i T A1 gem een Nienws- en 'Advertentieblad A Ze©awsch-¥laaiidsrea voor saua aoa&a&a {No. 3916. l-onderdaa; 10 Mei 1900 40e Jaar^ang;. England en de Z.-A. Republiek. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F^ITIIXETON A. CON AN DOYLE. 1) //'t Is waar, zeide hij, 't is moeilijk te denken dat een jonge dame, zooals uwe dochter, iets zou geven om een man, zooals ik, om een //vent" als ik, zooals u 't. daareven uitdrukte, en terecht Ik was maar een weesjongen, toen u mij opnaamt, en dat ik dat was heb ik nooit vergeten, want men heeft 't mij maar al te dikwijls doen gevoelen Nu, nu, ik zei het niet om je te beleedigen, zeide Sir Joseph. Beiden zijn wij aan de onderste sport van den ladder begonnen en beiden hebben wij ons opgewerkt, ook jij, want vroeger kon je nooit gedroomd hebben, nog eens geheimsecretaris te worden van een man als ik. Natuurlijk niet, en ik weet zeer goed, dat ik alles aan u te danken heb, Sir Joseph. O, wat dat betreft, je verdient 't, en dit zeg ik, al vroeg je me op dit oogenblik om verhooging van salaris. Je ziet er gedistingeerd uit, kleedt je keurig en maakt dat de meuscheu zeggen Drommel, Sir Joseph's secretaris, kleedt zich als een echte dandy uit het West-End van Londen. Als de dienaar z66 is, wat moet dan de meester zijnen dan zien ze tegen me op als tegen een prins. En waarorn kun je dan niet tevreden zijn met wat je bent. Je weet heel goed dat mijn dochter je niet trouwen kan. z/Maar u zegt toch altijd, dat een man een man is, en dat stand en rang niets zijn, dat iedereen 't met een beetje energie, een heel eind kon brengen." Nu ja, natuurlijk, man, dit is heel iets anders. Enfiu 't gaat niet en maak me nu niet boos, 't Is niemaud geraden en jou vooral niet, dit te doen. Neen, zeide de secretaris met een vreemden glimlach, een man als ik is niet in staat iemand kwasd te doen. Natuurlijk nietwat zou jjj mjj ABONNEMENT: Voor Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjis slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit blarf verschijnt .Tlnunilag-, Woensilag- en Vrijilagavond, uitgezouderil op Feestdageo, bij den aitgever I*. J. Alb" UK I1SUK te Xer b'enzen. Lord Roberts zit nu met zijn hoofdmacht te Smaldeel, het plaatsje, waar de zijspoor van Win- burg de groote spoorbaan van Bloemfontein naar Pretoria raakt. De Vetrivier en Brandfort liggen al ver achier hem, Wi.iburg schijnt ook bezet door generaal Hamilton, hoewel bevestiging hiervan nog noodig is en nu heeft Rundle de sterke Boerenstelling bij Thabanchu bezet, nadat de federalen vandaar teruggetrokkeu waren. Nunog Kroonstad en de Engelschen gelooven, dat de oorlog in den Vrijstaat geeindigd is. Ten zuideu van de Vaal zou bet verzet dan gebroken zijn; alleen zouden kleine troepjes Boeren nu en dan wat last kunnen veroorzaken door het bedreigen van de verhindingsbaan of door het nemen van een zwak konvooi. Zullen de Boeren Kroonstad ook zonder ernstig verzet verlateu De correspondent uit Loreixjo- Maiquez van de//Times," een niet in alle opzichten geloofwaardig man, beweert, dat Louis Botha den Vrijstaat heeft bezocht, om de Vrijstaters aan te vuren, maar hij zou ontmoedigd terug zijn gekeeru. Botha moet verklaard hebben, dat de Vrijstaters geheel ontzenuwd waren en dat de toestand in den Vrijstaat volstrekt hopeloos is. Er is nog een ander verschijnsel, dat zou doen vermoeden, dat werkelijk de Boeren den Vrijstaat er maar aan geven. In 't begin van Mei werden langs alle wegen aan de grens van Basoetoland talrijke kudden vee uit het zuiden van den Vrijstaat gedreven naar Winburg en Kroonstad. Vooral uit de districten Rouxville, Smithfield, Wepeuer en de-Wetsdorp kwam veel vee. Ook bieruit zou men opmaken, dat de Boeren van het zuiden niet veel meer verwachten. Hoewel we»nu de optimistische beschouwingen, volgens welke al dat lerugtrekken van de Boeren eigenlijk slim overleg is, niet deelen, hebben we toch nog hoop, dat de federalen in Transvaal tot staan zullen komen en den Engelschen nog ge- voelige slagen zullen toebrengen. Dat generaal Hunter de Vaalrivier bij Wind- sorton over was getrokken, hebben we al gemeld. Wij dachten, dat de Boeren bij Veertienstroomen nog zoo gauw geen last van hen zouden hebben, maar dat 'is niet uitgekomen. De Engelschen hebben van daar hun tegenstanders verdreven en NAAE De stad Bargenhouse was plotseling uit hare rust opgeschrikt en nu in wilde verwarring. Sedert het doorbreken van het groote waterreservoir was er zulk een ontsteltenis in lang niet geweest. Het plotselinge alarm in Bargenhouse was toe te schrijven aan het volgendeEr was een nieuw terrein ontdekt op 't gebied van //roof". De alledaagsche gestalte van den inbreker met zijn revolver was vervangen door iets nieuws. Het systeeui, dat nu gevolgd werd, was een rijken inwoner te ontvoeren naar het een of ander roovers- nest in een der voorsteden, en hem daar op los- prijs te stellen. Er werd een boodschap naar zijne betrekkingen gez'-nden om hun mede te deelen dat het hoofd des gezins hun in handen gevalleu was en dat, tenzij op een zeker uur, een zekere som door hun ter hand gesteld werd, hij onmid- delijk zou gedood worden, Iedere boodschap kwam in den vorm van een briefje, geschreven met een schrijfmachine en eindigde met de raad- geving zich niet tot de politie te wenden, en was geteekend. De Roode Roovers". /,1k geloof er geen woord van", zeide Sir Joseph Carnaway tot zijn vertrouwden klerk en secretarisSir Joseph was de grootste man van de stad Bargen house. Om zijn's gelijken te vinden zoudt ge naar den nieuwen adel op het land hebben moeten gaan en om zijn meerderen te vinden naar den ouden adel, waarvan de Graaf van Frankland het erkende hoofd was. Sir Joseph was //onderaan" begonnen, en hij was er trotsch op, maar toch zag kampeeren nu aan den noordelijken oever van de Vaal. Generaal Paget en Hunter hebben zich vereenigd en kunnen nu gezamenlijk naar Mafeking oprukken om dat te outzetten. Een poosje zal het nog wel duren, want de afstand van Mafeking naar Veertienstroomen is ongeveer 300 K.M., dat is een 60 uren gaans voor een voetganger. De spoorweg tusschen die twee plaatsen moet niet goed bruikbaar zijn. Hieronder nog eenige telegrammen Londen, 7 Mei. Uit Kaapstad wordt thans met eenige zekerheid gemeld, dat lord Roberts zich naar Bethlehem zal wenden om de Drakensbergpassen van de zijde van den Oranje-Vrijstaat aan te vallen en zoo mogelijk zich meester te maken van Harrysmith. Daardoor zou de spoorweglinie HarrysmithLadysmith in de macht der Engelschen geraken en het lang gezochte verband met de troepen van generaal Buller verkregen zijn. Op het jaarlijksch banket van de Royal Academy, bijgewoond door den prins van Wales en den koning van Zweden en Noorwegen, sprak lord Salisbury in een tafelrede de hoop uit, dat, nu de opmarsch der Britsche troepen eenmaal plaats gevonden heeft, Mafeking ook weldra ontzet en de oorlog spoedig geeindigd zal zijn. Uit Pretoria wordt gemeld, dat de Volksraad den 7ea zou bijeenkomen en in de zitting zeer belangrijke onderwerpen behandelen zou. De Begbie-fabriek heeft haar werkzaamheden hervat met Oostenrijksche, Italiaansche en Grieksche arbeiders. Zij wordt thans door een politiemacht bewaakt. De regeering schijnt voort te zullen gaan met het over de grenzen zetten van vreemdelingen en de niet-regeeringsgezinde inwoners in het algemeen, uit het gebied der republiek te verwijderen. Londen, 7 Mei. Volgens mededeelingen uit Loren^o-Marquez krijgt geen Boer meer verlofen ajle van het front terugkeerende Boeren worden bestraft. In de regeerings-bureaux zijn vrouwen aan het werk, daar de mannen voor den actieven dienst gebruikt worden. Alle regeeringsstukken zijn naar Lijdenburg vervoerd en alle regeerings- gebouwen te Pretoria moeten van mijnen voor- zien zijn. Pretoria, 8 Mei. Kruger opende heden de Volksraad-zitting, bijna alle leden waren aanwezig ook de publieke tribune was vol. Lauwerkransen hij verlangend uit naar een nauwer zich-aansluiten bij de adelijke families in 't district. Hij was weduwnaar met een dochter, die hij op zijn manier lief had. Hij was trotsch op zijn mooie dochter, die voor hem huis had gehouden sedert haar jeugd. Ook was hij trotsch op zijn secretaris //Edgar Mascall, maar op een andere wijze. //Waarorn vermoorden zij niemand, zooals zij zeggen te zullen doen", zeide Sir Joseph. //Ik geloof niet a in roovers die nooit iemaud vermoor den." Wie zegt dat ze 't nog niet doen zullen," zeide de secretaris grimmig. //Nu, we zullen zien," zeide Sir Joseph en hij begon zich gereed te maken tot vertrekken. De secretaris wilde schijnbaar iets zeggen. »Nu, wat is er vroeg Sir Joseph. //Ik had u al lang eens willen spreken, maar ik durfde niet goed Sir Joseph's eerste gedachte was, dat er een ver- hooging van salaris-aanvraag zou komen. #Nu, kom er maar mee voor den dag, wat is het?" //Sir Joseph, ik hoop, dat u niet zult denken dat ik gek geworden ben, ik ben't wel half, dat weet ik maar de questie is, dat ik uwe dochter lief- heb. Heb ik uwe toestemming haar dit te zeggen en haar te vragen of ze mijne vrouw wil worden Verbazing en woede stredeu om den vobrrang op 't gelaat van den principaal. Reeds lang had hij een geliefkoosden droom gehad, hoe zijn dochter zijne naam en de hare groot en roemrijk zou maken door een huwelijk in een der oudste geslachten, en daar kwam nu notabene zijn secretaris, zijn betaalde bediende, zijn klerk, hem kalm voorstellen om Sir Joseph's dochter te huwen. De groote man werd rood van toorn. Je hebl toch niet over die nousens met mijne dochter gesproken vroeg Sir Joseph, zich inhoudende, zoo goed hij kon. Neen mijnheer ik vond het mijn plicht eerst u er over te spreken. Maar je moest weten, dat ze geen cent geeft waren gelegd op de zetels van Joubert en van Kok. Kruger bracht warme hulde aan de nage- dachtenis van Joubert en verheerlijkte de staud- vastigheid en loyauteit der Vrijstaters. De be trekkingen met andere mogendheden zijn goed, begalve met Engeland. De gevoelens dergeheele wereld in dezen oorlog zijn aan de zijde van Transvaal. De regeering doet al het mogelijke, om den vrede te herslellen. De financieele toe- stand van het land is goedde toestand der mijnen is bloeiend. LourenQO Marquez, 8 Mei. Pluiners seint dd. 26 April, dat de Boeren om Mafeking geleidelijk versterkt en op 300 geschat worden. Plumers staat met Mafeking in verbiuding door postduiven. TER NEUZEN, 9 Mei 1900. Door Burg, en Weth. dezer gemeente werd gisteren ten raadhuize aanbesteed het wegruimen van ongeveer 200 M3. grond uit de gemeentehaven. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren A. de Smidt te Ter Neuzen voor 65 cent, J. van Denderen te Graauw voor 50 cent en T. Kint te Graauw voor 45 cent per M3. Gegund aan den minsten inschrijver. Gisterenavond werd door //de Vereenigde Bootwerkers" alhier, eene buitengewone vergadering gehouden. Deze vergadering was uitsluiteud uitge- schreven om eene bespreking onderling te houden over de handelingen van eukele werklieden, welke geheel en al in strijd zijn met de tarieven zooals deze in de loonlijst zijn voorgeschreven. Door den voorzitter werd gezegd, dat in dit geval evenmin aan den betrokken patroon mag worden toegegeven, als aan anderen is gedaan. Terwijl er nu enkele der- werklieden, die hun werk in hoofdzaak buiten om het bootwerk vinden, als hoofdpersonen in deze zaak zouden moeten opgetreden zijn, was de vraag door hem gedaan wat moet in dat geval geschiedeu. De vergadering, ruim 220 leden vertegenwoor- digende, besloot met algemeene stemmen zulks niet toe te. latende betrokken leden van hun lidmaatschap alsdan te schrappenen indien men zich aan de gestelde eischen niet onderwierp gezamenlijk hun van hunne fouten te gaan over- tuigen. Na nog eene oproeping aan de vergade ring te hebben gedaan om zich zooveel mogelijk om een „veut" als jij. De secretaris beet zich op de lippeu en een oogenblik kleurde een donkere bios zijn wangen, en zijn oogen fonkelden van toorn. Stille menschen zijn soms als diepe wateren, enfin men kent 't %>reekwoord. van het misbruik van sterken drank te onthouden sloot de voorzitter deze welgeslaagde en flink bezochte vergadering. Gisteren slaagden te Middelburg voor de onderwijzersakte de heeren J. van Vliet van Axel en J. van Wuijckhuijse van Sluis. Heden slaagden voor de akte lager onderwijs de dames M. E. Scheffelaar Klots van Ter Neuzen (Sluiskil) en B. J. Clarisse en M. de Hullu van Nieuwvliet. Met ingang van 1 dezer zijn in Zeeland de volgende kommiezen bij 's rijks belastingen be- vorderd totde le klasse de kommiezen 2e klasse M. Drabbe te Middelburg en P. Yersluijs te Hansweert tot de 26 klasse de kommies 3C klasse M. G. J. Contant te Hontenisse tot de 3e klasse de kommiezen 4° klasse D. J. Jansen te Kauter, C. Heerius te Axel, J. II. van Zijl te Vlissingen (haven), T. B. Tas te Hulst en M. P. E. Nederhand te Sas van Gent. Maandag werd te Hontenisse verpacht de opbrengst der haven- en kaaigelden voor 3 jareu (1 Mei 1900—1 Mei 1903). "Voor f 3360 per jaar werd de pacht gegund aan den vorigen pachter J. Cambeen. Op de lijst van hoogstaangeslagenen in de Rijks directe belastingen in de provincie Zeeland in 1900, komen voor de volgende inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen E. Bonte te St. Kruis, P. J. van Bortel te Schoon- dijke, E. A. Calon te IJzendijke, G. A. F. Cort- vriendt te IJzendijke, Mr. J. G. van Deinse te Hulst, P. Dieleman te Axel, C. P. J. Dierick te Koewacht, P. Dregmans te Axel, J. Erasmus te Cadzand, K. J. A. G. baron Collot d'Escury te Hontenisse, L. de Feijter te Axel, C. Fremouw te Groede, J. M. de Graaff te Aardenburg, Th. P. F. van Haelst te Stoppeldijk, J. F. Hennequiu te Sluis, Mr. P. C. J. Hennequin te Aardenburg, A. G. V. Hombach te Hulst, F. C. O. M. Hombach te Hulst, J. Huijssen Jz. te Ter Neuzen, J. de Hullu te Cadzand, P. de Kerf te St. Jansteen, L. de Koeijer te Ter Neuzen, A. Koster te Axel, H. L. J. Maertens te Hulst, C A. A. F. Pohlmann te Hulst, A. Risseeuw Az. te Cadzand, J. Risseeuw te IJzendijke, J. A. van Rompu te Ter Neuzen, J. A. J. B. M. G. Seydlitz te Hulst, I. de Smit te Oostburg, Mr. W. F. E. Spiering te Ter Neuzen, bijvoorbeeld, voor kwaad kunnen doen, veronder- steld, dat wij onaaugenaamheden kregen zeide Sir Joseph. Je weet heel goed dat ik je voor- uitzichten kon vernietigeu. Maar laten we maar eindigen met dit onderwerp. Mijne dochter zal een edelman trouwen, een man met een titel en niemand anders, en ik zal zorg dragen dat dat droombeeld, dat ik jaren reeds gehad heb, bewaarheid wordt. //Er zijn ook //valsche" droomheelden, zeide de secretaris bitter. Ik zelf heb er een gehad. Wat duivel, wie geeft jou 't recht droombeelden van dien aard te hebben, vroeg Sir Joseph ruw. Ik zeker niet en Juist op dit oogenblik werd Sir Joseph een kaartje overhandigd met den naam „Lawreuce lryou erop. Dit outbrak er nog maar aan, om den maat van Sir Joseph's gramschap vol te meten. Hij had nooit zijn geheimsecretaris ver- dacht zulke waanzinnige ideeen te voeden, maar wel had hij sedert eenigen tijd den beer Lawrence Tryon van dergelijke dingen verdacht. Lawrence was een verre bloedverwant van hem door zijn. Sir Joseph's overleden vrouw, en als er sprake kon zijn van adel en stand, dan was dit door haar. Sir Joseph nu, was op een niet-erg-vriend- schappelijken voet met de familie zijner vrouw, omdat zij hem, den parvenu, verachtten en den neus voor hem optrokken. Bovendien had hij sedert eenigen tijd eeu min of meer vaag vermoeden, dat Lawrence te veel attenties bewees aan zijn dochter, en Lawrence was in zijn opiuie juist de jonge man om een meisje als zijn dochter te veroveren. Lawrence had weinig van zijn voorname familie. Hij had een klein jaarlijksch iukomen, juist genoeg om hem van kleeren, sigaren enz. te voorzien, hem in staat te stellen de kasteelen en buitens van familieleden en keunissen te bezoeken des zomer's en 's winsters zijn jacht te betalen. Maar dat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1