij de Boschkreek, toen getuige uit Hulst kwam. Getuige ging toen met den bekl. een eind mee en heeft toen over Prudentia gesproken. Bekl. heeft tegen dezen getuige gezegd, dat zij niet terugkwam, welke woorden hij opgevat heeft in de beteekenis dat zij weg was en weg zou blijven. Deze getuige wist ook zeer goed welke verhouding er tusschen dezen bekl. en de verslagene heeft bestaan. De bekl. weersprak opnieuw de verklaring van dezen getuige en zeide hem den 29sten April niet te hebben outmoet. De president merkte op dat de rechtbank geen waarde hecht aan de verklaringen van den bekl., die dood eenvoudig alle verklaringen onwaar noernt. Hierop werd gehoord August de Meulenaere, wonende te Moerbeke. Deze verklaarde dat de bekl. hem wel eens bezocht, evenals de verslagene Prudentia Vervaet. Bekl. is o. a. bij hem geweest den 2 Mei, 's avonds half tien en heeft bij hem een glas bier gedronken, toen met dezen getuige een gesprek over Prudentia gevoerd, zeggende dat men haar niet meer zou zien. Opnieuw sprak bekl. deze getuigenverklaring tegen. De president vroeg aan den bekl. of hij ook iemand wist die den moord zou kunnen bedreven hebben. Bekl. antwoordde dat hij gansch onschuldig was, en de verslagene niet meer gezien had nadat hij haar op de reeds meermalen genoemde plaats verlaten heeft. De volgende getuige die gehoord werd was Victor van de Leene, voerman te Antwerpen. Hij verklaarde dat Misseghers bij hem eenigen tijd als stalknecht heeft gediend, kort nadat de moord moet hebben plaats gehad. Hij was nog al eens verstrooid en schrikte nog al eens dikwijls op. In een gesprek dat deze getuige eens met bekl. gehad heeft, zeide de laatste, op de opmerking van den getuige, dat hij zoo gelukkig met zijn vrouw leefde, dat hij ook een vrouw heeft gehad en dat niemand daarmee meer zou gaan. Sirile van Reeken te Moerbeke wonende is den 5 April met bekl. in de tent van Haeck geweest op de jaarmarkt te Koewacht en heeft toen een gesprek gehad met vrouw Haeck de verslagene. Vrouw Haeck begon bij dat gesprek te schreien en ver- telde dat zij zooveel verdriet had, omdat Gust de beklaagde haar altijd bedreigde. Deze getuige had meermalen gemerkt, dat de verhouding tusschen de verslagene en bekl. niet van de beste was. Getuige verklaarde dat hij ook eens be- dreigd was geworden door Misseghers. Volgende getuige Constant Slabbaart kwam wel eens bij vrouw Haeck en was daar ook nog ge-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1