A i g e m e e b Nieuws- en Advertentieblad Zeenwsch- Vlaanderen No. 3889. Dinsdag 6 Maart 1900. voor England en de Z.-A, RepublieL !L H a 40e Jaar^ang. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F KU1LLETON 27) door J. T. T EII Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. C01RAIT. ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaataing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. lilt blad verschijnl - en 1 r.Jd»,»vo«.d, »H,ex<,nderd op b.J den ttgeve, Roberts en Kitchener reizen, volgens de tele- grammen, druk heen en weer. Den eenen dag vertoeven ze te Kimberley als gasten van Rhodes, den volgenden zijn ze weer in het noorden van de Kaapkolonie om het krijgsbeleid te regelen. Over hun plannen laten ze zich natuurlijk niet uit. Men denkt, dat ze naar Bloemfontein zullen oprukken, maar 'tis even goed mogelijk, dat zij van Kiinberley uit over Boshof, Hoopstad, Reitz- burg direct op Pretoria aanrukken en de Vrij- staatsche hoofdstad eenvoudig links of in dat geval rechts laten liggen. Misschien ook gaat de tocht noordelijker om eerst Mafekiug en den in Engeland zeer populaireu Baden-Powell te ont- zetten. Ook van Mafeking uit is Pretoria te bereiken de heer Jameson kan hierover eenige inlichtingen verschaffen. Nieuws is er overigens niet veel. Generaal Cronje is te Simonsstad aangekomen. Bij Mod- derrivier juichten de KafFers, toen zij den onge- lukkigen Boeren-kommandant zagen de Britsche troepen hielden zich kalm aan het station Oranje- rivier waren maatregelen genomen om betoogingen te voorkomen. De overige krijgsgevangeneu zul len op de renbaan te Groenepunt naast het milie- taire kamp geinterneerd worden. Uit de bijzonderheden omtrent den slag bij Paardeberg blijkt nog, dat de geweldige beschie- ting aan de loopgraven der Boeren weinigschade had gedaan, zoodat de uitwerking van het Engelsche vuur niet meeviel. Ook de slagregens, waardoor de rivier drie voet rees, hebben tot de overgave bijgedragen. Onder de gevangen Boeren waren Skandinaviers, die er over klaagden, dat de Vrij staters weggeloopeu waren. De Engelschen vondeu ruim tweehonderd onverzorgde gewonden. Som- mige krijgsgevangenen lieten zich uit, dat vele Boeren de week te voren onder de Wet Matjes- fontein hadden verlaten. De Engelschen koopen van de Boeren munten als souvenirs. Majoor Albrecht zeide tot een verslaggever, dat de taktiek der Engelschen tot Magerfoutein mal, bijna waanzinnig was. Slechts 4000 Boeren hielden Magerfoutein bezet, waarvan niets eens de helft medevoctit. Albrecht voegde er bij, dat de oor- log de tegenwoordige taktische denkbeelden zal omverwerpen. De overgaaf van Cronje beteekende niet het einde van den oorlog, want er staau nog 75.000 Boeren te velde. Wei legt de overgaaf Crouje's fout bloot om zijn Boeren op te sluiten in de bedding van de Modderrivier, instede van HOOFDSTUK XI. Den volgenden morgen op het vastgestelde uur ontving Evans het briefje, dat Clifton hem beloofd had het werd hem met een veelbeteekenden hoofd- knik toegereikt door zijne hospita, die in deze crisis een grooten aanleg, zoo al niet een bepaalde voorliefde voor intriges aan den dag legde. tlij wierp een haastigen blik op het briefje want het was niet dicht gemaakthij vond, dat het voor niet-ingewijdeu geheel onbegrijpelijk was, en stak het papier daarop in zijn zak, totdat hij gelegenheid zou hebben om Lucy te spreken. Een uur verliep, maar de deur van de kamer zijuer buren bleef nog maar altijd dicht. Nog een half uur ging langzaam voorbij, en nog altijd was er geen geluid tot zijn oor doorgedrongen, behalve nu en dan een geprevel tusschen vader en zoon, een kort bevel tot de dochter, of een grove vloek van een der misdadigers, als zij door het een of ander in hun rust verstoord werden. Timothy kon zijn ongeduld niet langer bedwingen hij nam een kloek besluit en stond op. Als de berg niet bij Mohammed wil komen, moet Mohammed wel naar den berg toe gaan Hij nam daarom het briefje in zijne hand, staple stoutmoedig naar de deur met het geheimziunige roode kruis er op en klopte aan. de kopjes. Een 5000 a 6000 Boeren hebben nu een stelling bezet bij Osfontein (bij Paardeberg), op ongeveer vier mijlen van het Engelsche front. De rechterflauk der Boeren steunt op de rivier, hun linkerflank op een hoog kopje. Generaal Buller is verbaasd over zijn eigen overwinning wel een bewijs, dat hij er zelf niet veel toe heeft bijgedragen. Hij kan geen spoor van de Boeren vinden, erkeut, dat ze reeds zes dagen te voren aan 't verhuizen waren en toch snoeft hij op de nederlaag, die hij den Boeren heeft toegebracht. Twee kanonnen vermoedelijk vernield lieten de Boeren achterde generaal zal wel denken, dat hij die veroverd heeft. Het Britsche ministene van oorlog heeft de lijst gepubliceerd van de verliezen bij Bullers laatsten aanval voor het ontzet van Ladysmith, Luit.-kolonel Oleary, majoor Lewis, kapitein Sykes, luitenants Simpson, Mourilynn en Daly sneuvelden 25 offioiereu werden gekwetst, onder wie generaal Barton, luit.-kolonel Carr, de majoors Lamb en Hill en ettelijke kapiteins en luitenants. Hoeveel manschappen bij het treffeu op 27 Februari vielen, wordt niet opgegeven. Aan de //Times" werd uit Ladysmith geseind, dat men het nog zes weken had kunnen volhouden, doch dat men er wel elleudig aan toe was geweest. Bij den aanvang van het beleg had men 12000 man troepen, 2000 burgers-inwoners, 4000 na- turellen, Indiers enz. Door verliezen bij den strijd en door ziekte verminderde het garnizoen met 8000 man, in de gasthuizen opgenomen, bij wie tot half Januari de sterfte betrekkelijk gering- bleef. Daarna steeg het cijfer van de sterfgevallen door gebrek aan medicijnen 200 zieken bezweken sedert half Januari24 officieren en 235 manschap pen stierven aan hun wonden sinds den aanvang van het beleg6 officieren en 340 manschappen bezweken aan ziekten. Gekwetst werden 70 offi cieren en 520 man, waaronder de blanke iuwoners niet zijn begrepen. In een der bladen vond de N. R. Ct. een berekening van de verliezen, waarop het beleg en de pogingen tot ontzet de Engelschen te staan gekoinen zijn, vermoedelijk naar officieele opgaven die zeker eer te kleine dan te groote cijfers geven. De waarschijnlijk zeer zware verliezen bij Bullers laatsten marsch geleden, kunnen daar grootendeels nog niet bijgeteld zijn; daartegenover staat dan een aanzienlijk deel van de gewonden, dat spoedig hersteld en weer te velde getrokken is. De ben kening geeft een totaal van bijna zevenduizend man, aldus verdeeldgesneuveld 1046, gewond Een halfluide vloek en een beweging, die aan- duidde dat de beide mannen plotseling van hun bed waren opgesprongen, waren voor Evans eene waarschuwing, dat hij op zijne hoede moest zijn en zich op een hevigen aanval van woede moest voorbereiden. Voor een oogenblik ontzonk hem dan ook de moed, als hij aan de mogelijke gevolgen van zijn waagstuk dacht; maar hij herstelde zich spoedig weer en wachtte scbijnbaar onbevreesd op de nadering van de vlugge voeten, die altijd klaar schenen te zijn om gevolg te geven aan de bevelen van die verharde booswichten, hoezeer zij ook terugdeinsden voor de padeu der oudeugd, waarop gene wandelen. „Ha, mademoiselle zei hij, toen de deur open ging en het bleeke gelaat van de jonge vrouw met eene bezorgde uitdrukking voor hem verscheeu. „Ik verzoek u vrieudelijk het mij niet kwalijk te nemen, maar ik ben een oude man, en rnijne oogen zijn van het werk, dat ik vandaag al gedaan heb, zoo vermoeid, dat ik den brief niet kan lezen, dien ik zooeven ontving. Hij komt van een vriend van mij. Zou u wel zoo goed willeu zijn, mi] de woorden voor te lezen en daardoor een ouden man van zijn onrust te bevrijden Het achterdochtig gebrom achter Lucy bewoog haar, de deur wijd open te doen. //Met genoegen, antwoordde zij, //als ik het maar kan." Met die woorden nam zij het briefje aan. „Laat het mij eerst zien beval een ruwe stem achter haar, en op hetzelfde oogenblik kwam de jonge Gardner naderbij en rukte haar het papier uit de hand. ,/Gij gaat te ver in uw achterdochthernam Lucy op dien vastberaden toon, waarvan Evans 37*85, vermist 1568, aan ziekte gestorven 513, te zamen 6912. Nog steeds wordt te Londen het geheimzinnige telegram van Chamberlain aan lord Minto, presi dent van het Canadeesche kabinet, druk bespioken. Chamberlain vroeg n.l. hoeveel troepen Canada naar Afrika kon zenden als de Engelsche troepen elders zouden moeten optieden. Men ziet hierin een bewijs dat Engeland binuenkort moeilijkheden verwacht, hetzij met Frankrijk in Egypte of Marokko, hetzij met Rusland aan de Indische grenzen. Lord Minto heeft verklaard in staat te zijn een 12000 man te zenden. Men wacht nog op het antwoord der andere kolonien, waaraan Chamberlain eveneens getelegrafeerd heeft. Indien het in de andere kolonien gaat als in Cauada zou er van het uitzenden van troepen wel eens niet veel kunnen komen. Te Montreal, de hoofdstad van Canada, zijn Vrijdag en Zaterdag- avond tusschen de Fransche en Engelsche Cana- deezen bloedige straatgevechten geleverd. De Franschen rukten verscheidene Engelsche vlaggen af, de bureaux van verschillende Engelsche dag- bladen moesten het eveneens ontgelden. De reden van deze opstootjes moet gelegen zijn in de uitdagende houding door de Engelschen aangenomen na de overwinning van Roberts. Veertien der vechtlustigen werden door de politie gearresteerd. Maatregelen zijn genomen om de militie en de politie. te mobiliseeren met het oog op berhaliogen. Ook in Duitschlaud begiunen de Boeren-vrienden zich te roeren. Te Dresden kwam het in het Cen- traal-Theater tot een botsing tusschen Eugelschen en Duitschers bij een vertooning van de bestorming van Spionkop door be bioscoop. Het hoofdbestuur der Vereeniging van Land- bouwers, die suikerbieten verbouwen, heeft aan de afdeelingen de navolgende circulaire gericht „Wij hebben de eer u te berichten, dat wij heden vergaderd hebben met den heer Collot d'Escury, onzen eere-voorzitter, en met de Com- missie van Bijstand, om het nieuwe contract van den Bond van Suikerfabrikanten te bespreken. Het komt ons voor, dat op dit contract niet gecontracteerd kan worden, en wij verzoeken u dringend met de ledeu uwer afdeeling te vergaderen en hen en ook de landbouwers, die geen leden den man die haar lief had met zulk een geestdrift had hooren spreken. //Het briefje bevat niets, dat betrekking heeft op ons. Geef het mij terug z/Hou je mond luidde het ruwe antwoord van dien brutalen kerel, terwijl hij het saamgevouwen papier openmaakte en den inhoud trachtte te lezen. „Wel voor den duivelHet is Fransch riep hij een oogenblik later uit. ,/Daar, kijk maar!" zei hij tot zijn vader, die met het gefroust voorhoofd eenige passen achter hem stond. „Ja, 't is Fransch hernam Lucy. //De vrien- den van dezen ouden man zijn natuurlijk Fran schen, even als hij zelf, en zullen hem daarom niet anders dan in hun eigen taal schrijveu." ,/Hier is 't vod lees het nu maar hardop voor 1" beval de oude man. //En neem u in acht, dat ge ons precies zegt wat er in staat. Hier zal niets gebeurem, dat ik niet weet." Wilt u mij de Fransche woorden niet eerst voorlezen, mademoisellevroeg de detective. (/Ik zou zoo gaarne willen weten, wat mijn vrie'nd mij te vertellen heeft." Zij knikte hem vrieudelijk toe, wierp een blik op het papier en begon te lezen. De weinige F.ansche woorden luidden z/Wees gerust, lieve vriendin Hij heeft u lief en zoekt u Binnen vier uren zult gij gelukkig zijn Wees moedig en zorg vooral uwe zelfbe- heersching niet te verliezen ,/Hartelijk dankzei Timothy bedaard, toen hij opmerkte, hoe die jonge vrouw plotseling begon te beven, toen zij het schrift herkende en begreep, dat deze mededeeling voor haar bestemd was. z/Mijn vriend deelt mij in dit briefje mee, dat zijn, op het hart te drukken op het voorgesteld contract niet te verkoopen." z/Ons hoofdbezwaar tegen het contract is de prijs. De fabrikanten willen slechts negen gulden geven met f 0,50 verhooging voor geregelde levering voor 1 October; ons dunkt, deze prijs is te laagdat zij niet tien gulden geven, is ons duidelijk met het oog op geleden nadeel in 1899 en op de hooge prijzen der steenkolen maar terstond f 1 af te slaan komt ons zeer kras voor. Wij vngen van den Bond f 9,50 met f 0,50 ver hooging voor geregelde levering in September. z/Een volgend bezwaar is ditde Bond wil ons laten leveren in vier termijnen, en wel van 20 tot 30 September, van 1 tot 15 October, van 16 tot 31 October en de rest voor 15 November waarlegenover wij stellen eene levering in 3 termijnen, zoodat termijn van 16 tot 31 October vervalt en de levering van de rest bepaald wordt van 16 October tot 15 November. De tijd voor de laatste levering zou te kort zijn." ,/De Bond wil 1,50 boete opleggen voor te late levering en slechts f 0,50 premie voor geregelde levering; wij wenschen de boete niet hooger dan de premiedit toch is billijk. ,/De Bond wil, dat verkoopers, die minder dan 40 aren (een gemet) in totaal contracteeren, vrij zijn van de termijnslevering, doch wij meenen, dat alien gelijk moeten staan, om alle geknoei te voorkomen. ,/In hoofdzaak deelden wij u onze bezwaren tegen het contract mede. Wil de landbouwers toch in overweging geven met contracteeren te wachten tot wij betere voorwaarden hebben ver- kregen. /Wenschen de afdeelingen eene algemeene ver- gadering met het bestuur te Goes, dan wachten wij binnen enkele dagen daarvan bericht, en zullen, naar gelang van ingekomen antwoorden, de zaak regelen." De advocaat-generaal bij den Hoogen Rnad, Mr. Patijn, requireert, dat de Hooge Raad het verzoek tot revisie van de Hoogerhuis-zaak zal afwijzen. De conclusie is gegrond op de stukken van het door Jhr. Mr. Laman Trip ingestelde onderzoek en berust, naar het Vad. mededeelt, op de volgende overwegingen. Overwegende, dat uit dit onderzoek is gebleken dat het lantaarutje in den nacht der inbraak, waarvoor verzoekers zijn veroordeeld, moet zijn geweest in het bezit van Wiebren Hoogerhuis, en dat daarentegen de opgaven van de twee eenige hij de huur voor mijne kamer wil betalen, totdat het mij beter gaat, en hij verzoekt mij thuis te blijven om hem te ontvangen," zei hij verder, naar de twee woeste gezichten kijkende, die over Lucy's schouder heen op het papier gluurden. ,/Beteekenen die woorden inderdaad niets an ders vroeg de vader met den vinger op het briefje wijzende. ,/Ik zal wat hier staat, woord voor woord voor u vertalen," hernam zij met doodsbleek gelaat, zich tot het uiterste vermannende om kalm te schijnen, hoewel Timothy duidelijk zag, dat er over haar gelaat iets zweefde als een zonnestraal achter wolken. z/Nu, vertaal dan maar beval de oude Gardner. z/Calmez-vous, mon.amie beteekeutWeest ge rust, beste vriend. II vous aime et il vous cherche beteekeutHij houdt van u en zal u een bezoek brengen. Dans quatre heures vous serez heureuse wil zeggeuBinnen korten tijd zal het u beter gaan. Ayez du courage, et surtout soyez maitre de vous meme moet vertaald worden als Verlies den moed niet, ik zal wel voor u zorgen. Dit is de Fransche manier om te zeggen z/Ik heb het genoegen U mee te deelen, dat uw vriend u wil helpen," zei ze verder, terwijl zij het briefje glimlachend aan Evans teruggaf. ,/Ik vrees, dat gij de aangeboden hulp hoog noodig hebt," De jonge detective vouwde het papier weer samen hij bedankte Lucy met een buiging en waggelde langzaam terug naar zijne kamer. Hij was een en al verbazing. Hoe uitstekend had zij het verstaan om de beteekenis van het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1