A 1 gemeec Nienws- en Advertentieblad voor - Zeeowsch-Vlaanderoa Aangifte nieuwe Leerliipi V er lor en: m. Kiesvereenigiog Je ?r jlii'it met kar en paard Zaterdag 17 Maart 1900. No. 3894. 40e Jaara;an^. SCMLDVOEDSEIIilE- (iemengde berichten. Advertentien. Gymnastiek- en ScFermvereeniging „SPARTA" deNaiuur-Wolien ideraoederen Marie, Celestiae Faure di Dele Klompenmakerij Donderdag 26 April 1900. Zondagavond, half aclit ure, Alle ANTI-REV0LUTI0NAIRE POTHOVEN DE SMIDT ABONNEMENT: Per drie maanden binueu Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijg slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij (leze courant behoort eeu bijvoegsel. SCHULDVORDERINGEN RIJK, tie PROYINCIE en tie GEMEENTE, TER NEUZEN, 16 Maart 1900. De heer J. P. Anemaet, marechaussee alhier, is benoemd tot opzichter der gemeentereiniging te Rotterdam. Bij de aanbesteding van het jaarlijksch onder- houd enz. (metsel- en timraerwerk) ten belioeve dezer gerneente, thans volgens gewijzigd bestek, was gisteren geen enkel biljet ingekomen. Gisteravond werd op de bovenzaal van het /Hotel de Commerce" eeue goed bezochte ver- gadering gehouden van de liberale kiesvereeniging ,/De Vrijheid" alhier. Tot bestuursleden werden herbenoemd en be noemd de heeren Jac. F. Verlinde en J. C.*J. Koliju. Tot afgevaardigde voor het bestuur der ceutrale kiesvereeniging werd herbenoemd de heer P. J. Versluis en benoemd de heer L. J. de Vries. Daarna kwam aan de orde candidaatst^lling voor den gemeenteraad, die tot uitvoerige bespre- king aanleiding gaf. Men was algemeen genegenv>m te voldoen aan een van wege werklieden geuit verlangen om dit- maal een werkmanscandidatuur te stellen, maar was teveus van ineeuing dat de van die zijde op den voorgrond gestelde eandidaat niet de minste kaus van slagen zou hebben, waarom bij gebreke van een. geschikten eandidaat uit voornoemden kring ouk tevens genegen zich eeue candi- datuur te laten welgevallen werd aanbevolen de heer A. van Dale, als een man uit het volk voortgekomen, die door zijn bereidvaardigheid orA anderen van dienst te zijn veler achting wegdraagt. Ofschoon deze candidatunr instemming vond, zag de overgroote meerderheid ditmaal liever bf>- paald een werkman eandidaat gesteld, en werd de vraag gesteld of de heer J. F. Verlinde, die reeds 't vorig jaar eandidaat was geweest en een groot aantal stemmen behaalde, alsuog een candidaluur wilde aanvaarden. Deze verklaarde echter te blijven bij het door hem reeds vdor de vergadering, naar aanleiding van verzoeken, medegedeelde voornemen, om zich niet beschikbaar te stellen. Bij stemming bieek de meerderheid aan den heer Verlinde te willen vasthouden en nam deze ten slotte genoegen met een voorstel om tot a. s. Zondagavond eeue beslissing op beraad te nemen. Voor het examen in de nuttige bandwerken zijn geslaagd de dames W. van Wijngaarden van Sluis, W. E. F. Scholte van Oostburg en D. F. Henry van Aardenburg. Men meldt uit den Haag In den nacht van Maandag op Dinsdag is te 's Hage op verschillende plaatsen der stad inge- broken of eene poging daartoe gedaan. De dieven hebben vooral in de omgeving van den Stationsweg hnn slag trachten te slaan. Allereerst moest een spekslager op de Hoefkade 'toutgelden, waar de inbrekers waarschijnlijk door de voordeur zijn binnengekomen. Eenig geld werd medegenomen. lets verderop in dezelfde straat bij een melkboer mislukte den toeleg, dank zij de waakzaamheid der bewoners op wier komst de boosdoeners op de vlucht gingen. Het slot van de deur was geforceerd. Vail huizen, naast de R.-K. kerk in de Van Limburg Stirumstraat werd lood gestolen. In de Koningstraat hadden de inbrekers, nu bij een vleeschhouwer, nogal succes van bun werk. Zij zijn daar evenals op den Stationsweg naar de slaapkamer der bewoners gegaan, waar in eene secretaire een aanzienlijk bedrag aan geld aanwezig was. Bij 't openen daarvan, werden de bewoners in hun slaap gestoord, waarop de dieven vluchtten. Ongeveer f 25 wordt vermist. Ook in 't centrum der stad zijn inbrekers aan 't werk geweest. Een poging n.l. om in te breken in een galauteriewinkel hoek Groote Markt en Schoolstraat werd echter verijdeld. Dinsdag middag woei op den Schiedamschen singel te Rotterdam een twaalfjarigen jongen zijn pet van 't hoofd. De knaap wilde die grijpen. doch struikelde en viel op de tramrails juist toen een tram passeerde, waarvan een der wielen hem nu over linkerschouder en arm ging. Boven- dien werd hij aan de linkerzijde van het gelaat en van het bovenlijf gekwetst. Hij is in het ziekenhuis ter verpleging opgenomen, doch korl daarop overledeu. De spoorwegwachter H. Israels teAlmeloo, die zijn vrijeu tijd vooral gebruikt met het snijden van voorwerpen van smaak in hout, heeft een zilver kastje gemuakt in oud-Hollandschen stijl. Dit werd in Den llaag ten verkoop uitgestald en is dezer dagen aangekocht voor rekeniug van H. M. de Koningin-Moeder. Op de verleden jaar te Almeloo gehouden tentoonstelling van kunstnijverheid verwierf Israels een eersten prijs. x Woensdag had te Lage Zwaluwe zekere J. v. V., oud 22 jaar, werkzaam in den tuin der ouderlijke woning, zijn geladen geweer medegenomen om musschen te schieten, en dit tegen den kant eener sloot gezet. Toen hij later het geveer wilde vatten, ging het schot eensklaps af, en kreeg de joukman de voile lading in de borst. Buren die op het hooren van het schot kwamen toeloopen, vonden zijn lijk badende in het bloed. Verleden week werd in de Herv. Kerk te Maasbommel vergadering gehouden, waaraan ook eenige personen uit Appeltern, die tot de volge- lingen van Spiering behoorden, deeluamen. Een oproerige geest heerschte er buiten onder de menigte gedurende de vergadering en toen deze dan ook was afgeloopen, werden de deelnemers door een talnjke menigte afgewacht en gevolgd onder een oorverdoovend ketelmuziek. Vooral had men het gemunt op Dibbits, uit Appeltern, die verdacht wordt van lijkschennis na den onlangs gepleegden moord, die door 2 veldwachters tegen de woedende menigte moest beschermd worden en op Visscher uit Altforst, die hoewel minder, toch aan vervolging heeft blootgestaan. Toen het hoofd der bijzondere school te Appel tern (de heer Roest geen volgeling van Spiering en geenszins een dweper) te zeer in 't nauw ge- raakte, besloot hij over de veeren naar Megen te vluchten. Toen dit plan bekend werd, volgde de menigte hem tot het Maasbommelsche Veerhuis waar hij zelfs bedreigd werd. Volgens geruchten moet voor een aanzienlijk bedrag aan tractatie de vervolging zijn afgekocht, hetgeen evenwel niet belette, dat het hoofd der school geslagen is en twee wonden aan het hoofd heeft bekomen. Ook in het naburige Batenburg zijn de ge- moederen wederom oproerig, zoodat versterking van Rijks-politie is aangevraagd en verkregen. Naar men zegt zijn door de familieleden te Appeltern berichten van Scherf ontvangen, waaruit blijkt, dat hij reeds grootendeels van zijn dwaal- begrippen is bekomen. De vrouw van Scherf is geheel normaal en beweent voortdurend berouwvol het gebeurde. Geen beetje overdreven Zoo akelig kon de onlangs te Appeltern ge- I pleegde Amerika misdaad niet zijn, of zij was voor de Amerikaansche bladen nog niet akelig genoeg. Hun lezers zijn gewoon aan //sterker bakjes". Dat Appeltern veranderd is in Apeldoorn is nu maar een kleinigheid, vergeleken bij het verhaal van den Davenport Daily Leader die het gebeurde aldus voorstelt, dat de secte de levende menschen- offerande heeft toegepast op de wijze zooals bij de oude heidenen en de tegenwoordige menschen- eters. De leider der secte van //Apeldoorn" zou dientengevolge in een godsdienstoefening voor een altaar twee meisjes en bovendien zijn vrouw en zijn dienstbode met een mes geslacht en zijn handen in haar bloed hebbeii gewasscheii onder zang en gebed van zijn gemeentenaren. Gelukkig zoo erg was het niet weken Ofschoon de geslagen wonde, omtrentll geleden, nog niet in ons hart is geheeld behaagde het den Heer van leven en dood van onze zijde weg te nemen, onze geliefde zoon en broeder DIRK WILLEM FREDERIK KAIJSER, in den nog jeugdigen leeftijd van 19 jaar 10 maanden en 12 dagen. De Heer sterke ons in deze zoo zware beproeving. L. F. KAIJSER, echtgenoote, kinderen en behuwdkind. Zaamslag, 15 Maart 1900. Heden overleed te Veurne in den ouder- dom van 81 jaar, onze lieve moeder en behuwd- moeder, mevrouw wednwe van den WelEd. Gestr. Heer Mr. Desire Napoleon Bril. A. L. D. M. A. BRIL. J. J. BRILMeskes. Sas van Gent, 15 Maart 1900. Wegens vertrek naar elders breng ik aan alle vrienden en begunstigers een hartelijk vaarwel toe, voor het genoten vertrouwen. Wed. CH. VAN GOETHEM. Verwijzende naar bovenstaande ad vertentie rnaak ik het geachte publiek en begunstigers bekend, dat ik de van mijne moeder heb overgenomen. Hopende hetzelfde vertrouwen dat zij zoo ruimschoots ge noten heeft, door een prompte bediening waardig te blijven. Ter Neuzen. C. VAN GOETHEM. De VERKOOPING van den LANDBOUW- INSPAN, ten verzoeke van de weezen A. HIEL te Hontenisse (Noordstraat), zal plaats hebben op Notaris DUMOLEYN. op de BIJZONDERE SCHOOL te TER NEUZEN, vdor of op 28 Maart a. s. bij den Hoofdonderwijzer H. KOELMANS. Gaande van de Oostsluis over de Rosegracht naar het Spoorwegstation alhier Een gouden DASSPELD met blauwen steen (Saphier) met diamanten omzet. Goede belooning aan den vinder. Adres Bureau dezer courant. Ill H algemeene vergadering op de bovenzaal van het //Hotel de Commerce," tot definitieve candidaat- stelling voor den gemeenteraad. Voor het lidmaatschap kan men zich dien avond aanmelden. Namens het Bestuur, N. J. HARTE Secretaris. kiezers in de gerneente TER NEUZEN, worden opgeroepen tot bij woning eener VERGADERING op Zaterdag 17 Maart I960, 's avonds 6 uur, in de Chr. bewaarschool te Ter Neuzen. Onderwerpen Stellen van candidaten. Bespreking organisatie. te t e it rsrEXJZEiv. UITVOERING a. s. Dinsdag 20 Maart 1900, des avonds ten 8 ure, op de bovenzaal van den heer J. Michielsen. HET BESTUUR. Het Bestuur der waterkeering van den calami- teuzen polder NIEUWE NEUZEN maakt bekend, dat de door den Dijkraad voor het dienstjaar 1900/1901 vastgestelde Begrootiug der inkomsten en uitgaven van het waterschap, opgericht voor het besturen, beheeren en bekostigen der zeewering en oeververdediging van dien polder, met de memorie tot toelichting, van af 17 tot en met 28 Maart a. s., ten kantore van den Secretaris- Ontvanger te Ter Neuzen wordt nedergelegd, ter inzage van de bij genoemde zeewering en oever verdediging betrokken polder- of waterschaps- besturen en grondeigenaren, voor wie ze tevens, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar is. Ter Neuzen, 16 Maart 1900. Het Bestuur voornoemd, M. DE REGT, Voorzitter.. J. A. KLAASSEN, Secretaris- Ontvanger. Ondergeteekende is voornemens te beginnen met 2 April a. s. alle werkdagen over Sluiskil naar Ter Neuzen te rijden, tot het doen van boodschappen en andere commissies. Hij beveelt zich minzaam aan, belovende een flinke en accurate bediening. Axel. C. VAN DEN BERGE. Fabrieks- COIIRANT Uit biad verscliijnl .Tiaaudai;-, IVoensdag;- en VriJda^avMnd, uituezonilerd op Feesttla^en, bij den nlt^ever I®. J- i tV SASiiji, te Xer Veniea. Ese sn*o0BCiz Burgemeester en Wethouders der genieente TER NEUZEN, gezien de circulaire van den heer Commissaris der Koningin in deze previaAi van den 8 Maari 1900, A no. 215, Is" afdeeling herinneren bij deze de be'anghebbenden aan de bepalingen, vervat in de wet van den 88te° November 1815 (Staatsblad no. 51), art. 125 der provinciale- en art. 228 der gemeente- wet, volgens welke alle TEN LASTE VAN HET binnen zes fnaandtn, volgende op het jaar waarover dezelve loopen, zullen inoeten worden ingediend bij zoodanige ad ministration of ambtenaren, welke do orders tot het doen van leverantien of anderzins gegeven hebben, op poene van te worden gehouden voor verjaard en vernietigdwordende mitsdien eon ieder uitgeuoodigd, om de Schnldvorderingen welke hij ten luste van het Rijk, de Provincie ofde Gerneente, over 1899 mocht hebben, zoo spoedig mogelijk in te dienen, en daartoe den uitersten termijn, bij de wet yastgesteld, zijnde den laatsten Juni aanstaande, niet af te wachten. Ter Neuzen, den 15 Maart 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. r H itj? 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1