Nieows- i gemeen Advertentiebl&d Zeenwsch-Vlaandere No. 3907. 2k voor Yerkoop sterken drank in het klein. Engeland en de I-A. Republiek. Donderdag 19 April 1900. 40e Jaargang. fhi ulleti vn Geheimzinnige Buren. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. De crisis naderde of zooals ik het liever noemde ik naderde een crisis. A B O N N E M Per drie maanden binnen Ter Neuzep I,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgif! f 1,40. Voor Amerika f 1,32$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. C0URAIT ADVERTENT!^: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekeud. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. OH blurt verm-liijn< rtanniiug-, IVoenailag. en I rijrtuajuvftnil, uitg-ezonrterrt op Feeatdagea, bij den aitgevei P. J. VJW OK IANDE te Tea De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat in ilea voormiddag van den 12en April 1!)00, van de hierondervermelde inelk- verkoopers monsters van de melk, die zij aan de huizen der ingezetenen afleveren, zijn genomen. Van die monsters was, volgens het daarvan opgemaakte procesverbaal, de hoedanigheid der melk, gewogen met een melkweger, zooals achter de namen der verkoopers is ver- meld. NAMEN. WOON- PLAATS. G E H A L T E. J. A. Donze L. Deij Wed. P. v. d. Ouden G. van de Wege Job. de Feijter P. Klaaijssen M. Machielsen P. Kouwijzer Wed. J. v. d. Gauwe H. Bannier J. Gerres Abr. Frederiksen J. Platteeuw C. Maas Wed. C. Michielsen R. Scheele J. Machielsen Jae. de Fonw Wed. J. v. d. Meer Jan Meeusen Ter Neuzen zuivere melk (vet) Hoek zuivere melk (zeer dun) Ter Neuzen znivere melk (vet) zuivere melk (zeer vet) zuivere melk (middelm.) zuivere melk (dun) Hoek zuivere melk (zeer dun) Ter Neuzen zuivere melk (zeer dun) Hoek zuivere melk (zeer dun) Ter Neuzen zuivere melk (middelm.) zuivere melk (vet) zuivere melk (middelm.) zuivere melk (dun) Zaamslag niet zuivere melk V4 water Ter Neuzen zuivere melk (vet) zuivere melk (vet) Hoek zuivere melk (zeer vet) Ter Neuzen zuivere melk (dun) zuivere melk (middelm.) zuivere melk (vet) Ter Neuzen, 13 April J 900. De Burgemeester voomoemd, J. A. P. GEILL. Ingekomen verzoekschriften om vergunning tot het verkoopen van sterken drank in het klein in deze gemeente. N A A M V»N DEN VERZOEKER. LOC ALITEIT waarvoor vergunning wordt verzocbt. Verdere toelichting. VEEKMAN JACOBUS CORTVRIENDT CLEMENTIA MARTA Rechter bovenlokaal van het perceel wijk L no. 118 (Schuttershol'weg.) Het geheele perceel West- havenhoofd wijk E no. 67. vroeger be- woond door B. Bannier vroeger be- woond door M. A.Cort- VRIENDT Ter Neuzen, 17 April 1900. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretari9. De Paaschdagen hebbeu niet veel nieuws ge- bracht. Noch bij Wepener, noch bij Elandslaagte Naar het Engelsch. 5) - Na een laatsten blik iu het rond draaide ik mij om, verwisselde van handen aan de draden, hield mij vast aan de veusterbank en sprong weer in mijn kamer. Toeu ik mij begon te ontkleeden trok de toestand mijner handen mijn aaudacbt zij waren pikzwart. Met een kaars naar het raam gaande bekeek ik weer het paneel en de kast. Er waren versche afdrukken daarop zicbtbaar van mijne eigen vingers Nu was er geen vergissing mogelijk. De vingers, waarmede ik mij had vastgehouden, waren op de verf afgedrukt. Dus was de dief ook door het raam biunengekomen. Die onldekking deed mij nog meer outstellen. Wie kau er op die wijze binnengekomen zijn Volgens mij was dit on- mogelijk. Langs mijn hellend dak af te dalen en zich zoo iu het raam te zwaaien, dat zou de han- digheid van een Blondiu vereischen en dan had zelfs Blondin weer op dezelfde manier rnoeten vertrekken en dat was nog veel onmogelijker. Ik ging naar bed, meer dan ooit met het raadsel vervifld en lag te staren op de ruiten, alsof die mij eenige verklaring hadden kunnen geven. Ik herinnerde mij het vizioeu dat ik gehad had en vroeg mij af of iemand op een mij oubekende wijze het raam had kunnen bereiken. Den volgenden dag eeue nieuwe noeielijkheid. Een briefje van mevrouw Ellis, waarin de sleutel gesloten was, met het verzoek haar de ridderordeu schijnt een der oorlogvoerenden een belangrijk voordeel bebaald te hebben, ja, het schijnt eer, of de gevechten tijdelijk gestaakt zijn. Van de Engelschen vinden we ten minste een officieel bericht van de verliezen bij het vierdaagsche ge- vecht te Wepener, nl. 18 gesneuveld en 132 gekwetst hetgeen schijnt te wijzen op een afsluiten van een gevechtsperiode. Intusschen, het lot van Wepener is nog niet beslist. Generaal Brabant is Zaterdag met zijn staf en alle bereden troepen van Aliwal-Noord naar Rouxville vertrokken, vermoedelijk om zijn troepje in de belegerde stad te helpen. Ook van Bloemfontein hebben de Eugelschen hulp gestuurd ten minste een telegram, dat niet heel duidelijk is overgekomen meldt, dat de Wet slaags is ge- raakt met Britsche troepen uit de hoofdstad. Het is den Boeren dan ook meenens met Wepener. In de buurt van de Wetsdorp moet een kommando van 60 wagens staan, om de Boeren om de stad te helpen. Bij Bloemfontein schijnt ook niets voorgevallen te zijn. De Boeren zijn daar gelegerd op 17 KM. ten noordoosten van het verst vooruitge- schoven Engelsche kamp. Een patrouille van het Kon. Iersche regiment, waarbij lord Rosslyn zich bevond, moet door de Boeren gevangen zijn genomen de lord werd naar Kroonstad gestuurd. De vreemde militaire attaches bij de Boeren bevinden zich te Brandfort. Ook in Natal schijnt de laatste dagen betrek- kelijke rust geheerscht te hebben. Kafferloopers melden, dat de Boeren uit de buurt van Elands laagte naar genen kant van de Biggarsbergen zijn teruggetrokken. Een troep Boeren van Jagershoeve, bij Waschbank, is er in geslaagd, drie kolenmijnen bij Wesselsnek met dynamiet te ontwrichten. De Engelsche consul te Lourengo-Marquez heeft bewerkt, dat twee maxims en een hoeveelheid munitie uit Duitschland, bestemd voor Pretoria, aangehouden zijn. De krijgsraad te Naauwpoort heeft Zaterdag vounis gewezen in de zaak van twee opstandeliugen uit de kolonie en hen tot vijf en tien jaren dwang- arbeid veroordeeld. De vonnissen waren vooraf door Roberts bekrachtigd. De beschuldigden waren geen belhamels, inaar hadden zich eenvoudig bij republikeinsche kommandos aangesloten. Men ver- wacht daarom, dat deze vonnissen een afschrik- wekkend voorbeeld zullen stellen. Roberts heeft een telegram aan Kruger gericbt, om ernstig te klagen over de behandeling van te zenden, daar de heer Ellis die den volgenden avoud op een „galafeest" moest dragen (het circus noemde zij niet). Het was een feest waar de lord-mayor en alle notabelen uit het graafschap tegenwoordig zouden zijn. Dat briefje bracht mij in de grootste verlegenheid en ik gevoelde mij genoopt zelf naar mevrouw Ellis te gaan. De mededeeling zou hoogst on- aangenaam zijn, maar de uoodzakelijkheid ge- bood het. „Hebt u den photograaf nog noodig juffrouw zei mijn meisje toen ik dien middag uitging. „Ja, Ellen, vraag hem om te komen en die zwarte plekken te photografeeren." Ik verklaarde haar nader wat ik bedoelde en zond haar weg. Intusschen voltooide ik mijn toilet en pakte een klein taschje, daar ik voorzag dat ik misschien een nacht van Luis zou rnoeten bhjven. Toen keek ik nog eens voor het laatst mijn kamer rond en ontdekte twee zwarte plekken op het karpet, breede plekken, niet heel duidelijk, alsof er handpalmen of voetzolen op afgedrukt waren. Natuurlijk mijn eigen pantbffels 1 Toen Ellen terug kwam droeg ik haar de zorg van het huis op, met strenge bevelen aangaande haar gedrag en begaf mij naar Croydon, om het Koninklijke Circus van Beldoin te zoekeu en den wereldberoemden clown, //den Grooten Kleinen Elleno" te zien. Tot mijne groote teleurstelling was het circus, zooals ik reeds dadelijk vernam, niet te Croydon. de koloniale officieren en manschappen, thans te Pretoria gevangeu. Dit is zeker om te voorkomen, dat de Boeren gaan klagen over het feit, dat er een aantal Boeren in Engelsche gevangenschap zijn overleden. Te Mafeking was den 5 April //alles wel". Uit Kaai stad wordt aan de //Manchester Guar dian" geseind, dat er binnenkort aan de Kaap een bijeeukomst zal worden gehouden om aan het publiek in Engeland te herinneren, dat de ver- gaderingen, waarin men in de Kaapkolonie de inlijving van de twee republieken verlangde, slechts een minderheid vertegenwoordigden, die bij de laatste verkiezing en geslagen is. De bijeenkoms tzal het verlangen van de meerderheid van de Kaapsche kiezers, die tegen inlijving zijn, te kennen geven. Brandfort, 13 April. Kommandant Petrus de Wet meldt, dat hij slaags is geraakt met de troepen uit Bloemfonteiu, die generaal Brabant ter hulp gingen. Alle vreemde militaire attaches, de Russische kolonel Goerko en de Nederlandsche luitenant Thomson inbegrepen, zijn hier. De Engelschen te Tafelkop zonden gister binnen de Boeren-liuien Kriegler van Heidelberg, die in het gevecht van een veertien dagen geleden ernstig gewond werd. Bloemfontein, 14 April. Het gerucht loopt, dat president Kruger te Brandfort is, waar hij Zaterdag een bespreking met de kommandanten zou gehad hebben. Londen, 15 April. De terugroeping van gene raal Gatacre doet ook de terugroeping eischen van den schuldige aan den overval bij Koornspruit. Het is in Londen een publiek geheim, dat de prins von Teck feitelijk de verantwoordelijk draagt voor die noodlottige geheurtenis, zoo goed als generaal Gatacre voor het te laat aankomen bij Reddersburg op dato 3 dezer, waardoor een 500 tal manschappen krijgsgevangen werden gemaakt. De //Times" schrijft naar aanleiding van het eeu en ander //De terugzending door lord Roberts, van een hoog in rang staand officier, zal waar- schijnlijk een heilzamen indruk op het leger maken, en wij hopen, dat lord Roberts niet zal aarzelen, in dergelijke gevallen zonder vrees of zonder gunstbetoon, dat voorbeeld na te volgen, dat hij zich zelf gegeven heeft. Hij kan zich bij het bewandelen van zulk een goeden weg ver- zekerd houden, dat de geheele natie hem gaarne zal volgen. Dat is een vrij duidelijke wenk om op den prins von Teck het allereerst den goeden maaatregel toe te passen. Het paardenspel was 's morgens om 4 uur afge- broken, zooals gewoonlijk met dergelijke spellen het geval is. Welk een leven dacht ik, voor die arrae menschen Reizen in de vroege morgenuren, na een onvol- doende rust, nadat zij allerlei gevaarlijke toeren hebben volbracht, te midden van al het leven en de verwarring van het oppakken dier groote tent en de verschillende min of meer makke dieren. De aanplakbiljetten zeideu mij, dat hetgezelschap dien avond zou optreden in een dorp op den weg naar Reigate, zoodat ik genoodzaakt was op een langzamen trein te wachtten. Door dit oponthoud werd het z66 laat, dat de avond reeds begon te vallen, eer ik de tent VHn het circus outwaarde, op eene uitgestrekte vlakte, half ingesloten door bewoonde huizen. De bewoners dezer fatsoenlijke uitziende woriingen keken met allesbehalve welwil- lende oogen naar de toebereidselen voor de voor- stelling en maakten af en toe zeer hoorbaar, af- keurende opmerkingen. Na eenig vragen en veel teleurstellingen merkte ik dat er voorloopig geen kans was op een onder- houd met //Moeder Ellis," zooals de mannen haar noemden De tent werd opgeslagen, de paarden waren aan palen gebonden, de kameelen stonden weemoedig naast de olifanten, die met hunne snuiten zwaaiden en vergenoegd opaten, wat half- bevreesde jongens en meisjes hun gaven. Ik had geen moed om door te dringen tusschen de zeilen van die half opgerichte tent en dus keerde ik naar het Iogement terug, bestelde thee, besprak een kamer en bereidde mij voor op een onderhoud met moeder Ellis gedurende de voorstelling. Hoe zou ik haar het verlies van hare goederen ver- De oorlogscorrespondenten te Bloemfontein schijuen met elkander iu overeenstemming te wer- ken, ten-einde door hun berichten het vertrouwen in Engeland te doen herleven, wat niet belet, dat die van de //Daily News" de ontdekkking meldt van een wijdvertakte samenzwering in het Z.-W. van de Kaapkolonie, die haar hoofdzetel te Swel- lendam heeft. De deelnemers hebben alien mauser-geweren in hun bezit, en zouden slechts een gunstig oogenblik afwachten om den opstand te doen uitbreken. TER NEUZEN, 18 April 1900. Aan de minste inschrijvers, de heeren J. Bijlard Fz. en J. H. de Jong te Hilversum, is voor f 42500 gegund het bouwen van een post- en telegraafkantoor met directeurswoning alhier. De traditie getrouw gaf de tooneelvereeniging ,/Vooruitgang is ons streven" alhier met de Paaschdagen eene uitvoering, op de bovenzaal van het Hotel de Commerce". Zoowel Zondag- avond bij de generale repetitie, als Maandagavond bij de openbare uitvoering, was de zaal geheel bezet, en moesten op laatstgenoemden avond zelfs velen die toegang verzochten afgewezen worden. De vereeuiging gaf dan ook weder eene alleszins goed verzorgde opvoering, en wel van het historisch volksdrama //De Hollandsche Jongen," een greep uit den 80jarigen oorlog, een stuk dat in deze dagen wel indruk maken moet, nu onze Trans- vaalsche stamverwauten evenals onze voorouders van die dagen strijden voor vrijheid en tegen vreemde overweldigers. De verschillende bedrijven werden aan het einde telkens warm toegejuicht. Ken amuseerend, lachverwekkend slot der uit voering bood de opvoering van het blijspel ,/De inkwartiering bij Jaap Beijersch", dat vele komische toestanden te zien gaf. Daarna volgde een bal, dat nog onverminderd geanimeerd was, toen de tijd van scheiden voor de bezoekers was aangebroken. Maandagavond gaf de tooneelvereeniging //Wilhelmina" eene uitvoering in het estaminet z/La belle vue". Naar we veruamen was de zaal goed bezet en werden ,/Liefde en vriendschap", tooneelspel in 3 bedrijven, en ,/De Rooverhoofd- mau of een tooneeluitvoering te Niemandsdorp" blijspel in 1 bedrijf, tot algemeene tevredenheid der opgekomenen uitgevoerd. De uitvoering werd ook hier besloten met een klaren Die vraag verontrustte mij voortdurend. Ik had nog altijd hoop een oplossing te vinden. Waarheen ik ging, trachtte ik goed uit mijne oogen te zien, alles op te merken, want men kan nooit weten op welke wijze kleinighedeu van dienst kunnen zijn in een vak als het mijne. Mijn omzichtigheid werd beloond en mijn hart sprong op zooals het gewoon is wanneer ik verrast word bij de verschijning van den klerk, die, naar ik meeu verloofd was met Jemina. Zijn verschijning was in tweeerlei opzicht verras- send zijn uiterlijk en zijn kleeding waren geheel veranderd vooral de laatste. De tamelijk slordige slecht gekleede, schamele klerk was her- schapen in een fatterig jongmensch, die zijnekleereu met een zekeren zwier droeg en zelfs eene fiere houding aannam. Waardoor was die plotseliuge verandering teweeg gebracht. Hoe kwam hij aan die mooie kleeren Zou dit in eenig verband staan met den diefstal Ik kon het denkbeeld niet van mij afzetten en hoopte slechts, dat ik zijne vingertoppen te zien zou krijgen. Zijne handen leken niet groot in zijn handschoenen. Als hij slechts wilde gaan zitten in de eetzaal, waar ik zat thee te drinken en hem in de veranda bespiedde. Nadat hij door het raam een praatje met de buffetjuffrouw gemaakt had, kwam hij binnen en bestelde een glas /brandy en sodawater." Hij keek mij lang aan en ging zitten en ik sloeg hem gade. Hij trok zijn handschoenen uit, nu moest ik zijne vingers opnemen. Ik stond op, ging langs hem heen en bekeek zijne magere handenmaar alle gedachten aan zijne vinger-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1