A 1 g em e e d Nieuws- ea Advertentieblad voor Zoeuwsch - Vlaasdorea f Mo. 3915. Oinsdag 8 Mei 1900. Engeland en de Z.-A. Republiek. 40e Jaargatiir. Zijn dochtertje. Binnenland ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave FHiTU I .LKTON 2) Per drie inaanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. C0URA1VT ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken rege] meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs sleehts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit blad verscIaajBit iilaarHl%l'oeos(Iag[- eu Irijilti^avuud, uit^ezouderd op IFeesf bij tien uifgever SfcJL A1 Wk SIAlfllK te Ter lenzeu. nrnwrnninvairy- Trrrmrrr gyi-. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bierhuis- houders en verdere ondernemers van voor bet publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden ter Secretarie der gemeente op de gewone kantooruren gratis verkrijgbaar zijnaaiiiioiitligiiigen van (ie provinciaEe §tooinbootdien!4< van Met tot. en met Sep tember ISMIO. Ter Neuzen, 7 Mei 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Hoewel de onvolledigheid der Engelsche oorlogs- berichten de mogelijkheid openlaat, dat het met de Boeren niet zoo ongunstig staat, kunnen we toch geen erg opgewekt overzicht geven. Lang- zaam aan dringen de Engelschen steeds noorde- lijker door en van de Boeren hooren we niet anders dan dat ze terugtrekken. Ja, de Britten zijn nog niet in Pretoria en wij betwijfelen hard, of zij er voor 24 Mei zullen zijn, rnaar indien de Boeren nu reeds het oog hebben op hun laatste stelling, Lydenburg, ziet bet er toch treurig uit. En te zonderlinger treft dit vooruitschuiven van de Engelschen, orndat de berichten uit het Boerenkamp, evenals vlak voor de overgave van Cronje, alle spreken van het terugslaan der Engel- sche troepen. Zoo meldt een telegram van Reuter's correspondent in het Boerenkamp bij Brandfort, gedagteekend van Maandag, dat de generaals Froneman en P. de Wet de Engelschen nabij Tbabanchu den vo.igen dag tot den aftocht hebben gedwongen. Maandag dreef generaal de la Rey, ongeveer 16 KM. ten oosten van Brandfort, de Engelschen naar hun verschansingen terug en nam bij zeventien gevangenen, onder wie luitenant Crane, van Lumsden's Horse. Denzelfden middag ontving de generaal bericht, dat 1200 Engelschen verschenen waren op 32 KM. ten oosten van Brand fort en 11 KM. ten noordeu van de Modderrivier. Met 250 man vertrok hij om hen na te zetten. Er volgde een scherp gevecht, dat ongeveer een half uur duurde. Toeu trokken de Engelschen af. En dan leest menden volgenden dag een telegram van Roberts, dat Brandfort zonder veel tegeustand bezet is. En nu weer, dat de bereden infanterie de Vetrivier, alweer noordelijker, heeft bereikt. Straks komt Winburg-Siding, Kroonstad enz. en de onneembare versterkingen van de Boeren schijnen in bet niet te zinken. Terwijl de bereden infanterie langs de spoor- baan oprukte, kwam de cavalerie-brigade van Een verhaal uit liet leven van een misdadiger Had deze Fred Bathom werkelijk niet herkend In elk geval liet hij daarvan niets merken en de ongelukkige vader ijlde verder, thans alleen maar vervuld van de wensch, dat hij op den inspecteur of zijne mannen in bet ergste geval een voorsprong mocht krijgen. Eerst mengde hij zich onder de wandelaars, daarop sloop hij een donkere zijstraat in. Wat hij nog aan moed en koelbloedigheid had bezeten, had hij verloren bij de ontmoeting met den //wezel" en weldra rende hij als een opgejaagd stuk wild zoo snel tnogelijk voort, tot hij het drukke deel der stad achter zich had. Hij meende thans zijne schreden wat te kunnen matigen, maar daar verbeelde liij zich een vervolger achter zich te hooren en weer snelde hij voort, tot de uitputting hem tot stilstaan dwong. Met elke schrede, die hem nader bracht bij zijn doel, nam zijn verlangen in kracht toe, vermeerderde zijn angst, dat uit den een of anderen donkeren hoek een politieagent op hem zou toespringen en hem verhinderen zijn stervend kind te zien. Reeds was hij het huis zijner zuster genaderd, maar hij bezat den moed niet er naar toe te gaan. Het stond thans bij hem vast, dat Casely hem herkend had en dat diens mannen in de huurt verborgen waren om zich op hem te werpen, zoodra hij de woning zijner zuster saderde. kolonel Broadwood te Isabelfontein aan, dat onge veer 45 KM. ten noorden van Thabanchu ligt. Ook hier boden de Boeren weinig tegeustand. Vreemd en onbegrijpelijk klinkt het bericht, dat een deel der Boeren naar Wepener is terug- getrokken en nog vreemder, dat een kommando naar Smithfield is gegaan. Zou de zoo vaak ver- heerlijkte guerilla-krijg in het zuiden worden gevoerd De /Times" verneemt uit Mafeking dat drie wagenladingen munitie voor machinekanonuen en een wagenlading geweerpatronen, die op de Engel schen te Thabanchu waren veroverd, door de Boeren over de Caledon vervoerd werden, waar zij echter zijn vast geraakt. De in de gevangenis gezette Engelsche inge- zetenen van Wepener, zijn den 25B April vrij- gekomen. Gevangen Boeren zouden verteld hebben, dat de Boeren bij den Jammersberg zeventig dooden en vele gewouden hebben verloren. Roberts meldt, dat generaal Ian Hamilton bij zijn opmarsch op den 30" nog aan gewouden een majoor en drie kapiteins blijkt verloren te hebben. Een kapitein van Kitchener's Horse wordt vermist. Ook in het westen schijnen de Boeren niet langer weerstand te bieden. Generaal Hunter is bij Windsorton de Vaal overgetrokken, zonder verzet te ontmoeten. Bij Windsorton loopt de Vaal een eindje ongeveer evenwijdig aan den spoorweg generaal Hunter is dus zeer waarschijnlijk nog niet in Transvaal en in de stellingen bij Warren- ton en Veertienstroomen is door zijn manoeuvre vermoedelijk geen verandering gekomeu. Mafeking is nog niet ontzet, maar ook nog niet genomen. ,Sir Alfred Milner heeft aan den burgemeester van Kimberley een brief geschreven, waarin hij hem verzekert, dat de aandacht van hem en van de militaire autoriteiten op het ontzet van Mafe king blijft gevestigd en dat niets is verzuimd, om het garnizoen zoo spoedig mogelijk te bevrijden. Hieronder nog eenige telegram men Louden, 5 Mei (Hbl.) De //Daily Expres" beweert een interview met den heer Fischer, te Boulogne gehad te hebben. De leider der depu- tatie verklaarde, dat de Transvaal een ultimatum uitvaardigde, omdat men in de meening verkeerde, dat Chamberlain en sir Alfred Milner de vernie- tiging der Republiek wenschten. De tegenbeweringeu van lord Salisbury en Chamberlain hadden in September moeten komen. De Transvaal zou de arbitrage aannemen van Op den hoek der straat, waarin die woning lag bleef hij slaan en wachtte tot hij zich had over- tuigd, dat er in den geheelen omtrek geen mensch te zien was. Nu klom hij vlug over de >chutting van een bouwterrein, verder over eenige andere schuttingen en kwam zoo door verschillende tuiuen aan den achterkant van het huis, waarin zijue zuster woonde. Het was eene dolle onder- neming, want in weerwil van de duisternis kon hij allicht gezien worden, maar hij dacht er alleen maar aan, hoe hij in huis en bij zijn kind zori komen, eer men hem in hechtenis nam. Angstig keek hij omhoog naar het venster der slaapkamer. Goddank, er brandde een flauw licht. Bijtje leefde nog, want het licht kwam van een nachtlampje en de dooden hebben dat niet noodig. Nu klaulerde de uitgeputte man op het dak van een laag nevengeoouw en vandaar als eene kat bij eene goot omhoog, tot hij dicht bij het venster der kamer was. Baard en pruik, die hem onkeubaar maakten, wierp hij af daarop omklemde hij de goot met de knieeu eu boog zijn boven- lichaam naar het venster. In het volgende oogenblik had hij eene ruit ingedrukt en zich in de kamer gehescheu. Een zwakke, verheugde stem begroette hem. //Daddy, het is Daddy klonk het uit den hoek, waar een klein ledikant stond. //Ach, eiudelijk is u toch gekomen 1" Arm klein Bijtje Vele lange dagen en nachten had ze onophoudelijk naar haren vader verlangd en in den slaap zelfs om hem geroepen. z/Ik wist, dat u zoudt komen," zeide zij, //ik verlangde zoo naar u I" En de inbreker, die bij het ledikantje neerknielde en het gelukkige glim- een rechtbank van onpartijdige Engelschen en Afrikaanders, waardoor de inraeuging van vreemden in de Engelsche zaken werd buitengesloten. De Transvaal verlangt naar den vrede, doeh kan noch wil haar nationaal bestaan vernietigd zienzij wil echter alle waarborgen geven voor de betaling van s :hadeloosstelling enz. die ge- vorderd zullen worden. Ieder man onder ous, zeide de heer Fischer is vast besloten zeven jaar te vechten, in plaats van zeven maauden, liever dan toestemmiug te geven tot het doodvonnis der Republieken. Transvaal maakte geen toebereidselen en smeedde geen samenzwering. Wij gaan thans naar Amerika daar dit land waarde hecht aan arbitrage, zal het wellicht tusscheu beide komen om aan het bloed- vergieten een einde te maken eu een duurzamen en eervollen vrede te helpen sluiteu. (De //Daily Express" heeft zich in den korten tijden van haar bestaan naam gemaakt door haar fantaisie). Londen, 5 Mei. Roberts seint uit Brandfort Hamilton rukte op naar Nealwelkot en vocht den ganschen dag met de Boeren. Kaapstad, 5 Mei. Michael, ingenieur der Pretoria-waterleiding, zegt in de //Cape Times", dat de Boeren bij Pretoria niet zullen standhouden zij versterken en opproviandeeren Lydenburg. Alles wordt gedaan om beschadiging der mijnen te voorkomen. In de Woensdag jl. gehouden vergadering van de Kamer van Koophaudel te Utrecht herin- nerde de voorzitter aan het succes, dat de Kamer gehad heeft met haar aandrang om bij de post 3 cents port in te voeren voor de brieven in locaal verkeer, en stelde hij voor om nu, in navolging van Duitschland, waar sedert 1 Januari jl. 2 pfenning's postkarten bestaan, tot de regeering het verzoek te richten Ook hier te lande voor locaal verkeer briefkaarlen van bij v. 1£ cent in te voeren. Dit denkbeeld vond bijval, terwijl bij de discussie werd gewezen op de wanverhouding, die er thans bestond tusschen de brieven en de hriefkaarten, beide van 3 ct. iii het plaatselijk verkeer. TER NEUZEN, 7 Mei 1900. Vrijdagnamiddag werd door de bouwkundige J. Wisse Jz. in de herberg ,/de Zwaan" alhier, voor den heer A. de Feijter aanbesteed het bouwen 3M-ININI 1 11 lachje van het kind zag, gevoelde niets dan de zaligheid van toch niet te laat te zijn gekomen. Hij zag imrners maar al te duidelijk, dat hij eene stervende voor zich had en elk oogenblik dit flauw brandende levenslampje uitgeblazen kon worden. Zoo ellendig zag ze er uit, zoo afgeval- len, zoo met iets bovenaardschhet was sleehts een schaduw van het eens zoo bloeiende kind. Juist toen Fred de kamer binnensprong, werd zijne zuster door een gebiedend kloppen gedwongen naar de huisdeur te gaan. Toen ze thans, terug- komende, haien broeder bij het bed van de kleine zag zitten, was ze vreeselijk ontsteld. O, Had ik je maar niet naar hier geroepen 1" fluisterde zij. //Ze zijn juist gekomen om het heele huis te doorzoeken of ze jou ook kunnen vinden en ik was zoo blij te kunnen zeggen, dat je er niet waart. Maar nu moel je oogenblikkelijk weg. Ga daar door mijne kamer, dan kun je over de daken ontkomen, maar liaast je, haast je, zij zijn thans beneden en hebben mij alleen naar boven laten gaan, omdat het kind zoo ziek is Maar liaast je dan toch Bathom was opgestaan, maar eer hij tijd had om de in doodangst verkeerende zuster te ant- woorden, riep Bijtje's zwakke stem hem weer aan het bed. //Daddy, papaatje z/Ja mijn hartje," zeide hij zacht, terwijl hij zich over haar heen boog, ^wat wil je Beveling z/U gaat toch niet weer weg, Daddy »Ik zal wel moeten, Bijtje z/Maar nu nog nietOch ik heb zoo naar u verlangd Zoo zwak was de roerend smeekende kinderstem, van een landbouwschuur en bijkomende werken, met bijlevering van bouwstoffen. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren A. C. Rijnberg te Ter Neuzen voor 5650, P. J. Wisse te Zaamslag voor 5310, A. Goedemond te Hansweert voor 5300, A. Verlinde te Ter Neuzen voor 5295, Gebr. Stoffels te Zaamslag voor f 4978 en J. van de Yelde te Zaamslag voor f 4746. Vrijdag werd aan liet gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg aanbesteed 1°. De voorziening der boorderi van het kanaal van Ter Neuzen. (De inschrijving had plaats naar een aantal meters voor de te verwerken sorn ad 25000). Ingeschreven werd door de heeren G. Kloot- wijk te Papendrecht voor 360, M. van den Hoek voor 366, A. A. de Wilde te Goes voor 367, J. Lindenbergh Cz. te Wemeldinge voor 368, K. de Vos voor 368, B. van Eck voor 374, C. van der Hooft voor 380, G. J. Balkenstein voor 385 en A Tholens Dingz. voor 389 M. 2°. Het aanbrengen van eene voorziening aan het onderzeesch beloop voor het zee-einde van den Oost- havendam te Breskens, behoorende tot de haven- werken in de provincie Zeeland. (Raming 5000). Ingeschreven werd door de heeren J. de Jonge te Middelburg voor 4693, W. de Kluiver te Sliedrecht voor 4625, C. van der Plas Jr te Hardinxveld voor /4510, P. Monje te Breskens voor 4497, B. van Eck voor 4487, M. van den Hoek voor f 4444, A. Tholens Diugz. voor 4390, J. de Bree Fz. voor f 4383, B. den Exter van den Brink te Krabbendijke voor 4360, J. Lindenbergh Cz. te Wemeldinge voor 4210, C. de Wilde Az. te Kattendijke voor 4196, en P. J. Visser Pz. te Hansweert voor f 4086. De inschrijvers, bij wier namen geen woonplaats is gemeld, wonen te Ter Neuzen. In ons vorig nummer reeds in 't kort vermeld. Op 8 Mei wordt te Kloosterzande, in ver- binding met Hulst, een rijkstelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld. De diensttijd is geregeld als volgtop werkdagen van 7,30 uur voor- tot 1 uur na- en 4 tot 6,30 uur namiddags; op Zon- en feestdagen van 7,30 tot 8,30 uur voor- en 12,30 tot 1,30 namiddags (Greenwichtijd). Tot secretaris en ontvanger van Overslag is benoemd de heer A. de Blieck van Koewacht, gedurende 5 jaar werkzaam ter secretarie der gemeente Zuiddorpe. dat de man zijn oor dicht aan den bleeken mond moest houden om de woorden te verstaan. z/Neeu, nu nog nietzei hij na een poosje en riep daarop zijne zuster bij zich. //Probeer hen een poosje op te houden 1" fluisterde hij. z/Sluit je in de kast beneden in den gang op en lok hen door een gedruisch er naar toe; ze hebben eenigen tijd noodig om haar open te breken 1 Ik rnoet tijd winnen De vrouw wrong de handen. ,/Je kunt niet blijven, Fred ze pakken je zeker In plaats van eenig antwojrd te geven zag de inbreker op het kind, dat thans alsof het vermoedde waarover op zoo fluisterden toon werd gesproken, de groote, ruwe hand van den vader greep en met haar beide, vermagerde handjes omvatte. z/Ylug ga naar beneden en doe, wat ik je gezegd heb 1 riep de man op heeschen toon en de zuster verwijderde zich. Bijtje sprak thans niet meer. Geheel uitgeput, met gesloten oogen lag ze daar, den glaus van zalige rust en tevredenheid op liet kalme bleeke gezichtje. De vader begon te gelooven, dat ze reeds gestorven was. In de stille kamer hoorde men van beneden het dreuneu van zware voetstappen en daarop den klank vau slagen en het openbreken van een slot. Nog had Fred tijd om over de daken te vluchtten, het volgeude oogenblik reeds zou het onmogelijk zijn. Hij boog zich voorover, kustte het kalme gezichtje en wilde zachtkens zijne hand uit de. beide kinderhandjes losmaken, toen de oogen van het kind zich nog eenmaal openden. vDaddy 1" kwam het als een zacht geruisch uit den bleeken mond en nauwelijlis merkbaar, alleen voor den vader. Alsof het ijzeren hakeu a e

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1