A1 g em e e n Nienws- ea Advertentieblad voor Zeeowsch- Via an der en. gemeekteraad. s No. 3863. Donderdag 4 Januari IMP. 40e Jaargang Veeartsenijkundig Staatstoeziclit. I Engeland en de Z.-A. RepuWieL S-D3 79 ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,321. Men abovneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag deruitgave. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs 8lechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. mzenamy VcAJ.1 c* M| j P. J. A* OK BAMPK «e Ter Me«.en L. J. VAN DER MOER, opgaven van Candidaten, Langs heliografischen weg hebben de belegerdeh in Ladysmith voor de zooveelste inaal aan hun landgenooten aan gene zijde der Tugelarivier mede- gedeeld, dat „alles wel" is. De Boeren gaan voort hun stelliugen te versterken. Eergisteren schotec zij twee holle bom men in de stadde eeue bevatte een plumpudding, de andere eenige nieuwjaarwenschen. In de laatste week is het bombardement heviger geworden. Den 20 December zagen de soldaten van generaal White een met 4 paarden bespannen rijtuig met voorrijders rondom de stellingen van de Boeren rijden waarschijnlijk bracbt president Kriiger een bezoek aan zijn landgenooten. Er.is in Ladysmith gebrek aan drinkwater, doch levensmiddelen zijn er in overvloed. De leden van den gemeenteraad verzochten aan de militaire autoriteiten, den sol daten het baden op Zondag te verbieden, omdat het //Shocking" voor de dames was. Maar het verzoek werd van de hand gewezen. Dat de Boeren hevig schieteu blijkt hieruit da den 20en Dec. 178 bommen voor 6 uur 's avonds in de stad vielen. In het gevecht bij Talanaheuvel (Elandslaagte) staken plotseling een liandvol strijders hun geweren in de hoogte en nepen den vooruitrukkenden Gordon Hooglanders toe ,/Om Godswil, schiet niet, jongens We zijn Schotten en hebben geen schot op jullie gelost Dergelijke staaltjes, dat Engelschen door de Boeren worden geprest, komen dagelijks voor, zegt de correspondent van Daily News te Pieter Maritzburg. Hier volgen de laatste telegrammen Louden, L Januari. Uit Rensberg wordt van Maandagmiddag gemeld, dat generaal yFrench Colesberg bezet heeft. Londen, 1 Januari. De bladen bevatten het volgende bericht uit Rensburg van 1 Januari. Hedennamiddag bracht generaal French den Boeren een volkomen nederlaag toe en bezette Colesberg. French dreef den vijaud Zaterdag en Zondag zoo in het nauw, dat hij hun geen tijd liet, om lang tegenstand te bieden. Hedenmorgen waren de Engelschen op voldoeuden afstand, om tot den aanval over te gaan. Gisteravond gingen alle cavalerie, artillerie en infanterie, deze laatste op de munitiewagens gezeten, om de algemeene beweeglijkbeid te verboogen, op weg voor een nachtmarscb, om den rechtervleugel der Boeren om te trekken. Deze operaties slaagden schitterend. De infanterie en de Britsche veld- artillerie markeerden een front aanval, terwijl in- tusscben de cavalerie en de lichte artillerie den rechtervleugel der Boeren omtrokken. Deze waren zeer verrast toen zij hun terugtochtslijn bedreigd zagen: Zij vluchten in wanorde naar het Oosten en°lieten Colesberg in handen der Engelschen. Sterkstroom, 31 Dec. Een patrouille ontmoette de Boeren op acht mijlen ten Noorden van Dord recht. Na zes uren vechtens werden de Boeren versterkt door artillerie; de patrouille trok op Dordrecht terug, doch werd niet gevolgd door den vijand. Londen, 2 Jan. De correspondent van de Daily Mail te Rensburg bevestigt het bericht van de overwiuning van generaal French bij Colesberg. De Engelsche artillerie opende het vuur bij het aanbreken van Zondag j. 1. De Boeren be- antwoorden het met groote kracht. Nadat het artil- lerieduel twee uren had geduurd, werden een Hotchkiss- en een groot kanon der Boeren tot zwijgen gebracht. Het Hotchkisskanon werd achter- gelaten en viel den Engelschen in handen. De Boeren, die in noordelijke richting terugtrokken, redden de andere kanonnen. De Engelschen maakten verscheidene proviandwagens der Boeren buit. De Engelschen hadden geringe verliezen. Zij houden nu Colesberg bezet. Frerekamp, 1 Jan. Klaarblijkelijk is de vijand reeds den geheelen dag bezig Ladysmith van Bulwana Heuvel te bombardeeren. Londen, 2 Jan. De Times verneemt uit Kaap- stad van 31 December. De opstandelingen in Kaapkolonie vielen beden met een aanzienlijke macht Dordrecht aan, doch werden teruggeslagen met een verlies van 8 man, terwijl 13 paarden werden gedood. Aan Engelsche zijde had men 4 gewonden. Londen, 2 Januari. ('s Middags). Het depar- tement van oorlog bevestigt het treffeu van ge neraal Frensch colonne met de Boeren bij Colesberg met de bijvoeging, dat de Britsche sielling de terugtochtlinien van eenige duizendtallen Boeren met twee kanonnen in de richting van Norwalspont (aan de grens van Oranje-Vrijstaat) afsnijdt. De verliezen aan Britsche zijde beloopen drie man en eenige gewonden. Kaapstad, 29 December. Het Britsche marine- kanon is op het kamp der Boeren te Magersfon- tein afgevuurd en men is aldus tot de ontd,. '■s.mg gekomen, dat de meening aangaande de stelling der Boeren, de juiste was. Het is voor Boeren onmogelijk zich op den dag water te verschatfen, terwijl dit 's nachts met de grootste moeite ge;v gaat, zoodat de Boeren den geheelen nacht gec'l signeerd zijn, men meent, dat zij gedwongen ^t. len worden de stelling te ontruimen. Durban, 1 Januari. Het Duitsche stoomschi z/Bundesrath" van de Oost-Afrikalijn, ligt alhie" aan de werf en wordt door mariniers en matroze Londen, 2 Januari. Uit het legerkamp h Frere wordt aan de Standard van gisteren beri ch dat de moeilijkheden, waarmede generaal Red ve Buller heeft te kampen, grootelijks zijn toegeno mo door de gedwongen rustperiode sinds het lauls treffen. Hij heeft nu tegenover zich reeks heuvels die versterkt zijn met aarden wallen i zich uitstrekken over een afstand van 16 Engelsi mijl langs de Tugelarivier. Zij wemelen vijandelijke posten die zich in grooten ge'iV' n de stellingen bevindeu, terwijl zij in het fron voor alle loopgraven kanonnen hebben geplaatsl De Tugelarivier is nu zeer gezwollen. In dez omstandigheden zal een eventueele slag zeer hrrd nekkig zijn, waarschijnlijk de warmste van '\e geheelen veldtocht. De marinekanonnen gaan von het f <nt van den vijand te bestoken, terwijl o;E patrouilles zijn flanken verontrusten. Frerekamp, 31 December. De Boeren zijn g nieuw kamp aan het opwerpen in westel richting op weg naar Springfield aan de Bo\ Tugela. Dit is een uitstekende stelling, die bu" het gezicht valt. De spoorlijn van Colenso n de omgeving van Ladysmith is geheel meld. "~- Een Engelsche dokter, die het kamp der Bo bezocht na den slag aan de Tugelarivier ze^ Qp de Boeren goed voorzien zijn van levensmii q en dat zij beslist vertrouwen hun stelli kunnen handhaven. Kamp bij Frere, 31 December, 's avonds. de mededeelingen van verschillende patroi blijkt, dat de Boeren wijzigingen van betee brengen in hun verdedigingsplannen aan de Tu^ rivier. Zaterdag berichtten zij, dat een l kamp der Boeren in het Westen was opg< en dat een karavaan van 31 wagens werd g afdalende van het plateau aan gene zijde i,, rivier naar een rotsichtigen #cul de sac w/y kamp geheel ontzichtbaar zou zijn. Een verkenningspatrouille telde 63 v alsmede een sjees, bespannen met 4 roomkl paarden en begeleid door een bereden e; Men meent, dat dit e equipage van g( Joubert was. ten, F ItfiUILLETON. door J. T. 1) HOOFDSTUK I. Hoog, midden tusschen de groene heuvelen van Vermont, ongeveer twintig mijlen van het naburige station verwijderd, reed nog laat in den avond een ioneen man op den eenzamen, afgelegen straatweg. Hii had den rechten weg verloren en verlangde nu zeer een menschelijke woning te bereiken waann hij voor dien nacht een goed onderkomen zou kunnen vinden. De wind huilde en de hemel was bedekt met zware, donkere wolken, die elk oogenblik dreigden los te barsten in eene hevige regenbui. Het paard begon te struikelen en kou nog slechts langzaam voortkomen. De ruiter was daarom niet weimg verheugd, toen hij in de verte een licht ontdekte. Naderbij komende zae hij dat het een herberg was. Hij hield voor de gesloten deur stil en nep met luider stem //Hallo Een minuut later ging de deur open en een man met eene lantaarn in de hand, verscheen op den drempel. De reiziger zei hem wat hij ver langde, waarop hij het eenigszins onvrieudehjke antwoord kreeg #Ja, wij hebben een ruwen nacht, en bet zal bob wel erger worden voordat hij voorbij is. Deze voorspelling werd bekrachtigd door eene hevige windvlaag, die de deur achter den man, toesloeg en boven het hoofd van den ruiter in de dicht in elkaar gegroeide takken van een ouden boom een klagend geluid teweegbracht. „Kom toch gauw binnen," zei de man. //Het zal dadelijk beginnnen te regenen." De reiziger sprong van het paard, opende met moeite de deur en trad het-huis binnen. In het voorhuis ontmoette hij een man, die zonder een woord te spreken, slechts met een vinger over zijn schouder naar een verlichte kamer wees en daarop langzaam naar buit-.il ging om den jongeren huisgenoot bij het sialleu van het paard te helpen. De vreemdeling nam de stomme nitnoodigmg zonder plichtplegiugen aan en trad in het liem I aangewezen vertrek. Op hetzelfde oogenblik stond hij tegenover een bijzonder mooi jong meisje, dat bij zijn binnenkomen opstond, met de oogen op hem gevestigd en de handen op de ruwe tafel geleundzij stond in eene houding die zoowel verwondering als bezorgdheid uitdrukte. Een vrouwelijk wezen op zulk eene plaats te vinden, was op zichzelf al vreemd, maar een zooals zij Reeds bij den eersten vluchtigeu blik, dien de vreemdeling op haar wierp, moest zij voelen welk een diepen indruk zij op hem maakte. Noch hare rijzige gestalte, noch de interessante bleekheid van haar gelaat, noch het voile prachtige haar konden ook maar voor een oogenblik zijne aaudacht afleiden van die donkere sehitterende oogen met hunue levendige, bijna bovennatuarhjke uitdrukking. Het was hem als stond hij voor eene hoog opflikkerende vlam, die zich sidderend heen en weerhewoog. Ilijnambijnaeerbiedigdenhoedat. Het meisje huiverde en liet den groet onbe- antwoord. Zooals wij met afschuw en schnk een blik naar beneden werpen wanneer wij plotseling oris aan den rand van een afgrond bevinden, zoo liet zij een oogenblik haar oogen op het gelaat van den vreemdeling rusten daarna hief zij met eene plot- selinge beweging haar hand en wees naar de deur" als wilde zij hem waarschu^en om heen te gaan. Doch de deur ging reeds open als door een hevige windvlaag bewogen en twee mannen traden met veel beweging binnen. Toen zonk de hand van het meisje neer, doch niet schrikachtig of gejaagd, maar bedaard, door haar wil bestuurd, en zonder een woord te spreken keerde zij zich om en verliet langzaam het ver- Eerst toen zij de kamer verliet, bemerkte de vreemdeling, dat zij eene zeer eenvoudige japon aan aan had en dat haar gezicht geen aanspraak kon maken op klassieke schoonheid. „Zeg aan Lucy dat zij voor den reiziger het bed opmaakt in de kamer op het Noord-Westen, beval de oudste van de twee mannen aan den jongsle die de regendruppels van zijne jas in de heldere vlam van een klein houtvuur schudde. //O, zij zal het wel uit zichzelf doen," was het antwoord, //ik ben doornat. De andere man, een Herculus van omstreeks vijftig jaar, fronste de wenkbrauwen en zijn gezicht nam zulk een dreigende uitdrukking aan, dat de ionge man, plotseling de bedoeling van zijn vader begrijpende, oogenblikkeiijk zijne jas over een stoel wierp en de kamer verliet. 1 16. ,en z/De jongelui zijn tegenwoordig zoo 0,1 gelijk," zei de oude man tot zijn gast, tev tot eene veronlschuldiging zijn hoofd schud z/In mijn tijd moest men oogenblikkeiijk a - zamen en zonder inorren doen wat men c val. oor De reiziger lachte even om deze opmer antwoordde eenvoudignger z/Hij is zeker uw zoon n Jaarop ging hij voor het vuur zitten,1^ juist eene witte vlam opschoot, die hem jz|ng_ keurig weer de verschijuing van het qc_ te binnen bracht. V z/Hij is mijn zoon, en het meisje,u jn_ even gezien hebt, is inijne dochterI' uzen herberg en zij helpen mij daarmec,""1 oude man. ,/Maar ik verdien er slechts ecll stuk brood mee, dat begrijpt u, want^ er zoo weinig reizigers in de deze streek.' z/Dat verwondert mij volstrekt niet," antw de vreemdeling aan het half dozijn heuvels d die hii op en af gereden had, nadat hij kleine stadje Melville een paard had ge «Hoe ver zijn we hier van Pentouville derd?" ,/0, slechts twee of drie mijlen," lunh antwoord, //dat is over dag niet ver, mm een lange en vermoeiende reis in een nac juist dezen." ,/Ja," zei de vreemdeling, naar den win terend, die weer het huis van zijn plaats ge- te willen wegvegen „ik mag van geluk s gg (Wordt vervT. op igs ser es, een nachtverblijf gevonden te hebben. raw \E1ZE\SI HE COURANT. I T.anffs liplincrafischen wee hebben de beleg De Burgemeester van TER NEUZEN. brengt by deze ter kennis van belanghebbenden, dat blijkens mededeelmg van Harer Majesteits Gezant te Br us 9 el aan zyne Exeei- lentie den Minister van Bnilenlandsche zaken de mTOer v»n melkkoeien in Belgie lungs C 1 i n g e (station enjtojg met ingang van 1 Januari verbodon doch te Selzaete met ingang van 2 Januari e. k. geoorloofd is. Ter Neuzen, 1 Januari 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. VOOR DEN De burgemeester der gemeenie TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennis, dat on llinsdag, den SO Januari aanstaande, zal ,ifaats hebben de verkiezing van den lid van den gemeente- raad, wegens ontslagneming als zoodamg door den bee dat on dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, bij hem kunnen worden mgeleverd als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikol 10 der ge- "'De'zTtpgaven moeten inhonden den naam. de voorietters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zyn door ten n.inste .lrie en twinliff Uieaers, b»v°egd tot deelneming aan deze verkiez.ng en behoorende tot het district waarvoor de candidaatstelling geschiedt De inlevering dezer opgaven moet geschyeden persoonlijk door een of meer der personen, die de opgavehebben onder teekend. De candidaat kan daarbij tegenwoord.g zyn. an de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven Formnlieren voor de opgaven bovenvermeld zyn ter Secretaire dezer Gemeente kosteloos verkrygbaar van den 4 Januari 1900 tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in hermnering artikel der kieswet, luidende als volgt: Hii die eene opgave, a's bedoeld in artikel wetende dat zij is voorzien van handteekeningen van personen, dicniet bevoegd zijn tot deelneming aan de verk.ezmg, waarvoor de inlevering geschiedt, terwyl zonder die hand teekeningen gecn voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestratt met gevangemsstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste k0t* straf6 wordt gestraft bij, die. wetende dat by niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezmg eene oo die verkiezing ter inlevering bestemde opgave, »edjp J artikel 51, heeft onderteekend. Ter Neuzen, den 3 Januari 1900. De Burgemeester voornoemd, J, A. P. GEILL. ing, eene e, hed^elc Z IJN 1 1 1ffia

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1