Algemeea Nieuws- en Advertentleblad v o or Zeeawsch-Vl&andarea No. 3917. Zaterdag 12 Mei 1900. 40e Jaargang. 0 aan te besteden Het bouwen van een WOONOUIS in het Gehucht Kapellebrug, met bijlevering van alle daartoe noodige materialen. Binnenland Gemengde berichten <r ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort oen bijvoogsel. In een logement naast de Begbie-gieteiij zaten, volgens den correspondent van Central News te Johannesburg, op het oogenblik van de ontploffing vijf en twintig menschen rondotn een tafel en twaalf om een andere. Alle 37 zijn omgekomen en van het gebouw bleef niets over. i le t( U t. n. rsl ,.«KSW 1EIIZEISCHE (01 BUT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaajsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden najr plaatsruimte berekend. Oit blad verschljnt .(Inaodaa-, Wnenailaa- en Vrijduifavond, uit^ezonderd op Feesfdaaen, bij den nitirever P. i. Vll* DK lilDG te Ter Weazen. Burgemeester en Wethouders van CLINGE, zullen op Vrijdag den 25 Mei 1900, trachten Inschrijvingsbiljetten op zegel geschreven in te leveren ten huize van P. Boijs te Kapellebrug, des namiddags voor vier ure. Bestek en teekening liggen ter inzage bij den Bouwkundige J. WARNIER te Hulst, bij wien nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. De aauwijzing op het Bouwterrein zal plaats hebben op denzelfden dag des namiddags te een ure. Clinge, den 9 Mei 1900. D. VERCOUTEREN, Burgemeester. K. DE LOZANNE, Secretaris. In de zitting der Tweede Kamer van gister werden de beraadslagingen over de Boterwet, voort- gezet, en wel over art. 2, bepalende, dat bij ver- koop voorhanden hebben, uitstalleu, rondbrengen, rondvsnten, vervoeren, uitvoeren enz. alle mar garine met het woord //margarine" moetgemerkt zijn. De heer Pyttersen lichtte een amendement toe om dit merk niet slechts op de builenl. verpakking, maar op alle verpakkingen moet voorkomen, vooral om fraude tegen tegaan, bij uitvoernaar'tbuitenland. De commissie van rapporteurs had 3 amende- menten voorgesteld. Twee daarvan1°. om niet te spreken van z/openbaar verkooplokaal", maar van ,/voor 't pu- bliek toegankelijke verkoopplaats" en 2°. dat ook bij invoer margarine gemerkt moet zijn, werden toegelicht door den heer Van Asch van Wijk (Ede.) Het eerste voorstel der commisie van rappor teurs, dat beoogde een verruiming van het begrip van verkoopplaats werd door de Regeering over- genomen en tegen het tweede, hoewel door haar omslachtig en minder noodig geoordeeld, had de Regeering geen overwegend bezwaar. Meer bezwaar opperde de Regeerings-Commis- saris tegen het amendement-Pyttersen en tegen het door den heer Harte toegelichte 3e amendement van van de C. v. R., eischende dat het merk //Mar garine" behalve op de buitenste verpakking ook op den voornaamste verpakking moet voorkomen. Bij het debat verklaarde de regeerings-com- inissaris niet te kunnen ingaan op het denkbeeld van de heer Van Raalte, om niet te vorderen dat in winkels waar margarine verkocht of ge- produceerd wordt aan de straatzijde ter weerszijden van de deur het opschrift margarine moet staan, maar er mede te volstaan dat dit opschrift in den winkel wordt aangebracht. De heer Van Dedem verdedigde met het oog op den uitvoer het amendement-Pyttersen en de heer Lieftinck acht het merken alleen van de buitenste verpakking onvoldoende. Wordt dus niet het dcsbetreffende amendement van de commissie van rapporteurs of dat van den heer Pyttersen aan- genomen, dan ve.rliest de wet voor hem alle waarde Het amendement-commissie van rapporteurs bepalende, dat ook bij invoer margarine gemerkt moet zijn is aangenomen met 58 tegen 9 stemmen. Het amendement-Pyttersen (bepalende dat alle verpakkingen gemerkt moeten zijn) is aangenomen met 43 tegen 25 stemmen. Het amendement-commissie van rapporteurs (bepalende dat behalve op de buitenste, ook op de voornaamste verpakking het merk margariue moet voorkomen) was hierdoor vervallen. Art. 2, aldus gewijzigd, aangenomen. Na de bezwaren van de heeren Pyttersen en Troelstra trekt de regeering in het verbod van gelijktijdig rondventen van boter en margarine door denzelfden persoon. De waarborgen voor onbelemmerd vervoer naar het buitenland zijn nog meer versterkt. Een amendement-Pyttersen tegen misleiding van het publiek in advertentien wordt ingetrokken. Bij de gisteren in het district Haarlem gehouden stemming voor een lid van de Tweede Kamer, vacature-Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macare, zijn uitgebracht 3397 stemmen. Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wyck (a r. en kath.) verkreeg 749 stemmen; W. A. J. van de Kamp (kath.) 267 Mr. H. Ph. de Kanter (lib.) 685 L. Modoo (S. D. A. P.) 628Dr. P. J. Muller (chr. hist.) 246, en Jhr. Mr. F. W. van Styrum (lib.) 729 stemmen. Er rnoef dus herstemming plaats hebben tuss ;hen Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wyck en Jhr. Mr. F. W. van Styrum. Het aantal kiezers in deze gemeente is 5840. Bij de herstemming komt de kiezerslijst voor 1900 in werking; daarop bedraagt het aantal kiezers 6492. TER NEUZEN, 11 Mei 1900. Gisteren slaagden te Middelburg voor het akte-examen lager onderwijs de dames L. M. E. van de Sande van Ter Neuzen en S. C. van Oosten van Aardenburg. Voor het examen vrije en ordeoefeningen der gym- nastiek slaagden gisteren de dames B. J. Clarisse en M. de Hullu van Nieuwvliet. Heden slaagde mej. S. C. van Oosten van Aardenburg. Yoor het examen nuttige handwerken slaagde gisteren mej. B. J. Clarisse van Nieuwvliet. Heden slaagde mej. L. E. M. van de Sande van Ter Neuzen. Benoemd aan de chr. school te Sluiskil de heer A Hans, thans te Doelinchem. In de op heden gehouden vergadering van afgevaardigden van de Nol tusschen den Koude- en den Lovenpolder werd benoemd tot ontvanger- griffier de heer J. M. Dregmans te Hoek, op een bezoldiging van f 20 'sjaars en tot waterbouw- kundig ambtenaar de heer G. Keukelaar te Hoek, op een bezoldiging van f 5 'sjaars. Door den Commissaris der Koningin in Zeeland is bepaald dat het in de maaud Juni a. s., te houden onderzoek der in de provincie ver- blijvende verlofgangers van de militie te land, om het even uit welke provincie zij af komstig zijn, hen zal betreffen die voor 1 April j.l. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, onver- schillig tot welke lichling zij behooren. Het onderzoek zal plaats hebben in de gemeenten iu Zeeuwsch-Vlaandereu op de dagen en uren, als hieronder zijn aangewezen Hontenisse, Dinsdag 19 Juni, v. m. 10 uur, voor Boschkapelle, Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en Stoppeldijk. Hulst, Woensdag 20 Juni, v. m. 10 uur, voor Clinge, Graauw en Langendam, Hulst, St. Jansteen en Koewacht. Axel, Donderdag 21 Juni, v. m. 10 uur, voor Axel, Overslag, Sas van Gent, Westdorpe en Zuiddorpe. Ter Neuzen, Vrijdag 22 Juni, v. m. 10 uur, voor Hoek, Ter Neuzen, Philippine en Zaamslag. IJzendijke, Dinsdag 26 Juni, v. m. 10 uur, voor Biervliet, Breskens, Groede, Hoofdplaat, IJzendijke, Nieuwvliet, Schoondijke en Waterlandkerkje. Sluis, Woensdag 27 Juni, v. m. 10 uur, voor Aardenburg, Cadzand, Eede, St. Kruis, Oostburg, Retranchement, Sluis en Zuidzande. De verlofgangers zullen zich verzameleu voor het gemeentehuis. Axel. Voor de levering aan de gemeente van 150 M3. Pruisische griut 1-6 cM. vddr 1 Juni op keur en vrij voor den wal aan de Axelsche- Sassing werd ingeschreven door de heeren Hubr. Leunis te Ter Neuzen voor f 1.80, Van Koppenhagen Co. te Utrecht voor 1.74, en door J. Adriaanseu te Ter Neuzen voor 1.70, alles per Ms. Gegund aan den laagsten inschrijver. Axel, 10 Mei. Heden werd alhier door de Gebroeders Claessens, in de herberg bij C. van Laere aanbesteed, het afbreken van een gedeelte van het door hun bewoonde pand en het daar ter plaatse bouwen van een winkelgebouw en kantoor, met bijlevering van bouwstoffen. Ingeschreven werd door de heeren J. K. Vink, timmerman voor 3700, F. van Tatenhove, metselaar- voor 366.3, H. van Luijk, timmerman voor f 3610, F. Deij en A. J. Cor- nelissen, timmermans voor f 3575, J. A van Hoeve, metselaar voor 3488, C. van den Broeke, timmerman voor f 3383.33, A. de Jonge, metse laar voor f 3383, en door A. van 't Hoff, tim merman voor 3359. Alle iuschrijvers wonen te Axel. A. s. Zaterdag zal worden bekend gemaakt of het al of niet zal worden gegund. Koewacht. Zooals wij in het vorig nummer meldden, zijn de beide nieuwe getuigen in de moordzaak Misseghers deze week voor den rechter van instructie te Middelburg verschenen. Beiden hielden hunne verklaring staande, dat zij op den avond van 15 April 1899 licht gezien hebben in den kelder van den beklaagde en duidelijk hebben hooren kappen en klooven. De beklaagde verklaarde echter, dat dit on- mogelijk waar kon zijn, want hij had zelf dien avond niet in zijne woning vertoefd, maar was op reis. In het nummer van Dinsdag hebben wij bericht, dat door twee Belgische tolbeambten en drie gendarmes een zekere P. K. gevangen genomen is, terwijl hij bezig was een kar met acht vette varkens over de grens te smokkelen. Thans echter wordt beweerd, dat de aanslag niet op Belgisch, maar op Nederlandsch groud- gebied heeft plaats gehad. De heer Burgemeester en rijksveldwachter hebben reeds een nader onderzoek ingesteld en verschillende personen verklaren, dat P. K. nog wel 150 Meter van de grens was, toen hij ge vangen genomen werd. Dit zou voor den koopman K., die nog altijd gevangenzit niet onaardig zijn doch minder prettig zou de zaak zijn voor de betrokken ambtenaren, die door te grooten dienstijver een leelijke fout zouden begaan hebben. Middelburg, 11 Mei. Heden werd aan het gebouw van het provinciaal bestuur alhier aan besteed 1°. Het maken en inhangen van een paar ijzeren deuren voor de Oostschutsluis te Sas van Gent (raming f 6950). Hiervoor werd het minst ingeschreven door de heeren De Vries, Robbe A Co. te Gorinchem voor /8100. 2°. Het voortzetten van de herstellingen der boordvoorziening van het kanaal door Zuid-Beveland (raming f 3500). Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer B. van Eck te Ter Neuzen voor f 2965. Men meldt uit Den Haag Als Arie Joseph M., bijgenaamd //de canape" en verpleegde in het Bestedelingenhuis, voor den kantonrechter komt van wege zijn ouwe kwaal, de dronkenschap, hetgeen nog al eens voorkomt, dan heeft hij iederen keer een andere verklaring voor zijne onvastheid ter been. Nu eens zijn de straat- keien zoo ouregelmatig gelegd, //dat 'n mensch wel vallen mot of-ie wil of niet", dan weder lijdt hij aan //duizelingen" of soms krijgt hij in eens een //hersenopstijging". Maar wat hij vanmorgen ter verklaring wist te zeggeu, was iets heel origineels. Dronken was-ie natuurlijk niet geweest, maar hij was in de laatste tijden zeer zwak ter been tengevolge van//asthma in de beenen". Het Openbaar Ministerie eischte drie weken hechtenis. Twee maanden disciplinaire straf in het Bestede lingenhuis had #de canapd" al beet. Sedert Zaterdag werkt de Visuvius. Groote lavamassa's werden uitgeworpen. Vooral Maandag- avond was het schouwspel zeer schoon. Terwijl groote steenblokken in de lucht werden geworpen, vloeide de brandende lava over den kraterrand heen Het spoorwegstatiou en de rails van den spoorweg zijn beschadigd. In de provincie Luik hebben de laatste dagen groote boschbranden reusachtige schade aangericht. Met veel moeite hebben soldaten het vuur beperkt, maar eerst toen het zich tot bij Aken, dus tot over de Duitsche grens had uitgestrekt. De schade wordt op 5 sk 6 ton geschat. Ook in de buurt van Munster zijn 2000 morgen bosch door brand vernield. Men gelooft dat jongens, die vogel- nestjes zochten, de oorzaak van deze ramp waren. Aan een brief uit Kaapstad, aan de Tele- graaf, is het volgende ontleend Voor mij ligt het laatste blad der GraafReinetter, Maandag, 9 April 1900. Sedert aan oorlogs- weeen overleden. /,Enkele nommers 3 d."15 ct. nog al duur voor de kolonie, waar de groote kranten alle maar 1 d. kosten maar voor een goede Hollandsche krant zou men 3 d. kunnen overhebben, maar niet voor een neutraal blad, geredigeerd door een Schot, die beweert geen partij te kiezen. Geen partij en dan te Graaf Reinet, in welk district Slachtersnek is //Sedert het begin van den oorlog is er geen ruimte voor onpartijdige couranten meer", klaagt Mc. Cusker in goed Hollandsch. //De miskenning van den Bond en de oppositie der plaatselijke tijdgenooten bladen konden we overleven, maar den boycot Over het geheel maakt dit blad geen onaange- namen indruk. Het afsterven ervan toont alleen heel duidelijk aan, hoe heftig de Afrikaansche borsten kloppen ze kunnen geen water- en melk- bestuur verdragen, waar zoo schromelijk veel onrecht wordt waargenomen, zooveel bitter leed wordt gevoeld. Ging De Kolonist, dat infame Rhodes-blad, zoo maar eens op de flesch met o schande een Hollander aan het hoofd, die zich dr. Vrolik noemt die docter in de letteren beweert te zijn, of volgens een zijner vrienden meester in de rechten Helaas, Kaapstad en omstreken heeft nog al is Jingo-Hollandsch-Afrikaansche elementen, en deze, met Rhodes' steun, zullen dit vat vol ongerechtig- heden nog wel een beetje laten bestaan. De bruine meid komt mijn kamer sehoonmaken. Voor ik weg ga, vraagt ze me //Is mr. X. voor die Boere of voor die Engel- sche „Ik is natuurlijk veor die Boeren(Ik //ben" verstaan ze niet). z/VV il mr. X. dan ook dat ons weer slaaf wordt p" i/ Wie zeg dat z/Weet mr. X. dat nog niet? Die Boere is nau al nabij Kaapstad en ais hulle win, wordt ons alle weer slaaf en wordt ons op die mark verkoop. Koop mr. X. //mijn" dan?" z/Ik zal 't nie doen uie, een skepsel dat zulke domme Engelsche stories geloof, zal ik nie koop nie Dat is nu het geloof der naturellen en bastaard- nakomelingen. Hoe venijnig slim moet toch de rooinek hier te werk gegaan ziju om zulke ideeeu zoo vast ingegroeid te krijgen. Den Amerikaanschen kleurling Thomas Richards, die in verbaud met de ontploffing in hechtenis is genomen, moet men hebben hooren zeggen dat hem 5000 pond was geboden om de gieterij in de lucht te laten vliegen. Richards weigert den naam van den man te zeggen, die hem heeft willen omkoopen. In Blansko, een dorp in Moravie, is een boerin levend begraven. Vrijdag stierf zij onder hevige krampen, en Maandag werd zij begraven. Wegens de afwezigheid van den doodgraver ver- vulde de dochter dit treurige werk, en juist was zij bezig om het graf toe te werpen, toen zij hevig tegen de kist hoorde kloppen. Vol schrik liep het meisje naar huis, om vader te waarschuwen, en toen zij dien niet vond, naar den pastoor. Die ging er heen en hoorde nog kloppen. In plaats echter van de kist dadelijk te openen, haalde hij er eerst nog den dokter bij, en toen die kwam was het te laatde arme vrouw was in dien tusschentijd gestikt. Haar handeu waren door de pogiug om de kist open te krijgen erg bezeerd. I ID m :r.| fe- en en erj in J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1