A lgemeen Nieuws- en Advertentiablad voor Zeeuwsch- Viaandere Do gezagvocrder m do Poolslar. No. 3924. Dinsdag 29 Mei 1900. England en de Z.-A. Repubiiek. 40e Jaar^angj. I 1 ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6o.r 3 uren op den dag der uitgave. F1 Ffl T JIX IL ETC) N I-1 a] ■k] n. J kW 5S -W- >V«'. .•«dfeiV--ri*a&,Jatftfe. mmsroE Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. &SL ADVERTENTIEN Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Oit blad verscSiijnt HttmlHjf-, Woensila^- en Irijdu^avoud, uit^ezonderd op Feestda^en, bij den allffever P. JF. VAI OK 8ANDE te Ter Venzea* Zal er aan de Rhenosterrivier nog gevochten •worden Binnen een paar dagen zullen we zeker- heid hebben, maar het staat nu al te vreezen van niet. Er is een bericht, dat de Boeren van die rivier rechtstreeks zijn teruggetrokken naar de Vaal, nadat zij den spoorweg over een afstand van twee mijlen totaal vernield hebben. Misschien is dit bericht wat voorbarig, maar is reeds ge- meld dat French en Hamilton de Boerenstelling vermoedelijk zouden omtrekken. Dit schijnt te gelukken, want een telegram uit Pretoria meldt, van Woensdag, dat 3000 Engelschen met 10 kanonnen in de richting van Vredefort oprukten. Deze plaats ligt 15 KM. ten oosteu van Reitzburg, en als zij in handen van de Engelschen kwam, zou de rechtervleugel der Boeren zijn om te trekken. De Boeren weten blijkbaar nog geen ander middel oin aan deze omtrekkende bewegingen te ontkomen, dan door haastig terug te trekken. Voor ernstig verzet behoeft Roberts bij deze taktiek nog niet bang te zijn. De Engelschen troepen, die onder lord Methuen bij Hoopstad zijn geweest, zijn den 21" bij de Greylingsdrift tegenover Wolmaransstad aange- komen. Nieuws is er overigens niet. De voorstelling, die de officieele Boerenberichten van de nederlaag van Bethune's ruiterij geven, luidt als volgt ,/De landdrost van Vrijheid meldt, dat ongeveer 60 man Britsche cavalerie Zaterdagavond in bot- sing kwamen met 80 man van het Swazieland- kommando, onder kommandant Blignaut, bij Scheepersnek met het gevolg, dat slechts 20 Engelschen ontkwamen. Een hand-maxim viel den verbondenen in handenzij namen dertien man, waaronder een luitenant en twee onderoffi- cieren gevangeu. De verbondenen verloren een Swazieland-burger gesneuveld en een licht ge- wond." Later werd uit Pretoria geseind De juiste cijfers van de Britsche verliezen bij Scheepersnek zijn 27 gesneuveld, 25 gewond en 11 gevangenen. De genomen bait bedraagt 25 paarden, twee maxims en munitie. Van Eugelsche zijde wordt gemeld, dat kapitein Goff, de aanvoerder van het bewuste eskadron, bij Scheepersnek gesneuveld is. Omtrent de ontruiming van Heilbron door de Boeren meldt een bericht uit Pretoria, dat in het gevecht 60 Engelschen werden gewond en 20 gevangen genomen, waaronder 3 officieren. De Uit het Dagboek van John M'Alister Ray, doctor in de medicijnen. DOOR A. CONAN DOYLE. 11 September. Wij Bggen nog altijd te midden van reusachtige ijsvelden. Dat welk zich ten noorden van ons uitstrekt, en waaraan ons ijsanker bevestigd is, moet minstens even groot als een Engelsch graafscliap wezeu. Rechts en links zien wij slechts onmetelijke sneeuwblanke vlakten tot aan den horizon reiken. Van morgen deelde de stuurman ons mede dat er zich teekenen voor- deden van het uaderen van drijfijs uit het zuiden. Indien deze blokken dik genoeg mochten blijken te zijn om ons den terugweg te versperren, zullen wij in een gevaarvolleu toestand gaan verkeeren want, naar ik hoor, dreigt onze voorraad proviand- op zijn eind te raken. Het is al laat in het seizoen en de nacht begint opnieuw duister te worden. Heden morgen zag ik op eens een ster flikkeren. Het was de eerste, die ik sedert de eerste Meidagen had aanschouwd. Onder de bemanning heerscht een hevige ontevredenheid, aangezien verscheidene matrozen naar huis terug yerlangdeu, om daar nog intijds voor de haring- yangst, die hen altijd in staat stelt heel wat te erdienen, op de kusteu van Schotland, te zijn. Boeren verloren een gesueuvelde en 7 gekwetsteih Bij Klokolan, een 15 KM. ten uoosdoosten er van, is een patrouille Engelschen door Duitschers, in dielist van de Boeren, aangevalleu. Volgens de //Times", die spreekt van //een troep Duitschers, in khaki gekleed". rukken 2000 Ficksburgers op Klokolan aan. Volgens een bericht uit Maseroe worden allerlei goederen, door de Engelschen in den Vrijstaat buitgemaakt, naar Basoetoland overgebracht, om tegen paarden te worden ingeruild. Op die wijze slagen de Engelschen er in, de Basoetos over te halen, zich van hun beste paarden te ontdoen, die zij niet voor geld willen afstaan. Hieronder nog enkele telegrammen Pretoria, 25 Mei. Officieel is bekend gemaakt dat de Lngelschen Vredefort hebben bezet en op Schoemansdrift aantrekken. De troepen der ver- bonden republieken hebben Heilbron weder bezet. Pretoria, 25 Mei. Officieel wordt gemeld, dat de Engelsche legermacht, die zich te Hoopstad bevond onder lord Methuen den 21 bij de Greylings drift was aangekomen, tegenover Wolmaransstad. Louden, 25 Mei. Woensdagmiddag had Roberts zijn hoofdkwartier aan de Rhenosterrivier en generaal Frensch was met zijn cavalerie al tot Prospect gekomen, terwijl Hamilton noordelijk van Heilbron aan zijn rechtervleugel staat. De Boeren zijn direct op Vaalrivier teruggetrokken meu weet echter niet, in welke richting. Zij konden noch rechts nog links ombuigen, daar eenerzijds Hamilton stond en er 3000 Engelschen op den straatweg ReitzburgParijs staan. Het Duitsche contingent zou de overgangen van de Rhenoster moeten verdedigeu, waarvoor uitstekende maatregelen door de Boeren waren genomen. Generaal de Wet vreesde echter, omgetrokken te zullen worden en beval daarom een Snellen terugtocht. Reuters bureau meldt nog van Woensdag uit Rhenosterrivier de Boeren, die de stellingen hier verlaten hebben, marcheeren naar de Vaalrivier zij beweren, dat zij tot den dood zullen vechten. Generaal French bevind zich te Prospect, een plaats aan de spoor, ongeveer 5 mijlen ten noorden van Rhenosterrivier. Generaal Hamilton werkt met hem samen. Men gelooft algemeen, dat de Engelschen zoo gauw in Pretoria zullen zijn als kunnen marcheeren. Volgens inboorlingen hebben de Boeren aan de Rhenosterrivier twee stukken geschut in den grond begraven. Tot hiertoe geeft hun onvoldaanheid zich enkel lucht in doukere blikken en een dreigende houding maar de tweede stuurman vertelde rnij van morgen dat zij van plan zijn enkelen hnnner tot den kapitein te zenden, om hem de reden van hun klachten onder het oog te brengen. Ik voor mij koester niet veel hoop dat hij ze vrieudelijk te woord zal staan, want hij is iemand van driftigen aard en bijzonder lichtgeraakt, zoodra hij den in- druk krijgt dat meu hem een deel zijner rechten wil betwisten. Ik zal het er op wagen hem na tafel met een paar woorden daarover te spreken. Tot dusverre deed ik steeds de ondervinding op, dat hij mij toeliet hem dingen te zeggen, die hem woedend zouden hebben gemaakt uit den mond van elk der overige opvarenden. Van stuurboord af kunnen wij het eiland Amster dam, aan den Noordwestelijken hoek van Spits bergen zien liggen het vertoont een ruwe reeks van vuurspuwende rotsen, afgebroken door witte dalen, die ijsvelden vertegenwoordigen. Het is een zonderlinge gedachte dat wij voor het oogenblik geen dichter naburen hebben (althans onder de menschelijke wezens) dan de Diensche Kolonies in het Zuiden van Groenland, op minstens negen- honderd mijlen afslands van hier. Wanneer een gezagvoerder zijn schip onder soortgelijke omstan- digheden waagt, neemt hij een groote verant- woordelijkheid op zich. Nooit heeft zelfs een walviscbboot tot zulk een vergevorderd tijdstip van het jaar in deze luchtstreken verwijld. 9 uur 's avonds. Ik heb kapitein Craigie ge- sproken, en ofschoon de uitslag van ons onderhoud niet zeer bevredigend was, kan ik niet anders getuigen dan dat hij rustig eu zelfs eerbiedig TER NEUZEN, 28 Mei 1900. Gisteravond gafhet muziekgezelschap //Apollo," directeur de heer W. A. Kaan, alhier in //de Buiten-societeit" het eerste concert in dit seizoen. Het weer werkte uitstekend mede om de leden tot een bezoek aan den tuin uit te lokkeu, 't was bepaald een zomeravond, hoewel na 't verdwijnen der zon wat koel, wat veroorzaakte dat velen voor 't eindigen van 't programma waren huiswaarts getogen. //Apollo" voerde haar welgekozen, uit 8 nummers bestaand programma, tot tevredenheid der hoorders uit. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Juli benoemd tot directeur van het post- en telegraaf- kantoor te Neder-Hardinxveld de heer H. Willemsen, commies der telegrafie te Tie], tot voor korten tijd alhier. Uitslag der gehouden Stierenkeuringen in den kring Zeeuwsch-Vlaanderen (O. D.) a. Stieren met breede tanden. b. Stieren met nog geen breede tanden. Axel. a. aanvoer 3 stuks. 1° onderhouds- bijdrage van 69, Mont d'or van L. de Feijter Jz., Axel en 2' f 46,Kees van Ph. J. van Dixhoorn, Axel. 3e bijdrage niet toegekend. b. aanvoer 4 stuks. I6 aanmoedigingspremie 39, Corneille van Jan van Hoeve, Axel. 2e f 26, Max van K. Maes, Zuiddorpe. 3e f 13, Jan van Jac. Dekker, Boschkapelle. Hulst. a. aanvoer 1 stuks. Deze bekwam de 2e bijdrage f 46, zijnde Frits van Ch. Steijaert, Graauw. b. aanvoer 7 stuks. 1° premie f 39, Leon van Ed. van Acker, Absdale, 2" f 26, Dirk van Ch. Steijaert, Graauw en Brain van P. L. de Meurichy, Clinge. 3" f 13, Gust van A. van Overineire, Hulst. Kloosterzande. a. aanvoer 4 stuks. le bijdrage 69, Willem van F. de Ruijter, Hengstdijk en Jacobus van A. Aernouts, Hontenisse. 2". f 46, Rudolf van L. van Mol, Hontenisse en Gustaaf van P. Polfliet, Hontenisse. b. aanvoer 8 stuks. le premie f 39, President Steijn en President Kruger, beide van P. Hiel, Kloosterzande. 2e 26, Cronje van J. APateer Ez., Hontenisse. 3" f 18, Leo van P. Polfliet, Klooster zande en Dirk van F. de Ruijter, Hengstdijk. De eommissie was van oordeel dat Kloosterzande de schoonste collectie oudere stieren heeft geleverd luisterde naar hetgeen ik hem te vertellen had. Zoodra ik had uitgesproken, nam hij weder die uitdrukking van ijzeren vastberadenheid aan, welke ik zoo vaak op zijn gelaat heb waargenomen en Hep hij eenige minuten achtereen op en neer door zijn smalle kajuit. In het eerst vreesde ik hem ernstig gekrenkt te hebbenmaar hij verdreef dat denkbeeld, door opnieuw plaats te nemen, en de hand op mijn arm te leggen met een gebaar dat bijna op een liefkoozing geleek. In zijn woeste, donkere oogen kwam tevens een gloed van teeder- heid, die mij zeer verwonderde. z/Luister, dokter," sprak hij //Het spijt mij u ooit meegenomen te hebben het spijt mij waarlijk en ik gaf aanstonds vijftig pond, als ik u veilig en wel op de Dundee-kade kon zien staan. Het is ditmaal er op of er onder met mij. Er zijn walvisschen ten noorden van ons. Hoe durft gij het hoofd te schudden, mijnheer, als ik u zeg dat ik ze van den masttop af zag blazen Hij had dit laatste gezegd in een plotselinge uit- barsting van woede, die mij des te meer verbaasde, waar ik geen enkel teeken van twijfel gegeven had vIn een halfuur tijds twee-en-twintig wal visschen, zoo waar als ik leef, en geen daarvan onder de tien voet.*) Welnu, dokter. zijt gij daarna nog van oordeel dat ik dit oord kan ver laten, terwijl er slechts een enkele pas afstands overblijft tusschen mij en de fortuin Indien de wind morgen uit het Noorden wil gaan blazen, konden wij het schip vol laden en nog weg zijn voordat wij door vorst werden vastgeketend. Mocht het daarentegen uit het Zuiden gaan Onder de walvischjagera meet men dat dier nief af naar do lengte van zijn liehaam, maar naar die van zijn walbcen. en ook de jongere de beste collectie vormden in geheel Zeelaud. Axel was dit jaar niet uitstekend. Te Hulst vormden de jongere eene goede collectie, over het algemeen goed ontwikkeld. Zaamslag, 25 Mei. Tot ontvanger-griffier van den Aan- en Genderdijkepolder is met algemeene stemmen benoemd de heer P. J. Wortman alhier. Door de ingelanden van den Margarethapolder is in hun jongst gehouden vergadering, tot lid der eommissie van toezicht en beheer over den Yal weg benoemd de heer W. de Klerk Jr. in de plaats van de heer de Klerk Sr. die ontslag had genomen. Tot lid van den dijkraad der waterkeering van de calamiteuze polders Margaretha c. a., is als afgevaardigde naar den Kleine Huissenspolder benoemd de heer W. Scheele in de plaats van den heer A. Tollenaar die bedankt heeft. Als dijkgraaf van voornoemden polder is herbe- noemd de heer Jac. Verpoorte en als plaatsver- vangend dijkgraaf de heer Jacob Scheele. Het bestuur van den Zaamslagpolder had aan ingelanden een voorstel ingediend, tot het aan leggen eener keibestrating in den Veerweg, in den Reuzenhoekschen weg, in den Ter Neuzenschen weg en iu den Axelschen weg, waarvoor de kosten werden begroot op ruim 109000. De beslissing werd echter voor een jaar uitgesteld met het oog op het bestaande plan, tot aanleg van een stoom- tram, die door een groot deel van den polder zou loopen. Koewaclit. Vrijdag miste de knecht van den heer J. Calle, graanhandelaar te Stekene, alhier een zak met geld inhoudende 95 gulden aan rijksdaalders en guldens. Eerst meende hij dit geld verloren te hebben, doch spoedig bleek, dat zulks oumogelijk was en begon men aan diefstal te denken. De vermoedens vielen op P. F. v. d. V., die in den omtrek van den wagen gezien was en als niet te eerlijk bekend staat. Het raocht den rijksveldwachter Cremer gelukken genoemde v. d. V. aan de boot te Ter Neuzen te arresteeren. YYeldra bleek, dat de vermoedens gegrond waren, want v. d. V. bekende den diefstal gepleegd te hebben. Hij had voor het geld reeds een horloge en eenige kleedingstukken aangeschaft. Hij werd naar hier overgebracht en voorloopig in het huisje van bewaring opgesloten. waaien, dan nu, mij dunkt dat de matrozen er voor betaald worden om hun leven op het spel te zetten, en wat mijzelf betreft komt het er weinig op aan want ik heb meer dat mij aan de andere wereld bindt dan wel aan deze. Om uwentwil alleen beken ik dat het mij leed doet, en ik wilde maar dat ik in uw plaats den ouden August Tait medehad, die mij op mijn laatste reis vergezelde en aan wien toch niets verloren was, terwijl gij mij immers eens gezegd hebt dat gij verloofd waart, is het niet z/Ja," gaf ik ten antwoord, op de veer drukkend van een medaillon, dat aan mijn horloge-ketting bevestigd was, en hem Flora's portretje voorhoudende. //Verwenschtschreeuwde hij, van zijn stoel opspringende, terwijl het hoofd van drift op zijn schouders beefde //Wat gaat uw gelukmijaan? Wat heb ik met dat meisje te maken, dat gij het noodig acht haar beeltenis onder mijn oogen te houden Ik dacht een oogwenk, dat hij op het punt stond mij in zijn dolzinnige woede te slaan, maar onder het slaken van een vloek rukte hij de deur der kajuit los en snelde hij naar dek, mij niet weinig verbaasd achterlatende oyer zijn bnitenge- wone heftigheid. Het is de eerste maal dat hij mij met iets anders dan beleefdheid en vrieudelijkheid heeft bejegend. Onder het neerschrijven dezer regelen kan ik hem vol opgewondenheid boven mijn hoofd op en neer hooren loopen. Niets zou mij liever wezen dan een karakter- schets van dien man te geven, maar het zou al heel verwaand schijnen zoo iets te beproeven, waar ik eigeulijk slechts op losse vermoedens afga en in den blinde rondtast. Herhaalde malen reeds l. •el l-l t.l nl ;t| lg m ie te le it; rsl 3P te" er Iij er. re-1 en en terj laf en J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1