A lgemeen Nieaws- en Advertentieblad Zeeawsch-Vlaanderen m a Ta voor No. 3895. Dinsda^ 20 Maart 1900. 40e Jaar^ang. Engeland en de Z.-A. Republiek. Binnenland, ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Als we moesten afgaan op hetgeen lord Roberts over den toestand seint, dan zouden we dien niet zeer opwekkend kunnen viuden. De Engelsche generaal stelt bet voor, alsof de Vrijstaat niets meer begeerde dan zich onder bet Engelsche gezag te scharen en bij honderden telt hij de Boeren, die /yvoornemens ziju", hun wapeuen in te leveren om loyale Britsche onderdanen te worden. Ditzoudan de vrucht zijn van de hartroerende proclamatie, die de Boeren direct overtuigd beeft van de misdadige plannen, waartoe Stevn hen verleid had. Nu, het schijut wel, dat er tal van Vrijstaatsche burgers zijn, die er genoeg van hebben. Maar vooreerst zijn de voornemens van die vele honder- nog niet uitgevoerd't kan wel zijn, dat een nadere kennismaking met de voorwaarden, waarop lord Roberts hen als verloren zonen aanueemt, hen toch maar liever naar hun mauser doet grijpen. Doch bovendieu, de groote meerderheid schijnt met Sleyn zich aau te sluiten bij Trans vaal, om den strijd op leven en dood te aan- vaarden. Trouwens, zoo moesten de burgers Engeland toch wel kennen, dat zij begrijpen, dat nu teruggaan geen heil meer kan aaubrengen. 't Zijn dan ook alleen Vrijstalers uit het zuiden, die er genoeg van krijgen de noordelijke of grootste helft, en juist de helft, die Roberts nog moet doortrekken, zal zich tot het uiterste verdedigeij. Trouwens, ook de „South African News", dat zijn luitjes wel zal kennen, betoogt ook, dat de Burgers hebben te kiezen of ze worden Britsche onderdanen of ze worden uitgeroeid. Het blad gelooft, dat de Boeren zullen vechten zoolang ze proviand en schietvoorraad hebben. Omtrent de overgave van Bloemfontein moet nog veel raadselachtigs worden opgelost. Wij meendeu, dat al heel lang vaststond, dat de stad niet verdedigd zou worden. Naar de Standaard weet mee te deelen, is aan de overgave toch een stormachtige vergaderiug voorafgegaan, onder voorzitterschap van Steyn. Daarin schold Fraser hem voor lafaard uit, omdat hij den zedelijken moed miste, de omslandigheden te aanvaarden zooals zij waren. Een ander bericht weer wil, dat de Transvalers dreigend op verdediging aan- driugen. De Engelsch gezinden moeten kwaad zijn over het wegloopen van de partij van Steyn, en velen beweren, dat Steyn gedood zou zijn, als men van zijn vlucht had geweten. Of heusch de stemming onder de hungers al zoo verdeeld zou wezen FJWUILLKTON door J. T. 83) Waarom is dat papier mij niet vroeger gegeven vroeg hij, de oude vrouw met een strengen blik aanziende. „Dat was de wil van uw vader, mijnheer," hernam de buishoudster. „Een jaar lang," zoo sprak de oude man op zijn sterfbed, „moet gij dit, mijn laatste testament, dat ik u hierbij ter bewaring geef, voor ieder geheim houden na verloop van dien tijd, moet hij er op letten of de echtgeuoote van mijn zoon de eereplaats aau zijne tafel inneemt. Als dat het geval is en zij ge- lukkig is, moet gij dit document achterhouden en verbranden maar als zij om de eene of audere xeden, de dood alleen uitgezouderd, niet die plaats inneemt, moet gij dit onmiddelijk aan mijn zoon brengen en hem zeggen, dat hij, als mijne nage- dachteuis hem heilig is, onmiddelijk uitvoering moet geven aan de wenschen, die ik hier heb opgeschreven Het papier trilde in George's hand. „Weet gij, wat voor wenschen het zijn?" vroeg hii- ffIk steunde de hand van uw vader terwijl hij schreef," hernam juffrouw Elliott, ernstig en treurig voor zich neer zieude. Kalm en ernstig wendde Ward zich nu tot ijne echtgenoote en zeide We moeten op de berichten van den kant der Boeren wachten, voor we hieromtrent nader inge- licht kunnen worden. We weten nu dat Roberts heer en meester is te Bloemfontein. Hij vond daar nog 7 gewonde Engelsche officieren en 60 gewonde soldaten, terwijl hij vele Boeren gevangen nam. Lord Roberts gaat wanordelijkheden en plunderingen krachtig te keer. De gardebrigade was blijkbaar een beetje teleurgesteld, dat de generaal niet aan hun hoofd Bloemfontein was binnengerukt. Lord Roberts betreurde dit zelf ook, maar hij beloofde den mannen, dat hij hen Pretoria zou binnenleiden. De gouverneur, generaal Pretyman, het ft Collins ondersecretaris van Binnenlandsche zaken, benoemd tot landdrost van Bloemfoutein, i plaats van Bapenfus. Fraser en de burgemeester, Kelner, worden geraadpleegd over plaatselijke aangelegen- heden. Een groote hoeveelheid proviand, wegge- voerd door de Boeren, die aan de Rietrivier een Engelsch konvooi buit maakten, is te Bloemfontein teruggevonden. Er zijn bovendien levensmidde- len genoeg. Pole Carew, die van Bloemfontein uit verbinding is gaan zoeken met de Engelsche troepen in het noorden van Kaapkolonie, is te Springfontein aangekomen. De verbinding is er dus en de Boerencommandos uit Colesberg, Stormberg, Dord recht enz. komen nu tusschen Roberts macht in het noorden en de troepen van Gatacre, Clements en Brabant in het zuiden. Generaal Grobler schijnt hier het bevel over de Boeren te voeren, en 't is te hopen, dat hij zijn manschappen veilig en wel bij de hoofdmacht in het noorden van den Viijstaat weet te brengen. Roberts spreekt in zijn telegram van een contingent Boeren, dat uit Alewal Noord in Basoetoland was aangekomen wellicht dat ook audere kommandos bij gedeelten noordwaarts trekken. De Engelschen zijn de Oranje-rivier overgetrokken zij bouwen een schipbrug om de zware kanonnen over te brengen en zullen dan met voile macht oprukken om zich met Roberts te vereenigen. Mafeking wordt nog altijd belegerd. Om ontzet van uit Kimberley tegen te houden, hebben zich Boerenkorpsen saamgetrokken bij Warrenton aan de Vaal. Uit Ladysmith wordt getneld, dat de Boeren zware kanonnen hebben opgesteld op Pongweni- kop, Hlatikoeloe-kop en Impati en ook bij Cundy- cleugh in d« Drakensbergen. Kamp der Boeren bij Glencoe, 15 Maart. Generaal Botha heeft gisteren avond een toespraak „Mevrouw, toen ik u zoo dringend verzocht, uw lot met het mijne te verbinden en als vrouw des huyies in mijne woning uwe plaats in te nemen, vmeende ik u behalve mijne liefde ook het gebruik en het genot van den rijkdom t^ kunnen aanbieden. Dit testament doet mij inzien, dat ik mij vergist hebt, want Lucy, de schoondoch- ter van Ezechiel Ward en niet zijn zoon George is de persoon, die als erfgename van zijne milli- oenen het recht heeft om over het nagelateu ver- mogen te beschikken." Lucy uitte een zachten kreet en nam hem het papier uit de hand, waarvan hij den inhoud zoo kort en bondig bad tneegedeeld. O, boe kon hij hoe kon hij zoo iets doen riep zij, het document vluchtig inziende en het daarna krampaehlig tegen haar borst drukkende. „Begreep hij dan niet, dat hij mij geen grooter onrecht kon aandoen „En nu kwam op eens hare vrouwelijke natuur voor den dag. Een vloed van traneu welde uit hare oogen op en verbrak den muur, dien zij om haar hart had opgericht. Met een stem, waarin verrukking en vastberadenheid om den voorrang streden, riep zij uit „En moet nu zulk een stuk papier de klove dem- pen tusschen u en mij? Moet het winnen of het verliezeu van een vermogen de hoofdvoorwaarde zijn van de verbintenis van twee levens, die reeds heiliger en meer verheven verwachtingen gekoesterd hebben Lucy zweeg een paar secondendaarop zei ze verder „Neen, neen Bij den vriendelijken glimlach, waarmee uw stervende vader mij aan zijn borst gehouden tot twee kommando's, die hem geest- driftig ontvingen. Een nieuw systeern van ver- schansingen over de Biggarsbergen wordt thans voltooid. Men gelooft, dat de stellingeu onneem- baar gemaakt zijn. Pretoria, 15 Maart. Kapitein Reichmann, de Amerikaansche tnilitaire attache aan de zijde der Boeren, is hier vanochtend uit Modderrivier aan- komen. Hij deelt mede dat het bericht, als zou de Nederlandsche attache luitenantThomsongewond zijn, ongegrond is. De Fransche attache kapitein Demange werd licht gewond door een verdwaalde grauaat. Alle consuls hier werken in onderlinge overeenstemming tot algemeen welzijn van de geheele gemeenschap. Pretoria, 16 Maart. Dr. Molengraff, hoofd van het inlichtingen-departement, heeft bekend gemaakt, dat de verliezen der republikeinen tot voor het ontzet van Kimberley en Ladysmith bedragen hebben: gesneuveld 677, gewond 2129, door een ongeluk gedood 24, door een ongeluk gewond 171, aan ziekten gestorven 99, zieken die hersteld of nog onder behandeling zijn 1251; totaal 4351. Parijs, 18 Maart. De ochtendbladen spreken met verontwaardiging over de proclamatie van generaal Pretyman, waarbij de Vrijstaters, die zich niet onderwerpen, met rebellen gelijkgesteld worden. (De proclamatie bedreigt hen die, binnen 16 kilo meters van Bloemfontein wonende, dewapensniet inleveren, met verbeurdverklaring hunner hoeveu.) De Eclair zegt, dat deze monsterachtige maatregel moet geduld worden zonder protest van Europa, want dit zou het ernstige gevaar doen ontstaan de Boeren op te winden en verschrikkelijke weer- wraak uit te lokken. De Memorial Diplomatique zegt, dat een ernstig gevaar Engeland in Egypte bedreigt, De sekte der Sinussi, negen millioen aanhangers tellende, zou op het punt zijn in massa op te staan en zich op de Engelschen in het Nijldal te werpeu. Zooals men weet, werd op de staatsbegrooling voor 1900 voor tegemoetkoming aan de gemeenten in de kosten der achtste algemeene volkstelling een zoodanig bedrag uitgetrokken, dat aan elke gemeente kan worden uitgekeerd een som, berekend naar den maatstaf van 472 cent per getelden persoon der werkelijke bevolking volgens de volks telling. Nadat, op verlangen van den Minister van gedrukt heeft, zeg ik u, dat alleen de liefde, in vereeniging met de hoop en 't vertrouwen, die er uit voortkomen, de band zal zijn, die ons met elkander vereenigt, de gemeenschappelijke band, waarop wij onze hutten bouwen en gelukkig kunnen zijn Bij die woorden verscheurde zij het testament, dat zij in haar hand hield, in stukken en viel snikkende in de armen van haar echtgenoot. Nog dienzelfden nacht werden de beide Gardner's weer teruggebracht naar de staatsgevangenis van Vermont, waaruit zij geruimen tijd geleden waren ontvlucht. Zij reisden onder behoorlijk geleide, nadat Clifton en Evans vooraf nog eens met hen gesproken en hun nog eens herinnerd hadden aan de vrederkeerige afspraken, die dien namiddag ge maakt waren. De belooning door den Staat Vermont uitge- loofd voor de aanhouding van de ontvluchte tuchthuis-gevangenen werd tusschen de beide detectives verdeeld, en dat deden zij ook met de groote som gelds, die George Ward hun schonk. Bovendien werd Timothy Evans door den com- missaris van politie bevorderd tot detective-sergeant. Timothy Evans woonde ook de partij bij, die George Ward aan zijne kennissen gaf, om bij die gelegenheid Lucy aan alien als zijne echtge noote voor te stellen. Op de vragen, wie die mooie vrouw was, van waar zij was gekomen, en waar het huwelijk plaats had gehad, had Ward reeds vooraf de ant woorden bedacht, waardoor hij voor goed een einde maakte Binnenlandsche zaken, in alle provincien door de commissarissen der Koningin was goedgekeurd de wijze, waarop door de gemeentebesturen de bedoelde tegemoetkoming zal worden besteed, is thans bij Kon. besluit van 5 Maart ji., no. 16, voorloopig een bedrag toegekend naar 2 cent per inwoner, volgens het bevolkingscijfer op 1 Januari 1899. Revue der schippersvloot. Men schrijft aan het HandelsbladNaar wij vernemen, worden ernstige stappen gedaan, om in den loop dezes jaars de visschersvloot der Zuiderzee op een be- paald punt te vereenigen en H. M. de Koningia en H. M. de Koniugiu-Moeder uit te noodigen die in oogenschouw te nemen. Wij achten het een uitnemend denkbeeld H. M. te verzoeken, een revue te houden over deze vredesvloot, bemand door zoovele kloeke mannen, die voort- durend kampen met de elementen, om een sober stuk brood te winnen voor hun gezinnen, en die een zeer belangrijke volksnijverheid bevorderen. Het zal een interessant schouwspel kunnen zijn. TER NEUZEN, 19 Maart 1900. In de Zaterdag gehouden vergadering van anti- revolutionaire kiezers, werd tot candidaat voor den gemeenteraad alhier, gekozen de heer J. A. de Jonge. Door de liberale dem. kiesvereeniging „de Vrijheid" werd gisteravond definitief candidaat gesteld de heer Jac. F. Verlinde. Bij de Zaterdag te Amsterdam gehouden aan- besteding van de gebouwen voor de electrische verlichting alhier werd ingeschreven door de heeren: G. J. Balkenstein te Ter Neuzen voor f 48,260, J. W. van der Schoot te Tilburg voor f 41,980 en J. M. van Ditmars en Zonen te Middelburg voor f 40,279. De gunning is aangehouden. In de eerste helft der maand Maart zijn door het postkantoor alhier de volgeudeonbestelbare brieven verzonden, aan de adressen van J. G. Herrebout, Rotterdammej. M. Arts, Hulst wed. J. P. Droukers, Amsterdam J. Jansen, Dordt De Vos delange, Gent. Hoek, 17 Maart. Heden had alhier de her- besteding plaats van een nieuwen toren voor de Ned. Herv. kerk. Ingeschreven werd door J. van 't Hoff te Hoek voor 5340D. W. F. Kaijser te Zaamslag voor f 5240 en door A. de Keuning te Hoek voor 5200. Aan den minsten inschrijver is het werk gegund. aan alle mogelijke onbescheiden en nieuwsgierige vragen. Toen Evans op het punt was de feestzaal te verlaten, voelde hij, dat iemand zacht aan zijn arm raakte. Het was Lucy Ward, die met haar echtgenoot van de andere zijde van de zaal was gekomen om afscheid van hem te nemen. ,/Tk kom u nog eens mijn hartelijken dank betui- gen," zei de jonge mevrouw Ward, „voor uwe zelf- opoffering, waarmee ge u, zooals ik zooeven heb vernomen, om mijnentwil aan een groot gevaar hebt blootgesteld. Daardoor hebt u een recht ver- kregen op mijne voortdurende dankbaarheid, en ik verzeker u, dat ik het mijn leven lang niet zal vergeten. Wanneer de oude Fransche kunstenaar met zij i pleisterbeeldjes ooit in de eene of andere moeilijkheid mocht verkeeren, moet hij zich altijd onmiddellijk tot mij wenden. De genegenheid, die ik in de dagen mijner ellende voor u heb opgevat, zal zeker niet verminderen nu ik rijk en gelukkig ben." En met een blik, die meer zei dan woorden, gaf zij den jongen detective een bloem, uit den bouquet, dien zij in haar hand hield en zei hem lachend goeden dag. Timothy verliet in gepeins verzonken de feest zaal en het huis van George Ward. Hij dacht aan de beide Gardner's, die door zijn ijver wederom gevat waren, en het kwam hem bijna ongeloofelijk voor, dat die jonge, mooie vrouw, die zoo even nog met hem gesproken had, eene bloedverwaute was van die twee schurken die geboren waren als misdadigers. EINDE. ■lit bia.1 verMchiJnl jl»andav-, UdciikiIhii- en VriJaliiKavontl, uitffezomlerd op Feeatilagen, bij den J. til PK «t» Ter %emen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1