Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen No. 3900. Zaterdag 31 Maart 1900. 40e Jaargana:. Qaveiligheid Vaarwater. Engeland en de Z.-A. Republiek. Wegen en voetpaden. Het Oceaankerkhof. Pelrus Jacobus Joubert. -J* ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. Elders herdenken wij generaal Joubert, wiens dood een groot verlies is voor de republieken. Pijnlijker haast is de wijze, waarop de federaden de diensten van een anderen generaal zullen moeter. missen. De tainelijk bejaarde Vrijstaalsche hoofd- kominandant Marthious Prinsloo, die zich o.a. verdienstelijk had gemaakt in de Basoeto-oorlogen, welke in 1868 eindigden, is gevangen genomen op last van Kruger en naar Pretoria gezonden. Prinsloo was zoo seint Laffan uit Bloemfon- tein zonder zijn bevel over het district Bloem- fontein neer te leggen, teruggetrokken naar zijn hoeve, na een verlofpas van president Kruger ge- kregen te hebben. Hij had blijkbaar genoeg van den oorlog. De bereden Johannesburgsche politie zond hem gevankelijk naar Pretoria. Met hem werden nog twee andere Boereu weggezonden, die ook geteekende passen hadden. Het is pijnlijk te zien dat een bevelhebber zoo slecht voorgaat. Maar dat men aan hem een voorbeeld heeft durven stellen, geeft toch moed voor de toekomst en doet vermoeden, dat althans de groote meerderheid der Vrijstaters den strijd volhouden, een vermoeden, dat door de elders FEUILLETON Een geheim van den Atlantischen Oceaan. 4) Ik lag wakker tot lang na middernacbt. Toen besloot ik op te staan en op dek te gaan. Toen ik de hut van kapitein George voorbij ging, kon ik aan zijne zware ademhaling hooren, dat hij in een diepen slaap gedotnpeld was. Ik liep door en bevond mij weldra in de koele nachtlucht. Hoe levendig herinner ik mij alles toen ik op het dek van de Wanderer stond in dit stille uur. De maan ging op en zocht door eene donkere zwarte massa een uitweg en nu en dan liet zij haar voile zilverlicht vallen op den oceaan. Geen geluid was te vernemen behalve het droefgeestig murmelen van de zee en het plassen van het water tegen het scbip. In den boeg was een man, op wien dit natuurtafereel blijkbaar weinig invloed had. Van tijd tot tijd hoorde ik een zacht geluid als van iemand die gaapt en ik zag den man naar de maan kijken, waarschijnlijk om te zien hoe laat het was. Het was reeds drie aur voor ik weer naar mijn kooi ging. meegedeelde verklaringen van dr. Muller wordt bevestigd. De troepen der Boeren uit het noorden van de Kaapkolonie schijnen alle veilig en wel naar het noorden ontkomen te zijn. Generaal Olivier heeft zich met Grobler en Lemmer vereenigd en is veilig. Ladjbrand is door Grobler hernomen, nadat de Engelschen er den landdrost van Gorkum en veldkornet Smith gevangen hadden genomen. De Engelschen trokken terug naar Tliabe-Nchu. Ook het kommando van Van der Post schijnt noordwaarts te zijn getrokken Pauresmith is ten minste zonder slag of stoot door de Engelschen bezel. Bij Kroonstad en Winburg staat dus een be- langrijke Boerenmacht om lord Roberts tegenstand te bieden als hij langs dezen weg Trausvaal wil naderen. Er worden in de laatste dagen verdacht veel berichten publiek gemaakt, dat lord Roberts voor- eerst wel niets zal doen. Dan heet het dat er nog lang niet genoeg voorraden te Bloemfontein zijn, dan weer is het in het zuiden van den Vrijstaat nog niet rustig genoeg; nu weer gaat Roberts eerst zijn vrouw te Kaapstad halen, en zullen de krijgsverrichtingen tot eind April worden uitgesteld, enz. 't Is te hopen, dat de Boeren door a] deze berichten niet minder waakzaam worden. Anders zullen wij plotseling misschien voor het feit staan dat een groote Engelsche legermacht bv. over Boshof en Bloemhof Transvaal is binnengerukt. Den 20"ttn was te Mafeking alles wel. De belegering was den 16n weer minder slerk, omdat de Boeren zich te Ramatlabana samentrokken, om zich tegen het voortrukken uit het noorden van Plumer's ontzettingstroepen te verzetten. Aan het front in Natal gaat men voort met het vernielen van de kolenmijnen, die de Engel schen van nut kunnen zijn. Alle drie schachten van de mijn te Dundee zijn gesprongen en de machines vernield. De toebereidselen tot ont- wrichting van de oveiige mijnen zijn gereed. Generaal Pretorius werd den 22° met een patrouiile uit Glencoe in de vlakte uitgezonden en kwam tnsschen een voorhoede van lansiers en hun lioofdmacht. Een lancier, die weigerde, zich over te geven, werd neergesehoten. Bij Waschbank is den 25°, volgens een Engelsch berichl, het 18° huzaren in een donga slaags geweest met Boeren, die hen in een val trachten te lokken. De huzaren zetten hen na, en ver- woudden er verscheidene. Generaal Buller heeft de lijst gezonden van gewoude en gevangen Boeren, die men hem ge- vraagd had. De Engelsche generaal zegt, dat hij 60 Boeren begraven heeft. Generaal Botha beweert echter, dat dit onmo- gelijk is, daar hij lang geen zestig man vermist. In den morgen gevoelde ik mij als altijd; misschien was ik te druk bezig met mijn toebe reidselen te maken om aan wat anders te denken. Den weg volgende, dien kapitein George had aangewezen, roeiden wij zuidelijk en toen wij een halven rnijl van ons schip verwijderd waren, dook ik voor de eerste maal. Toen ik op den bodem was slond ik stil en keek een paar minuten om mij been. Welke richting zou ik nu nemen Ik ging rechts en beschreef een grooten cirkel, maar ik zag niets bijzonders. De bedding waarop ik stond was hard en golvend, hier en daar stukjes rotsblokken, maar geen zeegras. Weer bleef ik stilstaan, trachtte mij te herinneren in welke richting ons schip lag en bewoog mij in tegengestelde richting naar ik meende. Ik liep door tot dat het tijd was weer naar boven te gaan en toen zag ik dat ik mij oostwaarts van het schip had bewogen. z/Probeer van middag verder zuidwaarts, zeide kapitein George, toen ik mijn bevindingen mede- deelde. Maar hoe zagen de stukjes rotsblokken er uit?" z/De meeste waren ruw en gescheurd aan de kanten," antwoordde ik. //Op sommige plaatsen lagen ze bij massa's en op andere plaatsen slecbts bij twee of drie." z/Juist, dat dacht ik wel Wanhoop niet, Lawrenceson, je bent niet ver van het doel 1" Hieronder nog eenige telegram men Londen, 29 Maart. De //Times" ontvangt uit Lorenzo Marquez van 26 dezer het berichtPre sident Steyn heeft in een rondschrijven geantwoord op de proclamatie van lord Roberts. Hij zegt daarin, dat de Engelsche staatkunde in Afrika altoos geweest is, die van verdeelen om te heer- schen over zijn tegenstanders. Voordat de vijaude- lijkheden begonnen, hadden de Engelschen nog beproefd den Vrijstaat over te halen zich af te scheideu van Transvaal, om daardoor de aunexatie van de Republieken te vergemakkelijken. De burgers zijn nooit door hunne leiders op een dwaalspoor geleiddoch de vijand tracht hen lhans te verdeelen door een belooning aan te bieden aan verraders en'lafaards. De schandelijke verwoesting van eigendommen te Jacobsdal, en de arrestaties van burgers te Bloemfontein toonen welk een mate van vertrouwen men moet schenken aan de beloften van Engeland. De hoofdstad is weliswaar bezet door den vijand maar de strijd is nog niet verloren. Integendeel, het oogenblik is thans gekomen om nog meer volharding te toonen in den strijd. Kaapstad, 29 Maart. In antwoord op de vraag van een deputatie verklaarde minister Schreiner, dat hij bij de Engelsche regeering krachtig ge- protesteerd had tegen het zenden der Boerenge- vangenen naar St. Helena. Maar het protest bleef zonder resultaat. New-York, 29 Maart. Een brief uit Pretoria aan de World bevat een interview met President Kruger op 7 Februari. Kruger verklaarde dat zoo zeker er een rechtvaardige God is, zoo zeker zal de Transvaalsche vierkleur de overwinning behalen. Het kau een maand, het kan drie jaar duren, maar er is geen andere uitslag mogelijk. Hij zal geen eigendommen doen verwoesten. De mijnen zijn zoo veilig, als in de handen der eige- naars. z/Als de maan bewoond is," zeide Kruger, z/kan ik niet begrijpen, waarom John Bull haar nog niet geannexeerd heeft." Petrus Jacobus Joubert, commandant-generaal van de Transvaalsche, ep. in dezen oorlog ook van de verbonden republikeinsche burgermacht, vice- president van de Zuid-Afrikaansche Republiek, is Dinsdag te Pretoria overleden. Zoo dikwijls heb ben er in de laatste maanden geruchten over zijn dood geloopen, dat wij na het eerste bericht uit Lorengo Marquez, hoe stellig het luidde, nog twijfelen konden, maar het latere telegram uit Pretoria gaf de zekerheid. Een maagkwaal bracht plotseling, want heden lazen wij nog dat hij goeds- moeds uit Kroonstad te Pretoria was aangekomen, het einde. Maar misschien ook werd ons zijn Om drie uur dook ik weer, maar nu veel zui- delijker dan de eerste keer. Spoedig daarna raakte ik den bodem en voud ik iets dat mijne belang- stelling wekte. Het was nl. een stuk ijzer van een scheeps- verschansing, blijkbaar afgerukt van een schip, dat in de nabijheid moest zijn verongelukt. Ik liep ee i eindje verder en bleef toen een oogenblik besluiteloos staan, zonder eigenlijk te weten waarom. Instinctmatig gevoelde ik eenig gevaar in mijne nabijheid. Voorzichtig ging ik verder en bleef toen weer staan. Met een vreemd gevoel van vrees aanschouwde ik iets zonderlings, waarvan ik mij geen rekenschap kon geven. Ik oiitwaarde eene eigenaardige trilling in het water en een paar malen verbeelde ik mij, datde grond ondermij beefde. Eerst na eenigen tijd waagde ik het weer voor- waarts te gaan. Eerst liep ik rechtuit, toen wendde ik mij naar links, toen weer naar rechts, daarna weer terug naar mijn punt van uit ang. Soms scheen de trilling in het water heviger te worden dan weer was zij zoo zacht, dat ze r.auwlijks merk- baar was. Ik ging weer naar boven, teneinde van kapitein George te hooren, wat hij van dit alles dacht. z/Ge hebt u in de nabijheid der rots bevonden," zeide hij, toen hij vernam wat ik gezien had /.Als ge weer beneden zijt, tracht dan vast te stellen van welk punt de trilling uitgaat. Volg dat niet tien aan. ook het ziekte verborgen gehouden. Tijdens het beleg van Ladysinith, dat weien wij, is hij herhaaldelijk ongesteld geweest, het ongemak, dat hij van een val van het paard had, nog daargelaten. Het ruwe kampleven, het ongezonde drinkwater zal het gestel van den bejaarden man zeker geen goed hebben gedaan. En zoo is hij dan eensklaps uit het midden van den strijd weggenomen en ter ruste gelegd. Zijn dood is voor de republieken op dit oogenblik een groot verlies. Joubert was een machtige onder de Boeren. Zijn leven is in de geschiedenis van het worstelende Transvaalsche volk ingeweven. De geschiedenis van de oorlogen, die het gevoerd heeft en van zijn eindelooze ver- wikkelingen met Engeland vermeldt gedurig ook zijn naam. Hij was de commandant-generaal in den eersten vrijheidsoorlog, hij was het weer in dezen zoo ongelijk zwaarderen en bangeren vrij heidsoorlog. Hij had bij uitnemendheid, die twee eigenschappen welke de Boeren kenmerkeu, zin voor het krijgsbedrijf en politieken zin. Door beide was hij een der voormannen van het volk. Hij was geen staatsman van Krugers gehalte, maar als kriigsman had hij meer naam gemaakt. Kruger is de verpersonnlijking van den politieken zin der Boeren, Joubert was het van hun krijgs- deugden. Daardoor was hij bij uitnemendheid een decora- tieve figuur. Misschien was het gezag van Joubert's naam grooter nog buitenslauds dan in Transvaal, in Zuid-Vfrika. Het moet zelfs erkend worden, eenigen tijd voor dezen oorlog zijn aanzien meer op de hoogte stond van, zeggen wij, jaar geleden. Daar had de politiek schuld Misschien uit aanleg en neiging, misschien omdat hij de mededinger van Kruger naar presidentschap was, was Joubert het hoofd van de progressieven geworden. Kruger bleef de man van de burgers van den ouden stempel, schoon hij inderdaad vrijzinniger is dan de mees- teu. Onder de gegeven omstaudigheden was het de politiek der progressieven om meer de uit- landers, dat wil zeggen de Engelschen tegemoet te komen. Maar het wantrouwen in deze was ook onder een groot aantal burgers, die overigens vooruitstrevend gezind waren, te groot en zij hielden het daarom liever met Kruger, die voor het Engelsche gevaar opener oog tooude te hebben dan Joubert. Dan was men er ook niet van overtuigd, dat Joubert met Jameson's inval vastberaden genoeg was opgetreden en men had nog andere min of meer gegronde grieven tegen den eerzuchtigen man. Maar toen deze oorlog dreigde, viel dat alles weg, toonde Joubert zich weer de man uit £en stuk, niet van zins om iets toe te geven, om een duimbreed te wijken, nu Engeland het op de onafhankelijkheid van de Republiek begrepen had. Men herinnert zich zijn waardigen en lege- lijk aandoenlijken brief aan koningin Victoria. Daarin lag weer dat naieve, dat men zou zeggen dan die richting en ge zult het doel bereiken." Den volgenden morgen hervatte ik mijn taak. Ik was nu vast besloten mijn onderzoek tot elken prijs teneinde te brengen, zette een boei op deplek waar ik den vorigendag gedokenhad en zeide aan de mannen in de boot langzaam zuidwaarts te roeien. Ik bemerkte, beneden gekomen, weer de trilling in het water, maar was daarvoor nu minder bevreesd en moedig stapte ik vooruit. Hoe verder ik ging, des te heviger werd de trilling en de grond scheen zich onder mijne voeten te willen wegwerken. Een of twee maal kreeg ik een gevoel alsof ik moest terugkeerenik dacht een oogenblik aan mijn vrouw en kinderen, maar ik klemde mijn tanden op elkaar en liep door. Nu begon de bodem te hellen en werd de be- weging om mij heeu zoo hevig, dat ik mij nauwlijks staande kon houden. Ik moest zeer nabij de ge- vaarlijke plaats zijn. Toen werd ik plotseling onverschillig en bespotte mij zelf en mijn aanvan- kelijke vrees. Indien ik er in slaagde de plaats van deze rots nauwkeurig te bepalen, welk een onschatbaren dienst zou ik hiermede aan den zeeman bewijzen. (Slot volgt.) UmVNrill COIIRANT Oit Mad verscliijnt flhhiii!.'H-. tl'oenwlag. eu Irijilagavond, uifgezonderd op Feealdagen, by den altgrver P. J. I4K IIK SAMDK te Ter Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden dat, overeenkomstig 1 van artikel 16 van het Reglement op de Wegen en Voetpaden in Zeeland, Provinciaal blad no. 134 van 1899, gedurende veertien dagen en wel van 2 tot en met 12 April lOOO, dagelijks op de werkuren andermaal ten gemeentehuize voor ieder kosteloos ter inzage ligt een door hen naar aanleiding van 's Raads besluit van 8 Februari 1900, no. 6, opgemaakt ontwerp van wijziging van den Ligger der Wegen en Voetpaden in de voornoemde gemeente, zooals dat bij 's Raads besluit van heden no. 10 voorloopig is vastgesteld alsmede dat gedurende dien termijn schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten, zoo door hen die gereclameerd hebben bij den Raad als door die belanghebbenden, welke zich door wijziging,'t zij ambtshalve, 'tzy naar aanleiding van door anderen ingediende reclames, in hunne belangen benadeeld achten. Ter Neuzen, 29 Maart 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, L° Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van zeevarenden, dat in de laatste helft van Maart of in de eerste helft van April e. k. eenige scherpe sehoten zullen worden gedaan uit een kanon van 30 c. M. van het fort op de Harssens. Verdere inlichtingen daaromtrent kunnen door belangheb benden worden verkregen ter secretarie der gemeente op de nren waarop deze is geopend. Ter Neuzen, 29 Maart 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. ■Bgggg^—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1