Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Viaanderen No. 3890. Donderdag 8 Maart 1900. 40e Jaargang. V A C C I H A T 1 X. OavsiligMd Vaarwaler. Engeland en de Z.-A. Republiek. 2, 0 Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De geruchten van aangeknoopte vredesonder- handeliogen blijven loopen, hoe alleronaannemelijkst ze 00k zijn. Gewoonlijk gaat de tegenspraak er mee gepaard en de meeste berichten getuigen van een moedgevend volhouden door de Boeren. Kruger heeft dadelijk na de capitulatie van Cronje de offieieren eu burgers vurig aangemaand om krachtig te bliiven in den naain des Heeren en hun ver- trouwen te stellen in den Heer. De vroegere overwinningen hadden bewezen dat de Heer met de burgers was. In het noorden van Natal schijnen de beide presidenten met den opperbe- velhebber een samenkomst te hebben gehad en FEU1LLETON door J. T. 28) Het zien van dien reus had geen zeer kalmee- renden invloed op de zenuwen van den jongeu detectivernaar hij hield zich toch goed, nieste eenige keeren achtereen, deed daarna de deur dicht en was zoo gelukkig bij een laag baukje bij een venster te komen, zonder den ouden misdadiger iets ergers te ontlokken dan de kuorrig uitgesproken opmerking „Ik hoop, dat gij nu 00k niet begint te blaffen 1" Natuurlijk gaf Evans daar geen antwoord op, maar nam met zijn gezicbt naar de straat gekeerd, eene houding aan, die, naar hij hoopte, den ouden man argwaan zou doen opvatten en hem nopen zou om naar hem toe te gaan. Want daar de reus juist met zijn gezicht naar de deur gekeerd was, zou eene overrompeling onmogelijk zijn, en alleen op die wijze kon hij zonder gevaar gevangen en geboeid worden. Daar hij geene neiging verried om zijne plaats te verlaten en de jonge detective Clifton en de agenten reeds in de gang meende te hooren, bleef hem niets anders over dan gebruik te maken van een list. Timothy Evans uitte daarom een lichte kreet van verrassing en drukte zijn voorhoofd tegen de vensterruit, alsof er beneden op de straat iets heel bijzonders voorviel. dat zijn belangstelling opwekte. Die list had het geweuschte gevolg. Met een men mag nu wel als zeker aannemen, dat de toe^ gangen tot Transvaal zoo lang mogelijk zullen verdedigd worden 00k dcor de Vrijstaters. De Kapenaars blijven in meerderheid de zaak van verre beschouwen. Te Stellenbosch hebben de studenten van de theologische school wel een Engelsch-gezinde betooging in de war gestuurd en 00k te Graaf Reinet moesten eenige loyalisten ondervinden, dat het Hollandsche element er zeer sterk is, maar een grootsche, goedgeleide federale beweging ontbreekt. Toch zijn er enkele ver- schijnselen, die weer een oogenblikje hoop geven voor de toekomst. Zoo heeft bijvoorbeeld M. J. Pretorius, lid van den Wetgevenden Raad van de Kaapkolonie, in de //South African News" een brief geschreven, waarin hij 0. a. zegt „Nu het te laat is, is het Engelsche Kabinet wel zoo vriendelijk te verzekeren, dat wij loyaal zijn. Wij verlangen dit niet, wij verlangen dat het Engelsche Parlement en publiek, die het be- sluit hebben opgevat, de onafhankelijkheid van de republieken niet te eerbiedigen, weten dat een ding ons dierbaar is, namelijk de onafhankelijkheid van de republieken. Over deze kwestie, zoo niet over andere, zullen en willen wij, als onderdanen van de koningin, gehoord worden." Het is mogelijk, dat de Kapenaars een algeheele vernietiging van de republieken niet kalm zullen aanzien, maar wanneer de Britsche vlag eenmaal te Pretoria waait, zal het verzet der Kapenaars niet veel meer baten. Zooals telegrammen vermelden, zijn de federale troepen westwaarts van Prieska gerukt en hebben zij, na een hardnekkig gevecht met de basterkaffers, Kenhardt, 150 KM. ten westen van Prieska, bezet. De bewouers van Kenhardt en omstreken zijn ten getale van 400 naar Carnarvon gevlucht, terwijl de Boeren noordelijk, naar Upiugton aan de Oranje- rivier zouden rukken. Vermoedelijk is het doel van dezen tocht het verkrijgen van levensmiddelen. Sir Alfred Milner heeft nu de krijgswet afgekondigd in de districten Prieska, Kenhardt, Bristown en Barkley-West. In den omtrek van Dordrecht houden de Boeren nog stand. Zondagochtend viel majoor Maxwell met 1100 man van alle wapens de stellingen der Boeren ten noorden van de stad in den rug aan. De Engelschen bestormden met geringe verliezen den steilen bergkam, die de stelling van de Boeren heet te beheerschen. Twee kanonnen van de Boeren vuurden den geheelen middag door. Een poging van de Cape Rifles, om de verschansingen van de Boeren te bestormen, faalde. Middelerwijl voerden vloek stond de oude man van de bank op, liep op Evans toe en bromde vWat is er nu weer te doen? Wat is er dan te zien Heb ik je niet verboden om zoo dicht bij het raam te komen Hij was juist bij het raam gekomen, toen Clifton en de twee agenten zacht de deur open deden, zich met een paar sprongen op hem storten en hnnne armen met zooveel kracht om hem heen sloegen, dat hij ondanks zijne herculische lichaams- kracht, die nu door zijne woede verdubbeld scheen te zijn, geen tegenstand kon bieden. //Dat is jou schuld, ellendige feeks riep Gard ner schuimende van woede Evans toe. ffDoch wacht maar, totdat mijne armen weder vrij zijn ik zal je leeren Dood en duivel brulde hij toen plotseling en met eene geweldige inspan- ning om met zijn mond tot bij het oor van zijne gewaande dochter te komen, waarbij hij de drie mannen met zich voorttrok, zei hij ,/Gauw Veeg het teeken van de deur af 1 Andersje weet wel, wat je dan te wachten staatHoorjehet?" Timothy stond op, zijn gelaat nog steeds afgewend houdende, en haaste zich om het bevel ten uitvoer te breugen. Maar reeds het volgende oogenblik, toen hij den ouden man vast gebonden en gekneveld zag, nam hij het stuk rood krijt, dat hij in zijn zak had en teekende het kruis op nieuw op de deur, waarop hij weer in de kamer terugkeerde nn weer op zijne plaats bij het raam ging zitlen. Het eerste, dat de mannen nu te doen stond was den jongeren misdadiger op dezelfde wijze in han macht te krijgen, en tot dat doel liet Clifton den nu machteloozen reus naar de kleine alcoof de Royal Scots een schijnbeweging tegen Labu- schagnesnek uit en keerden 's avonds terug. De cohespondent van de Daily Mail" te Sterk- stroom meldt, dat de Boeren nog sterke stellingen bezet houden in de buurt van Labuschagnesnek. Bij de laatste schermutseling kregen de Engelschen twee dooden en acht gewonden. De plannen van lord Roberts zijn nog niet bekend. Uit Kaapstad wordt gerneld, dat een sterke Engelsche legermacht de Vaal bij Fourteen Streams (Veertien Stroomen) zal trachten over te steken. De Boeren, die 16 Februari door de komst van generaal French Dronfield moesten ontruimen, hebben zich daar teruggetrokken en hebben de spoorwegbrug vernield. De laatste berichten luiden als volgt Kaapstad, 5 Maart. Een buitengewoon nummer der regeeringscourant bevat de volgende procla- matie vaD Sir Alfred Milner Overwegeude dat vijandelijke krijgsbenden een inval gedaan hebben in de districten Prieska, Kenhardt, Britstown, en Barkley West; dat veel Britsche onderdanen de wapenen hebben opgevat tegen de regeeringwordt het noodig geacht dien inval te keer te gaan en die oproerige beweging te onderdrukken daartoe wordt de krijgswet in die districten afgekondigd. Londen, 5 Maart. Yolgens een telegram van gister uit Lourentjo Marquez loopen daar tegen- strijdige geruchten. Volgens de eene heeft de Zuid-Afrikaansche Republiek de vredesonderhan- delingen geopend, volgens de andere zullen de Boeren bij Glencoe en Laingsnek tegenstand bieden, totdat Pretoria in nog beteren staat van tegenweer is gebracht. Er is inderhaast een bijeenkomst van de beide presidenten en den bevelhebber van de troepen in noordelijk Natal belegd. Londen, 5 Maart. Cecil Rhodes is te Kaapstad aangekomen en zal waarschijnlijk de volgende week naar Engeland gaan. Zijn reis beoogt vooral een tegenwicht te zijn tegen den Afrikaanderbond. De pers der Afrikaners in Kaapkolonie eischt namelijk, dat in alle geval de onafhankelijkheid der Republieken gehandhaafd blijft. Londen, 5 Maart. De /Manchester Guardian" maakt een onderhoud bekend met den bekenden gescniedschrijver van Zuid-Afrika, den heer Theal. z/Tusschen Engelschen eu Boeren" zei hij, //zal nooit eensgezindheid heerschen. De Boeren hebben volstrekt geen vertrouwen meer in de Engelsche natie. Als de Engelschen in Transvaal door- dringen zullen zij er een verlaten nieuw Moscou vinden. slepen, waar Lucy tot nu toe haar slaapvertrek had gehad. Hij zelf en de twee agenten bleven bij hem, het aan Evans overlatende om zich zoo goed mo gelijk staande te houden tegenover de verbazing en de woede van den man op wie alien nu loerden. De jonge detective zag niet op tegen zijne taak. Met de kleederen van Lucy scheen 00k een deel van haar onverschrokken geest in hem overgegaan (e zijn kalm en op alles bedacht zag hij het laatste bedrijf van dit angstverwekkend drama te- gemoet. Een uur verliep. Het kwam Evans voor, alsof de jonge Gardner nog nooit zoo lang was uitge- bleven, en hij begon reeds ongeduldig te worden, toen hij plotseling zware voetstappen in de gang vernam. Met een vuistslag, die misschien toorn of een booze luim moest beteekenen, stiet de jonge misdadiger de deur open en kwam binnen. Evans keerde zich niet om. ,/Waar is vader?" riep de jonge man knorrig uit, terwijl hij eenige stappen van de deur af bleef staan. De jonge detective, die daar nog altijd zat in de kleederen van Lucy, schudde zwijgend zijn hoofd en keek maar voortdurend uit het raam. Woedend stiet de jonge misdadiger met zijn stok op den grond en brulde //Wat moet dat beteekenen? Waarom zit je daar als eene bezetene uit het raam te staren en geef je niet eens een antwoord op mijn vraag Evans antwoordde nog altijd niet. Buiten zich zelf van woede ee toch door een zekeren angst in toom gehouden, staarde de jonge De bevolking zal in massa wegtrekken. Zuid- Afrika zal verloren gaan voor de beschaving." Van een Hollandsche samenzwering geloofde Theal geen woord. Parijs, 6 Maart. De Temps verneemt uit Londen Volgens inlichtingen uit goede bron heeft het ministerie van kolonien zeer onrustbare berichten over de stemming onder de Afrikaanders in de Kaap en Natal ontvangen. De aanhangers der Boeren worden zeer talrijk en een vrijwillige uit- tocht- naar de commando's maakt den opperbevel- hebber zeer ongerust. Vandaar zijn stilzitten op het oogenblik. Londen, 6 Maart. In het Lagerhuis heeft Brodrick, ondersecretaris van buitenlandsche zaken medegedeeld, dat generaal Cronje met zijn familie op het oogenblik in hechtenis is op het vlagge- schip Doris, maar de militaire overheid zal beslissen hoe lang zij daar blijven zullen. Het aantal gevangen Boeren in de buurt van Kaapstad is, volgens den minister, behalve die met Cronje gevangen gemaakt zijn, 628. Heden Woensdagavond werd in alle Gere- formeerde kerken in ons land een bidstond ge houden met het oog op den grooten nood, waarin de Transvaalsche broeders en stambroeders ver- keeren. Het algemeen debat over leerplicht is gisteren in de Tweede Kamer voortgezet. De Minister van binnenlandsche zaken (de heer Goeman Borgesius) stelt voorop hoe zwaar zijn taak is tot verdediging van dit ontwerp, hetwelk door de regeering met volkomen eenstemmigheid aan de orde is gesteldzwaar in het besef van de groote verantwoordeiijkheid, maar vooral met het oog op de oppositie welke, nog voordat de Minister getracht heeft de bezwaren te ontzenu- wen, door Dr. Kuyper daartoe gemachtigd of niet, heeft aangekondigd als een man tegen de wet te stem men. Toch laat de Minister zich niet af- schrikken, en hij hoopt door een betoog des voorstellers van leerplicht de practische bezwaren weg te nemen. Hij hoopt daarin te slagen, nu de Standaaid in een der pittige driestarren na verschijning van de Memorie van antwoord heeft erkend, dat het ontwerp nadat het aan ernstige bezwaren was tegemoet gekomen, voor niet-princi- pieele bestrijders onherroepelijk is. De Minister acht dien lof overdreven, want zijn ontwerp is Gardner den detective aan, zonder evenwel naderbij te komen. Daar stond Timothy op en maakte met zijn hand een teeken, alsof hij aan iemand aan de overzijde van de straat een teeken wilde geven. Die list miste hare uitwerking niet. Met een vreeselijken vloek hief de ontvluchte misdadiger zijn zwaren stok in de hoogte en liep op zijne gewaande zuster toe, om evenalszijn vader door de waakzame agenten overrompeld en overweldigd te worden, hoewel hij zich aanstelde als een bezetene en hij als een wild dier brulde. Maar de dikke stok was helaas reeds terecht gekomen op het hoofd van Evans, en half bewus- teloos viel de moedige, jonge detective op den grond. HOOFDSTUK XII. Nadat de twee agenten, die hunne hulp ver- leend hadden bij de gevangenneming van de mis- dadigers, vrijheid hadden verkregen om te ver- trekken begaven de detectives zich naar het vertrek, waar de beide Gardner's geboeid lagen. z/En nu," zei Clifton, //zou ik u raden om dat geraas en vooral dat vloeken maar achterwege te laten Gij zijt nu eenmaal in den val, en het beste, dat gij kunt doen, is nu, u als mannen naar uw lot te voegen." z/Als ge mij dan maar een oogenblik in de ge legenheid wilt stellen om dat meisje, mijne dochter eens goed onder handen te nemen dat is alles, wat ik verlang," zei de oude man. //Waar is zij? breng haar hier elke vader heeft het recht om zijn kind te zien." Gij zult haarook zien, voordat wij u wegbrengen," hernam Clifton, //maar niet voordat haar echtgenoot C01IMN Pit m»<l ver.chlJH iW..<lag-. Woeoriag- en Vrijdagavond, op ree*t.l»«en, b»J den I.Btvr J. VAM DK Ill'BE te Ter »Hien. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bij deze bekend, dat op heden zijn afgekondigd, de navolgende verordeningen 1. tot handhaving van orde en veiligkeid op openbare wegen en wateren 2. tot heffing van een reoht voor tijdelijke in gebruikneming van eenig gedeelte van de markt of den openbaren weg in de gemeente Ter Neuzen en 3. tot heffing van schoolgeld voor het onderwijs in het rechtlijnig teekenen in de gemeente Ter Neuzen. Gedrukte exemplaran dier verordeningen zijn tegen betaling van af 12 Maart a. s., verkrijgbaar ter Secretarie, gedurende de uren dat deze geopend is. Ter Neuzen, 7 Maart 1900. J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secrctaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccinntie en revacci- naiie door D. BUYZE, gemeentegeneesheer aldaar, zal b6tT*S/uiskil op Zaterdag 10 Maart a. s., in een der lokalen van de openbare school, 's namiddags 2} uur en in de kom der gemeente, in het ziekenhuis, op Maandag 12 d. a. v., 's namiddags een uur. Ter Neuzen, 7 Maart 1900. J. A. P. GEILL. Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van zeevarenden, dat in de eerste heift dezer maand eenige scherpe schoten zullen worden gedaan nit een kanon van ^30 c. M. van het fort op de Uarssensreede van Texel. Verdere inlichtingen daaromtrent kunnen door belang hebbenden worden verkregen ter Secretarie der gemeente op de uren waarop deze is geopend. Ter Neuzen, 7 Maart 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1