Algemeen Nieuws- en Advertentieblad Zeenwsch-Vlaanderen voor No. 3922. Donderdag 24 Mei 1900. England en de Z.-A. Republiek. 40e Jaarscansr. LOODS YASTI. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F H1UILLETQN ■e k kr TER UI/.IVSUII <0111411 Per drie maandeu binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ■Sit bind verschijnt Haandt»g-, Woenadag- en Vrydaicavoad, uit^ezonderd op Feeetdagen, bij den mltgever P. J. V AW OK HIDE te Ter Wenzen Minister Schreiner kan feestvieren. Hij en de zijnen hebben toegezien, toen hun broeders in het noorden den strijd voor de onafhankelijkheid aan- ▼aardden en ze zijn //loyaal" gebleven. En zelfs toen het tegenliep bleven ze kalm slechts hun mond sprajf enkele woorden van sympathie. Maar ook dat verdwijnt de Boeren winnen immers niet meer. Nu maar heelemaal meegedaan met de jingo's. Voor het lot van Mafeking beslist was, had Schreiner al beloofd, dat hij feest zou vieren als de stad ontzet was. En nu kan hij, ja nu moet hij ineedoen. Het ofEcieele bericht, dat Mafeking ontzet is, is nog wel niet gekomen, maar Milner heeft dan toch een telegram uit Taungs doorgezonden naar Chamberlain. Zoo goed als officieel dus. Van de openbare gebouwen in Kaapstad wapperen de vlaggen Schreiner is loyaal tot het uiterste. Maar als hij na de feest- drukte thuiskomt, zal er misschien e'en oogenblik van denken in hem zijn, van denken aan de broeders en hun wanhopigen strijd. Mafeking is dan ontzet er valt wel niet meer aan te twijfelen en Baden-Powell heeft ook het bericht bevestigd van de gevangenneming van Eloff met 9 officieren en een honderdtal Boeren. Zaterdag den 12" werd de laatste aanval door de Boeren gedaan, maar een deel de Boeren trok zich terug, een deel werd omsiugeld en zij verloren 10 dooden en 19 gekwetsteu, tegen de Engelschen 6 en 11. Er waren veel vreemdeliugen onder de gevangenen. Baden-Powell verteld natuurlijk niet, of hij de Boeren met witte vlaggen in de stad heeft gelokt. Over het eigenlijke ontzet ligt nog geen bericht van Baden-Powell voor ons. De ontzettingstroep stond onder luitenant-kolonel Mahon en telde volgens Milner 2300 man, volgens een ander bericht 1500. De la Rey schijnt deze troep te hebben tegengehouden tot een kommandant eigen- machtig zijn plaats verliet, aldus aan de Britsche legermacht de gelegenheid tot doorbreken gevend. De troep van Mahon vereenigde zich toen, den 15" met de legermacht van Plumer te Jammasibi, een plaats, die vermoedelijk ten noordwesten van Mafeking ligt. Den 13" hadden de Boeren hen aangevallen en vrij ernstige verliezen toegebracht Mahon had toen 5 dooden en 24 gekwetsten, maar hij troostte zich met de meening, dat de Boeren veel meer verloren hadden. Toen aldus in het noordwesten een vrij sterke legermacht gevormd was, trokken de Boeren oost- NAAR AHOL FORBES. 1} Zijn gelaat vertoonde een uitdrukking van groote eenzaamheid, en hij scheen gebogen te gaan onder het gewicht van een geheim. Zijn tegenwoordig- heid was reeds genoeg om de stemming te doen omslaan, want als hij zich voegde bij een groepje van zijn makkers, zeelieden als hij, dan hield het luid praten en lachen dadelijk op; de mannen staken hun pijpje op, keerden zich om, en gingen in zee kijken. Ik zag hem voor het eerst in de oude dorps- kerk. Toevallig was ik een poosje te Hartlepool gelogeerd, en ging Zoudagsmorgens in St. Hilda de godsdienstoefening bijwonen. Zoodra ik hem ontdekte, trof zijn houding mij zoo, dat ik de preek vergat en hem aanstaarde, mij afvragend, welk vreeselijk geheim verborgen was achter de diep- liggende oogen en dat verweerde gelaat. Den geheelen dag moest ik aan dien man denken. Tegen den avond deed ik een wandeling op de Heugh, .waar ik een troep visschers aautrof. Hoe het kwam, weet ik niet, maar ik was er zeker van, dat hij, dien ik verwachlte, zou komen. Mijn blik zweefde over het water, en ik ver- maakte mij met de vroolijke gesprekken om mij heen, toen opeens alien zwegen. De mannen die met den rug naar zee gestaan hadden, keerden zich om en staartlen naar de rotsen, alsof daar waarts, waren daarmee misschien na den 13° al begonnen en de Engelschen konden Mafeking di i 18n biunenrukken. Proviaud hadden ze weinig of niets bij zich, maar de spoorlijn schijnt ten zuiden van Mafeking zoo weinig beschadigd, dat binnen een paar dagen alles kan aangevoerd worden en de zieken naar Kim'oerley vervoerd kunnen worden. Hunter rukt langs den spoorweg voort met teerkost voor het garnizoen. Methuen heeft Hoopstad verlaten, om met hem samen te werken. Het is te begrijpen, dat men in Eugeland feest viertheel het Britsche rijk deelt in de vreugde. In Egypte kregen de soldaten kwijtschelding van lichte straffen, en tot zelfs de nizam van Haida- rabed heeft saluutschoten laten lossen ter eere van Baden-Powell, die tot generaal-majoor is be- vorderd. Dat de belegeraars verleden week alien gevangen zijn genomen, zooals de (/Daily News" meldde, mag betwijfeld worden. Immers de Boeren trokken oostwaarts, toen de Britsche troepen de plaats van het zuiden uit binnenreden. En al nemen we aan, dat de legermacht van Mahon direct ter vervolging is opgerukt, zoo vlug zullen die troepen wel niet geweest zijn of Snijman kon nog onl- komen, als hij niet wou vechten. Nog een andere ongelukstijding schijnt nog al los te loopen tot de gevangen genomen Botha's behoort niet de kommandant-generaal Louis Botha het zijn de kommaudanten Willern en Filip Botha. En de Wet, die zich wil overgeven, is niet de konvooien-nemer, maar Pieter de Wet, die 55 KM. ten noorden van Kroonstad gelegerd is. Jammer, dat zulke verraders den kogel niet krijgen. Over den toestand in het algemeen valt niet veel zekers te vermelden, aangezien we alle berichten daarover uit Engelsche bron krijgen. Van de Vrijstaters wordt gezegd, dat zij zich bij honderden overgevendat ze den oorlog moe zijn, dat ze ruzie hebben met de Trausvalers en dat zij des- uoods .hun onafhankelijkheid er aan willen geven. Daarentegen heeft kommandant-generaal Botha bekend gemaakt dat er nu van alle zijden burgers naar zijn kamp stroomen en Laffan seint uit Pretoria dd. 18 Mei //Onder alle strijdlustige klassen van het volk staat hier het besluit vast, om den inval der Engelschen in de republiek tot het uiterste te weerstaan. Het is geheel zeker, dat de regeering niet genegen is, voorstellen van ouderwerpen, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, in overweging te nemen." Dit is een gunstig bericht want als de Trans- iets opeens hun aandacht trok. Ik keek op, en zag, zooals ik reeds gevoeld had, dat de oorzaak van die plotselinge verandering de man was dien ik zocht. Hij kwam bij mij staan. Een paar van de jongere knapen beproefden nog wel, een deuntje te fluiten, doch het lukte niet, en zij gingen vederop. Ik kreeg hetzelfde gevoel als in de kerk. Het werd somber om ons heen er was een scha- duw gevallen op ons en op de omgeviug. Nooit had de zee mij zoo wreed toegescheuen. In de verte joegen de witte golven elkander schuimend na over de Long Scar rotsen. Diterlijk was er geen gevaarmaar onder het woelige water stak een lang, scherp rif omhoog, gereed om ieder schip te verbrijzelen, dat door het toeval of door de elementen tegen de klippen geworpen werd. (/Een donkere nacht vader," zeide een van de mannen, de pijp uit den mond nemend en den laatst aangekomene eerbiedig toesprekend. z/Ja, ja, jongen", was het antwoord, doch het klonk alsof de oude niet veel lust had om te praten. z/Een leelijke Oostenwind, vader," bromde een ander na een poos gezwegen te hebben. Nu volgde er zelfs geen antwoord en langen tijd bleef alles stil. Bij een gesprek behoort een zekere mate van phantasie, doch die werd in de kiem verstikt door den grimmigen en stroeven man, wiens tegenwoordigheid een schaduw had geworpen over het gezelschap. De zon ging onder en het roode licht van de oude pier scheen ver over het koude, sombere water. Den voor ddn dropen de visschers af, na een oogen blik geaarzeld te hebben, alsof ze zich wilden verontschuldigen over hun heengaan. Zij vertrokken valers volhouden, staat hun zaak nog lang niet hopeloos. Be Engelsche regeering zal niet over vredesvoorwaarden willen ouderhandelen, maar zal onvoorwaardelijke onderwerping eischen. Londen, 22 Mei. Buller seint heden uit New- Castle, dat hij van overste Bethune bericht heeft gekregen, dat een eskadron van zijn bereden iufanterie gisteren op marsch naar Newcastle, op ongeveer 10 K. M. ten zuidwesten van Vrijheid in een hinderlaag gelokt is. Slechts zeer enke- len ontkwamen. Het geheele verlies bedraagt ongeveer 66. Bethune keerde terug om voorraad te halen. Heden marcheert hij naar Newcastle. Buller had Bethune met 500 man gedetacheerd om op te rukken naar Ngoetoe (in Zoeloeland), dat, naar het heette door de Boeren ontruimd was. In dit telegram van generaal Buller over //de hinderlaag", waarin een eskadron van Bethune's bereden infanterie gevallen is, is het kleine voor- deel, dat de Boeren met de gevangenneming of het verslaan van die /ongeveer" 66 man behaald hebben, niet het eenige heuglijke uieuws. Wij schijnen ons de zaak aldus te moeten voorstellen. Buller heeft overste Bethune met 500 man van Newcastle of althans uit de noordpunt van Natal gezonden naar Ngoetoe, de uoordwestehjk uitspringende hoek van Zoeloeland, om dan verder noordwaarts op Ynjbeid, in de Z.-A. Republiek, aan te rukken. Het heette, dat de Boeren Ngoe toe ontruimd hadden. Buller schijnt te willen zeggen, dat het nu blijkl, van niet. De Engelschen vielen in een hinderlaag op ongeveer 10 KM. ten ZW. van Vrijheid dat moet dus nog op Trans- vaalsch gebiid wezen, zij 't dan niet ver van de grens. En dat gebeurde, terwijl Bethune //terug- keerde om voorraad te halen"dat zal wel be- teekenen hij rukte op Vrijheid aan, maar moest voor de Boeren terugtrekken. En nu keert hij heel naar Newcastle terug, outruimt dus ook weer Ngoetoe, waaruit wij dan moeten besluiten, dat de Boeren hier nog of weer zijn. Het slot van het telegram heeft iets van een poging van Buller om zich te verontschuldigen, dat hij Bethune met 500 man zoo ver weg heeft gewaagd. In elk geval gaat het verjagen van die ontmoedigde Boeren daar bij Natal nog zoo makkelijk niet, zou men zeggen. In de zitting van gister der Tweede Kamer deed het gevraagde crediet van 1$ millioen voor verdere aanschafhng van repeteergeweren en kara- met een enkel woord als't Wordt koud'" ,/ik ga eens kijken wat de vrouw uitvoert", ofalleen met een kort//tot ziens". Op eens haalde de zonderlinge man een groot zilveren horloge uit zijn broekzak en bromde iets onverstaanbaars, dat waarschijnlijk //adieu" moest beteekenen, want alle mannen antwoordden //Goe- den nacht, vader", alsof er een groote spanning van hen werd weggenomen. Toen namen zij weer hun gemakkelijke houding aan van daar straks. //Die arme oude vader 1 Hij heeft het zoo eenzaam", zeide een van de zeelieden goedig, bij wijze van verontschuldig'ng voor de schijnbare lompheid van Yasti. //Behoort hij niet tot uw makkers vroeg ik den spreker. z/Ja, en neen," was het dubbelzinnig ant woord. z/Zoolang ik mij kan herinneren, is hij z6o ge weest," ging hij voort. //Hij praat nooit met iemandhij is altijd alleen, zooals gij hem nu gezien hebt. Niet waar, Mat z/Zeker, antwoordde de aangesprokene, zijn pijp van den eenen mondhoek naar den andere brengend. z/Mijn oude vader zegt, dat hij hem nooit anders gekend heeft. Praatlustig is hij nooit geweest." z/Ik zag hem vanmorgen in de kerk," zeide ik. z/Ja, en hij zit altijd op dezelfde plaats. Toen ik nog een jongen was, heb ik hem daar reeds zien zitten. De oude Dicky Cain zegt, dat hij de kerk uitgaat, als zijn bank bezet is. Dicky weet meer van hem dan iemand anders." c/Wie is Dicky?" vroeg ik. z/O, dat is de doodgraver. Hij zit altijd achter in de kerk. Hij kon u heel wat vertellen, mijn- bijnen den heer Van Gilse die overigens bevredigd was door de schriftelijke inlichtingen de aandacht vestigen op een betere karabijn, in Indie beproefd. De heer Van Koll verklaarde, dat hij en zijne partijgenooten hardnekkig zullen stemmen tegen deze millioenverspilling ten bate van het inilitai- risme. Daarvoor millioenen en voor voeding van het schoolkind slechts enkele duizenden guldens. Bovendien acht hij het tijdstip voor aanschafhng ongunstig bij de stijging der ijzerprijzen. Ook moet eerst beslist zijn over de legerorganisatie, en is, met de nieuwe uitviudingen in verschiet, niet uitgemaakt of het beste model is aangenomen, al kunnen de militairisten over de moordende werking, zooals die op Atjeh bleek, gerust zijn. Beter dan de millioenen doelloos te ver- morsen, zou het geld besteed zijn aan onzen binnenlandschen vijand de nooden der arbeidende klasse. De heer Verhey beaamt, dat vooruitgeloopen wordt op de legerorganisatie en acht vermindering van het aantal karabijnen voor de vestingartillerie wenschelijk, daar verstrekking aan de voile artilleriebezetling niet noodig is. Ook is de karabijn voor voetvolk, dat in ge- sloten orde optreedt, niet aanbevelenswaardig. Een lichter geweer, dat blijkens berichten is uitgevonden, verdient de voorkeur. De heer Van Karnebeek zette uiteen, dat er nog 8 jaren mee zullen heengaan alvorens de gewerenvoorraad voor de tegenwoordige leger organisatie verkregen is, welke nog vermeerderd moet worden bij een legerhervorming in de ricbtiug van een volksleger. Die onverantwoordelijke toestand bezwaart hem, en daarom moet tijdig gezorgd worden voor wapenen en ammunitie, ter verdediging van onze vrijheid. Hij zal dan ook voorstellen het crediet te verhoogen, opdat de Regeering meer wapenen kan bestellenmaar wacht hiermede tot dat hij van den Minister, die zijn plan kent, weet hoeveel meer noodig is. Het ontwerp is aangenomen met 53 tegen 13 stemmen. Na de pauze hervat de Kamer de behandeling van de wetten op de ouderlijke macht en het amendement Lucasse-Loeff (waarover de stemmen staakten), om te voorkomen, dat de gehuwde vrouw zonder toestemming van den man voogdij aanvaard. Bij het nieuwe debat voerden het woord de heeren Lohman, Loeff, Hartogh, Van Karnebeek en den Minister, waarna het amendement wordt verworpen met 36 tegen -35 stemmen. heer, als hij dat wilde, en hij zou het misschien wel doen, omdat gij een geestelijke zijt." Den volgenden dag maakte ik kennis met den doodgraver. Toen ik hem mijn yerzoek meedeelde, begreep ik spoedig, dat hij de man niet was, om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Met zijn kleine, donkere oogen keek hij mij wautrouwend aan. ,/Jawel, Loods Yasti kende hij wel hij had hem al meer dan zestig jaren gekend. Hij had in hetzelfde graf zijn vrouw en zijn jongen be- graven, die verdronken was" en meer kwamen wij niet te weten. z/Wat deed Yasti voor den kost //Hij had vroeger een boot een loodsboot maar nu was hij geen loods meer". Daarmee was het gesprek uit. Ik zag dat Cain mij niet vertrouwde. Hij deelde mij echter mede, waar de man woonde, in wien ik zooveel belang stelde, en een gezegde van hem bracht mij op het denkbeeld, hoe ik kennis met hem zou kunnen maken. Tegen den avond begaf ik mij naar zijn hut. z/Ja, tegen den door mij bepaalden prijs zou hij mij zijn boot leenen, en mij vergezellen", zeide hij op ruwen toon, //goeden nacht". Dag aan dag als het weder het toeliet, voeren wij de baai rond, en wij raakten zo6 bevriend, dat ik 's avonds soms een pijp bij hem ging rooken. Het hart kende zijn eigen bittere droefheid en de anderen weten het niet, doch de echte biecht- vader kent den schuwen blik en het omfloersde oog waarachter zich een droevig geheim verbergt. Ik wist van den eersten dag, dat deze inan mij alles zou vertellen het was slechts een quaestie jj j i- t. n it g m le te 1( t n. j rsl >P te" er lij er.| re- en en ;crj 311.1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1