Algemees Nieuws- en Advertentiebl&d Zeeawsch-Vlaaodere HERBESTEDING. voor Aankondiging. No. 3881. Donderda^ 15 Februari 1900. IiA&ER OKDERWIJS. W 0 7a Engeland en de Z.-A. Republiek. 40e Jaanrang. Veeartsenijkuiidig Staatstoezicht. herbesteden: aanbesteden ABONNEMENT: Per drie maauden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENT!®^ Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ~F KIU1LLETON door J. T. 19) ',/U ontkent dus dat u ooit in betrekking gestaan hebt tot de persoon dame of naaister die de kamer hier boven elf maanden lang in ge- bruik heeft gehad vroeg Clifton. „Het is niet mijne gewoonte, orn hetgeen ik eenmaal gezegd heb, nog eens te herhalen," her- natn George Ward kortaf. De detective maakte eene buiging en greep naar zijn hoed. „Het spijt mij," zei bijdaarop hield hij plot- seling op en legde zijn hoed weer ueer. /Mijnheer Ward, ik heb te veel achting voor 41 om datgene wat mij bezwaart, onuitgesproken te laten. Want den een of anderen dag zou mijn plicht mij misschieu gebieden tot U te spreken op een plaats, waar het U niet zoo gemakkelijk zou vallen uwe opbelderingen te geven. Mijnheer, ik kan niet gelooveu, dat het meisje dat hier in huis heeft gewoond, voor u eene on bekende zou zijn." Mijnheer Ward keek den detective eenigszins verachtelijk aan. „U is ten minste moedig," zei hij, ,,'t is maar jammer, dat u niet even scherpziunig is Onder het uitspreken van die woorden reikte hij ■Clifton zijn hoed toe. wNeein mij niet kwalijk," zei Clifton, #maar Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag 20 Februari 1900, des namiddags 3 uren, op het gemeenlehuis, in het opeubaar het onderhnuden van en lietdoen van herstellnge in aan de gebouwen en audere gemeenteeigendonimen ge durende 1900, voor wat betreft het 1" perceel van het bestek. Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie. De inschrijvingsbiljetten, op zegel gesteld, kunnen ter gemeente-secretairie in eene'verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Ter Neuzen, 8 Februari 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. IS il 1 Burgemeester en Wethouders van AXEL zullen op Dinsdag den 20 Februari 1900, des voormiddags te 9$ ure, lokale tijd, ten Raadhuize bij enkele inschrijvir.g op gezegelde biljetten Het vervangen van de nog bestaande 1*FV3 M1 grindbaan in den ,5Zaamslagsche weg" door een 3 M. breede keit>e- strating. Aanwijzing wordt gegeven op Zaterdag den 17 Februari 1900, des morgens 9 ure 1.1., samenkomst aan den provincialen tol bij Axel. Het bestek ligt ten raadhuize ter lezing en is op franco aanvraag tegen betaling van 50 cent verkrijgbaar bij den Secretaris. Axel, den 3 Februari 1900. D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. ik zou mijne woorden gaarne rechtvaardigen, voordat ik van hier ga. Niet met woorden," voegde hij er bij, toen Ward met spotachtig ge- laat zijne armen over elkaar sloeg, „want met mijne woorden heb ik nu alles gezegd, wat ik te zeggen hadnu volgen de daden. Wilt u mij een oogenblik vergezellen naar uw atelier. Daar is iets, waarmee ik u kan bewijzen, dat ik geen dwaas en geen pocher was, toen ik zooeven woorden gebruikte, die uw misnoegen opwek- ten." Mijne kamer is tot uw dienst," zei hij, Clifton voortgaande. //Uw geleider kan ons volgen," voegde hij er onverschillig bij, toen hij Clifton zijn collega een teeken met de hand zag geven. z/Het kan geen kwaad als er een getuige tegen- woordig is bij uwe rechtvaardiging of bij de mijne. //Welnu," zei Ward tot Clifton, //de kamer ligt met al wat er in is voor u openwat hebt u nu nog te zeggen r" Niet minder ernstig en gevat, liet Clifton een zijner ondoorgrondelijke blikken door de kamer roudgaan en daarop ging hij zonder een woord te zeggen voor het portret staan, dat het eenige sieraad uitmaakte van dit overigens zoo leeg en ougezellig vertrek. Ward keek eenigszins verrast op. z/Dat is het portret van mijne nicht, de gravin de San-Leroy," zei hij. Clifton maakte een buiging en bleef een oogen blik met een onverschillig gelaat voor het uit- nemend mooie portret staan daarop trad hij tot groote verbazing van Timothy Evans op eens dichter naar het portret toe en draaide het met eene vlugge bewegiug naar den inuur toe. Gisternamiddag ontvingen wij het volgende telegram Louden, 13 Febr. Uit Rensburg wordt gemeld Engelschen verplicht verder Slingerfontein te ont- ruimen, daar de Boeren hun flank bedreigen. Van meer belang was het bericht dat men ons gisterenavond te negen uur seinde Louden, 13 Febr. Bij hevig gevecht te Rens burg hebben de Engelsche troepen het onderspit gedolven en zullen Rensburg waarschijnlijk moeten ontruimen. Omtrent den strijd bij Vaalkrans komen hoe langer hoe meer bijzonderheden los. De corres pondent van de //Morning Post" deelt er het volgende van mee Nadat Lyttelton den Vaalkrans bezet had, rap- porteerde de generaal, dat er sterke stellingen van de Boeren achter lagen, dat er geen gelegenheid was voor het Engelsche geschut, en dat de Boeren een moordend kruisvuur onderhielden. Lyttelton's rapport liet Buller geen keuzede Vaalkrans moest ontruimd worden, maar een andere poging van Buller, om Ladysmith te ontzetten, is elders ophanden. Inmiddels erkent de berichtgever, dat Buller ernstige hinderpalen zal ontmoeten. De voor de uitvoering van het plan noodzakelijke storm op de Doornkloof zou 3000 levens hebben gekost, wat Buller dermate zou hebben verzwakt, dat hij waarschijnlijk niet in staat zou zijn, verder te gaan. Buller heeft aan zijn 50,000 man inderdaad niet genoeg, 100,000 man zou niet te veel zijn. Daarbij komt nog gebrek aan drinkwater, want de Boeren hebben Hongerpoort, waar goede watervoorraad is, gemaakt tot een versterkt kamp. Tijdens den strijd om Vaalkrans onderscheidde Ben Viljoen zich door een buitengewoon moedig stuk. Een maxim van de Boeren scheen verloreu, toen Viljoen opdaagde met een nieuw span paarden, waarmee hij den snelvuurder weghaalde, ten spijt van den regen van Engelsche grauaten, waarmee hij overstelpt werd. Prins Christiaan Victor ontsnapte nauwelijks aan den dood, toen een granaat van de Boeren nabij hem ontplofte, terwijl hij op een rots zat. Nu de ontzetting van Ladysmith zoo onover- komelijke moeilijkheden oplevert, komt natuurlijk de vraag weer ter sprake, waarom White zich hij die stad verschanst heeft. Men weet, dat dit aan den iuvloed van den gouvemeur van Natal wordt toegeschreven. Churchill, de correspondent van de //Morning Post," erkent, dat de gouvemeur HOOFDSTUK IX. De ontsteltenis van Ward en Timothy Evans over het gevolg van de vlugge beweging van den detective was meer dan overweldigend. Rechtvaardige heme!Welk visioen kwam daar opdoemen uit de keerzijde van het portret. Niet die trotsche, uitdagende trekken van eene weel- derige brunette, maar een zoo liefelijk en aau- trekkelijk gelaat, dat men er niet aan dacht om te vragen of die vrouw rnooi was of niet. De gelaatstrekken haddeu een ivoorkleurigen tint, de oogen waren donker en het haar was eene zeldzame vereeniging van een eigenaardige goudhlonde kleur en een weelderige inassa. Wat aan het gezicht het eigenlijke karakter gaf, was een rnooi gevormd voorho .fd. Onwillekeurig hield Evans bij het zien van dat portret zijn adem in het was hem als had hij een electrischen slag gekregen. z/Gij durft het wagen klonk het in gebroken holle klanken uit den mond van Ward. Evans keek onmiddelijk naar den heer Ward, die half ontsteld, half dreigeud naar Clifton keek, die met neergeslagen oogen en met zijn hand naar het portret wijzende scheen te wachten op eene opheldering van Ward. ,/Ik heb geen begrip van uw overmoed 1" dat waren de eerste woorden van Ward. Was die hevig geschokte man met de bloe delooze lippen en bevende handen de trotsche, overmoedige man, die nog pas eenige oogenblikken geleden zoo zeker van zijn zaak voor de twee detec tives had gestaan ffIk gaf u mijn wensch te kennen, mijne woor- de ontruiming van Noord-Natal tegenging, maar eerst nadat White besloten had, zijn leger te concentreeren op Ladysmith, waar hij voor de waarde van een millioen pond aan krijgsbehoeften had. Bovendien beschouwde White destijds Ladysmith als een volslrekt veilige, strategisch belangrijke positie. Hij onderschatte daarbij de kracht van de Boeren en oordeelde een ernstig beleg door de Boeren ondenkbaar. Wat Buller aangaat, hij had van meet af aan verlangd en gehoopt, Lady smith te ontzetten, en hij wilde althans de macht van de Boeren in Natal vasthouden. Lord Roberts is te Modderrivier. Waarschijnlijk op zijn bevel is Macdonald's macht van Koedoesberg naar het hoofdkwartier teruggetrokken. Officieel heet Macdonald's tocht niet meer dan een ver- kenning, die voortreffelijk geslaagd is. Waarom dan toch versterking moest gestuurd worden, is niet duidelijk, maar volgens den correspondent van de //Morning Post" kwam het korps van Babington te laat, omdat ijzerdraadversperringeu de ruiters tegenhielden. De Boeren hadden een zevenponder op den kam van den Koedoesberg gesjouwd, en dat kanon berokkende de Engelschen bun voornaamste verliezen. De Engelsche troepen vermorsten hun tijd met te schieten op niet be- zette vijandelijke stellingen, waarbij zij schansen van de Boeren aanzagen voor Engelsche, gelukkig zonder ernstige gevolgen. De bekende golfspeler, luitenant Tait, sneuvelde. Naar de //Daily News" uit Naauwpoort ver- neemt, moesten de Engelschen Windmolenkamp ontruimen. De Engelsche voorposten te Slachters- nek en Holtingshoeve werden verdreven door een sterke macht Boeren. Clements verving French te Colesberg. De correspondent van de //Daily News", Hales, werd in de buurt van Rensburg door de Boeren gevangen. Zooals men weet, zijn de Boeren ook Zoeloeland binnengevallen en bedreigen zij Eshowe en Grey- town. Het heet, dat de Natalsche regeering het voornemen heeft, de Zoeloe's te wapenen. De militaire medewerker van de //Daily News" zegt dat hij dat zou toejuichen, want de Boeren hebben immers ook wel Kaffers gewapend tegen de Engel schen. Naar de //Daily News" uit Kaapstad verneemt, is er tijdens een avondpartij te Stellenbosch ge- dronken op Jonbert's gezondheid en op het succes van de Boeren. De oproerigheid te Stellenbosch neemt toe. Op een volksvergadering hebben agenten van Transvaal en den Vrijstaat en een Hollandsche onderwijzer redevoeringen gehouden. den te mogen rechtvaardigenhernam Clifton. z/Dit is mijne rechtvaardiging! Ziet gij de kleur van het haar, die hier is afgeschilderd Komt die kleur niet overeen met de kleur van de eukele haren, die U zoo straks in uw hand hadt Ik wil er een eed op doen, dat die haren af- komstig zijn van het ongelukkige meisje, dat voor hare verdwijning op de kamer hier boven ons, haar verblijf had. Maar dat is nog niet alles zei hij verder. //Zie eens naar de japon, waarin die jonge vrouw geschilderd is. 't Is blauwe zijde, zooals gij ziet, donker en kostbaar. De breede kanten kraag is zoo fijn gewerkt, dat men de teekening haast niet kan ouderscheiden. Bekijk die hroche en die rozen in haar hand ook eens nauwkeurig. En wees nu zoo goed om met mij mee naar ooveu te gaan Bijna sprakeloos van sehrik, keerde de heer Ward zich om als een klein kind en volgde den detective, die met vasten tred en zonder eenige verlegenheid voorging naar het verlaten vertrek op de hoogere verdieping. Evans volgde hen. z/U beschuldigt mij, dat ik u beleedigd heb, toen ik niet wilde gelooven, dat er geen betrekking heeft bestaan tusschen U en de verdweneu Louise," zei Clifton, het gas aanstekende en de lade van de commode openende. //Wilt u nu tegenover deze getuigen nog bij uwe bewering blijven?" Met die woorden nam hij den doek weg die over het goed lag uitgespreid en nu zagen de drie mannen de blauw zijdeu japon, de kanten kraag, (^e broche en de verdroogde rozen, die er onder lagen. z/Mejuffrouw Elliott heeft ons verzekerd," zei .\mn3Uat TER KEIIZEHISCHE C0l!R4\T. nit blail vemoliijnl rlstandug-, Woensdai;. en Vrijitagavond, ultneionderd op Feestdagen, bij den nltnever 1*. J. I H* BAbWK te Tee Veazen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, Gelet op artikel 81 der wet op het lager onderwys van 17 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127) Brengen ter kennis: dat heden op de gemeente-secretarie ter lezing wordt neder- gelegd een staat van kinderen boven de 6 en beneden de 12 jaren, die zich op 1 Januari van dit jaar in de gemeente bevonden en die geen onderwijs genoten op eene openbare of bijzondere school of wel van een huisonderwijzer, en dat aan ouders of verzorgers van kinderen, die op gezegden staat voorkomen, geen ondersteuning, geneeskundige hulp uitgezonderd, van wege de gemeente kan worden verleend, tenzij zij auntoonen, dat hunne kinderen ten onrechte op dien staat voorkomen of het niet schoolgaan van dezen niet aan hen te wijten is. Ter Neuzen, den 12 Februari 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL. De Secretaris, J. WISKERKE. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden, dat overeenkomstig 1 van artikel 28 en artikel 14 1 van het Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, provinciaalblad n°. 134 van 1899, gedurende een maand en wel van 11 Februari tot en met 13 Naart e. kdagelijks, behalve op zon- en feestdagen, van des morgens 912 en des namiddags van 25 uren ten gemeentehnize voor een ieder kosteloos ter inzage ligt een door hen, naar aanleiding van 's Raads- besluit van 8 dezer n°. 6 opgemaakt ontwerp van wijziging van den ligger der wegen en voetpaden in de voornoemde gemeente, alsmede dat gedurende dien tormijn schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Raad. Ter Neuzen, 13 Februari 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A P GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat blijkens bericht van Zijne Excellentie den Minister van Buiterdandsche Zasen met ingang van heden de invoer in Belgie van slachtvee, bestemd voor de abattoirs te Antwerpen, Brustel, Cureghem, Anderlecht, Gent ■en Luik, alsmede van paarden, schapen, geiten en vleesch, langs Se.lzaete (station) geoorloofd is des Woensdags van 611 uur voormiddags en des Zaterdags na aankomst van ,rein 12,34. Ter Neuzen, 14 Februari 1900. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1