Telegrafische berichten. Gemengde berichten. Hij zweeg een oogenblik en bracht de hand aan den rnond, als om een snik te smorende rimpels in zijn gelaat werden dieper en hij perste de lippen opeen. De man had de gewoonte, tal van spaarbank- boekjes steeds eenigeu tijd onder zijne berusting. te houden, wanneer men er belangrijke sommen halen. Dit ging altijd onder het ze moeten worden opgezonden naar En zoo wist hij't eene met't andere. De Provinciate Staten van Noordbrabant hebben Dinsdag gekozen tot lid der Eerste Kamer Mr. A. M. Sassen met 46 van de 50 stemmen. Bij de Maandag gehouden herstemming voor een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Haarlem zijn uitgebracht 3438 stemmen, van on- waarde 79, geldig dus 3359 stemmen. Daarvan verkreeg Jhr. Mr. P. W. van Styrum (lib.) 1852 en Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck (antir.) 1507 stemmen. Gekozen is dus Jhr. Mr. E. W. van Styrum. Bij het legio adressen tot verwerping der Ongevallenwet door de Eerste Kamer is nu nog gekomen een van 430 werkgevers en patroons te Groningen. Van den anderen kant worden krachtige pogingen gedaan om eene tegenbeweging onder tje werklieden die bij de tc tstandkoming dezer wet zooveel belang hebben, in het leven te roepeu. Men meldt uit Middelburg De anti-rev. kiesvereeniging //Nederland en Oranje" te Mid delburg heeft toch het initiatief genomen tot het houdeu van een partijdag, vermoedelijk in de maand Jutii aldaar. Een tweetal sprekers zullen worden uitgenoodigd, terwijl alsdan de provinciale organisatie ter sprake zal worden gebracht. De leiding dezer hoogst belangrijke vergadering, waarvan door sommige bladen reeds bericht was dat ze niet doorging, zal aan het centraal-comit^ der Provincie worden opgedragen. VI. Ct. TEH NEUZEN, 23 Mei 1900. Gisteren ondervond de provinciale stoomboot- dienst op de Wester-Schelde wederom stoornis. De hier om 5 uur 's morgens afgevaren boot //Zeeuwsch-Vlaanderen" moest ter hoogte van Ellewoutsdijk ten anker komen met een defect aan de wielen. De om 6.10 uur van VJissingen naar hier ver- trokken ,/Zuid-Bevelaud" voer op zijde en nam de passagiers over, waarna deze met genoemde boot ten 7,30 uur van hier de reis naar Vlissingen vervolgden. De /Zeeuwsch-Vlaanderen" werd met een sleepboot naar Vlissingen gesleept. De //Zuid-Beveland" kreeg op de middagreis naar hier voor de haven zijnde een gebrek aan het stuurtoestel en bleef op de reede drijvende. De passagiers werden met eene roeiboot aan wal gebracht. Waar de //Walcheren" voor eene belangrijke reparatie aan de werf te Vlissingen ligt, zoudeu dus alle snelvarende booten buiten de vaart zijn geweest, ware het niet dat het aan het personeel der //Zuid-Beveland" spoedig gelukt was het gebrek te verhelpen, zoodat die boot den dienst verder kon onderhouden. Tusschen Vlissingen en Bres- kens werd de dienst met een sleepboot verricht. Naar we vernemen is het Ilaliaansche 3mastschip Laura, komende van Gent, heden voormiddag op de spoorbrug te Wondelgem ge- loopen, waardoor het vaste gedeelte aanmerkelijk werd beschadigd. De treinenloop is daardoor gestoord en de passagiers enz. moeten met een pont aan het kanaal worden overgezet. De heer J. de Wilde, ontvanger der directe belastingen enz. te Sluis, is tijdelijk ontheven van zijn beheer en benoemd tot waarnemend adjunct - controleur der directe belastingen en van het kadaster te Arnhem, ingaande 1 Juni a. s. De kommies 2e klasse J. J. Etjke is, met ingang van L Juni a. s., verplaatst van Sluis naar Tegelen en aldaar tijdelijk belast met de functien van sectiechef voor den velddienst. Axel, 21 Mei. Heden werd alhier door Burge- meester en Wethouders aanbesteed <^pwea—i—■gmr.imiK—w—p—amtmmw—bbb—tummmiTinnwmt - van tijd. Soms klaarde zijn gelaat op bij de herinnering aan zijn smokkeltijddoch op eens verdween de glans uit zijn blik, en maakt plaats voor een harden spottenden glimlach. Op zekeren avond zat hij langen tijd met over elkander geslagen armen in het vuur te staren. Een woeste, onrustige uitdrukking lag op zijn gelaat. z/Laat dat geheim van u u niet krankzinnig inaken, vader," zeide ik bedaard. Eerst zweeg hij een poosje. Toen fluisterde hij afgebroken: z/Hoe weet gij dat ik een geheim heb z/Vader als menschen in geduldige, sombere afwachting leven en geen woord over hebben voor hun kameraden, dan hebben zij meestal iets te verbergen iets waarop zij moeten passen. Ik heb een voorgevoel, dat gij het mij zult mededeelen. Misschien vergis ik mij, maar ik geloof dat het u zal goed doen, als gij uw geheim met iemand anders deelt". //O God soms denk ik, dat het mij krankzinnig zal maken", zeide hij heesch. z/Vertel het mij dan, vader". z/Het is lang geleden ja, een heele tijd en toch is het alsof het gisteren was. Ik ben niet altijd geweest zooals ik nu ben. Ik had een hart; nu is het mij uit het lijf gerukt, en het hart van een duivel is er voor in de plaats gekomen. Gij weet dat ik een loods ben of liever, ik was er een, voordat mijn patent mij ontnomen werd. Mijn vader was ook loods. Hij is op zee verdronken. God hebbe zijn ziel voegde hij er eerbiedig bij. Nu, ik woondehier nlleen, en ik trouwde en bracht mijn vrouw hier- a. Het vervoer van pi. m. 100 Ms. grint van de Axelsche-Sassing naar den grintweg Axel Zaamslag. Hiervoor werd ingeschreven door J. Naeije voor 1,L. Wiemesvoor f 0,91J.Scheele Jacobsz. voor f 0,91 en door C. van Oosten voor f 0,80 alles per Ms. Alle inschrijvers wonen te Axel. Aan den laagsten inschrij ver is het vervoer gegund. en b. Het vervoer van pi. m. 50 Ms. grint van de Axelsche-Sassir.g naar den Graafjansdijk. Hiervoor werd ingeschreven door J. Naeije voor 0,45L. Wiemes voor f 0,45 J. Scheele Jacobsz. voor f 0,40en door C. van Oosten voor f 0,40 alles per M3. Alle inschrijvers wonen te Axel. Aan C. van Oosten werd het vervoer gegund^ Avel, 22 Mei. In verband met den voorge- nomen aanleg van een stoomtram van Kloosterzande over Axel naar Selzaete zijn hier gisteren de noodige opnemingen gedaan. Het plan is, de lijn over Zuiddorpe te laten doorloopen tot Selzaete met een zijtak van Axel over de Sassing en Westdorpe naar Sas van Gent. Zoo mogelijk zou men met den dienst een aanvang willen nemen in het begin der maand October van het volgende jaar. Eenige kooplui in aardappelen uit deze en omliggende gemeenten zijn voornemens alhier eene cooperatieveaardappelmeelfabriek op te richten. Alvorens echter hiertoe te besluiten zal men eerst door een deskundige laten onderzoeken of het water dat men hier door boringen kan verkrijgen, voor dat doel bruikba&r is. Rotterdam, 23 Mei. Hedennacht is de uit- gestrekte houtkooperij van Van de Weteriug, onder Oud-Delftshaven afgebrand. Het geheel bestond uit twaalf houtloodsen, die verzekerd waren voor 80000 gulden. Er hadden geene ongevallen plaats. Alouis Waelput te Zuiddorpe werd Maandag verrast met de geboorte van zijn 20,tf kind. Achttien zijner kinderen zijn thans nog in leven zoodat de man voor een aardig huishoudentje het brood mag verdienen. Binnenkort hoopt hij, //omgeven door zijne kinderen", zijn 25jarig huwelijksfeest te vieren. Men schrijft uit Ierseke aan de Zz. Nieuws- bode Als er ooit sprake is geweest van een slappen tijd voor een berichtgever, dan is het zeker tegen- woordig hier het geval. Nergens hoort men van. Het eenige is acnteruitgang in deze gemeente. En was het niet dat Ter Neuzen en Vlissingen vooruitgingen en daardoor veel volk daarheen lokten, dan zag het er voor deze gemeente treurig uit. Vele werklieden, voor wie het onmogelijk is geworden door handenarbeid in hun dagelijksche behoeften te voorzien, trekken dan ook weg, en ging de berolking verleden jaar met 51 personen achteruit, wanneer er niet spoedig een gunstige verandering komt, zal het dit jaar wel met meer personen verminderen. OOestercultuur door middel van schelpen, misluk toch eens enkele malen, opdat die goede pannetjes weer moeten gebruikt worden. Want die brachten ontegenzeggelijk toch het werk aan. Naar aanleiding van den moord, die in den nacht van Vrijdag op Zaterdag te Oud-Gastel is gepleegd, meldt men nader aan de Prov. N.-B. Ct. De vreeselijke iriisdaad is vermoedelijk omstreeks 1 uur gebeurd. De verslagene was eene oppassende heen. Ja, zij was een heel mooi meisje, heel mooi 1" z/Toen mijn kleinen jongen geboren was kwam de dokter het mij vertellen. Ik was gek van blijdschap ik drukte hem de hand en al mijn kameraden juichten mede. Maar de oude dokter Edgar was het, keeide zich om en zeide ernstig z/Ga naar binnen, naar uw vrouw en God sta u bij Ik was even verbaasd als mijn kameraden. Eerst wilde ik hem naloopen, doch het verlangen naar mijn vrouw en mijn jongen deed mij het huis ingaan dit huis. Daar lag zij," hij wees op het bed, //en toen ik binnen kwam, gingen de buren weg en lieten ons alleen. Het kind lag naast haar, doch toen ik het laken wegsloeg om het beter te bekijken, zag ik iets bijzonders in de oogen van mijn vrouw. //Zij zeggen, dat hij op uw vader lijkt," zeide zij tegen mij Wat is er Mary?" vroeg ik, of liever, trachtte ik te vragen, want een vreeselijke angst over- viel mij. z/Gij moet hem Cuthbert noemen, naar uw vader" zeide zij zachijesen toen trok zij mij naar zich toe en zeide//Wees niet bedroefd. Ik moet u verlaten, maar ik heb u uw ouden vader terug- gebracht," en zij zag het kind aan. Och, het was God's wil en ik klaag niet, want Hij weet wat het best voor ons is en toen wij haar naar het kerkhof brachten, droeg ik mijn leed als een man. De kleine vent groeide flink open stevig was hij ook. Ik zorgde voor hem en paste op hem dat weet God. diensthode van 52 jaar, die voor langdurigen trouwen dienst bij de familie Mastboom, eene lijfrente genoot en een lief huisje bezat. Dit huisje ligt midden in het dorp en b.'staat uit een klein voorkamertje met gang, een keuken met eene bedstede, waarin zij sliep en een zolder, waarop ook eene slaapplaats was. Gewoonlijk sliep ook een nichtje bij haar. Er was echter in de vorige week geverfd en zij had een nacht of drie elders geslapen. De moordenaar schijnt met deze om- standigheid te zijn bekend geweest. Den avond te voren was zij echter weer alleen naar hare woning gegaan en had gezegd, dat zij van plan was ter wille van de verflucht het venster open en de blinden aan te zetten. Dit schijnt zij ook gedaan te hebben, ten minste des morgens was achter alles open. Aan de opheining en in den tuin der buren waren duidelijkesporenteontdekken, zoodat men langs daar moet zijn binnengedrongen. Toen de schilder Heshof des morgens kwam vond hij de deur gesloten, maar zag reeds door het raam, dat het linnenkastje was opengebroken. In de keuken gekomen vond hij het lijk half gekleed voor de bedstede liggen met opgezwollen boofd en hals en bloed aan den mond. Het bleek later, dat men haar een koordje tweemaal om den hals geslagen en door middel van een zoogenaamden maststrop de keel had toegewrongen. Het geld, naar schatting eene som van 50 gulden en hare goudeu sieraden worden vermist. Wel hebben de buren een gil gehoord, maar veronderstellende, dat haar nichtje als naar gewoonte bij haar sliep, er verder geen acht op geslagen. Politie en justitie waren Zaterdag spoedig ter plaatse, maar tot heden outbreekt elke aanwijzing, al moet men veronder- stellen dat men met geen onbekenden te doen heeft. De 50jarige landbouwer Jos. D. te Puth, gem. Schinnen (L.), geraakte Maandag door het schichlig worden van zijn paard onder zijn kar, die over zijn hoofd heen ging, met het gevolg dat hij na weinige oogenblikken overleed. Te Dirkshorn, gemeente Harenkarspel (N.-H.), is in een kaasfabriek een tweejarig jongetje in den weikelder gevallen, zonder dat het door het weikvolk, dat achter in de fabriek werkzaam was, werd opgemerkt. Toen men het ongeval bespeurde, was het kind reede verdronken. Te Groningen is op de kermis een meisje uit een luchtschommel gevallen, waarbij het ern- stige verwondingen bekwam. Dezer dagen vierde men in een gezin te R. in Drenthe het 25jarig huwelijksfeest. Onder de cadeautjes bevonden zich niet minder dan acht jeneverkaraffen. Op de Zuiderzee is een visschersmau, ge- huwd en hoofd van een talrijk gezin, over boord geslagen en verdronken. Te Arnhem is een aanvallig knaapje van vier jaar in een vijver gevallen, in tegeuwoordigheid van de moeder. Deze riep hulp en iemand, die toeschoot, wist het kind, door middel van een stok, uit het water te halen. De kleine was echter reeds bewusteloos en alle pogingen, ook door geueesheeren aaugewend, mochten niet baten. Het kind was dood. Te Haamstede is het vierjarig zoontje van den heer T. B., na een hevig lijden van eenige dagen, overleden tengevolge van vergiftiging. Het knaapje had met andere kinderen bij het spelen gedronken uit een paardenbak, welke, om het uitdrogen te voorkomen, voor een deel ge- vuld was met waterwaarschijnlijk tengevolge van het lange staan bevatte dit water vergiftige bestanddeelen. Bij de andere kinderen vertoonen zich dezelfde verschijnselen, doch minder hevig, zoodat men voor hen alle hoop heeft op herstel. In den nacht van Zondag op Maandag is een 47jarige Engelsche matroos, die zich te Rot terdam aan boord van zijn op de rivier liggend schip wilde begeven, te water gevallen en ver dronken. Ofschoon de instructie, uit den aard der zaak, geheim is gehouden, verneemt men toch dat het door de justitie ingesteld onderzoek te Gorinchem naar de oorzaak van den plotselingen dood van een meisje aan het licht heeft gebracht dat die een natuurlijke oorzaak had. Zooals men weet, had het boozegerucht'verspreid, dat een onderwijzcres het meisje geslagen had en werd daaraan het overlijden toegeschreven. Vroeg en laat werkte ik voor hem. Ik kon nauwelijks van mij verkrijgen, hem een oogenblik alleen te laten, maar als het niet anders kon, be- taalde ik een vrouw ervoor, om op hem te letten ik gaf haar tweemaal zooveel als zij vroeg maar zij begreep er alles van, en de trouwe ziel zorgde goed voor hem, en menigen avond zat hij daar in dien stoel, met een oude tas van mij om hem heen geslagen, en wachtte op mij als ik op een bepaalden tijd zou thuiskomen. Hij had al de manieren van zijn grootvader en zijn oom zeide dikwijls //De oude Cuthbert zal nooit dood zijn, zoolang de kleine Cuthbert leeft". En een plezier in schepen had hij Toen hij vijf of zes jaar oud was nam ik hem soms mee in de boot. Hij hield van de zee en hoe jong hij ook was Och, mijnheer, gij kunt u niel voorstellen, hoeveel ik aan hem had De tranen stonden den ouden man in de oogen, en hij deed geen moeite om dit te verbergen. (Wordt vervolgd). °P Je kermis te Avereest komt het nog al eens tot kloppartijen. Dat was ook dit jaar het geval. Twee jongelieden, meenden elkaar een meisje te moeten betwisten. Spoedig kwamen de messen voor den dag en toen de een het zijne kwijt was geraakt, richtte hij een geladen revolver op zijn tegenpartij. Rakelings ging de eerste kogel langs 't hoofd van zijn tegenstander. De tweede kogel ging de lucht in, maar de derde trot den man, op wien 't gemunt was, in de zijde, De dader is gearresteerd. De gewoude bevindt zich tamelijk wel. - De inspecteur van politie en de twee agenten te Wageningen tegen wie, zooals gemeld is, proces- verbaal is opgemaakt ter zake van overtreding der wet op de jacht en visscherij^zijn dientenge- volge ontslagen. Zaterdag kreeg de palfrenier van den heer v. d. V. te Bennebroek een klap van een paard tegen de borst, waardoor hij zoodanig inwendig gekneusd werd, dat hij Zondagmiddag aan de ge- volgen is overleden. De verdwenen hoofdopzichter van de rdniging te Haarlem, is terecht. Hij kwam zich Maandag- nacht zelf aan het politiebureau melden. Hij was niet verder geweest dan den Haag en kwam nu van Vogelenzang wandelen om niet aan het perron te worden herkend. Hij is in bewaring gehouden en ter beschikking der justitie gesteld. De man is totaal gebroken. Nabij den Prius-Hendrik-polder, op Texel, is door de Gebrs. Dogger een pijlrog gevangen, die het zeldzame gewicht had van 50 ponden. De lever woog meer dan 7 pond. Het dier zwaaide vreeselijk met den gevaarlijken staart, doch meu slaagde er in dezen af te snijden en het zoo on- schadelijk te maken. Zaterdagmiddag geraakte een oppassend jonk- man uit Herveld, die op den steenoven van den heer van Wijck te Heteren werkzaam was met grond rijden, door het schrikken van het paard onder de kar deze ging over zijn hoofd en de joukman bleef op de plaats dood. Een treurig tooneel speelde zich Zondag- avond in de Lange Rietsteeg te Utrecht af. Daar zag ul. de politie zich genoodzaakt assistentie te verleeneu aan een bewoonster dier straat, wier 14jarige zoon zwaar beschonken thuis gekomen was en die in dien toestand zijn moeder bedreigde. De politie stelt natuurlijk een onderzoek in naar de wijze waarop en door wien het jonge mensch de jenever is verstrekt. Men meldt uit Sneek Naar ons wordt meegedeeld, moet de gevluchte brievengaarder te Woudsend, J. v. d. Meulen, tegen wien bevel tot iuheehtenisueming was uit- gevaardigd, reeds in handen der justitie zijn. Het door hem verduisterde blijkt thans al 1209 te bedragen, en nog komen er steeds vervalschingen aan het licht. uit kwam voorwendsel Amsterdam, te dekken. Maandagvoormiddag is een sjouwer te Dord recht, P. v. G. genaamd, aan de Merwekade op een goedereuboot willende stappeu, tusschen die boot en den wal in de rivier gevalleu. Hij viel met het hoofd tegen de boot, en zonk toen on- middelijk in de dieple weg. Toen men hem ophaalde, was hij reeds dood. Voor de vierde kamer der rechtbank te Amsterdam verscheen Dinsdag de houder van een danshuis in de Oudezijds Kapelsteeg, die een huwelijk tusschen een der bezoekers van zijn huis, eeu 19jarige timmerman, met een 17jarig meisje mogelijk maakte door zich ten stadhuize valsche- lijk uit te geven voor den vader van de bruid en met diens naam de huwelijksacte te teekenen. Hij verklaarde als vader van de biuid geen bezwaar te hebben tegen de huwelijksvolt.ekking en dat ook de toestemming der moeder, welke afwezig was, thuis verkregen was. De echte vader van de bruid, die trouwens al 7 jaar van zijne vrouw gescheiden leeft, had zijne toestemming niet willen geven, omdat hij den bruidegom nog maar eenmaal in zijn leven had gezien. Maar eenige dagen later las hij tot zijne verbazing in de courant een afkondiging van het huwelijk zijner dochter. De ouders van den bruidegom werden gemakkelijk bedrogen, daar zij nooit den vader van de bruid hadden gezien. Per tram begaven zich de bruid en bruidegom, diens vader en moeder en de pseudo-vader van de bruid naar het stadhuisde vader van de bruid toonde zich een hupsch en minzaam man. Na de huwelijksvoltrekking keerde het gezelschap per tram naar de woning van des bruigoms ouders terug om daar #wat te gebruiken." Ook daar bleef de vermeende bruidsvader goed in zijn rol. Toen men hem over zijne vrouw sprak, van welke hij immers al zoo lang gescheiden leefde, zeide hij, dat hij dit leed te boven was en dat het nu een dag was om het leven alleen van den goeden kant te bezien en oude wederwaardigheden te laten rusten. Het O. M. eischte tegen deze pseudo-bruidsvader gevangenisstraf voor den tijd van 9 maanden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 2