Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. a n a h h No. 3866. Donderdag 11 Januari 1900. 40e Jaarscana:. England en de Z.-A. RepnWiek. ■i Binnenland. ABONNEMENT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tw eemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Colesberg de Er is weinig nieuws. De strijd om duurt nog altijd voort, maar een dokter van Boeren heeft nu verklaard, dat deze van plan waren, Colesberg te ontruimen. French verheugt zich verder met te denken, dat zijn vuur aan de Boeren dag in dag uit groote verliezen berokkent. Of hij werkelijk zooveel reden heeft tot blijdschap, zal te bezien staan. De Boeren beheerschen in elk geval de wegen naar Oranje-Vrijstaat. Bij het ffongeval" van het Suffolk-regiment werden niet alleen 50 h 70 man gevangen ge- nomen, maar sneuvelden ook 7 offfcieren en 30 man. Een opgave van het aantal Engelsche ge- wonden ontbreekt nog. Van Methuen geen ander nieuws, dan het over Parijs gekomen bericht, dat hij ziek zoo zijn. Dit zou zijn werkeloosheid verklaren, en klinkt waarschijnlijker dan hetgeen //Ons Land vemeldt, namelijk dat lord Methuen een spoorweg aanlegt rondom de stellingen van de Boeren te Magers- fontein, en dat in allerijl materiaal voor de verleuging van deze lijn uit Kaapstad naar het front wordt gezouden. In een brief van den correspondent van de „Globe", over den slag bij Magerfontein, heet het, dat er verschil van meening bestond tusschen den opperbevelhebber lord Methuen en generaal Wauchope, die de brigade Hooglanders aanvoerde over de beste manier, om de Boeren aan te tasten. Men besloot, lord Methuen's plan te volgen. Wauchope's laatste woorden, toen hij aan de spits zijner brigade viel, terwijl deze door een kruis- vuur op ruim 250 M. neergemaaid werd, waren #Om Godswil, mannen, veroordeel mij niethieroml' De correspondent zegt verder, dat bij de snelle opeenvolging van frontaanvallen op een onzicht- baren, stevig verschansten vijand de soldaten den moed beginnen te verliezen. Dit zou de werke loosheid ook kunnen verklaren. Ointrent het gevecht bij Ladysmith hebben we nu een eenigszins uitvoerig heliogram van gene raal White, d.d. 7 Januaii, 'a middags 2 uur. Daarin wordt niet gesproken van de 400 gevan- genen, die de Engelschen zouden gemaakt hebben, en dit bericht vond zelfs te Londen weinig of geen geloof. De militaire medewerker der //Westmin ster Gazette" neemt veeleer aan, dat de capitulatie van Ladysmith waarschijulijk is geworden. Ln dat geval behoort Buller z. i. zijn hoofdmacht naar de Kaapkolonie over te brengen, in Natal FEUILLETON. door J. T. 4) ,/De huisdeur moet geopend worden." zei ze, haren broeder opnieuw aanziende. //Deze heer wenscht verder te reizen, en zijn wil moet voor ons een wet zijn. Wilt gij de deur ontsluiten of zal ik het doen Een gebrul van woede klonk opeens door de kamer. Haar vader had zijn post aan de deur verlaten en sprong op de weerlooze toe. Reeds hief de vreemde zijn arm op om haar te beschermen, daar de oude man haar sclieen te willen vermoorden, maar hij liet hem weer zinken toen hij een blik sloeg op het meisje dat als eene heilige naast hem stond, zonder een spoor van angst te verraden. „Geen stap verder Blijf waar gij staat," beval zij gebiedend. //Waagt gij nog eene bewegingin deze richting, dan laat ik datgene waarvoor gij aw ziel wel aan den duivel zoudt willen ver- koopen, midden in de vlammen vallen." Bij die woorden haalde zij een rol banknoten te voorschijn en hield haar boven het vuur, waar voor zij stond. z/Satan," siste haar vader tusschen de tanden, maar toch waagde hij het niet een schrede naar voren te doen en hield hij zijn oogen als betooverd op de banknoten gericht. z/lk verspil niet veel woorden meer," ging het meisje op trotschen toon voort. //Gij kunt mij dooden als gij wilt. Wat kan mij dat schelen slechts een voldoend aantal troepen achterlatende om Pieter-Maritsburg en Durban te beschermen. Een gerucht, dat de //Temps" uit Londen ver- neemt, wil, dat Ladysmith den Boeren in handen is gevallen en dat Buller aan de Toegela is ver- slagen. Maar die Londensch-Parijsche geruchten verdienen nadere bevestiging, voor men er een woord van aanneemt. Dat Buller zou aanvallen, is niet onmogelijk, want hij heeft nu al zijn troepen en 80 stukken veldgeschut, benevens 60 stukken scheepsgeschut. Ten slotte nog de volgende telegrammen Den 4 dezer is uit Engeland het transport begonnen van de 7e divisie. Zij bestaat uit 9668 offfcieren en minderen, 552 paarden, 18 vuurmonden en 137 voertuigende overtocht zal plaats hebben in 8 stoombooten, en den lln moeten alle troepen ingescheept zijn. De //Temps" weet mee te deelen, dat de Engelsche regeering besloten heeft, een expeditie- leger van 100,000 man te vormen en de geheele vloot te mobiliseeren, om uit de bemanning landingsbrigaden te vormen. De offfcieren van het kanaaleskader hebben, naar het heet, bevel gekregen, zich in khaki te kleeden. De //Manchester Guardian" zegt, dat er onder de ministers geenerlei oneenigheid heerscht, maar de documenten, door de //Independance beige" bekend gemaakt, wekken sensatie en werken terug op het lot van de regeering. Durban, 7 Jan. De //Herzog" werd ten noorden van de Delagoabaai met beslag belegd en over- geleverd aan het prijsgerechtshof. De Portugeesche gouverneur van Zambesi bevindt zich onder de passagiers voor Delagoabaai. De marine-autoriteiten boden hem aan, hem op een gouvernementsvaartuig daarheen over te brengen. Londen, 9 Jan. De //Daily News" ontving uit Ladysmith van 2 dezer een bericht, dat een krachtige beschieting op Nieuwjaarsdag een aantal huizen tot puin maakte, waaronder ook het hoofd- kwartiereen der bedienden werd daarbij gedood. Hoewel er geen weelde heerscht, is het noodige thans nog in voldoende hoeveelheid aanwezig. De organisatie van het commissariaat is uit- muntend. Lorenzo Marques, 6 Jan. Een telegram uit Colenco van 3 dezer meldtEen algemeene krijgsraad werd hedenmorgen gehouden te Klip- rivier-drift, onder leiding van generaal Joubert. Daarin werd het verdere plan van den veldtocht vastgesteld. Maar deze heer zal ongedeerd het huis verlaten, of het geld zal in de vlammen opgaan." z/Satan," kwam er nogmaals over de lippen van den woedenden ouden man, toch waagde hij het ook ditmaal niet eene schrede naderbij te komen. Daar sprong de jongste van de twee mannen plotseling van zijue plaats bij de keukeudeur naar voren, blijkbaar met de bedoeling om zijn sterken arm om de slanke leest van het meisje te slaan i haar dan de banknoten te ontnemen. Maar reeds had de vreemdeling deze beweging bemerkt, en voordat de schavuit nog het meisje had kunnen aanraken, had hij hem op den grond geworpen. Lucy sprak geen woord, maar zij liet onmiddeliijk een der banknoten uit hare hand vallen. Brullende als een gewonde stier stampte de oude man met den voet op den grond en riep ,/Houd op!" Dan ijlde hij naar de voordeur opende haar en vervolgde //Nu, als ge dan vol- strekt krankzinnig wilt zijn, gaat dan En moge de bliksem u treffen. Maar eerst het geld hier 1' ,/Verwijder u eerst van de deur!" antwoordde het meisje, terwijl zij met hare linkerhand de bran- dende lantaarn van den muur nam. ,/Gaat u maar voor," zei zij tot den vreemde- deling. //Ik volg." ,/Neen," riep deze, //wij gaan samen 1" „Hier met het geld," brulde de oude man. ,/Dat zult ge krijgen, wanneer ik terug kom," antwoordde zij. Het was den jongen man alsof hij een electri- schen schok kreeg, toen het slanke meisje zijne hand nam en in wilde vaart met hem door de huis deur in den woesten nacht naar buiten snelde tot zij den landweg bereikt hadden waar het meisje De eerste Transvaalsche locomotief voor den militairen dienst kwam hedenmorgen langs d#R geheel herstelden spoorweg te Colenso aan. Sedert gistermiddag vijf uur hebben de Engelsche marine- kanonnen niet gevuurd. De Engelschen hebben een hulpspoorweg aangelegd, naar een punt ten westen van den hoofdweg, in de richting van Potgieter. De telegrafisten der Boeren worden elken dag opgeroepen door de Engelsche heliografisten, zes mijlen van hen verwijderd, en dan worden humoris- tische beriohten gewisseld. Modderrivier, 9 Jan. De oproerige Hollandsche kolonisten die bij Sunnyside gevangen genomen zijn, worden naar Kaapstad gestuurd om terecht te staan. Het marinegeschut beschoot hedenmorgen in de vroegte de stellingen van den vijand. Naar gemeld wordt hebben de Boeren geschut geplaatst op een hoogte aan de uiterste linkerzijde van hull stelling terwijl tevens nog andere werken werden opgeworpen op een aanzienlijken afstand rechts van hunne stellingdeze is thans zoo uit- gebreid, dat er wel 30,000 man noodig zullen zijn om haar te verdedigen. Inboorlingen meldden, dat een groot aantal der Boeren Magersfontein verlaten hebben en naar Colesberg zijn getrokken. Mafeking, 26 Dec. Bij het heden geleverde gevecht gedroegen de Boeren zich goed en eer- biedigden zij het Roode Kruis. De offfcieren der Boeren beletten de manschappen de dooden 1e berooven en sommige voorwerpen, die van het lijk van een Engelsch officier waren genomen, werden teruggegeven. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft voorloopig ter kennis van belanghebbenden ge- bracht 1°. dat in 1900 slechts eenmaal gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van het examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid, bedoeld in art. 56, onder a, der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals die is gewijzigd bij de wet van 8 December 1899 (Staatsblad n°. 175), en dat voormeld examen in dit jaar zal aanvangen op 3 April 2°. dat in 1900 eenmaal gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van het examen ter op een boom toestormde, waaronder de reiziger tot zijne niet geringe verbazing zijn eigen paard ge- zadeld zag staan. ln een oogwenk had zij het paard losgemaakt, de brandende lantaarn aan den zadelknop beves- tigd en het steigerende paard een harden stoot in de zijde gegeven, waarop zij met een sprong weer naast den jongen vreemdeling kwam staan. Het verschrikte dier snoof, steigerde weder en galoppeerde bliksemsnel deu landweg af geen minunt te vroeg, want reeds stormden de twee mannen woest uit de herberg naar buiten en naar de plaats waar de vreemdeling en het dappere meisje hand aan hand in ademlooze spanning stonden* Vader en zoon ijlden hen rakelings voorbij. z/Zij hebben ons door de duisternis niet bemerkt zij zullen nu het licht volgen." fluisterde het meisje en zijne hand weder in de hare nemend, trok zij hem voort in de tegenovergestelde richting ./Wanneer u mij vertrouwen wilt, zal ik u naar eene veilige schuilplaats brengen," zeide zij een- voudig. ,/En gij stelt u aan al deze gevaren bloot ter- wille van eenen vreemdeling 1" sprak hij. Lucy's hand omsloot de zijne nog stijver, maar zij antwoordde hem nietzoo snelden zij voort zoo vlug als wind en regen het toelieten. Plotseling hield Lucy stil en zei op zachten beslisten toon z/Weet u dat wij ons aan den rand van een steilen afgrond bevinden Hij strekt zich een mijl ver uit en het is al dikwijls gebeurd dat een paard met zijn berijder in een donkeren nacht als dezen naar beneden is gestort en dat ze bei den op rotsblokken verpletterd werden. verkrijging der akte van bekwaamheid, bedoeld in art. 65bit der voorschreven wet, voor huis- en. schoolonderwijs in het vak, vermeld onder j in art. 2 der wet (de vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek) en dat dit examen zal aanvangen op een nader te bepalen dag in October. Het tijdstip waarop, en de autoriteit, bij wie zij die zich aan deze examens wenschen te onder- werpen, zich daartoe zullen behooren aan te melden, zullen nader overeenkomstig de voor deze examens bestaande voorschriften worden be- cend gemaakt. In een te Joure gehouden vergadering van eigenaren van ongeveer 680 hectare in de ge- meenten Lemsterland en Geesterland gelegen inied- anden, is besloten om, door doelmatige droog- egging en afwateriug, de vruchtbaarheid dezer thans voor een deel bijna waardelooze gronden te verhoogen, naar men denkt wel tot het drie- en vier-dubbele. Men meldt uit Oosterhout Naar het schijnt is de volkstelling alhier niet geschied overeenkomstig de door de regeering ge geven voorschriften, althans de geheele telling wordt op last van den Commissaris der Koningin door ambtenaren ter provinciale grifffe geveri- fieerd. Nader meldt men uit Oosterhout Naar aanleiding van het bericht betreffende het niet opvolgen der officieele voorschriften bij de volkstelling alhier, kan het volgende worden rnede- gedeeld In de laatste week van het vorige jaar werden de kaarten huis aan huis afgegevenbij velen waren de kaarten reeds vooraf ingeyuld, wat met het oog op het groot aantal aan alphabeten in deze gemeente, geen onpraktische maatregel was. In het begin der vorige week werden de kaarten opgehaald, en tevens werd den buitenafwonenden aangezegd, op een bepaalden dag in een aange- wezen herberg zamen te komen, tot het nazien en in ontvangst nemen der kaarten. Deze maatregel was genomen met het oog op de moeilijkheid om in de zich zoo ver uitstrekkende buitengemeente de hoofden der gezinnen thuis te treffen. Doch voor het nog tot uitvoering kwam, had men den Commissaris der Koningin hierover in- gelicht, waarna eenige helpers kwamen opdagen, en alle kaarten, ook de reeds ingeleverde, werden geverifieerd. Haar geleider huiverde bij die woorden, hij be- greep, dat men hem een vreeselijk lot had toegedacht, waaraan hij ternauwernood had kunnen ontsnap- pen. ,/Deze straatweg is dus zoo gevaarlijk z/Ja," was het korte ant woord, want het koste hun moeite zieh door het dichte struikgewas een weg te banen hoe lang zij zoo voortliepen had de vreemdeling niet kunnen zeggen. Het scheen hem toe alsof er geen eind aan de wandeling kwam en toch was de afstand slechts drievierde mijl groot. z/Hier zijn we er reeds," zei het meisje eindelijk. Haar geleider keek op en zag dat zij voor een kleine hut stonden, waar geen licht meer brandde. Nog nooit was eenen uitgeputten waudelaar een schuilplaats meer welkom geweest. Met door- weekte kleederen en ademloos door de buitengewoue inspanning van dien nachtelijken tocht bij zulk een storm bleven zij een oogenblik onder het afhan- gende dak staan om adem te scheppen. Met de haar eigen energie greep Lucy het eerst den klopper en liet dien op de deur vallen. z/Hier zullen we den nacht wel kunnen door- brengen," zei ze. Zij had zich niet vergist, want weinige minuten later stonden ze reeds bij een heerlijk vuur, dat de bewoners van de hut, twee oude lieden, in allerijl hadden aangelegd. Nu de reiziger zich geheel veilig voelde, kwam alles wat het heldhaftige meisje voor hem gedaan en gewaagd had, hem weer levendig voor den geest. Toen hij opkeek van het vuur, waarvan de warmte zich langzamerhand aan zijn geheele lichaam mededeelde, zag hij dat zijne redster hare doornatte vlechten losmaakte om ze bij het vuur I IB mmm TER NEIZENSCHE COliRAiT. Oi« blad verachtjnt Woea^ag- en VriJ.luKavond, «itgez»n.ler.t op FeertJanen, bij den »ttgever H. J. JkW UK SAW OK te Te* ■gggggggMI I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1