En gros. En detail. HENRI VERHOEVEN, Winkeliers en KoopSieden genieten groot RABAT. h der grooie winstgevende Hie, Nederlandsche en Javasche Hypotheekbank. DOOR STERFGEVAL Alle Gouden en Zilveren werken, Bioed- koralen worden aan spotprijs verkocht. Suiting 25 Mei aaiislaan<li\ Sen Hoogaars, JAPONSTOFFEN, Inbraakvrije BRANDKASTEN, Vlooswijkstraat 6, Ter Neuzen. Goedkoope Winkel, Vlooswijkstraat 6, Ter Neuzen. 1? 3 2®S?! eene Dienstmeid, eene Dienstmeid paik Kospsssnzaad, Nog sleehts enkele dagen en de Uitverkoop is geeindigd. lichts Zomerpantoffels, KISTEIU EN KLU1SDEUREN. itgSreide Randal in: Garen, Band, Sajetten, Kraaierijen, Borstelwerk, Malten, Kegulateurs, Klokken, Wekkers, Kruis- beelden, Kerkboeken en verdeie religieuse artikelen, Vloepkleeden, Emaille, Spiegels, Schilderijen, Odeups, Manden, Vazen, Dweilen, Pomades, Rindepspeelgoederen, Toilelzeepen, Zeeppoeder, Pijpen' Portemonnaies, Huishoudelijke Artikelen, enz. EEN HUIS Wsdw2 P. P. STANDAERT* - Tsr Neuzen* Bam.es Stofpaatofels bruine en zwarte beeren Ffctsschoenen, S. BArailB-DI W11TEB, S I A L E N. aaaraa Openbare Verkooping openbaar verkoopen; Men vraagt voor Gent: Nog te bekomen bij G. VAN DRIEL, Naaikussen n i d d e I e n van ONT VANGEN-, bruine Bottines en moliere Schoenen. te koop aangeboden V o o r h a n d e n"\ welke den felsten vuurgloed weerstaan. Gebr® TAZELAAR, Ter Neuzen. sa te ZAA31SLAG. Notaris Van <ler Moer le Ter Neuzen, zal op Zaterdag 2 Juni 1900, des namiddags le 1 ure, in de herberg van Herm® Klaassen te Reuzenhoek, ten verzoeke der erven C. VER- BERKMOES en M. HAMELINK, ingevolge bevel der reclitbank te Middelburg, in het openbaar verkoopen met TUIN en SCIIUUR te Reuzenhoek, gemeente Zaamslag, kadaster sectie D nommers 824 en 825, groot 4 aren 24 centiaren bewoond geweest door genoemde erflaters. Aanvaarding na de betaling der kooppennin- gen. Betaling der koopsom binnen 2 maanden. Onkosten binnen 8 dagen. Oumiddellijk na afioop daaryan, aan ge- meld huis, eenig II U I S R A A D, als 1 pluimen Bed met toebehooren, 2 Kastjes, 3 Tafels, 1 Kist, 1 Klok, 8 Stoelen, 1 Leuningstoel, lx Kachel, Spiegel, Doof- potten, Emmers, Ketels, Doozen, Stoven, ijzeren Potten, Kruiwagen, Hout, Kolen, Kleeren en wat verder aan- wezig is. Koopen tot en met f 3,contant. De Notaris J. van der Ifloes, te Ellewoutsdijk, zal Vrijdag 25 Mei 1900, voormiddags 11 nur, te Oudelande, aan de schaapskooi, in het 90 LAMSCHAPEN metLAM- MEREN, 80 leege SCHAPEN, mmi W 3 SCHAAPHONDEN, deOPSTAL der Schaapskooi met den aanwezigen MEST, SCHAPENRENNEN, BARKEN en SCHA- PENBOCHT. 1 MENWAGEN, 1 drielings WAGENTJE, WALEPLOEG, KOEBAK, ROLBLOKSLEPER, TONNEN en VATEN, alles behoorende tot de nalatenschap van wijlen den heer C. Meeuwse. De Schapen worden geveild in kavels van 10 stuks. met gemak van betaling, opbrengst jaarlijks 4500 franken, gewaarborgd. Zich te vervoegen bij I. pORUS, St. Jansplaats N°. 38, Antwerpen. 51V1I T'i tegren 2 Juni a. s- kunnende de keuken doen. Loon 25 francs, en '1 IB Juni a. s. tvobr alle werken. L'oorr 20' francs, voorzien van goedegetuigsbhriften. Adresn Wed. DEVRIENDT, Fie« EN NOG VOORIIADIG All-. P. HOOEDAGENT VOOR ZEELAND DIELEMANadvocaat en procureur, Lange Singe] straat 182a, Middelburg, bij wien inlichtingen te bekomen zijn voor het verleenen van hypotheek. De 4 Pandbrieven zijn verkrijgbaar ten kantore van ZIP VAN TEIJLINGEN te Middelburg. Gfreenwich-tijd. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. p cij o in soorten, NIEUWE SORTEERING seer y o e dk o op. Aaubevelend, A. MOGGRE, Schoenhandel, Ter Neuzen. Door vertrek naar Amerika 12 TON, met compleeten inventaris. Te bevragen bij D. VERSCHUURE Mz., Ierseke. Dijkstraat, Ter Neuzen. een groote sorteering alsmede een nitgebreide sorteering F. J- P. TROUSSELOT, WesteWagenstraar 20 Rotterdam. PATENT- PR OTECTO ti -S LOT .11, W aarbors fvoor verschil Bekroond le prijs Brandweer-tentoonstelling, Kotterdam Nov. 1896. Steeds in voorraad en aan fabrieksprijzen verkrijgbaar bij Spoorweg Ter Neuzen—Meckelen oer. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent Ter NeuzenBrussel over Lokeren. Wagendienst Hulst—Walsoorden. Spoorbootdienst Walzoorden—Vlake. &OEDKOOPE VINEEL .t'j11 ntfi 'i r t b v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine (aankomst (vertrek (aankomst (vertrek Aank. te Gent (kl. st.) te Gent (gr. st.) van Gent Selzaete 8,35 1)12,03 12,12 12,15 12,20 12.28 12.29 12,34 12,49 5,18 5,21 5,24 5,28 5.36 5.37 5,42 5,52 1,30 6,1 1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. v. Gent (gr.st.)n. T. N. 5,24 8,18 "12,06 Gent (kl.8t.) 5,37 8..30 12 17 Selzaete MS 9,05 12,48 (vertrek 6,17 9,09 12,51 v. Sas van Gent 6,29 9,21 1 03 i, Philippine 6,37 9^30 l[ll Sluiskil (brug) 6,41 9,34 l|l4 Sluiskil 6.45 9,36 1J7 Aank. te Ter Neuzen 6,51 9,43 ^'25 ,02 12 46 00 15 28 35 40 50 -~hh.,±/-Alz~z t/A 1 dxjBatffisMiG; iivafesj van alle sluitingen. v. Ter Neuzen 7,00 St. Nicolaas 8,18 Aank. te Gent (Waes) 8,58 9.47 11,29 12,29 1,28 2,45 ■3,25 Ter Nenzen 7,00 Slniskil 7(66 Axel 7,13 721 7,32 7,50 8,00 8,10 8,28 9,22 8,05 8,12 8,15 8,20 8.30 8.31 8,36 8,50 9,23 9.34 7,56 8,07 8,42 8,55 9.10 9,18 9,23 9,27 9.35 T7 .,*<3 ooy,de s Vrijdags vertrekt deze trem nit Gent (gr. st.) om 12 nur, CORRESPONDENTS. v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 6,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8.12 11,50 4,43 7 46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6.18 9,09 12,52 5,47 en 8,52. Deze laatste trein rijd slecht tot Moerbeke. Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,23 7,14 12,05 3 44 8 12 Gent n. Brussel 7,19 10 50 1,39 6,53 944 1 Hrussel n. Gent 7,01 9,18 2,38 6,10 Gent t. Ostonde 8,22 10,52 4,05 7,08 9 43 Ostende n.Gent 6,05 10,50 3,31 5,26 8,25 Kijkuit Hulst n Clinge St. Gilles Aank. te St. Nicolaas Vertr. Aank. te Mrcbelen 9,47 9,55 10,05 10,12 10,22 10,38 10,46 10,55 10,57 11,53 v Mech. n. St. Nic. en T. Neuz.6,38 St. Nicol. n. Ter Nenzen 7,50 St. Gilles 8, Clinge 8,10 1, Deist 8,32 Kijknit 8.40 Axel 8,48 Sluiskil 8,57 Aank. te Ter Neuzen 9,05 10,28 11,40 11,50 12,00 12,22 12,30 12,38 12,47 12,55 1,28 1,36 1,45 1,52 2,02 2,18 2.26 2.35 3 05 4,04 1,25 3,10 8,20 3,30 3,50 3,58 4,06 4,14 5,52 7,09 8,14 5,53 6,00 6,09 6,17 6,26 6,42 6,51 7,00 7,17 8,16 6,03 7,25 7,36 7.48 8,05 8,13 8,28 8,30 8,58 .T.N. 8,35 12,03 5.13 I v. Brussel 5,34 10,18 2 18 6 38 Selzaete 9,09 12,52 5,47 I Selzaete 9,09 12!s8 6.00 8^55 m 9,43 1,25 6,50 9,'.35 a. Rrnssel 12,34 3,15 9,42 a. T. N. CORRESPONDENTIE (t), St. Nicolaas n. Antwerpen 8,23 11,42 2,50 7 18 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,49 10,36 2,04 6 16 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,4l' Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,54 1,15 5' 14 Meckelen n. Brussel 9,28 12,00 4,33 8,19 1 Brussel n Mechelen 6,02 9,41 12.44 5.',36 Mechelen n. Leuven 9,25 1,82 4 16 10 22 Leuven n. Mechelen 5,36 10,01 12,10 5.32 (f) Deze uren geven de directe eorrespondentie van en naar Ter Neuzen aan. v. Hulst n. Walsoorden: vm. 7,80 11,00 nm. 2.05 8.05 9 1 J |W 11 m, Walsoorden n. Hulat ongeveer 9,11,30 am. 3,25 6,20 Walsoorden n. Vlake: vm. 6,— 9,— nm. 12,50 4,— Vlake n. Walaoorden vm. 8,— 10,31 nm 2,25 6^25

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 4