A 1 g em e e u Mieuws- en Advertentieblad voor Zeeswsch-Vlaanderea )i W*. <f* de Natuur-woilen 1 iQnderqoederen I No. 3908. Zaterdag 21 April 1900. 40e Jaargang. Gemengde berichten. BCJRGERLIJKE STAND. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Telegrafische berichten. DE SMIDT-POTROVEN ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. Antwerpen, 17 April 1900. Chilisalpeter (Soda-Nitraat) 15£ a 16 stikstof, heschikbaar fr. 20.ner 100 kilo. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 21 April 5.30 5.57 Zondag 22 u 6.26 7.2 Maandag 23 7.40 8.23 Dinsdag 24 n 9.5 9.48 Woensdag 25 n 10.25 10.59 Donderdag 26 n 11,29 11.55 Vrijdag 27 n 12.20 Fjbrieks-HHBIBS Merk Ur/JVNdll <0111111. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ■Bit bind verscbijot aauadag., Woensda8- f" irijilagavond, iiitgegoinici^o^Eeestdagen, bij den nitgever P. J. VAST BS HSBK te Ter Tenzen. De Burgemeester van TER NEUZEN, Gezien de circulaire van den heer Commis- saris der Koningin in deze provincie van 12 April 1900, A no. 1339, 3e Afdeeling, inaakt bekend, dat arbeidors, die naar Duitschland wenschen te gaan niet zonder nationaliteitsbewijs behooren te vertrekken, verm its zij anders gevaar loopen geen werk te vinden en later als armlastig over de grenzen te worden gezet. Ter Neuzen, 19 April 1900. De Bnrgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. TER NEUZEN, 20 April 1900. Met den aanleg van de electrische verlich- tingswerken alhier is begin gemaakt. IJzeren straatinasten werden aangevoerd. Een chefmonteur (zekeren heer Van Kauipen) en een monteur zijn hier al woonachtig. Een massa artikelen, voor den huizenaanleg van binnen, zijn al in groote verscheidenheid op het bureau aanwezig, dewijl op het bureau den aanleg van geleidingen enz. al plaats had. Teekeningen van verschillende lampen als anderzints zijn daar ter inzage en in- lichtingen omtrent aanleg en lichtleveriug gaarne worden verstrekt. De iichtaanleg op het bureau is wel eene goede gedachtede burgerij kan daar dan aan- schouwelijk gaan zien, wat en hoe zoo'n aanleg eigenlijk om het lijf heeftbeter gezegd hoe eenvoudig het is. Op 23 April aanstaande wordt te Sluiskil in verbinding met Ter Neuzen een rijktelefoon- kantoor voor het algemeen verkeer opengesteld. De diensttijd is geregeld als volgt op werkdagen van 8.30 tot 11.30 uur voor-, van 1.30 tot 3.30 uur en van 6 tot 8 uren na- middags op Zon en feestdagen van 12.30 tot 1.30 uur namiddags (Greenwichtijd). Heden werd alhier door den kapitein eerst- aanwezend ingenieur der genie te Bergen op Zoom ten bureele der genie, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog aanbesteed het ^enjarig onderhoud van de militaire gebouwen en werken te Ter Neuzen en te Ellewoutsdijk (raming f 3220). Hiervoor werd ingeschreven door de heeren W. P. Nieuwelink voor 3750 H. van der Velden voor 3310 en G. J. Balkeusteiu voor J 3280. Alle iuschrijvers wonen te Ter Neuzen. De surnumerair der posterijen en telegrafie de heer J. N. H. Pel, werkzaam op het post- en telegraafkantoor alhier, wordt met 1 Junia. s. verplaatst naar het postkantoor te 's Gravenhage_ Bij Kon. besluit is benoemd tot dijkgraaf voor den polder Kleine Molen de heer P. A. Stallaert. Hedenmorgen zijn bij den landbouwer August Maas in den Clarapolder onder Philippine aange- komen twee melkkoeien n.l., een geheel zwart en de andere zwart bont. Van die runderen is de herkomst. onbekend en zijn daar voor den eigenaar terug te bekomen. Zaamslag, 19 April. In den nacht van 18 op 19 dezer zijn bij den landbouwer A. Nijssen alhier, door middel van braak ontvreemd, onge- veer 45 kippen. Dit is het tweede geval van dien aard in deze gemeente binnen acht dagen tijds. In beide gevalleu is door de politie een onderzoek ingesteld. Kijkuit, 19 April. Heden werd alhier door de maatschappij „Voorwaarts" aanbesteed de levering van 51500 Kg. chilisalpeter. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren E. Staal te St. Jansteen voor 9,71 A. Rottier te St. Jansteen voor 9,63D. J. Oggel te Axel voor 9,52 en P. J. Versluijs te Ter Neuzen voor f 9,51 per 100 Kg. Gegund aan den minsten inschrijver. Middelburg, 20 April. De behandeling der beruchte zaak-Misseghers voor de arrondissetnents- rechtbank alhier, is uitgesteld tot Woensdag 6 Juni a. s. De mishandelingszaak van ,/Neerbosch" werd Dinsdag, iu hooger beroep behaudeld voor het gerechtshof te Arnhem. Lak en juffrouw Drektraan waren verschenen. Er werden slechts zeven getuigen gehoord, die geen uieuw licht over de zaak dedeu opgaan. Advocaat-generaal jhr. mr. Sandberg wees in zijn requisitoir op de vele gebreken van „Neerbosch" en eischte bevestiging van het vonnis der rechtbank, maar met deze wijziging, dat de geldboete van 10 in zes weken gevangenisstraf zou worden veranderd. Hij erkende, dat in een inrichting als ,/Neerbosch", met een overgroote, deels verwaar- loosde bevolking, de leer niet geheel buiten toe- passing kan blijven wie niet hooren wil moet voelenmaar hij zocht het criterium van deze zaak in het boosaardig karakter der tuchtiging en in de omstaudigheid, dat het kind duidelijk genoeg voor ieder ziek bleek. De verdediger, jhr. mr. H. W. van Asch van Wijck, betoogde, dat het gepleegde feit niet straf- baar was, maar slechts een, volgens ons recht geoorloofde vaderlijke kastijding, en vreog daarom vrijspraak van beide beklaagden, //Cum laude", misschien Te Honselersdijk had Dinsdag avond iemand de onvoorzichtigheid van de in beweging zijnde tram te fpriogen, met het noodlottig gevolg dat hij zwaar aan het hoofd gewond werd opgenomen. De toestand is bedeukelijk. Aangezien de plaats, waar het ongeluk gebeurd is, gelegen is in de kom van het dorp, en de tram wegens de sterke bocht aldaar niet kan stoppen, komt het herhaalde malen voor dat personen aldaar van de tram springen. Omtrent den gewezen predikant, die ruirn zes jaar geleden te Harliugen een meisje ver- moordde en sedert te Leeuwarden in het tucht- huis zat, liepen geruchten dat hij kraukziunig was geworden. Die geruchten zijn onjuist, maar de man lijdt aan longteriug en zal wel den langsten tijd hebben geleefil. Naar men uit Kolham, onder dagteekening van 15 dezer, aan de „Winschot. Ct." schrijft, had het weiuig kunnen schelen of in dat dorp was, ongeveer zoo als onlangs te Appeltern, wegens overdreveu geloofsfanatisme, een soort- gelijke gruweldaad bedreven. Te Kolham be- staat een secte der „dompelaars" zooals de algemeene term in den volksmond luidt. Tot deze secte behoort ook een zekere landbouwer. Deze moet in een vlaag van godsdienstwaanzin beweren of beweerd hebben, dat God hem zou roepen, om, evenals het O. T. verhaal luidt van den aartsvader Abraham, een zijner kinderen te offeren. Een 12jarig meisje was als offer aange- wezen, eu, zou zeer waarschijnlijk, wanneer de politie niet ter juister tijd met het barbaarsch voornemen in kennis was gesteld, als zoeuoffer gevallen zijn. Door het optreden der rijks- en gemeentepolitie is het plan gelukkig niet ten uitvoer kunnen worden gebracht. De dappere Boerengeneraal De "Wet, die in den laatsten tijd den Engelscheu reeds zoo dikwijls een kool gestoofd heeft zou naar men wil uit Heerlen (Limburg) afstammen. Voor omtrent 35 h 40 jareu vertrok een familie De Wet uit Heerler- heide naar den Transvaal. Nog tegenwoordig wonen te Heerlerheide afstammelingen der familie De Wet. In het Panopticum te Amslerdan is weer iets nieuws te zien „de hernemiug van Spionkop door de de Boeren". En een goed beeld geeft de groep zeker van den strijd. De dikke behaarde, welgedane ge- zichten van de Boeren, kijkende tusschen de kopjes, en betieden op een mooi nagemaakte bodem de echt-Engelsche typeu. Echter zou de titel juister geweest zijn ,Gevecht bij Spionkop". De slelling ingenomen door vriend eu vijand zou dan gemotiveerder zijn. Bewondering hebben wij voor de kattennatuur van hen die tegen zulke steilen rotsen wisten op te klauteren, en dan nog wel onder het vuur van de boven hen staande mannen. Van dat vuur in het Panopticum zouden ze mis schien niet veel last hebben, daar de Boeren op het kopje nagenoeg alien bun geweer in vertikale richling houden. Dit is misschien de reden dat het tooneeltje niet zoo levendig is, te meer daar die mikkende soldaten niet altijd de goede richting uitkijken. Voor de aankleeding en de omgeving der vechtenden is goed gezorgd. Onlangs werd gemeld dat zich in Noord-Amerika de schoolgaande jeugd opmaakte tot eene betooging voor President Kruger. Donderdagavond nu heeft dr. H. P. N. Muller een telegram ontvangen van zijn correspondent te New-York, waarin hem ge meld wordt, dat Zondag te 's Gravenhage zal aan- komen een knaap uit Philadelphia, die in opdracht heeft een groet van 30,000 schooljongens aan President Kruger te gaan overbrengen. Tot dr. Muller is daarbij teveus het verzoek gericht dien boodschapper te helpen aan de noodige papieren voor zijn doorreis naar Zuid-Afrika, en de Ilollandsche pers in kennis te steilen met de aankomst van den jeugdigen afgezant. ■In 1st. Huwelijks-aangiften. 11 April. Petrus Johannes Borm (van Houtenisse), ond 26 j., jm. en Philomena Maria Michielsens, oud 25 j., jd. Joannes Franciscus Josephus Stremes (van St. Nicolaas, Belgie), oud 20 j., jm. en Lucia Johanna Troupee, oud 29 j„ jd. Geboorten. 7 April. Coenraad, z. van Jan Krnaier en van Grietje de Boer. 8 April. Emile, z. van Wouterus Augustinus Blommaert en van Coleta Willemsena. 9 April. Picternella Johanna, d. van Petrus Johannes van Gelderen en van Melania Prenen. 10 April. Justine Marie Henriette, d. van Charles Johannes Burm en van Eugenia Isabella Fricot. 14 April. Alexander Petrus, z. van Aloijsius Reij- niers en van Auie'ia Volleman. Overlijden. 2 April. Catharina Franciesca van der Ileijden, oud 64 j., d. van Johannes Nicolaas en van Virginie Ritter (beiden overl.) Eduardus Judocus Pieters, ond 3 j z van Alexander en van Mathilda Frederika Koemans. 8 April. Elizabeth Kaijser, ond 4 m., d. van Johannes Jacob en van Cornelia Hendrika Moens. 9 April. Carolus Petrns van der Vlies, oud 64 j., echtg. van Anna Cornelia Lafeber. 15 April. Johannes Bernardus Biesebroek, oud 18 j-, z. van Petrus Johannes en van Paulina Jacoba van Kemseke. Petrus Gustaaf Bol, oud 4 m., z. van Franciscus Joannis en van Josephina Maria Troupee. llenifntdijk. Geboorten. 9 April. Petrns Theodoras, z. van Josephus de Kerf en van Rosalia Compiet. 10 April. Leonia Apolonia, d. van Alphonsus Lauret en van Louisa Morcus. 15 April Eliza Maria, d. van Ferdinandns Derycke en van Johanna Cornelia Kool. Honlenisse. Huwelijks-aangiften. 12 April. Frans van Dommele, ond 40 j., jm. Cornelia Emmerentia van Rie, oud 47 j., wed. 13 April. Petrus Durinck (van Kemseke), oud 27 j., jm. en Sophia Maas, oud 23 j., jd. Aloijsius Reunis, oud 27 j., jm. en Mathilda van Steene, oud31j.,jd. Geboorten. 1 April. Cerille Lndovicns, z. van Pieter Augustinus van Kerkhoven en van Philomena Neve. Theo- dorus, z. van Joos Pieters en van Johanna Merk. 2 April. Adriaan. z. van Josephus Broeekaert en van Albertina de Rooij. Janna Maria, d. van Daniel Dekker en van Maria Adriana Dees. 3 April. Maria Paulina, d. van Alphonsus Hoeteijzers en van Anna Catharina Goossen. 9 April. Abraham, z. van Jacobus Johannes Jansen en van Johanna Helena de Zwart. 14 April. Maria Anna Elizabeth, d. van Josephus Cornelis Coruelissens en van Elizabeth Verdurmen. Overlijden. 3 April. Apolonia de Nijs, oud 74 j., wed. ran Josephus van den Bergen. 4 April. Petrns Jacobus de Buck, oud 2 j., z. van Philippe Engelbert en vau Rozalia Rosier. 11 April. Cornelis van Overmeercn, oud 60 j., echtg. van Francisca de Bakker. Hoewaelit. Huwelijks-aangiften. l3Aprii. Levinus van Geersaein (van Zniddorpe.) oud 27 j., jm. en Clementina Maria Lippens, oud 27 j., jd Petrus Antonius Aper, oud 26 j., jm. en Maria Louisa de Block, oud 26 j., jd. Geboorten. 1 April. Susana Maria, d. van Dominicus Anthonius do Bouvre en van Prudentia de Meijer. 3 April. Amelia Leonia, d. van Hendericns de Vlieger en van Eugenia Sinack. 6 April. Magdalena, d. van Emilius de Dauw en van Maria Sophia Boone. 8 April. Maria Anna, d. van Eduardus Buijs en van Maria Louisa Rietjens. 10 April. Carolus Laurentius, z. van Josephus Augustas van de Bilt en van Leonia Maria van de Walle. 12 April. Josephina Maria, d. van Aloijsius de Block en van Froderica van Heecke. 15 April. Marie Josephine, d. vau llendericus de Klerk en van Melania Verschoren. Stn|t|>elilijk. Huwelijks-aangiften. 13 April. Johannes Franciscus de Schrijver, oud 33 j., jm. en Apolonia Lauret, oud 30 j., jd. 14 April. Johannes Augustinns de Maat, oud 30 j., jm. en Anna Maria Schecrsch, oud 30 j., jd. Geboorten. 1 April. Maria Emma Dina, d. van Josephus de Blok en van Elisabeth Borm. 14 April. Arthur Petrus Johannes, z. van Johannes Franciscus llendriks en van Chris tina Lansu. 15 April. Elisa Maria Mathilda, d. van Josephus Fruijticr en van Rosalia de Theije. Overlijden. 2 April. Mathilda Maria en Melanie Char lotte Schilleman, oud 2 d., d. van Pieter Johannes en van Stephanie van Linden. 6 April. Petrus Kamoen, oud 77 weduwn. van Colleta van Overmeeren. Kaainslag. Hnwelijks-aangiften. 12 April. Adriaan Bolleman oud 24 j., jm. en Cornelia Hamelink, oud 26 j jd. Hubrecht Bakker, oud 23 j., jm. en Janna Hamelink oud 21 j., jd. Geboorten. 3 April. Mattheus Martinus, z. van Levinus Willemsen en van Pieternella Geertruida Mensink. 4 April. Cornelia Jacomina, d. van Abraham Dieleman en van Pleuntje Ramondt. 5 April. Een als levenloos aangegeven kind mannelijk geslacht, van Daniel van de Voorde eu van Geertruida Sara Penne. 8 April. Marinus Andries, z. van Pieter de Feijter en van Neeltje Cornelia Herrebout. 9 April. Jozias, z. van Christiaan de Meester en van Aaltje de Krijger. Overlijden. 1 April. David Bakker, oud 17 m.. z. van Pieter en van Mechelina Bareman. 5 April. Daniel Ha melink, oud 4 m., z. van Jacobus en van Helena van de Voorde. Zwavelzure Ammoniak (Sulfaat van Ammoniak) 20 a 21 stikstof, heschikbaar fr. 30.50 per 100 kilo. Gewoon Superphosphaat, 12 5, 14%phosphor- zuur, per percent phosphorzuur fr. 0,38, zegge fr. 5,per 100 kilo. Thomasphosphaat (Metaalslakken), 15 a 17 °/0 phosphorzuur, 75 fijnheid, per percent phosphor zuur fr. 0,26, zegge fr. 4,20 per 100 kilo. H Zij, die onder zeer goede conditie limine bieteu op suikergehalte willen verkoopen, gelieven hiervan opgave te doen aan ondergeteekende, die alle verlangde inlichlingen verstrekt en waar Zaterdag 21 April zitdag zal worden gehouden tot contracteering. Aanbevelend, W- DIELEMAN, Cafe ,,'s Lands Welvaren," Axel. Zij, die hunue bieten nog willen verkoopen onder zeer goede condition, geleverd aan het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, aan den prijs van f 10 per 1000 Kg., gelieven hiervan opgave te doen op Zaterdag 21 April bij ondergeteekende. Aanbevelend, W. DIELEIAN Jr., Cafe „'s Lands Welvaren," Axel. iyn verKrygbaar by TEH SiEI:®ES

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1