A lgemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaandere No. 3904. Dinsdag 10 April 1900. 40f Jaargang. Zon~ sn Fssstdagsn* Engeland en de Z.-A. Republiek. Lokken van werklieden naar Duitschland. Geheimzinnige Buren. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. FKUlLL^roN m dl}e, uSiaandenTT binnen Ter Neuzen 1»—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1 32* Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. SCHE COMMIT 9% ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. p,a*"ing Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. en uit^ezon.l.rd FeeM.i^enVT.iJ.len -U«ever»». J. m „n^„tl(, Th> v De Burgemeester van TER NEUZBN gezien de circulaires van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie van den 24 Mei 1890 en 26 November 1891, waaruit blijkt dat het herhaaldelijk is voorgekomen dat Nederlandsche werklieden, doorde berichten in de nienwsbladen of door daartoe nitgezonden agenten, soms met verstrekking van reisgelil voor de heenreis, naar Duitschland ten behoeve van industrieele ondernemingen worden gelokt, terwijl bij hun aankomst ter plaatse blijkt, dat zij daar Diet gebruikt kunnen worden. maakt de ingezetenen opmerkzaam dat het geraden is, alvorens op zulke berichtn en voornpiegelingen der agenten at te gaan, of zelf bf door tnsschenkomst van den Burgemeester hnnner woonplaats zich te wenden tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevinden, om mlichtingen omtrent de vooruitzichten in het bekomen van werk, de loonen en de huurprijzen der woningen aldaar. Gedaan te Ter Nenzen, den 3 April 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. u.vDUxfrn^Mter en Wcthouders van de Gemeente IeK ribUZbN, gelet op het besluit van Heeren Gedepnleerde Staten van den 15 Juli 1844, no. 1, (Provineiaal blad no. 87), houdende mededeelmg van 's Konings verlangen. dat de Ingezetenen aan de bepalingen der wet van den 1"'«" Maart 1815, (Staatsblad no. 21betrekkelijk de vieriog van Zon- en Feestdagen, jaarlijks zullen worden herinnerd brengen mitsdien den inhoud van voormelde wet ter kennis van de Ingezetenen dezer Gemeente, luidende als volgt Artikel 1, Dat op Zondagen en op zoodanige Godsdienstige Feest dagen als door de Kerkgenootschappen van de Christelijke Godsdienst dezer Landen algemcen erkend en gevierd worden, niei alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verricht worden welke de Godsdienst zoude kunnen storcn, maar dat in het algemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkheid, als wanneer de Plaatselijke Kegeering daartoe schriftelijke toestemming zal geven." Artikel 2. Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren, geene koopwaren hoegenaamd op markten, atralen of openbare jjaatscn zullen mngen worden uitgestald of verkocht, en dat Kooplieden en Winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen." Artikel 3. ■Dat, gedurende den tijd voor de openbare Godsdienst- oefening besteind, de deuren der Herbergen en andere plaatsen, alwaar drank verkocht wordt, voor zoo verre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook, gedurende dienzelfden tijd, geenerhande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben." Artikel 4. Dat geene openbare vermakelijkheden, zoo als Schouw- burgen, publieke Danspartijen, Concerten en Ilarddraverijeu, op o Zondagen en algemeene Feestdagen zullen gedoogd wor en zullende het aan de Plaatselijke Besturen worden v|*Uge aten hieromtrent eene uitzondering toe te staan, mits met dan na het volkomen eindigen van alle Godsdienst- oefemngen." Artikel 5. "P'1' Plaatselijke Policie zorg zal dragen ten einde alle nmderiijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der ge bouwen, tot de openbare Eeredienst bestemd, en in het a gemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden." Artikel 6. Dat de overtreding tegen de bepaling van dit besluit naar gelang van persoon en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig gulden of met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen, voor de overtreders die buiten staat mochten zijn deze boete te betalen. Artikel •?.t bU eene tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden, en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard, en de Herbergen o andere publieke plaatsen, voor een inaand gesloten." .En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede met oyereenkomstige Provinciale of Plaatselijke Reglementen en inrichtingen zullen worden gehouden voor vervallen." Burgemeester en Wethouders de aandacht der Ingezetenen op voorschreven bepalingen vestigonde, noodigen dezelve tevens tut, om door eene stipte inachlneming derzelve. tot he nuttige en wijze bedoelingen van Zijne Majesteit mede te werken. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks binnen deze Gemeente gebruikelijk is. Gedaan te Ter Neuzen, den 3 April 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Naar het Engelsch. De Boeren hebben weer een groot succes behaald, al staat er helaas ook eenig succes van lord Methuen tegenover. Bloemfontein wordt meer en meer door de Boeren genaderd. Volgens Laffan's correspondent waren er binnen 30 KM. om de stad wel 20,000 Boeren, die nog voortdurend ver- sterking kregen, zelfs zijn er Boerenpatrouilles op 16 KM. ten westen van de stad gezien. En het schijnt wel of de Vrijstaters in plaats van ontmoedigd met dubbele kracht en moed strijden om bun hoofdstad weer te krijgen. ,/Er zijn", zei de berichtgever van de /Standard" 4 April,' z/allerlei teekenen, dat de vijand ons tracht te' omringen, en onze verbindingslijn naar het zuiden wil afsnijden. De afdeeling, die in zuidwestelijke rich ting van de hoofstad rukte, heeft het, naar men algemeen gelooft, op den spoorweg gemunt. De Boeren houden Thabanchu nog bezet en zij beheerschen ook nog de waterwerken van Bloem fontein. Een aantal Engelsclie uitgewekenen uit het district Tabanchu zijn bij de Kroonspruit aangekomen. Zij vertellen, dat de Vrijstaatsche Boeren hun hofsteden onder het bestier van hun vrouwen hebben gelaten en tegen ons vechten. J vertrouwen op de buitengewone lankmoedig- lieid van de Engelsclie overheidspersonen, voor de bescherming van hun eigendom. De spoorweg naar het noorden is tot Karree-Siding in ons bezit". De teekenen die de //Standard" man zag, zijn bewaarheid. Vroeger melden we reeds van troepjes Boeren bij Paardeberg, die den weg van Kimberley bedreigden. Uit Springfontein waren ook al on- gunstige berichten gekomen en nu is een trein van Jagersfontein-Road naar Springfontein en zijn de voorposten der Engelschen aldaar 8 KM. van het kamp beschoten door de Boeren. Het station Jagersfontein-Road ligt ongeveer 100 KM. ten zuiden van Bloemfontein en de Boeren bevonden zich westelijk van de spoorliju. Dat de spoorlijn vernield zal zijn, is dus wel waarschijnlijk en de verbindingslijn van Bloemfontein met Kaapstad is dus niet veilig meer of vereischt althans een groote troepenmacht ter bescherming. Is dit reeds een bewijs dat het ook in het zuiden van den Vrijstaat nog alles behalve veilig is voor de Engelschen, het kranige stukje, dat de Boeren bij Reddersburg hebben uitgehaald, zal lord Roberts wel tot de overtuiging brengen, dat hij zijn wandeling naar Pretoria vooreerst maar moest uitstellen. Reddersburg ligt 15 a 20 KM. ten oosteu van het staiton Bethanie en dit ligt 50 KM. zuidelijk van Bloemfontein. Daar nu heeft een groote Boerenmacht met 4 of 5 kanonnen vvoensdag-ochtend drie compagnieen infantcrie en twee compagnieen bereden infauterie omsingeld en gevangen genomen. Hoeveel manschappen dit zijn, is moeilijk te zeggen, daar een compagnie op oorlogssterkte niet altijd even sterk is een gedeelte van een compagnie blijft ook compagnie heeten. Op een 300 a 400 man kan men het aantal gevangenen gerust schatten. Zoodra Roberts Dinsdag hoorde dat de Engel schen omsingeld waren, gaf hij Gatacre te Spring fontein last, om naar Reddersburg te gaan, maar deze kwarn eerst VYoensdag ochtend en kon zelfs niets meer te weten komen van wat er gebeurd was. Nu ligt Springfontein zeker een 25 a 30 KM. verder van Bethanie dan Bloemfontein en daarom is het zeer vreemd, dat lord Roberts niet zelf voor een ontzettingsleger zorgde. Wel zond hij de Cameron Hooglanders, maar of deze het gevechtsterrein bereikt hebben wordt niet eens 2) Ik begaf mij dadelijk naar boven om te zien waar ik die kostbaarhedeu kon bergen, misschien waren zij wel valsch want het was niet waar schijnlijk dat die familie veel diamanten en zilver zou bezitteu tenzij Als het eens gestolen goed was? Zou zij trachten die voorwerpen in mijn huis te verbergen Voor welke geheimzinnige bezigheden was haar man zoo vaak afwezig "Waarom was hij zoo stil en somber als hij thuis was Eensklaps maakte de argwaau zich van mij meesterwas het de ^ironie van het noodlot", waarvan men zoo dikwijls spreekt, die deze vrouw noopte juist mij haar vertrouwen te schenkeu In mij, wier beroep het was dergelijke geheimen te ontdekken, als zij wilde verbergen Ik aarzelde niet langer, wierp de onverschil- ligheid af, waarin ik mij tegenover rnijn bezoekster gehuld had en nam mij voor haar vriendelijker te ontvangen en haar goed in bewaring te liemen. Mijn slaapkamer bood een uitstekende bergplaats aan. Naast het raam was een smalle muurkast, die bijna niet te zien was achter het gordijn. Daar konden de kostbaarheden goed bewaard worden, totdat ik den eigenaar ontdekt had. Miju slaapkamer was een zeer stil vertrek boven in liuis, met het uitzicht op een smal laantje cn een hoogen tuiumuur, die tot het uitgestrekte terrein van een oud huis sedert in handen van speculanten overgegaan behoorde. Vlak bij rnijn raam waren over rnijn dak de telegraafdraden van het postkantoor gespannen en ik wenschte dikwijls in staat te zijn de tijdingen te lezen, die zoo dicht over mij heen giugen, strak gespannen Jangs de dakgoten onzer villa's en bereikbaar door de luiken in onze daken als wij ze durfden aanraken. Ik bleef een poos voor het raam staan kijken en zag juffrouw Ellis met den klerk in het laantje wandelenwat zij samen spraken ging mij niet aan en dus sloot ik het venster, mij voornemende in het vervolg mijne half-vaste' buren goed in het oog te houden. Nadat rnijn avondeten weggenomen was, kwam mevrouw Ellis terug, doch nu iets bedaarder dan 's middags. //Hier zijn zij, zei zij, zoodra Ellen de deur dicht gedaan had. »lk heb ze onder rnijn mantel gedrageu, zoodat niemand ze gezien heeft. Daar zijn ze. Wij zullen de lijst nazien Onder het spreken had miju eigenaardige buur- vrouw een japausche doos op tafel gezet en haalde nu uit een grooten zak in haar rok onder heel veel zwoegen en zuchten een dik pak te voorschijn i/O Daar is het 1" riep zij met een zucht van verlichting uit en veegde haar gezicht af. //Daar is het zilver. In de doos zijn dejuweelen. Kijk maar eens of het wel in orde is." //Ik hoop dat het in orde is, mevrouw Ellis," zeide ik op ernstigen toon, ,1s dat waarlijk u'w eigendom z/W aar ziet ge mij voor aan riep zij verbaasd en veroutwaardigd uit. ,/Denkt ge dat ik het aMMHaL gestolen heb Wel, wel, wat zijt ge een brutaalje, om te durven zeggen dat een eerlijke vrouw een dievegge is. Als ge dat denkt, gaat alles direct weer mee. el heb ik ooit van rnijn leven Maar het komt er niet op aan ik zal het wel ergens verstoppen. Wat zijt gij zelf, juffrouw De oprechtheid harer verontwaardiging was duidelijk door rnijn beroep had ik een goeden blik op karakters gekregen en ik was nu overtuigd dat de vrouw eerlijk en vertrouwbaar was. //Het spijt mij dat ik u beleedigd heb," zei ik, ,/gij moet het mij niet kwalijk nemen, maar ik wilde uw goed liever niet bewaren en het kwam mij zonderling voor, dat ge u in deze tot een vreemdeling richtet. Laat ze nu echter hier, mevrouw Ellis; als gij het verlangt, zal ik ze goed bewaren, totdat gij terug komt." //Dank u," zeide zij en legde het zilver weer op de tafel, nadat zij eerlijk getracht had het weer in haar zak te duwen, 'tgeeu haar echter niet gelukte. z/Maar doe het niet als gij liever niet wilt," voegde zij er bij. z/lk zal het houden. Laat ons de lijst nazien," zei ik onderworpen. Er waren twee dozijn lepels en vorken, een botermesje en vier kleine vergulde lepeltjes in het pak, alles afzonderlijk in vloeipapier gepakt de zilveren lepels en vorken in halve dozijnen bij elkaar. In de Japansche doos waren eenige zeer kostbare ringen, een paar buitenlandsche decoraties, een paar diamanten sterren, een gouden horloge met ketting, met initialen en oorringen, een halsketen, twee armbanden, knoopen en kleine voorwerpen, alles van waarde. gemeld, zoodat het vermoedelijk een verkennings troepje was, meer niet. Dit versterkt het denkbeeld, dat Roberts er naar aan toe is met zijn paarden. Laffan's bureau had reeds gemeld, dat zij erg lijden onder het harde werk van den laatsten tijd. Zij zijn inder- laast mt het zuiden aangevoerd, en werden dadelijk na hun aankomst naar het oosten gezonden. ele zijn onbruikbaar. Een compagnie karabiniers heeft slechts vijf hitten, die dienst kunnen doen. U!t gebrek aan paarden geeft den Boeren natuuriijk een groot voordeel en vooral nu zij zoo stoutmoedig optreden, zal hun dit meer en 111 ®r dhjken. De militaire medewerker van de u estm. Gaz." raadt aan, om spoedig eene groote loeveelheid njwielen naar Bloemfontein te zenden. Voor een deel zou dat misschien helpen, maar in een terrein als van den Vrijstaat zal de waarde van het rywie] in den oorlog wel meer theoretisch dan praktisch blijken. Tegenover deze overwinning der Boeren staat, ook een succes van lord Methuen, dat wel veel gennger omvang is, maar dat vooral tebetreuren is, omdat de bekende Fransche kommandant van het vreemden-legioen de Villebois Mareuil, daarbij gesneuveld is. Lord Methuen, die waarlijk wel eens lets mocht doen om zijn naam als veldheer wat op te heffen, heeft Donderdag ochtend een Boerenmacht van 70 man bij Boshof omsingeld en gevangen genomen. Daarbij sneuvelden 7 Boeren en genoemde Frauschman, 8 werden er gekwetst en 54 gevangen genomen. Boshof ligt ln rVen rijstaat, ten noordoosten van Kimberly. Hieronder nog eenige telegram men. r>3'^"^00r^) (zonder dagteekening). De Royal Irish Rifles trekken van Rouxville op Beestekraal terug. Men meldt dat commando's Boeren zoo- wel ten oosten als ten westen van Rouxville voortrukken. Hier wordt een burgerwacht gevormd. Men bericht dat een aantal Boeren aan de Oranjerivier, 26 K.M. westelijk van hier, zijn gezien. J Maseroe, 6 April. Er heerst een ongewone ongerustheid onder de Basoeso's, die beducht zijn dat de Boeren de grens van Basoeto-land zullen overschrijden teneinde de Engelsche flank om te trekken. Men meldt deserties onder verschillende voor- wendselen onder de Basoeto-werklieden, die waren aangeworven om als baanwerkers te Bloemfontein dienst te doen. Kaapstad, 7 April. Er is reden om te gelooven //Dit is eene groote verantwoordelijkheid," zei ik, ,/Is daar ook iets van uw echtgenoot bij //Ja, de ridderorden zijn van hem en het hor loge. De sterren zijn van mij en zullen later van Jemina, mijne dochter, weet gij? zijn. Waar zult gij het verbergen P" //Op miju slaapkamer. Ik zal ze wegsluiten en gij krijgt den sleutel." //Dat is goed. Ik zal u helpen alles naar boven te dragen. Niet dat ik wil zien waar gij het bergt. Ik heb vertrouwen op uw gezichtdat is eerlijk, maar slim ook. Kom nu." M ij sloten samen de kostbaarheden weg, gingen weer naar beneden en ik gaf haar den sleutel. //Hier, mevrouw Ellis, hier hebt gij den sleutel," zei ik, //maar ik zeg u ronduit, dat ik geen ver antwoordelijkheid op mij neem ik zal rnijn best doen om uw goed te bewaren; maar als het huis bestolen wordt ,/Gekheid Wie zal u bestelen Gij ziet er niet rijk genoeg uit voor een dief en dan hebt gij uw houd. Niemand zal u bestelen of het moest dat meisje beneden zijn." /Mevrouw Ellisriep ik verontwaardigd uit //Liii die weet niet dat hier iets verborgt u is/* ging zij kalm voort. ,/Neen, ik ben niet bang, anders zou ik mijn goed niet hier gebracht hebben. Zeer verplicht, juffrouw. Goeden nacht. Nog- maals wel bedankt." Zij liep zoo hard zij kon naar het volgende hek en wuifde met haar hand, eer zij de deur inging. Ik keerde naar mijn zitkamer terug en hervatte de^ lectuur, die door haar afgebroken was. Op mijn gewonen tijd ging ik naar bed en bekeek

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1