A1 g e m e e d Mieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Ylaandereii a, 13 a 3870. Zaterdag 20 Januari 1900. Veeartsenijkundig Staatstoezicht. 40e Jaar^an^. ABONNEMENT: Inzendincr van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave^ Bij deze couraut behoort een bijvoegsel. TER NEUZEN, 19 Januari 1900. FEUILLETON. Eerste steenlegging der Eerste Neder- landsche Cooperatieve beetwortel- suikerfabriek te Sas van Gent. door J. T. iSCHE Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijt slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. 1-* 1 VAI OK MKIIK te Ter Meuea. Q» Mad ver.chtjnt Woen„d«g. en K-iJ devoid, op ..en oi.geve,- De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat blijkens bericht van Harer Majesteits Gezant te Brunei aan Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken, de Moniteur Beige van 12 dezer het bericht bevat, dat met ingang van 15 dezer de grenskantoren Hamont (station en dorp) voor den inyoer van Nederlandsch rundvee met rechtstreeksche bestemmmg naar de slachthuizen te Antwerpen, Brunei, Cureghem-AnderlecM, Gent en Luik, alsmede voor dien van paarden, schapen en geiten, uitsluitend des Woensdags van 8—9 uur voormiddag geopend zijn. Ter Neuzen, 19 Januari 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Stbl. n°. 3 bevat de wet van 2 Januari 1.1. houdende goedkeuring van den onderhandschen verkoop aan C. van der Hooft te Ter Neuzen van een stukje grond c. a. in den Koningin-Emma- polder onder Clinge. Omtrent den heer Van Kinsbergen die a.s. Dinsdag 23 Januari in het „Hotel des Pays Bas" alhier optreedt leest men in het Leidsche Dagblad van 17 Jan. het volgende Ilet Cagliostro Tlxeater van den heer Chevalier van Kinsbergen, gaf gisteren avond in de Stads- Gehoorzaal zijne eerste voorstelling, welke door een talrijk publiek werd bijgewoond, dat zeker bij de volgende voorstellingen in grooteren getale zal aanwezig zijn, want de opvolger van den eens zoo beroemden Ernst Basch heeft getoont zijn leer- meester alle eer aan te doen, zelfs in zijn doen en laten heeft bij veel overeenkomst met hem. Ook hij heeft bewezen iemand te ziju die de ,/Zwarte kunst" uitnemend verstaat, en al weet men als men naar de zaal gaat om zoo te zeggen, dat men door hem beetgenomen wordt, tocb wil meu in de verwonderiug over zijne hau- digheid, dit gaarne door hem gedaan worden. De Indische Magie die door hem tot inleiding van den avond werd verricht lokte dan ook bij herhaling daverende toejuichingen uit, het is dan ook geeu wonderzijn physiek grenst aan het onmogelijkedaarbij client opgemerkt te worden, dat de heer van Kinsbergen tevens een aardige gezellige prater is, die het publiek ook op de wijze in onze eigen taal (wat voor een groot ge- deelte der toeschouwers natuurlijk geen geringe verdienste is) meestal vrij geestig en dus in een opgewekte stemming bezig houdt. Het optreden van Madame van KinsTiergen als de Kalil van Bagdad in gemagnetiseerden of slapende toestand, met prachtige Oostersche en andere costumes en rekwisities en bescheneu door electrisch licht met alle mogelijke kleuren, vond eveneens groot succes let mocht ook een meesterstuk der Indische Fakirs genoemd worden. Ook Exelsior is aan te raden eens te gaan zien. Het Agioscopische apparaat van A. Kruss uit Hamburg, met gezichten uit verschillende wereldstreken en veel bewegelijke Tableaux, die de toeschouwers deden schaterlachen, besloot de voorstelling, die een bezoek ten voile waardig is. Men kan er dus een hoogst aauge- namen avond doorbrengen, men verzuime met daar heen te gaan en men bedenk dat er veel vraag is voor plaatsen te bespreken. Een weduwe in het bezit van eenig ver- mogen, wonende te Sas van Gem, had eenige dagen alhier gelogeerd bij familie en keerde Woensdagavond huiswaarts. Donderdagmorgen kwam zij hier terug met de mededeeling dat zij thuiskomende bemerkte, dat in hare afwezigheid alles wat zij bezat gestolen .was. Verder vernamen wij daarover niets. Van daders geen spoor. Door den heer officier van justitie te Mid- delburg, is ter griffie der arrondissements-rechtbank aldaar, hooger beroep aangeteekend tegen het den 12deI1 dezer uitgesproken vonnis, waarbij B. B oud 26 jaar, klompenmaker te Koewacht, van het hem bij dagvaarding te laste gelegde vaisehheid of op- lichtiug bij een duivenwedstrijd, is vrijgesproken. Men schrijft ons De heer J. van der Hart, hoofd van school A, te Hoofdplaat herdacht dezer dagen zijn 25jarige ambtsvervulling als hoofd der school in de ge- meente. 't Is nu ook 25 jaar geleden, dat de school B, te Slijkplaat, geopend werd met den heer Van der Hart als hoofd. In overeenstemming met het verlangen vandezen, werd de feestdag door de ingezetenen onopgemerkt voorbijgaan. Axel. Volgens mededeeling van den heer Directeur-Geueraal der posterijen en telegraphie te 's Gravenhage zal in deze gemeente een post- kantoor in vereeniging met den telephoondienst worden gevestigd, indien het daarvoor aan te wijzen pand daarvoor geschikt bevonden wordt en omtrent den huurprijs overeenstemming kan worden verkregen. Kloo^terzaude, 18 Jan. Heden besteedde de Laiidbouwers Vereeniging, de levering van 409600 Kg. superphosphaat. Van de zeveu ingekomen biljetten was de laagste dat van den heer H. J. Vlaemincks te Zeeuwsch-Clinge voor 2,66 j per 100 Kg. Aan wie de levering is gegund. Voor de zobveelste maal onze streek gelegen aan het kauaal ondergaat eenen algeheelen om- mekeer. Er zijn al enkele eerste steenen gelegd, steenen, die, naar wij vertrouwen en hopen, vaste hoeksteenen zullen worden eener nieuwe welvaart. Werden tot nu toe eerste steenen gelegd voor fabrieken waarin hier te lande nog onbekende althans nog niet uitgeoefende iudustrieen zouden worden gevestigd, de industrie welke moet uitgeoe- fend worden in de fabriek waarvoor wij thans de eerste steenlegging op vriendelijke uitnoodiging van het bestuur gingeu bijwoneu, is geen nieuwe in ons vaderland; ook niet in onze streek, maar toch 't is de eerste Nederl. Cooperatieve beetwnrtel- suikerfabriek. Eindelijk is zij er gekomen. Naar wij ons herinneren ziju er al een betrek- kelijk aantal jaren verloopen sedert het tijdstip dat in den strijd tusschen de suikerfabriekanten L t eene en de bieteuverbuu iters tea andere zijde een strijd die nog voortduurt heel wat pennen en tongen heeft in beweging zijn liet idee werd geopperdeen fabriek te stichten door landbouweis onderling. Plaats werd gezocht, verschillende onderzoekingen gedaan en plannen gemaakt, doch er kwam niets opdagen. Tot het nu eindelijk aan een vorrloopig •cornite in Zeeuwsch-Vlaanderen's Oostelijk Deel gelukt is de zaak tot stand te brengen. Niet zonder moeite, en veel geduld werd gevergd eer men tot de oprichting kwam ook teleurstelling was het deel der commissie. Op 't oog is de zaak zoo eenvoudig zou men zeggen. Er zijn landbouwers genoeg om zoo'n fabriek van de noodige beeten te voorzien en de zaak is volkomen secuur, zoolang de suiker- fabrikatie voor de fabrikanten loonend is zal ze dit ook zeker voor de cooperatieve vereeniging zijn. Maar toch vlotte het niet erg. De politiek van „gaarne de kat uit den boom kijken" in de eerste Evans liet niet blijken, hoezeer deze niet zeer vleiende opmerking hem hinderde en onderzocht alles nog eens zeer nauwkeurig. Kort daarop kwam Clifton hij verscheen bij de deur van het sousterrain en werd binnengelaten door Evans, die hem met enkele woorden op de hoogte bracht van het geval. Hij begaf zich haastig naar de noodlottige kamer en nam daar alle bizonderheden op. ;/Hoe zag het meisje er uit vroeg hij, naar de huishoudster toegaande, die zich iff een hoek van 't vertrek had teruggetrokken. „Vertelt u me eens wat voor haar ze had en welke kleur hare oogen haddenen was haar gelaatstint donker of blank P" fflk ik weet niet of ik in staat. ben, dat ie doen," stamelde juffrouw Elliott tegenstrib- belend, terwijl haar gezicht vuurrood werd. »Ik let niet veel op die soort van dingenik zal een van de dienstmeisjes roepen." En voordat de detectives er erg in hadden, had zij het vertrek verlaten. „Hm zeide Clifton, terwijl hij werktuigelijk «en vaas van den schoorsteenmantel nam en die schijnbaar opletteud beschouwde. Evans bleef onbewegelijk staan en zei geen enkel woord. Een oogenblik later kwam juffrouw Elliott terug met een net gekleed meisje, dat er zeer knap uitzag. Dat is Bertha," zeide zij; „zij kent Louise zeer goed en zij zal u alles zeggen, wat u wenscht te weten. Ik heb hair reeds gezegd, dat u uwe nicht zoekt, die eenigen tijd geleden uw huis heimelijk heeft verlaten om te gaan dienen ,,Jnist juffrouw," hernam de hoofd-detective, glimlachend. Daarop deed hij Bertha dezelfde vragen, die hij even te voren aan de huishoudster had gedaan. Het meisje wierp haar hoofd eenigszins achter- over en atwoordde snel „0, ze was mooi genoeg, als u dat misschien bedoelt, teumiuste in de oogen van hen, die aardigheid hebben aan een meisje met een spier- wit gezicht. Hare oogen waren nog doukerder dan haar haar; 't zijn de donkerste, die ik ooit gezien heb, en overigens Zij bleef plotseling in hare woorden steken. ^Overigens wat zei de detective. »Nu, overigens was zij een echt yskelet," her nam het meisje snibbig,/zij was broodmager en haar figuur Zij voltooide den zin met een veelbeteekend schooderophalen, terwijl zij hare blikken met een gerechtvaardigden trots over hare eigen gevulde vormen liet glijden. ,,Komt die beschrijving uit P" vroeg Clifton. Die vraag was blijkbaar tot juffrouw Elliott ge- richt, hoewel zijne blikken met een eigenaardige uitdrukking rustten op het hoofd van het meisje, dat met een klein mutsje bedekt was. „Vrij wel," antwoordde de huishoudster zacht. Daarop liet zij eveuwel met zekere energie volgeu ^Louise's figuur is niet, wat men gevuld zou rioemeu ik heb haar gezien Als ontsteld over hare eigen woorden brak zij plotseling af en gaf aan Bertha een teeken zich te verwijderen. „Een oogenblik nog," verzocht Clifton beleefd. ,,U zei zooeven, dat het haar en de oogen van het meisje donker waren; zijn ze donkerder dan de uwe „0, ja antwoordde Bertha glimlachend, terwijl zij de banden van haar mutsje recht trok „Mag ik uw haar eens zien Zij zette lachend haar mutsje af. „0 heel mooi heel mooi zei de detec tive als in verrukking. ,/En de andere dienst meisjes? U hebt misschien nog meer meisjes, juffrouw Elliott wJa, nog twee," hernam juffrouw Elliott. „Wat voor haar hebben die Ook lichter haar dan van Louise ^Zoowat dezelfde kleur als van Bertha. Clifton scheen zeer voldaan te zijn over de ant- woorden en liet het meisje vertrekken. #Wij moeten nu nog den tuin en het plein bekijken." zei hij. Op het oogenblik, dat zij beneden waren ge komen, ging de deur van de voorkamer open en met afgemeten stappen kwam een heer, in wien Evans op het eerste gezicht den heer des huizes, herkende, in de ganghij was gekleed om uit te gaau en hield zijn hoed in de hand. Alle aanwezigen bleven stilstaan, toen zij hem zagen, en terzelfdertijd werd juffrouw Elliott vuur rood tot aau haar hoofdharen toe. George Ward was een elegante verschijning, plaats en dan nog eene herinnering aan eene andere suikerfabrieksgeschiedenis werkten de zaak niet in de hand. Dank zij der volharding van het Dagelijksch Bestuur onder Voorzitterschap vau den heer Collot d'Escury kwam men het vorig jaar eindelijk aan het benoodigde aantal gemeten, noodig voor het rendeerend drijveu der fabriek en werd de coopera tieve vereeniging definitief gesticht. Men had zich onmiddels in de nabijheid van Sas van Gent reeds het noodige terrein verzekerd, plannen en ontwerpen waren reeds gemaakt, zoodat men dadelijk na de oprichting der vereeniging handeu aan 't werk kon slaan om de fabriek te stichten. Den 26 October 1.1. werd de heer E. Claeijssens te Sas van Gent aannemer van het uitvoeren van fundeeringwerken van een gedeelte der fabriek, voor f 8800. 22 Dec. 1.1. werd aannemer van het maken van den bovenbouw der fabriek de heer G. van der Peijl te Ter Neuzen voor f 88,679, en van het uitvoeren van grondwerken op een gedeelte der fabrieksterreinen de heer A. Tholens Dingz. te Ter Neuzen, voor 2325. Na de regen van de laatste dagen was het ons aangeuaam waar te nemen dat heden morgen de zon vriendelijk scheen en de regen was weggevaagd. Met den trein naar Sas van Gent rijdende wezen ons, toen wij aankwamen, aan hooge staken wap- perende vlaggen dadelijk de plaats waar de fabriek in aanbouw is. Ook in de plaats zelf wapperde van versohillendo huizen de nationale driekleur. Tegen het bepaalde uur, half elf, trok bet muziekgezelschap, De vereenigde vrienden" naar het terrein en arriveerden daar ook de genoodigden. Nevens het Bestuur der vereeniging merkten wij op de heer Mr. P. C. J. Hennequiu, lid der Tweede Kamer, het college van Burgemeester en Wetkouders der gemeente Sas van Guut, ver schillende rijks- en provinciale autoriteiten, terwijl ook eenige dames de plechtigheid met hunne tegenwoordigheid vereerden. Ter plaatse waar de eerste steen moest worden gelegd was een plankier aangebracht. De voorzitter der vereeniging de heer Baron Collot d'Escury nam het woord. Hij wees er op dat de natuur deze jeugdige stichting heden zoo meewerkte en hoopte dat dit een goed voorteeken mag ziju. In het kort schetste hij den loop der zaak. Hoe voor omstreeks 8 jaren de afdeeling Ter Neuzen der vereeniging van landbouwers die suiker- bieten verbouweu het plan had opgevat om eene cooperatieve fabriek te stichten en hem had aan- gezocht daarover eens te komen spreken en daar- trotsch, in zich zelf gekeerd en eenigszins somber. Toen hij tot dicht bij het drietal menschen genaderd, was, viel het licht van de zon juist op zijn gezicht waarop zulk een zwaarmoedige uit drukking lag, dat de jongste detective onwille- keurig acbteruitging, als vreesde hij, dat hij ter verantwoording zou geroepen worden omdat hij de woning van een voornaam heer was binnenge- drongen. Clifton daarentegen ging bedaard en zonder de minste vrees naar hem toe. is zeker mijnheer Ward," zei hij met eene deftige buiging. De man, die aldus werd toegesproken, schrikte op en keek haastig om zich heen daarop beant- woordde hij de buiging van den detective koel en verstrooid, naar het scheen. „,Veroorloof mij, dat ik mijzelf aan u voorstel," vervolgde de hoofd-detective. ,/Ik heet Clifton en behoor tot de geheime stads-politie. Wij ontvingen hedeumorgen bericht, dat een uwer dienst meisjes in den afgeloopen nacht op eene eenigs zins ongewoue wijze uit uw huis is verdwenen ik ben daarorn met een mijner ouderhoorigen hier gekomen om te zien of deze aangelegenheid be- laugrijk genoeg is om verdere onderzoekingen te rechtvaardigen. Ik hoop dus, dat u mijn bin- nendringen in uwe woning zult verontschuldigen en ik zou gaarne van u vernemen hoe u over de zaak denkt." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1