A lgemeen Nieaws- en Advertentiebl&d Zeenwsch-Vlaanderen. voor m 0 No. 3883. Dinsdag 20 Februari 1900. 40e Jaar^ang. BBKENDM AKINS. England en de Z.-A. Republiek. Binnenland. ABONNEMENT Yoor Per drie maauden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Relgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Zaterdag ontvingen wij het volgende telegram, door ons op de gewone wijze inedegedeeld Louden 17 Febr. Bij Rensburg is in de jongste gevechten op 13 en 14 Februari een compagnie nieuw Zuid-Wales infanterie nagenoeg vernietigd. Een maxim vernield om niet in handen der Boeren te vallen. De Engelschen hebben Rensburg ver- laten, met achterlating van een groote voorraad en zijn te Arundel saamgetrokken, twee compagnien Wiltshire regiment worden vermist. De Boeren hebben aan Rietrivier een groot convooi genomen. Cronje en tien duizend Boeren trekken op Bloem- fontein terug, terwijl generaal Kenny ze vervolgt. Wij lateu thans volgen wat wij in de groote bladen lezen Met ongekendeu spoed kwamen de telegram men, waarin het binnenrukken van French te Kimberley werd vermeld, naar Hroot-Brittanie en vandaar, door de groote welwillendheid van het ministerie van oorlog, onmiddellijk naar het vasteland over. Ilet was dan ook een bijzonder feitde diamant- stad was ja, ontzet kon men nog niet zeggen, maar men was er toch gekomen. Maar het schijut, dat men te snel van stal is geloopen, tenminste op eens blijven te telegrammen, die ons het ver- volg van de gebeurtenissen vau en na het bereiken van Kimberley zouden melden, uit. Het heet, dat de lijn KimberleyDe Aar gestoord is. Uit de verschillende telegrammen, die meest slechts bij stukjes en brokjes iets mededeelen van de gebeurtenissen der laatste dagen, is nicts nieuws meer te vertellen. Heel schitterend schijnt het er voor de Engelschen niet uit te zien, ondanks dat generaal French in de club te Kimberley gedineerd heeft, en wij hebben nog alle hoop, dat er binnen enkele dagen berichteu komen die een geheel ander verhaal zullen geven van hetgeen thans rondom Kimberley is of nog wordt afgespeeld. m— FBUILLETON. door J. T. 21) Zou ik een van die meisjes ten huwelijk vragen, terwijl ik een ander lief had Onmogelijk Midderwijl vlogen de dagen en de weken om, en elken avond, als ik bij mijn vader kwam, tiof mij zijn onverbiddelijke blik. In het laatst had ik een gevoel alsof ik me in een groote machine bevond, waarvan ik de langzaam afdalende gewichten te vergeefs zocht te ontwijken Hoe of wanneer de gedachte aan Lucie Gardner voor het eerst in mij op kwam, zou ik niet kun- nen zeggen. In 'teerst schrikle ik er voor terug, maar ze kwam telkens en telkens weer en dan was er zooveel, dat er voor pleitte, dat ik die ge dachte weldra als mijn eenige uitkomst begon te beschouwen. Zij was wel is waar een meisje zonder tehuis, maar dat was immers juist het soortecbt- genoote dat men voor mij wenschte. Zij was ver- want met dieven en moordenaars, zij behoorde tot eene familie van misdadigers, maar had zij niet alle banden, die haar met die familie verbonden verbroken en een nieuw leveuspad gezoclit, waarop haar naastbestaauden haar liooit weer zouden ont- moeten Al meer en meer begon die gedachte mij toe te lachen. Met dat meisje tot mijne echtgenoote kon ik mij als ongetrouwd beschouwen. Zij zou niets eischen, en ik behoefde haar uiets te geven dan een tehuis en die attenties, die men kan ver- wachten van een gocden kennis of een vrieud. In het Zuiden dringen de Boeren kalm, maar zeker voorwaarts en trekken de Engelschen terug. Mocht het den Boeren gelukken, de verbindingslijn van Lord Roberts te verbreken, dan is hij leelijk in den aap gelogeerd. Een gedeelte van zijn convooi is hij reeds kwijt en versterkiugen, noch levensmiddelen of ammunitie zullen hem kunnen worden gezonden. Het heet, dat generaal Clements versterkingen ontving, doch hij zal deze best kunnen gebruiken, want zijn verliezen zijn zeer zwaar geweest al zwijgt het ministerie van oorlog nog. De corres pondent van de Daily Telegraph meldt, dat bij Rensburg de Boeren den New South Wales lancers zeer veel verliezen hebben toegebracht. Vijf officieren sneuvelden een geheele compagnie werd in de pan gehakt. Twee compagnieen van. het Wiltshire regiment, die volgens de Times door generaal Clements waren vergeten, werden orn- singeld en gevangen genomen. Eerst bij het appel bemerkte de generaal, dat de manneljes absent waren. Van het ontzetten kon dus niets komen. Andere Boerentroepen rukten op naar Molteno, dat ligt aan de spoorlijn van East Londen, een even belangrijke plaats als de juncties Naauw- poort en de Aar, daar van daar de trein naar Aliwal Noord, Naauwpoort en Bloemfontein gaat. Omtrent het oprukken van generaal French wordt van 14 Februari uit Rietrivier, Waterval- drift, nog het volgende geseind De inval in den Vrijstaat door een Engelsche troepenmacht is thans een voldongen feit. Ge- lukkig kwam de beweging als een verrassing voor de Boeren, die de Oranjerivier bewaakten, van- waar een brigade bereden infanterie oprukte onder kolonel Ilauney naar Ramdam. Deze troepenmacht ontmoette Zondag een troep van vijfhonderd Boeren, met twee kanonnen. Zij was genoodzaakt dezen aan te vallen, ten einde een doortocht de banen voor de convooien. De Boeren hadden een kopje bezet, dat een kleine vallei beheerschte, waarlangs het convooi moest trekken. Het gevecht duurde den geheelen dag. In den namiddag brachten de Boeren nog twee kanonnen naar voren. Er moest hevig zijn gestreden. De Engelschen kwamen tot op tweehonderd el van de Boeren. De tweede ontmoeting het vervolg van de eerste is bij den censor waarschijnlijk zoek geraakt had volgens hetzelfde telegram plaats bij Watervaldrift, aan de Rietrivier, Maandagmorgen vroeg. Generaal French, die het bevel voerde over Bovendien had zij veel aantrekkelijksen hare schoonheid was zoo geheel anders als die vau Gladys en zou hem dus niet voortdureud aan zijne nicht herinneren. Ik zou eene lieve vrouw krijgen, die zich in alles naar mijn wil zou schikken. Toen mijn besluit zoover gerijpt was, reisde ik naar Troy, om Lucy Gardner op te zoeken Had ik dat maar nooit gedaan Want in plaats van vrede en geluk heb ik mij niets dan onrust en ellende op den hals gehaald." George zweeg een oogenblik hij was te zeer onder den indruk van de herinnering om dadelijk voort te gaan. En zijne toehoorders hadden ook den moed niet om een enkel woord tusschen beiden te komen. Eenige minuten later hervatte George Ward zijn verhaal. „Sedert den morgen, waarop wij drie jaar ge- leden voor de kleine hut afscheid vau elkander hadden genomen, had ik het meisje niet weer gezien. De ontmoeting, die ik nu met haar had braeht mij eene groote teleurstelling. Die hooge, slanke gestalte met dat prachtige goudblonde haar en dat gelaat, dat een kunstenaar tot eene studie zou kunnen dienen, geleek volstrekt niet meer op de bescheiden wees met de biddende en dankbare oogen, die ik meende te vinden. Lucy scheen mijne verlegenheid te bemerken, want een glimlach, zoet en liefelijk telijk, omspeelde hare lippen. Die glimlach evenwel noopte mij tot handelen. Hoe het mij gelukt is om in tien dagen haar jawoord te verkrijgen, begrijp ik nog niet. Het geschiedde niet omdat ik haar vertelde van mijne rijkdommen en mijne maatschappelijke positie. een cavalerie-divisie en een sterke macht bereden artillerie, trok toen voorwaarts. Hij verliet Modderrivier op Zondagmorgen, in de richting van Ramdam, twaalf mijlen oostelijk van Enslin, waar de geheele divisie samenkwam. Den volgenden dag rukte het in snel tempo op naar Rietrivier, waar een troepje Boeren hem den overtocht wilde beletten bij De Kil- en Watervaldriften. Bij Watervaldrift werd de vijand ontdekt in een ravijn aan den kant der rivier, waar generaal French zich bevond. Hier was een netwerk van droge ravijuen. Onmiddelijk, toen de Boeren ontdekt waren, werden de kanonnen opgesteld en vuur op hen geopend. De kartetsen barstten alle. De Boeren trokken daarop terug. Men vermoedt, dat zij de drift bezet hielden met het oog op het voorwaarts rukken van Engelsche patrouilles, doch dat zij niet waren voor- bereid om de drift te verdedigen tegenover een groote troepenmacht. Nadat de Rietrivier doorgetrokken was, rukte generaal French haastiglijk naar Modderrivier op. Bij Klipdrift en Rondevaldrift had eene kleine ontmoetiug plaats. De Boeren werden hevig beschoten met artillerie- vuur en daardoor genoodzaakt terug te trekken. Vijf lagers bleven in onze handen, met een aantal vee en 2000 schapen. De snelheid van den marsch en de overgroote meerderheid der Engelschen, stelden generaal French in staat ondanks moeilijkheden vau het vervoer van water en transporten, de Boeren bij verrassing te nemen en huu den loef af te steken. Onze verliezen zijn gering. Wij hebben thans de Modder- en Rietrivier bezet tusschen de Boeren te Magersfontein en hun basis te Bloemfontein. Uit generaal French's beweging blijkt het nut van een buitengewone spoedige verplaatsing van troepen, maar ziekte heerscht onder de paarden en een groot aantal nieuwe paarden zullen er van den vijand dienen te worden afgenomen. De voorgenomen voorloopige tariefsherziening der invoerrechten berust op een bijna algemeene verhooging van de rechten naar de waarde der goederen geheven, van 5 tot 6$ percent, op een verhooging ongereer naar dezelfde verhouding van het bedrag dusver betaald voor artikelen naar het gewicht en op de heffing van rechten van ver- Ik wilde haar niet koopendat was misschien nog het eenige lichtpunt in mijn leven uit die dagen. Ik sprak nooit over mijne vooruitzichten en toch wou ik haar hand en haar hart. Wij trouwden in Troy in alle stilte en zonder eenig vertoon. Hoe het gekomen is, dat niemand ooit iets van ons huwelijk vernomen heeft, weet ik niet. Ik heb zeker nooit eenige moeite ge daan om mijn huwelijk geheim te houden, hoe- wel ik erkennen moet, dat ik ook niets ge daan heb om eene verbintenis, waartegen mijn trots zich uit alle macht verzette, bekend te doen worden. Onmiddellijk na ons trouwen bracht ik Lucy naar New-York en in dit huis, om ons dadelijk naar de kamer van mijn vader te begeven. „Ik kan n geene bruiloftsfeesten en geen huwe- lijksreis geven," had ik tot Lucy gezegd. „Mijn vader is slervende en verlangt naar mijne terugkomst. 't Is wel treurig voor u om van het huwelijks-altaar onmiddelijk naar een ziekbed te gaanmaar dat is een bepaalde voorwaarde van uwe vereeniging met mij En met een innigen en onbeschrijfelijk liefe- lijken glimlach, dieu ik in gedachten nog zoo menigmaal zie, schikte zij zich in haar lot. vVader, hier breng ik a mijne vrouw waren de eerste woorden, die ik sprak, toen ik met Lucy bij het bed van den zieke kwam. Ik zal nooit vergeten, hoe hij zich in zijn bed oprichtte, hoe verlangend hij naar dat mooie, jonge gezicht keek en met hoeveel welgevallen hij die slanke gedaante opnam, die als door eene plotselinge aandoening bevangen naar hem toe wankelde. Nooit zal ik die verrukking vergeten waarmee hij zijne schillende tot dusver vrij ingevoerde materialen of stoffen. In de Maas- en Roerbode wordt medege- deeld, dat de minister van financien aan de Kamers van koophandel in Limburg, en vermoedelijk ook in andere grensprovincieu een wetsontwerp tot wering der vreemde pasmunt om advies gezonden heeft. Het zou in de bedoeling van den minister liggen, niet alleen de vreemde koper- en nikkel- munt, maar ook de zilveren pasmunt te verbieden. De Nieuwe Koerier zegt nu, dat de desbetreffende bepalingen deel uitmaken van een nieuwe wetont- werp tot regeling van het Nederlandsche munt- wezen en luiden als volgt Art. 19. Het is verboden zilveren, nikkelen, bronzen of koperen munten in betaling te geven. In de door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen grensgemeenten is het echter geoorloofd vreemde zilveren munten voor eene waarde van ten hoogste een gulden, vreemde nik kelen, bronzen of koperen munten voor eene waarde van ten hoogste twintig centen, in betaling te geven, mits met toestemming van dengene, aan wien de betaling geschiedt en tot geene hoogere koersen dan door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur zijn vastgesteld. Art. 20. Het is aan rijks, provinciale, ge- meentelijke en waterschapsambtenaren en aan pachters on onderpachters van rijks, provinciale, gemeentelijke of waterschapsinkomsten verboden bij ontvangsten, die zij als zoodanig doen, vreemde munten in betaling aan te nemen. Art. 21. Overtreding van eene der bepalingen der twee laatst voorgaande artikelen wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. Indien tijdens het plegen der overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens overtreding van een der bepalingen dezer wet onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden. Art. 22. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen. Overgangsbepalingen. Art. 23. Ter inwisseling van gangbare Duitsche munten en gangbare munten der Latijnsche Unie wordt, overeenkomstig bepalingen, vast te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur, in bij dien maatregel aan te wijzen gemeenten, gelegenheid gegeven gedurende een tijdperk van eene maand na het in werking treden dezer wet. De inwisseling geschiedt op den voet voor 59 cent voor de mark en 47 cent voor den frank. bevende armen uitstrekte om haar te omhelzen, noch den blik vol oneindige teederheid, waarmee zij haar hoofd aan zijne borst verborg. „Mijne dochter riep hij uit, haar aan zijn hart drukkende. Hij dacht er niet aan om te vragen, waar zij vandaan kwam, zelfs toen nog niet, toen zij na een oogenblik zwijgens, hem treurig aan- ziende, zacht snikkende zei „Ik heb nooit een vader gehadHet is me onmogelijk met mijn verhaal voort te gaan zonder te spreken over mijn verregaanden trots en mijn bitter gemoed, waaraan ik nu telkens nog met zoo'n onuitsprekelijk verdriet terugdenk. In plaats van verteederd te zijn door dat tooueel, verharde het slechts mijn gemoed. Als mijn vader mijne gehoorzaamheid had ge- prezen of ontevreden was geweest over mijne keus, zou ik me misschien met oprechtheid aangesloten hebben bij mijne door mij zelf gekozen vrouw. Maar nu mijn vader haar liefkoosde en bewonderde zich over mijn keus verheugde, terwijl hij voor Gladys nooit een vriendelijken blik over had ge had, kon ik me niet goed houdenmijn geheele persooulijkheid kwam daartegen in opstai.d en ik gevoelde binnen in mij iets, dat op haat geleek. Ik verzocht mijne vrouw mij nu met mijn vader alleen te laten maar ik kon nauwelijks wachten, totdat de deur achter het arme schepsel gesloten was, om lucht te geven aan de verbittering, die reeds sedert maanden in mijn binnenste had gekookt. Ik zei: wVader, ik heb u eene dochter gebracht, zooals gij mij bevolen hebtgeef mij nu uw zegen en laat mij neengaan want ik kan niet leven met eene vrouw, die ik niet lief heb (Wordt vervolgd.) cam TER COIIRANT Dit blatl verschijnt jinnndM^-, Hoensda^- en Vrijdagavond, uitgeionderd op eazen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Midddburg den 16 Februari 1900 invorderbaar verklaarde kohieren N°. 9/io der Personeele belasting dezer gemeente, over het jaar 1899, op heden aan den Ontvanger der Directe Belas tingen, ter invordering, is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Ter Neuzen, den 19 Februari 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1