i A Igemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen No. 3918. Dinsdag 15 Mei 1900. mil aiBW i f England en de Z.-A. Republiek. 40e Jaargang. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F UILLETON n Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. COIIRANT ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. IIit blad verscfiijn* iiflaaodHi-, lVoensila^- en Vrijilaiavood, uitgezondertl op Fee§tdagen, l»ij ilen aitifpver I". J« Al' WiC 8AIPE te Ter Neuzen. csarrjs Btrrgtmieeslcv en Wetho-udera van TER NEUZEN, gelet op artikel 8 der hinderwet; d o e n te weteni dat vergnnning is verleend aan de Directie der Industrieele Maatschappij te Amsterdam en hare rechtverkrijgenden tot het opriehten van een centraalstation voor electrische ver- lichting in de gemeente Ter Neuzen op een terrein kadastraal bekond sectie C no. 3830 en aldaar op te richten 2 gasmotoren elk van een vermogen van 70 effeetieve paardenkrachten met de daarbij behooftnde 2 generatoren tot bereiding van het krachtgas, waarmede de gasmotoren zullen gedreven worden. Ter Neuzen, 14 Mei 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Lord Roberts heeft, volgens de laalste berichten, een plaats bereikt 8 mijlen ten noorden van Zand- rivier. Hoewel deze //spruit", zooals zij op de kaarten geuoemd wordt, gewoonlijk nog minder water bevat dan de ,/Modderrivier", veroorzaakte het overtrekken der driften nog heel wat last aan de Engelschen. Ook het zware geschut neemt Roberts tnee op zijn tocht naar Kroonstad. Den 9n, aldus seinde hij, rukten Pole-Carew's en Tucker's divisien, Ian Hamilton's kolonne, de zware marine- en vestingkanonnen en 4 brigades cavalerie van Welgelegen op. Deze week zijn de stukken aan den overkant der rivier gebracht. Het is niet zeker, of Roberts Kroonstad zal aanvallen om in noordelijke richting voort te gaan, dan wel of hij even voor die stad een noordwestelijken draai zal nemen, om laugs een korteren weg de Vaal te bereiken en bv. van Klerksdorp af naar Pretoria te trekken. Te Kaapstad verwacht men, dat, zoodra] de Engelsche hoofdmacht de Vaal heeft bereikt, een proclamatie zal worden uitgevaardigd tot inlijving van den Vrijstaat. De Boeren zijn, zooals men weet, ook bij Zand- rivier teruggetrokken en de militaire man van de „Westja. Gaz." vindt dit zeer verstandig, omdat de Engelsche hoofdmacht te zeer in de nabijheid was om hen tijd te geven, zich behoorlijk te versterken. De Boeren zullen of bij Kroonstad of nadat zij de Vaal over zijn, wel slag leveren. De regeering der Zuid-Afrikaansche republiek heeft ondertusschen alle strijdbare mannen in Pretoria op het plein bijeengeroepen en hun daar medegedeeld, bij monde van den vice-president NAAB A. CON AN DOYLE. Waarom schaamt hij zich buitenshuis te eten vroeg de argwanende en bevooroordeelde Lawrence zjch af? Ik was juist bezig de rekeningen der flrma op te maken" zeide Mascall. /Juist" zeide Lawrence denkende aan de witte das ,/toen ik dit plotselinge bericht kreeg, natuurlijk heeft u 't zelfde gekregen Dat zou ik wel denken, tenminste, ik heb een alarmeerenden brief van mejuffrouw Carnaway gekregen. Juist, juist, ik ben bang dat er iets met Sir Joseph gebeurd is. Groote God toch niet ziek of of dood jrAls hij na die plotselinge opwinding gestorven was," dacht Lawrence, hoe zou Clarina dan over mij denken Neen, zoo erg is 't niei. Daartoe zal 't nooit komen, hoop ik. We zullen middelen beramen, om dat uiterste te vermijden u en ik, mijnheer Tryon Ja, als wij kunnen zeide Lawrence. //Wij moeten't beproeven Hij was altijd zoo onvoorzichtig. Vandaag nog sprak hij met mij over de kwestie en hij werd boos op mij. Hij dacht dat 't allemaal nonsens en bangmakerij was. En geen gevaar Maar wat voor gevaar Wel, deze vreeselijke bandieten-bende in ons midden, deze bende schurken die rijke lieden ontvoeren de Roode Roovers. O, dat 1 Sir Joseph gevangen genomen Mr. Mascall, dat is onmogelijk. ,/Weet u 't dan niet Vertelde Schalk Burger, dat de tijd gekomen is, om alle mannen naar het front te zenden. De vijand naderde thans de grenzen der republiek en hr. uur van onmiddellijk gevaar was dus gekomfen. Een groot aantal boden zich vrijwillig aan om naar het front te gaan. Van het opgeven van den strijd is dus geluk- kig nog geen sprake. Merkwaardig zijn de be richten uit Aliwal-Noord, Thabanchu en Maseroe over de Vrijstaters. Daaruit blijkt niets meer of minder, dan dat de Vrijstaters besloten hebben, niet over de Vaal te trekken. Hieraan kan, dunkt ons, wel geen andere beteekenis gehecht worden dan dat zij voornemens zijn, in hun eigen land de Engelschen te blijven bestoken. Want indien het waar was, dat zij den oorlog moede zijn, zou er geen besluit genomen worden als gevolg van een krijgsraad, maar zouden de troepen eenvoudig verloopen. Een 30 KM. ten noorden en ten noordwesten van Thabanchu en bij de Korannabergen in het oosten moeten nog sterke Boerenkommandos staan. Tusschen Thabanchu en Ladybrand, aan de kleine Leeuwrivier, is de Britsche generaal Rundle ge- legerd. Ook bij Veertienstroomen is de groote macht der Boeren wel teruggedreven, maar is toch een klein troepje achtergebleven, dat het laatst gezien is ten zuiden van de Vaal, 13 KM. van Warren- ton. Die achterblijvers kunnen natuurlijk geen groote slagen leveren, maar bij een beetje gelukkig optreden kunnen zij de Engelschen voortdurend verontrusten. Van Mafeking niets. Omtrent de bijeenkomst van den volksraad der Z.-A. Republiek hebben we reeds het een en ander vermeld. Een enkele aanvulling is nog noodig. Voor de Volksraad uiteenging, heeft hij nog reso- luties aangenomen, waarin betreurd wordt, dat Engeland de door de presidenten gedane vredes- voorstellen niet heeft willen aauvaarden, en spijt wordt uitgedrukt over de verkeerde voorstellingen in lord Salisbury's depeche. In een andere resolutie, betuigde de Volksraad de vreemde mogendheden zijn dank voor haar steun en sympathie. De Volksraad protesteerde opnieuw tegen de schending van de conventie van Geneve door Engeland, en droeg ten slotte de regeering op, de bssluiten te nemen, die de omstandigheden mochten noodig maken. De vergadering van Maandag, seint de bericht- gever van de //Daily Mail" te Pretoria, was merkwaardig en indrukwekkend. Zij leek in zoover '/'■■HgRB'.L.MJTJoMuat zij 't u niet Mascall's gelaat onderging een plotselinge en pijnlijke verandering toen hij dit op verschrikten toon vroeg. Wie moest me dat vertellen vroeg Lawrence. Juffrouw Carnaway natuurlijk. Neen, geen woord. /Heeft ze 't u dan medegedeeld Mascall aarzelde. Ik herin- ner mij niet juist meer door den schrik of zij 't was die 't mij mededeelde of dat ik 't gegist heb, 't kwam zoo in me op en ik heb er den geheelen dag een voorgevoel van gehad. //Maar" zeide Lawrence, als zij 't u niet gezegd heeft en mij heeft ze 't zeker niet gedaan dan |unt u 't u wel verbeeld hebben of gedroomd hebben. z/Ik droom overdag niet." //Ik ben geen roman- schrijver," antwoordde Mascall koel. Wel, laten we hopen dat u 't mis heeft, zeide Lawrence, geen acht slaand op deze steek onder water. Lawrence Tryon's brein was totaal in de war. Het wantrouwen schoot snel wortel in hem. Altijd had hij die roover-geschiedenis met verachting aangehoord, 't was te zot een Calabrisch of Siciliaansche rooverbende, die menschen ontvoerde en ze op losprijs stelde in een groote Engelsche fabriekstad. Op zijn hoogst kou men het be- schouwen als een ruwe, practische grap om licht- geloovigeu vrees aan te jagen. Maar dat een knappe cynische mm van de wereld, zooals Mascall, er aan geloofde, was hem op zijn minst genomen onverklaarbaar. En als juffrouw Carna way hem niets had verteld, hoe kon hjj dan weten dat Sir Joseph gevangen genomen was Hij nam zich voor zijn oogen goed de kost te geven. z/Juff-ouw Carnaway zou de heeren gaarne even spreken," zeide de huisknecht. Zij werden in een klein boudoir gelaten waar Clariua alleen en bleek op een synode van nonconformisten, dat de leden zwart gekleede jasseu en witte dassen droegen. De diep gebronsde generaals en kommandauten van het front schenen niet erg op hun gemak in het lakensche pak, na zoovele maanden in het zadel gezeten te hebben. President Kruger was te herkennen aan zijn groene sjerp, en ook de toiletten van een aantal dames en de uniformen en ridderorden van de vreemde consuls en attaches brachten wat kleur en schittering te midden van al dat zwart. Ds. Bosman zeide in zijn gebed //Men heeft gezegd, dat dit de laatste bijeenkomst van den Volksraad zal zijn. O God, wij smeeken U, dat Gij dit moogt verhoeden." Generaal Lukas Meyer werd tot voorzitter ge- kozen, en de rede van den president werd voor- gelezen door staatssecretaris Reitz. Toen president Kruger, die er bezorgd en afgetobd uitzag, maar nog krachtig was van stem en gebaren, later zelf aan het woord kwam, zeide hij, dat de Engelschen reeds in 1896 tot den oorlog nadden besloten, zooals uit buitgemaakte stukken bleek, maar om bloedvergieten te ver mijden, had de Transvaalsche regeering een zeven- jaars,- en later een vijfjaars-kiesrecht aangeboden, zelfs tegenover de protesten van de burgers, die het kiesrecht als hun uitsluitend en van God ontvangen recht beschouwden. Hun vertrouwen was iu God, en zij konden verzekerd zijn, dat Hij den machtigsten legerbevelhebber zou verslaau. De Raad hoorde in stilte toe, en na de rede- voering van den president werd onmiddellijk tot verdaging besloten. Dinsdag keurde de Raad de rede van den president goed en sprak hij zijn verontwaardiging uit, dat de Engelschen den oorlog voerden op een wijze, die een beschaafd volk onwaardig was, door gewonde Boeren af te maken met lansen, gewapende Kaffers onder Engelsche officieren te gebruiken en de gevangenen en gewonden te mishandelen. Later ging de Raad nog een poos in geheime zitting. TER NEUZEN, 14 Mei 1900. Heden slaagden te Middelburg voor het akte- examen lager onderwijs de dames W. Schijve van Nieuwvliet en S. A. de Vlieger van Zuidzaude. De Noorsche schoener Primula, gezagvoerder Johannessen, komende van Erederikshald, bestemd naar Gent en geladen met hout, is Donderdagavond tegen het te Vlissingen op de reede ten anker iggend oorlogschip Noord-Brabant aangevaren, zat. Hare oogen zagen vol vertrouwen tot Law rence op. Zij toonde hun den brief. //Geschreven met een schrijfmachine zeide Lawrence. //Om ontdckking van 't handschrift te vermijden, onge- twijfeld," voegde Mascall er aan toe. Worden schrijfmachines hier veel gebruikt? r/0 ja iedereen gebruikt ze bijna." Een ding is zeker," zeide Lawrence, dit is geen zaak voor de politie. O, waarom niet vroeg Clarina angstig. Wel, omdat de zaak oplichterij of werkelijkheid is. In 't eerste geval zouden wij de politie niet noodig hebben tenmjnste vooreerst niet en in 't tweede geval zou deze ons slech's kunnen benadeelen. Ik heb mijn vader dikwijls hooren vertellen, hoe de troepen de oorzaak waren van den dood der arme duivels die twintig jaar geleden door Grieksche roovers gevangen genomen waren. Ik vrees, dat we deze zaak als ernstig op moeten vatten. //Dat geloof ik met u," zeide Mascall, plotseling opziend. H0, maar dat is vreeselijk," steunde Clarina. //Kom, ge moet den moed niet verliezen," zei Lawrence. We hebben uwe hulp te zeer noodig. „0, ik zal me goed houden, geloof me," zeide het meisje trotsch. Goed ge- sproken, mijn Ongetwijfeld was Lawrence op 't punt //mijn Beveling" te zeggen, maar hij hield zich nog bijtijds in, zich de tegenwoordigheid van Edgar Mascall herinnerend. Goed gesproken, mijn (/beste juffrouw Carnaway" zeide hij dus Ik voor mij geloof niet dat deze zaak ernstig is. Ik geloof niet aan deze bende moderne Britsche roovers. //En waarom niet vroeg Mascall. De loop der hedendaagsche beschaving nagaande, heb ik al lang gedacht dat dit soort van misdaad iu de groote steden eens uitbreken moest, want wat waardooreerstgenoemd schip groote lekkage bekwam, vol water Hep en genoodzaakt was op de reede van Rammekens ten anker te komen. Het schip kwam Zondag alhier binnen en werd in de vlucht- haven gesleept, alwaar heden door een duiker de lekkage zooveel mogelijk is gestopt, waarna men is begonnen met het uitpompen van't water. Naar uit Axel aan de N. R. Ct. geschreven wordt, is de heer Wittouck, suikerfabrikant te Selzaete (Belgie), voornemens eerstdaags concessie aan te vragen voor den aanleg van een stoomtram, loopende van Kloosterzande door het land van Hulst over Zaamslag, Axel en Westdorpe naar Selzaete. Door het polderbestuur van Walcheren werd Zaterdag in het polderhuis indeAbdij te Middelburg aanbesteed de uitvoering der gewone onderhouds- en ver- nieuwingswerken, aan de vier Wateringen met bijlevering van de noodige materialen, in vier perceelen. Voor de Zuidwatering werd ingeschreven door de heeren J. de Rijke te Middelburg voor f 7840; W. Dekker te Veere voor 7689; J. de Jonge te Middelburg voor 7589 C. de Wilde Az. te Kattendijke voor f 7490 B. van Eck te Ter Neuzen voor 7440 A. Tholens Dingz. te Ter Neuzen voor 7400; J. de Bree Ez. te Ter Neuzen voor 7385 en J. F. A. Polfliet te Walsoorden voor 7329. Voor de Westwatering werd ingeschreven door de heeren: J. de Rijke Jr. te Middelburg voor 8820 P. J. Visser te Hansweert voor 8790 3. de Jonge te Middelburg voor f 8500 W. Dekker te Veere voor f 8495 B. van Eck te Ter Neuzen voor 8465 J. Hak te Oud- Gastel voor 8448 C. de Wilde Az. te Katten dijke voor 8289 C. Bos Az. te Overveen voor 8140 j F. M. de Rooij te Vlissingen voor f 8000 A. Tholens Dingz. te Ter Neuzen voor f 7900 en J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor 7885. Zaamslag, 12 Mei. Door het bestuur van de calamiteuze Margaretha-, Kleine Huissens- en Eendragtpolders, werd heden alhier aanbesteed, het herstel, de vernieuwiug en het onderhoud tot 30 April 1901, van de aarde-, kram-, rijs- en steeuglooiingwerken, aan de waterkeering van bovengenoemde calamiteuze polders. Begrooting 22594. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor f 25245, kon vreeselijker voor 't. slachtoffer en veiliger voor den misdadiger zijn. Hij werd bleek van aandoening en zijn woorden brachten 't hunne er toe bij om Clarisse nog meer bevreesd te maken. z/Dat wil ik niet betwisten," zeide Lawrence na eenige oogenblikken stilzwijgens, terwijl hij hem steeds strak bleef aanzien. Ik zie niet in waarom zulk een zaak niet een tijd lang goed zou gaan maareinde- lijk zal de maatschappij in opstand komenen terwille van't algemeen welzijn, zelfs zijn dierbaarstebetrek- kingen weigereu losgeld te betaleu. Nu nog met! nu nog niet pleitte juffrouw Carnaway, bevend. z/Neen juffrouw Carnaway, ik ben 't met u eens", haaste Mascall zich te zeggen. Wij mogen zelfs met ter wille van 't maatschappelijk heil dit dierbare leven in de waagschaal stellen. Dank u, o, dank u riep Clarina uit, een dankbare blik op Mascall werpende, en hoog rood teekenden zich zijn anders zoo bleeke wangen. Als ze mij slechts als zoenoffer voor hem wilden nemen zeide hij. Ik zou vol blijdschap mijzelven opofferen. z/Ja, ik ook" zeide Lawrence koeltjes. Maar u weet heel goed, dat zij om geen van ons beiden erg veel zou geven. Niet, dat mijn familie niet gaarne van mij af zou willen zijn, en in plaats van mij vrij te koopen, met een som hoe klein dan ook, liever een subscriptie zouden openen onder elkaar om aldus de roovers in staat te stellen mij voor altijd te houden Miss Carnaway keek hem ongeduldig en toornig aan, op dit oogenblik kon zij zich zijn luidruchtigheid niet begrijpen. Ze herkende hem haast niet. //De tijd viiegt voorbij," zeide ze en zij stampte van woede, terwijl we hier nonsens praten. Hebt gij tweeen dan niets voor te stellen Moet ik naar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1