A lgemeeD Nieuws- en Advertentiebl&d voor ZeenwschVla&nder AANBESTEDING. No. 3892. 40e Jaargang. besteden: G SMBENTERAAD. Engeland en de Z.-A. Republiek. Oinsdag 13 \laart 1900. 0 T* Binnenland. J ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. het onderhouden van en het doen van herstellingen aan de gebouwen en andere gemeente-eigendoinnien ge- durende 1900, voor wat betreft het le perceel van het gewijzigd bestek. i "VIEIR/KiXIEjZJCIISr Cx opgaven van Candidaten, FBU 1.LLETON door J. T. 30) G <0, TER NEVZENSCHE COIIRAWT Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32i. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIENj Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijt 8lecht8 tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Uit blad verscliijnl jinamlag-, Uoenailug- en VriJdai;avoiirt, uitgeiomlerrt op I' eestilagen, by den ■ityever H. J. *11 "zt*"' Burgemeester en Wethouders van TER N EUZEN zullen op Donderdag 15 Maart 1900, des namiddags 3 uren, op het gemeentehuis, in het openbaar Het gewijzigd bestek ligt ter lezing op de gemeente-secretarie. He inschrijvingsbiljetten, op zegel gesteld, kunnen ter gemeente-secretarie in eene verzegelde bus tot bet oogenblik der besteding worden ingeleverd. Ter Neuzen, 12 Maart 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennia, dat op llinsdag, den 2« Vlaart aanstaande, zal plaats hebben de vorkiezing van een lid van den ge- meenteraad, wegena niet aanneming zijner benoeming door den heer J. NELEMANS dat op dien dag, van des voormiddags negeu tot des namiddags vier uren, bij hem kunnen worden ingeleverd als bedoeld in artikel 51 der Kjeswet en artikel 10 der gemeentewet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zijn door tenminste drie en twiiitijj kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing en behoorende tot het district, waarvoor de candidaatstelling geschiedt. De inlevering dezer opgaven moet geschieden persoonlijk door e£n of meer der personen, die de opgave hebben onder teekend. Do candidaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Pormulieren voor de opgaven bovenvermeld zijn ter Seeretaric dezer Gemeente kosteloos verkrijgbaar van den 13 Maart 1900 tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der kieswet, luidende als volgt JIRjB ^Mevrouw Ward," zei hij, nadat bij de hospita, die ook in het vertrek aanwezig was, met een teeken verzocbt had zich te verwijderen, ,/de ge- vangenneming is gelukkig goed afgeloopen, en uw vader wenscht u vaarwel te zeggen, voordat hij met ons mee gaat. Is u bereid om bij hem te komen „Maar mijn mijn mijnheer Ward riep zij uit. //Ik meende zijne voetstappen op de gang te hooren Hij is bij uw vader en uw broeder," hernam Timothy eenvoudig. //Ik kom op zijn verzoek om u te halen Een gelukkige trek vertoonde zich op haar ge- laat. Met neergeslagen oogcn, doch rechtop en •waardig stond daar de jonge vrouwtaliooze tegenstrijdige gedachten schenen in een zonderlinge mengeling door haar hoofd te gaan. z/Wilt u niet meegaan?" vroeg Evans. #lk zij bleef steken //ik wil met u meegaan en mijn vader zien, maar Plotseling begon zij te beven en trad een stap achteruit. In de gang hoorde men voetstappen nu waren ze op den drempeldaarop aan hare zijde; de echtgenoot was gekomen om zelf zijne vrouw te halen. Mijnheer Ward klonk het het van Lucy's Jippeu op een toon, waarin al haar leed van vier Hij, die eeiie opgave, als bedoeld in artikel 51 inlevert, wetende dat zij is voorzien van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die hand teekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordl gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twntig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde opgave, bedoeld bij artikel 51, heeft onderteekend. Ter Neuzen, 12 Maart 1900. De Burgemeester voornoemd. J. A. P. GEILL. Over Mafeking is men in Engeland zeer be- zorgd. Hoe moet daar de toestand wel zijn vraagt men zich af. Den 19den Februari al slaakte een berichtgever de verzuchting //Hoe lang nog?" Toen reeds kon het vleeschrantsoen niet meer geregeld worden uitgereikt en heerschten er allerlei ziekten tengevolge van slecht en karig voedsel. Men verwacht echter, dat Kolonel Baden- Powell het zal volhouden tot het uiterste, en dat hij zal doen wat Sir George White te Ladysmith voornemens was. Sir George White verklaarde in een gesprek met den oorlogscorrespondent Winston Churchill, dat hij het te Ladysmith met inspanning van alle krachten nog had kunnen uithouden tot 2 April. Maar dan zou het meerendeel der inlandsche bevolking van gebrek zijn omgekomen, en de meeste zieken zouden gestorven zijn wegens onvol- doende voeding. Hij zou dan de nog aanwezige ammunitie hebben vernietigd en met de soldaten, die er nog toe in staat waren, een uitval hebben gedaan, om tot het laatste toe weerstand te bieden o een formeele overgave te vermijden, „waar- geen der Generaals ooit iets wilde hooren." En denken deze lieden dan, dat de Boeren het zullen doen In verband met de berichten, waarvan wij boven spraken, duiken nu allerlei geruchten op omtrent geopende vredesonderhandelingen. Zoo meldi een correspondeutie-bureau, dat de Italiaansche consul te Pretoria aan zijn Regeering heeft geseind, dat de Presidenteu Kruger en Steyn viede willen sluiten op den grondslag van den toestand voor den oorlog, en dat zij te dien einde de bemiddeling der groote Mogendheden hebben gevraagd. n en van lange maauden, haar verlangen, hare wanhoop vereenigd waren maar die toon verried evenzeer een groote ontsteltenis. De diep geschokte man, die eerst zijne armen naar haar had uitgestrekt, bleef plotseling als aan den grond genageld staan. Hij wierp haar een smeekenden blik toe, en zei daarop ffGij hebt gelijk, Lucy; eerst moet ik mijn on- gelijk erkennen en om vergiffenis smeeken, voordat ik hopen mag z/Neen, neen 1" riep zij uit. ,,'t Is mij vol- doende, dat gij kotnt 1 Meer verlang ik niet Maar wanneer gij van mij, in wier aderen mis- dadigersbloed stroomt, een onoverwinnelijkeu af- keer hebt afkeer?" riep George uit en in den toon waarop hij die woorden uitsprak, lag een wereld van liefde. //Lucy, ik ben uw echtgenoot, en ik reken het me een groot geluk, dat ik het ben Ik kom om u mijn hart en mijn leven toe te wijden. Het verloopen jaar heeft mij van mijne verblinding genezen. O, hoezeer heeft die tijd mij de waarde leeren kennen van eene vrouw, die ik op mijn huwelijksdag zoo schandelijk van mij stietLucy bij die woorden reikte hij haar de hand ,/wilt gij mij vergiffenis schenken Wilt gij mij weer eene plaats in uw hart geven Over het gelaat van de jonge vrouw verspreidde zich eene zachte glans als verheerlijkt zag zij op tot haar echtgenoot, maar toch legde zij hare hand nog niet in de zijne. ffEn dat zegt ge mij op hetzelfde uur, waarin mijn vader en mijn broeder gevangen worden ge- nomen fluisterde zij. //Vergeet gij dan, dat ik even als mijn broeder uit een geslacht van mis- Wij gelooven niet, dat iets van dien aard is gebeurd. De Londensche Daily News wijdt echter een hoofdartikel aan dit te Londen loopend gerucht, hetwelk het blad verklaart ,/juist" te achten. De beide Republieken zouden //informeele en niet officieele" vredesonderhandelingen hebben aange- knoopt. Ongelukkig, zegt het blad, waren de voorgestelde voorwaarden van dien aard, dat de onderhandelingen onmogelijk tot eenigen uitslag konden leiden. Voorwaarden, die vodr den oor log met vreugde zouden zijn aangenomen om den strijd te vermijden, zijn onmogelijk na den oorlog, met alle opofferingen, die deze heeft medegebracht, en met alle bewijzen voor de gevaren van het status quo, welke de oorlogsverklaring heeft ge- leverd. De proefneming van eene Zuid-Afrikaan- sche regeling, waarbij wordt in stand gehouden een half-onafhankelijke Republiek over de Vaal, zegt Daily News, is gedaan en mislukt En dan zegt het blad verder wWij zijn er zeker van, dat de Republieken thans gaarne aan de Uitlanders rechten zouden geven, als ze maar in staat waren deze rechten later in te trekken, dat ze zelfs bereid zouden zijn om hun forten te ontmantelen, als ze maar vrij werden gelaten om ze later weder op te bouweu. Maar het Britsche volk zal nooit weder in zulk een staat van zaken toestemmen. De eenig mogelijke vrede is die, welke een oorlog in de toekomst onmogelijk zal maken." De conservatieve Standard voegt hier deze ver- klaring aan toe wWij hebben Teden om te gelooven, dat eerlang eene g^zaghebbende mededeeling zal worden gedaan, waarbij de Britsche Regeering de onmogelijkheid zal uitspreken van het verleenen van eenigerlei vredesvoorwaarden aan de beide Republieken, welke in zich zouden sluiten de bestendiging der staat- kundige en militaire onafhankelijkheid, welke tot het tegenwoordig bloedig en kostbaar conflict heeft geleid." Dus het Times-programma van verovering en ontwapening als het kon wordt dat der Regeering Wanneer er iets is, dat de strijders der beide Republieken in hun verzet zal sterken, dan zal het dit wezen En wanneer er nog eene enkele redelijke, zedelijke en rechtvaardige Mogendheid mocht wezen, die voor recht en vrijheid mocht willen opkomen, op gevaar af van alleen te blijven of het desnoods met den machtigen roover aan den stok te krijgen, dan zal het moeten wezen wanneer inderdaad zoo- danige verklaring wordt gedaan. dadigers ben voortgesproten en, zijt gij niet be- vreesd voor de mogelijke gevolgen van dat feit Ward had zichtbaar aangedaan naar hare woor den geluisterd maar hij antwoordde toch met een vaste stem z/Lucy, uw vader en uw broeder hebben zich bereid verklaard, hun donker pad voortaan alleen te bewanden en het u niet meer lastig te maken. De schaduw, waarvan gij spreekt, kan wel is waar nooit geheel van u worden weggenomen, want die mannen zijn uw vleesch en bloed maar dat behoeft nooit onzen huiselijken haard te verduisteren, waar- aan ik u smeek voortaan uwe plaats te willen innemen. Maar, of gij gehoor geeft aan mijne beden of niet, nooit zal de wereld gevaar worden, dat Lucy Ward ooit eene bloedverwante was van die Gardner's Wilt gij mij nu niet in de gelegenheid stellen om het jegens u begaane onrecht goed te maken en u te doen vergeten, dat gij ooit een anderen naam gedragen hebt dan den mijnen, dien gij tot groote eer zult strekken /,0, houd toch op," riep Lucy smeekend uit. z/Ik heb u wel zoo innig lief en juist daarom wijs ik alles af, wat u mij aanbiedt. Uwe po- sitie in de wereld en uw geluk als mensch eischen dat van mij. Ik heb zooveel aan u te danken, want gij waart het, die het eerst licht in mijne duisternis bracht en mij den weg hebt geopend van reinheid, eer en goede zeden. Ik zou wel de rninste aller vrouwen moeten zijn, als ik zulk een ontzaglijke weldaad beantwoordde #Maar Lucy 1" zei George Ward haar in de rede vallende, //toen gij mijne vrouw geworden zijt, wist ge toch reeds, tot welke misdaden Hieronder de volgende telegrammen Parijs, 10 Maart. Aan de Temps wordt uit Londen geseind, dat een sterk commando komende van Bloemfontein, zich te Abrahamskraal vereenigde met de federale troepen, komende van Poplarsgrove. Joubert kwam van Pretoria om een nieuw plan van concentratie en van de verdediging der stad voor te bereiden. De Manchester Guardian voorziet voor Roberts groote moeilijkheden als de winter hegint. Het blad voegt er aan toe dat een speciale commissie uit Londen wordt gezonden om de voorwaarden van een eventueelen vrede te regelen. Kaapstad, 10 Maart. Generaal Kitchener be- vindt zich te Victoria-Road, waar hij de troepen- bewegingen naar de oproerige districten van Griqua- land West organiseert. Pretoria, 9 Maart. In de richting van Help- makaar begon hedenmorgen het gevecht. De president kwam van Bloemfontein terug, vergezeld door generaal Grobler. Verwacht wordt dat Joubert den president binnenkort zal bezoeken. Jamestown, 10 Maart. De colonne Brabant vertrok bij het aanbreken van den dag naar Aliwal North. Naar het Dagblad verneemt, zal na de af- doening der Leerpliehtwet, waarvoor men nog deze week denkt noodig te hebben, met het afdeelings- onderzoek van het wetsontwerp op de volkshuis- vesting aangevangen worden. Wegens ongesteldheid van het lid der Tweede Kamer, mr. Kolkman, lid van de commissie van voorbereiding voor de wouingwet, was het sectie- onderzoek, dat na de algemeene beraadslagingeu over het Leerplichtontwerp op de agenda stond, uitgesteld. Men deelt mede, dat het kamerlid Dr. Kuvper Woensdag, kort na het houden zijner repliek bij het leerplicht-debat, met koorts de vergadering moest verlaten, een ongesteldheid die hem ook verhinderde in de volgende dagen ter vergadering te komen. Mevr. J. E. S. Knol, weduwe van den heer H. Luesen (in leven predikant te Wijk aan-Zee), heeft haar geheele fortuin, dat op meer dan twee millioen gulden wordt geschat, bij uiterste wils- beschikking bestemd voor twee in het leven te roepen stichtingen een tot verpleging van oude zeelieden en een tot opneming van onbemiddelde, bejaarde dames. uw vader en uw broeder in staat waren z/Dat is ook zoo," hernam zij op gedrukten toon, //maar ik was toen verblind door een harts- tocht, die ziju oorzaak vond in de neiging van mijn hart en in de dankbaarheid. Ik heb toen niet bedacht, zeker niet begrepen, wat ik deed. Bovendien waren mijn broeder eu mijn vader toen nog niet bekend als misdadigers. En bovendien meende ik toen dat alle betrekking tusschen hen en mij had opgehouden. Maar zulke banden zijn niet zoo gemakkelijk te verbreken zooals u ziet, hebben ze mij weer gevoudenzoo zullen zij mij telkens en telkens weer vinden daarom mag ik tegeuover de wereld nooit als uwe vrouw door- gaan 1" Lucy's woorden, maar meer nog haar fierheid maakten een ontzaglijken indruk op den gewooulijk zoo trotschen man. z/Neen, Lucy, daarin vergist gij u," riep Ward uit. //Uw vader en uw broeder zullen nooit weer uwe wegen kruisen. Voortaan zijn beiden dood voor u, alsof zij reeds in hun graf rusten daarvoor heb ik zorg gedragen 1" Zij schudde heftig met haar hoofd. z/Maar de schande Zij kunnen niet verhoeden dat de schande over ons korntzij is er, en zoo lang als die blijft bestaan, blijf ik, waar ik haar alleen kan dragen. Daarom wil ik in een of ander vriendelijk en landelijk plaatsje mijn leven wijden aan weldoen en in mijne gebeden den man in liefde gedenken, dien ik boven alles acht en vereer Daarop giug Lucy haar echtgenoot vlug voorbij de kamer uit en begaf zich naar het vertrek, waar haar vader en haar broeder op haar wachtten. (Wordt vervolgd.) n en m- aor »S ap, ,en ler, I en is- ri ter /e r- ips- ens, ir is te alle van een E.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1