IN FOR MA TIE BUREAU, CHILISALPETER, Bekendmaking. Bekendmaking. Ter Neuzen. P. J. SCHEELE. Harsdeisberiehten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. DANKBETUIGING. Steeds verkrijgbaar'. 363ste ST AATSLOTERIJ. Rotterdam, 22 Mei. a a em t DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 24 Mei 9.53 10.26 Vrijdag 25 10.59 11.28 Zaterdag 26 H 11.55 Zondag 27 0.22 12.47 Maandag 28 1.9 1.32 Diusdag 29 1.53 2.17 Woensdag 30 2.38 3.— V De ITTMANN aan concurreerenden prijs. Een Engelsch standje op de Parijsche ten- J toonstelling. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een incident, dat, Zaterdagavond op de tentoonstelliug is voorgevallen. Eeu Engelsch exposant had het bulletin van het ontzet van Mafekiug voor ziju uitstalling geplakt en door zijn onderhoorigeu het //God save the Queen laten ziugen. De Eransche werklieden en enkele Eransche bezoekers waren daar niet van gediend en het scheelde weinig of een vechtpartij was er het gevolg van geweest. De Eranschen stelden zich voorloopig tevreden met het roepen van //Leve de Boeren 1" De commissaris-generaal zal nu een reglement uitgeven, dat alle politieke betoogingeu verboden zijn op de terreinen der wereldtentoonstelling. De talrijke huwelijken tusschen Amerikaansche erfdochters en arme, maar hoog adelijke mannen der oude wereld, hebben al tot heel wat avonturen en schandalen aanleiding gegeven. Zoo is op dit oogenblik weer een echtscheidingsproces aanhangig, dat zeer de aandacht trekt, ook al behoort het niet bepaald tot de schandaal-kroniek. De Hongaarsche graaf Rudolf Festetics was vbor eeu achttal jaren met een rijke Amerikaansche gehuwd en had het niet onaardige denkbeeld per jacht een huwelijksreisje te maken. Dat leven beviel den jongen man zoo goed, dat hij hetjaar in jaar uit voortzette, tot grooten spijt van de jonge vrouw, die aan het denkbeeld van een Hongaarsche gravin te worden de gedachte had verbonden van een heerlijk leven in de groote wereld. Maar nu overal te worden heengesleept, meestal naar wilde streken, waar de equipage sums met wapeus moest optreden, dat was de jonge vrouw te romantisch. Haar man was echter niet tot andere gedachten te brengen, waarom de gravin eindelijk besloot haar eigeu weg te vervolgen. Te Singapore verliet zij het jacht, om naar haar vaderland terug te keereu en daar echtscheiding aan te vragen. Bij de op dat gebied zoo milde Amerikaansche wet zal dat doel verinoedelijk wel te bereikeu zijn. Terwijl deze zaak aanhangig was, kwam bericht dat de gravin niet dan bij toeval aan een nieuw romantisch avontuur was ontsnapt, want het jacht van deu graaf was verongelukt en de eigeuaar ervan met slechts twee of drie mannen der equipage te Suez aangekomen. Of de giaaf daarin een teeken zal zien, dat het goed is zijn vrouw op den vasten wal een aan- genaam leven te bereiden, zal nog moeten blijken. DeBelgische regeering deelde aan het gemeen- tehestuur van Brussel rnede, dat zij voortaan geen plannen zou goedkeuren voor deu aanleg van straten, die geen 18 M. breed zijn. Gedurende een hevig onweder, dat was los- gebarsten boven Osidela en omstreken (Italie) heeft de bliksem een 60jarigen boer, zijn vrouw en drie zouen gedood, terwijl drie boeren op die hoeve erustig werden gewoud. In Brussel werd in een gezin het dienstmeisje vermis''. Bij ouderzoek door de politie vond men het lijk in den regenbak. Het is moeilijk hier aan een ongeluk te denken, daar de opening van den put te nauw was om er zonder moedwil door te vallen, waarom men vermoedt, dat zelfmoord gepleegd is. Te ChfUons-sur-Marne is de baan van eeu z/montagne russe" ingestort, terwijl een wagentje met 1 2 personen er over reed. Zes werden gewond. Door onbekende oorzaak is brand ontstaan aan boord der bijna voltooide nieuwe pakketboot //Lorraine" te Saint-Nazaire, bestemd om van 30 Juni af gedurende den tentoonstellingstijd en daar- na tusschen Havre en Amerika dienst te doen. Veertien hutten en dedatnessalon werden vernield. De schade bedraagt 30.000 frcs. en het schip zal niet bijtijds meer gereedkomen. Twee 17jarige studenten uit Neurenberg zijn tot 4 en 3£ maand vestingstraf veroordeeld wegens een duel op het pistool, waarbij een hunner licbt gewond werd in den borst. Vrijdag voer nabij Lormont (Zuid-Frankrijk) een stoomboot een roeibootje aan, waarin 4 per sonen zaten. Twee der iuzitteudeu werden door den sterken stroom medegesleurd en verdronken. Twee anderen werden gered, maar een dezer overleed aan boord van het vaartuig, dat het bootje aangevaren had. Een 6jarig meisje uit het dorp Pesches, nabij Charleroi, liep buiten met een bakje nog gloeiende asch. De wind wakkerde het vuur aan, dat de kleertjes van het kind aanlastte, dat levend verbrand is. Te Parijs heeft een ernstige ontploffing plaats gehad in een zwavelfabriek. Een arbeider is gedood 8 werden gekwetst. Het Engelsch tuinbouwblad //the Gardener" heft een jammerklacht aan over de gevolgen van den vrijheidsoorlog in Zuid-Afrika, wat te meer opmerkelijk is, daar nog niet zoo lang geleden voor old Kruger in dit tuinbouwjingoblad op allerhande manieren werd bespot. Het blaadje is thans echter omgekeerd, nu het blijkt, dat vooral de Londensche bloemenwinkeliers door den oorlog gevoelig in huu zak worden getast. Het blad heeft een hunner, een Schot, ge'intervieuwd en deze vertelde dat de zaken dit seizoen bijzonder slecht zijn gegaan. Een zijner beste klanten had dezen winter geen feesten gegeven, vrat hem bij deze cone klant reeds voor de tafeldecoraties op een verlies van f 2400 kwam te staan. Te Berlijn is een monteur van Siemens en Halske door electriciteit gedood bij een proefrit met een electrische locomotief, die hij zelf had helpen maken en dus nauwkeurig kende. Bij zulk een proefrit wordt een stroom van 10,000 Volts gebruikt en wegens deze groote sterkte waren bijzondere voorschriften aan alle mederijdeuden gegeven. Toch was de monteur zoo onvoorzichtig naar de kruk te grijpen om na te gaan of die in orde was, toen teruggereden zou worden en daartoe een kruk moest worden omgedraaid, zonder dat hem door den aanwezigen hoofdingenieur last was gegeven. Hij kwam zoodoende in aanraking met een toestel, dat als bliksemafleider dient, en werd door een zwaren electrischen slag getroffen. De 27jarige oppassende man was terstond een lijk. INGEZONDEN STUKKEN. Mijnheer de Redactevr Ik dank u wel voor uwe tegemoelkoming door de toezegging mijne stukken in uw veelgelezen blad te willen opnemen. Ik zal nog eenigzins nader verklaren wat ik wil. Ik wensch te wijzen op goede, minder goede of slechte toestanden of aangelegenheden in onze stad en oingeving en wil daarbij steeds blijven waarheid, en de waarheid mag m. i. worden gezegd, geschreven en gedrukt. Daar ik niet graag erg op de teenen zou worden getrapt, 't zou wel eens kunnen dat anderen 't niet met mij eens zijn, of ook een duit in 't zakje zouden wenscheu te leggen en ik geen schrijver van metier ben en op vele gebieden bepaald een leek, zoo wensch ik nog te herhalen dat slechts van tijd tot tijd iets van mijne hand in de courant verschijnen kan, daar ik mij om verschillende inlicntingen zoo ongemerkt tot au- toriteiten, ambtenaren en anderen zal moeten wenden. Hiertoe, dat spreekt van zelve, doet zich niet steeds de gelegenheid zoo maar op het eerste gewenschte oogenblik voor. En om nu mijne inleiding te eindigen wensch ik door omgeving te verstaan zoo ongeveer de aan onze gemeente aangrenzende gemeenten en ook der Wester-Schelde, een terrein, waarop vooral tusschen Vlissingen en hier, zoo nogal eens iets g„beurt wat voor ons en onze omgeving van aanbelang is. Zoo zou men dan, binnen bet gestelde kader blijvende, meen ik gerust kunnen dat onze provin ciate stoombootdienst op de Wester-Schelde, waartoe in de laatste jaren 3 prachtige en zeer dure stoomschepen zijn aangeschaft, en welke dienst een veertiental dagen geleden met 1^ boot werd uitgevoerd, nog al eens iets te wenschen overlaat. Of nu de pas aangelegde telefouische verbinding tusschen het kantoor van den agent nabij de ponton en het spoorwegstation alhier en welke aanleg ook weer heel wat centen zal hebben gekost, de noodige verbetering in de vaart of in de schepen brengen kan, wij betwijfeleu het. Van de stoombootdienst voor ditmaal afstap- pende, nemen wij een kijkje in onze stad en dan blijkt het dat ons dagelijksch bestuur het geld der belasting betalenden zeker niet wegwerpt aan de onoogelijke bordjes en palen, waarbij ons en anderen duidtlijk wordt gemaakt, dat een zeker straatvak niet kan worden gepasseerd met rijtuigen, van wege eene uit te voeren bestratiug. En nu ben ik waar ik voor 't oogenblik zijn wilde: die bestrating wordt niet te vroeg uitgevoerd reeds sedert lang toch bleek het zelfs aan alle leeken, dat keieu en ronde ligging totaal ongeschikt is voor onze hoofdstraat. De ronde koppen en de harde steensoort maken het te berijden vlak glad en zeer moeilijk voor paarden te beloopen. ITet is dan ook wel te verwonderen, dat geene onge- lukktn van beteekenis voorkwamen. Eere onzen gemeenteraad, die voor een paar jaar 't besluit nam de Noordstraat te beleggen met keien die in het berijden stroef blijven, zooals wij reeds kunnen nagaan. Het voortgaan met dit werk valt te prijzen. Nog meerdere onvoldoend liggende bestrating zal door herbestratingen, al is het op minder kostbare wijze, moeten worden verbeterd, voor wij van goede straten kunnen spreken. X. Ter Neuzen, 22 Mei 1900. Trekking van M aan Jig 21 Mei 1900. 5e klasse. Se lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 2174 4845 185(56 1000. No. 2198 3760 8229 10094 13991 f 400. No. 7243 8704 8859 15553 18112 20734 200. No. 1757 1786 11506 15363 18524 100. Prijzen van 70. 80 2026 96 2055 142 2096 216 2400 234 2407 338 2527 391 2538 480 2778 598 2900 689 3285 769 3379 863 3453 1014 3470 1034 3538 1085 3551 1093 3626 1327 3637 1369 3651 3895 4093 4142 4243 4368 4530 4531 4590 4776 4801 4888 5025 5477 5596 5658 5798 5874 6147 6424 6444 6506 6614 6942 7042 7092 7093 7125 7174 7514 7629 7754 7795 8015 8081 8174 8191 8468 8554 8603 8639 8846 8868 8928 9099 9182 9341 9344 9386 9520 9591 9658 9813 9898 9907 10552 10637 10681 10683 10701 10705 10«43 10955 11042 11194 11214 11536 11603 11717 11827 11836 11882 12107 13246 13250 13288 13376 13383 13588 13600 13645 13869 13912 14199 14223 14241 14267 14287 14580 14741 15087 15502 15660 15712 15786 15816 15891 15900 159"6 15968 16075 16079 16362 16458 16605 16636 16803 17206 17274 17540 17544 17545 17615 17694 17733 17876 17942 17946 18015 18042 18140 18231 18267 18306 18315 18388 18443 19198 19250 19325 19359 19493 19549 19598 19605 19721 19722 19788 19880 19892 19914 20038 20225 20466 20512 1475 3676 6150 8222 9936 12668 15113 17285 18454 20537 1486 3767 6195 8292 9989 12732 15226 17308 18644 20560 1637 3785 6210 8353 10154 12767 15257 17408 18723 20751 1688 3839 6354 8392 U 293 12916 15391 17439 19001 20889 1785 3842 6368 8445 10407 13157 15431 17480 19137 In de vorige lijst stond 10783 moet zijn 10781. Trekking van Dinsdag 22 Mei 1900. 5e Klasse. 6e lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 19848 1500. No. 4415 10580 14901 1000. No. 3405 3833 6167 10035 15887 19415 400. No. 728 3937 4080 5557 200. No. 1988 5377 8585 8881 10992 11223 11959 14234 15104 17723 18163 18762 100. Prijzen van f 70. 2423 4777 6012 7490 9528 11675 14313 16173 52 78 162 190 258 415 542 624 853 876 966 1064 1071 1090 1097 1222 1311 1377 1468 1691 1932 1949 2030 2039 2076 2083 2137 2290 2578 5066 6019 7534 2714 5068 6098 7677 2832 6098 6099 7743 2889 5099 6118 7979 18266 9539 11722 14426 16340 18365 9552 11927 14462 16450 18510 9755 11978 14590 16497 18530 9818 12355 14690 16596 18600 318] 5155 6132 7993 10032 12362 14718 16670 18727 3410 5194 6255 8115 10130 12418 14819 16860 18765 3460 5249 6473 8337 10350 12538 14849 16894 18803 3549 5259 6588 8402 10394 12611 14859 16928 19094 3565 5266 6651 8462 10457 12650 15088 16972 19106 3644 5271 6686 8481 10476 12839 15207 17036 19173 3717 5273 6722 8484 10510 12841 15435 17047 19252 3754 5352 6728 8593 10605 12866 15482 17165 19358 3795 5429 6892 8607 10608 12939 15489 17193 19365 3797 5459 6898 8657 10621 12942 15504 17374 19436 3808 5556 6927 8702 10790 13083 15552 17533 19459 3902 5686 6962 8747 10888 13130 1562117576 19758 3952 5773 6995 8786 10905 13190 15790 17642 19803 4075 5776 7003 8862 10953 13311 15814 17791 19901 4131 5816 7131 9021 10971 13552 15922 17804 19912 4173 5872 7137 9035 1116 0 13564 15937 17865 19957 4202 5875 7144 9041 11187 13609 15970 17917 20057 4353 5878 7153 9107 11277 13623 16014 18026 20300 4442 5907 7198 9155 11303 13640 16027 18079 20523 4554 5914 7317 9303 11355 13989 16052 18104 20678 4610 5919 7326 9418 11471 14269 16100 18139 20837 4659 6003 7337 9450 H513 14285 16136 18249 20853 Hulst, 21 Mei. Middenprija per 100 kilo Tarwe 7,80; Rogge 6 70 Wintergerst Zomergerst Haver 7,80 Erwten 7,80; Paardenboonen J 8,10 Duivenboonen f Wittcboonen f Brnineboonen f Boekweit Lijnza-d 1Aardappels Koolzaad per zak van 106 liters Boter per kilo 0,90 Eieren per 26 stuks 0,70. Er waren ter weekmarkt te koop gesteld 43 stuks hoornvee, 35 varkens. Verkocht: 26 stuks hoornvee, 20 varkens. Heden had alhier plaats de groote koffie-veiling der Nederl. Handelmaatschappij, welke geeu gunstig verloop had, daar zij afliep 11/3 cent benedem taxatie voor goede ordinaire Java-koffie, welke thaire op 34Y2 cent genoteerd wordt. De betere soorten als Tagal gingen van 4-61/2 h 48s/4 cent; de Preanger 47 h 56s/4. Alles werd onder levendigen kooplust van de hand grdaan. Ter veemarkt waren heden 21 paarden van 60 a f 200 1105 magere runderen van 75 it /150; 580 vette runderen van 575 El/215 218 kalveren, 811 nuchtere, 230 biggen. Boter gold gemiddeld 42 per vat en 60 it 65 cent per half kilo. Tarwe wordt genoteerd 5,85 it 6,85 per hectol. Meel prima inl. 10,25 il f 11,50 en 1" soort f 9,75 it f 10,25 per 100 kilo. Petroleum was heden lager. In houten vaten 12,it 12,15 per 100 kilo en 8Y2 a 9 cent per kan. KOER S TAN HET GELI)7~ Belgisch per 100 fr. Engelsch per 47,90 it 47,95 12,12, '/.EETIJDII^GEW. Van 21 tot en met 22 Mei. a VLAG. NAAM. MJ. Van en naar. Lading t un> Ter Neuzen 21 Eng. barge Pegasus 260 Londen ijzer Eng. s.s. Fulmar 3408 Liverpool stukg. 22 Eng. sch. Amy 378 jPentowan pijpaarde Vt*n Ter Xeusen 22 Eng. s.s. Faraday 2525 New-Castle ledig idem Tofdwood 2995 iMiddelsbro idem Tour Gent i 21 Eng. s.s. Derwent 2349 Goole stukg. Eng. sch. Ottawa 407 Swansea laiul b. lout 22 Belg. s.s. Selika 400 Antwerpen ledig Deens. s.s. Agnete 3190 Riga hout Eng. sch. Bessy Jane 239 Peniowan pijpaarde Duits. s.s. Rhenania 4023 Danzig hout Eng. s.s. Whimbrel 2514 Manchester stukg. Van 21 Eng. barge Lord Wolseley 228 Portsmouth aardapp. Deens. s.s. Omsk 4454 Antwerpen ledig 22 Duits. s.s. Ottokar 2711 Pilau phosph. Van 21 tot en met 22 Mei werden langs de Oostsluizen alhier 20 binnenvaartuigen op en 31 afgeschut; door de Westsl. 7 op- en 2 afgeschut. Deu 1 Juni aanstaande zal het 25 jaar geleden zijn dat onzen geliefden vader M. P. L- GEENE, als onbez. Rijksveldwachter-Jachtopziener voor de familie Vogelvanger is aangesteld. Dat hij nog lang in die zelfde betrekking mag werkzaam zijn is de wensch van zijne Vrouw en kinderen, behuwd- en kleinkind. Hontenisse, 1 Juni 1900. hun zoon JAN. Hulst, 21 Mei 1900. Heer en Mevrouw NEERVOORT geven kennis van de geboorte van M&BF* Toor de vele hulp gedurende de ziekte en deelneming bij het overlijden onzer geliefde dochter, zuster, behuwdzuster en tante Philomena N. de Cooker ondervonden, be- tuigt de familie haren oprechten dank. Ter Neuzen, 25 Mei 1900. Uit aller naam, D. P. DE COOKER. Hartelijk dank aan alien die gehoor gegeven hebben aan mijn verzoek, om eene bijdrage voor den herhouw der woning van de wed. Hofman te Othene. De opbrengst der lijst was na aftrek der kosten f 212,50. De aanbesteding is door mij namens de wed. Hofman geschied voor f 241,zoodat nog te kort is f 28,50. Voor vrienden der arinen, welke in het tekort willen tegemoet komen, steld onder- geteekende zich bereid voor den ontvangst hunner hijdragen. Zaamslag, J. BARENDREGT Az., 22 Mei 1900. Burgemeester. g&sgBp* Bij deze betuigen wij onzen har- telijken dank, voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde echtgenoote en moeder Janna Janneke Bareman. A. HE1NSDIJK. J. HEINSDIJK. L. HEINSDIJK. Hontenisse, 22 Mei 1900. Ilet Bestuur van den polder BEOOSTEN BLEU BENOORDEN maakt bekend dat op Diusdag, 29 Mei 1900, des voormiddags half elf ure, eene vergadering van stembevoegde Iugelanden zal worden gehouden, ten huize van de wed. L. B. A. Rolff alhier. Axel, 21 Mei 1900. Het Bestuur voornoemd, P. KOSTER, Dijkgraaf. VAN DISHOECK, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den PHILIPPINEPOLDER maakt bekend dat de jaarlijksche algemeene vergadering van stemhebbende Ingelanden van dpn polder zal worden gehouden op Donderdag 31 Mei 1900, 's namiddags ten drie ure, in het Paviljoen te Philippine aan de Isabellasluis dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1899/1900 even als de begrooting met de memorie tot toelichting voor het dienstjaar 1900/1901 acht dagen voor en na hare vast- stelling ter inzage liggen van belanghebbenden ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Philip pine, alwaar tegen betaling der kosten afschriften verkrijgbaar zijn. Philippine, 23 Mei 1900. Het Bestuur van den Philippinepolder, E. CUELENAERE, Dijkgraaf, tevens Ontv.-Griffier. vraagt in alle plaatsen van Nederland ACTIEVE en vertrouwbare AGENTEN tot het verstrekken van inlichtingen. Br. fr. onder motto Informatie aan het Algem. Adv. bur. //Dordrecht", Bagijnhof 5a, te Dordrecht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 3