Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- V la an der e bbbbsblukb stand. No. 3859. Zaterdag 23 December 1899 Engeland en de Z.-A. Republiek. m 39e .Jaararane:. Binnenland Voorwaardelijk Ontslagen. A.BONNEMENT: Pe, dm maanden biunan Ter Neuaen 1,-. P°"T0°' XT d 1 n id Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32*. Men'" bonnirt' rich bij .11. Boekh.ndela.rs, Poetdirecleuren en Bne.cn- bushouders. o^r^tpntien v6or 3 uren op den dag der uitgave Inzending van advertentien vo - v. r» ADVERTENTIEN: 1 tnt 4 rebels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. 3\L2 JppL d'i.m..l plaatsing deraelfde advertent,. .ordt d. pr,. slechts tfeemaal berekeod. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. het Kerstfeest Wegens zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. De Engelschen zullen zich haast gaan verbeelden, dat zij voor een edele zaak strijden. Zij nemen allerlei gedragingen aan van een volk, dat voor ziin onaf hankelijkneid stnjdt en openbaren een geestdrift, een betere zaak waardig. £oo heett het bestuur der Londensche City op een vergadering, ouder voorzitterschap van den lord-mayor, bekend gemaakt, dat er voor 300,000 was geteekend om een City-korps sterk 1000 "ana„r Zuid-Afrika tezenden. Rotschildhad voor 60,1 geteekend en lord Wolseley had het aanbod aau- vaard Alle leden van het korps knjgen bet burgerrecht van de City, als zij ten minste levend terugkomen. Een reeder te Hull heeft aangeboden, het korps gratis met een daarvoor ingenchte boot te vervoeren. Het schijnt dns een soort van nrachtkorps te zullen worden. Kitchener gaat met de kruiser „Isis naar Malta en vandaar met de ,/Dido naar Madeira. Heden vertrekt generaal Tucker, de benoemde bevelhebber van de V divisie, naar Kaapstad. Nieuws van het oorlogsterrein is er met veel. Afgaande op de Boerenberichten omtrent den slag bii de Toegela, zou men gaau twijfelen of al de kanonnen, die de Engelschen in den steek moesten laten wel in handen van de Boeren zijn gevallen. De maar 't zijn voorloopige benchten van de Boeren zelf, sprekeu slechts van 4 kanonnen e„ 13 munitiewagens, die zij veroverd zouden hebben, en van 208 krijgsgevangenen. Intuss™en is het niet zeer waarschi]nli]k, dat generaal Bu of de oorlogscorrespondenten het heroveren van zes of zeven kononnen zouden verzwegeu hebben. De aangevulde. lijst van verliezen der Engelschen bij dien slag geeft nu op 142 dooden, waaronder 5 officieren. De „Daily Chron die alle verliezen van 11 October af bijeen heeft geteld komt tot 6357 man, waar dan nog bij komeu de gewone FWUILLETON zieken, wier aantal voor Zuid-Afnka wel op 10 pCt. van de manschappen mag geste'd worden. En dan is het nog mogelijk, dat de uederlaag bij de Toegela nog niet in haar geheelen omvang bekend is, iets, wat door den mihlairen medewerker van de Daily Chron". oudersteld wordt. Van Clery's afdeeling heeft men nog geen zekere berichtenhet beursgerucht zegt, dat hi] Ladysmith is binnengerukt, 't geen aan generaal White een zeer gewenschte versterking zqu geven, iudien Clery ten minste ammuuitie meebracht. De bezetting zou dan kunnen beproeven, wat de militaire deskundige van de ,/Westm. Gaz. aan- raad zich er door te slaau naar't zuideu. Waar de troepen, die er door kwamen, dan zouden moeten blijven, is niet duidelijk, want de Toegela zouden ze zoo gauw niet over zijn. IntuSschen, het is zeer onwaarschijnlijk, dat Clery de be- legerde stad is biunengedrongen. Volgens de ,/Manch. Guard." zijn lord Roberts en lord Kitchener eerst aangesteld, nadat generaal Buller telegrafisch na zijn nederlaag de ontheffing van het opperbevel had verzocht. De goede man schijnt het zich dus wel aangetrokken te hebbeu. In het westen is de toestand hetzelfde. Ue Boeren zitten bij Magersfontein, breiden daar hun stellingen uit en hebben ook Jacobsdal ten oosten van Modderrivier, bezet. Aangezien de Boerenkommandanten alle bewe- gingen°van de Britsche troepen terstond te weten komen, hebben de ongewapeudeu binnen 5 KM. rondom het Engelsche kamp bevel gekregen, zich aan het hoofdkwartier aan te melden. Als ze dat nu maar doen Ook de generaals in het noorden van Naap- kolonie houden zich kalrn, vermoedehjk omdat zij niet anders kunnen. Generaal Gatacre, te Sterkstroom, neeft een proalamatie uitgevaardigd, waann verboden wordt, in het district rond te dwalen of Sterkstroom te bezoeken anders dan Zaterdag en met een pas. De Boeren moeten dus op hun hoeve blijven. Na den mislukteu aanval op Stormberg hebben de terngtrekkende Engelsche soldaten twee gmsen, die zij verdachten hen misleid te hebben, dood- ge WaaMcbijnlijk wordt generaal Wauchope's lijk opgegraven en naar Engeland overgebracht. In een brief aan de ,/Cape Times uit Palapye wordt gemeld, dat Khama, het Kafferopperhoofd, „zich uitnemend houdt" en 1200 gewapende krijgers laat patronilleeren en verkenningen doen. De Engelsche vrouweu in het district hebben, zegt hij, uiets te duchten, zoolang hij en zijn manner, in leven zijn, want zij zullen hen beschermen. De /Globe" spreekt over deu toestand te Lorenzo Marquez, waar de Portugeesche overheid dag aan dag de landing veroorlooft van manschappen en krbesvoorraad, voor de Boeren bestemd. Wel is waar hebben de Engelsche kruisers het recht, om contrabande aan te houden in neutrale schepen, maar de kapiteins van die oorlogsschepen hebben daar weiuig aan, daar zij moeten afgaan op de Zijn cleze oogenschijnlijk in orde, dan denken de kapiteins van de kruisers er met aan, de heele lading onderste boven te halen, om zoeken naar allicht in het ruim verborgen wapeneu en schiet- voorraad. De ,/Globe" noemt daarom Portuga een geheim vriend van de Boeren, en beschuldigt de Portugeesche regeering, dat zij konkelt met Dr. Leyds. Het blad zou willen, dat er een flink protest naar Lisssbon gezonden werd, des- noods gesteund door een vlootbetooging in de Taas, indien de nota geen uitwerking had, want zoo betoogd het blad zachte meesters maken stinkende wonden en Nelson heeft toch ook eens de Deensche vloot vernield. De kapitein Jhr. H. Ram, van het 3e, en de 1" luit. L. W. J. K. Thomson van het 5" reg. infanterie, zijn door de regeering aangewezen om bij de Boeren de krijgsoperatien te volgen. Engeland wil geen vreemde officieren meer bi] zijn leger in Zuid-Afrika hebben. Er is misschien wel reden toe. TER NEUZEN, 22 December 1899. Op Dinsdag 26 Dec. a. s., 2den Kerstdag, zal het post- en telegraafkantoor voor het publiek open zijn ;au 74-8J voorm., 12,30-4,30 en 64—7i nam. De bestelling van postpakketten, bneven enz. ge- schiedt te 8,30 voor- en 2 ure nam. Blijkens het voorloopig verslag der Kamer inzake het Kanaal Gent—Ter Neuzen betreurden vele leden het dat de regeering zoo weimg tege- mbetkoming heeft betoond ten opzichte van de bezwaren, die door belanghebbende gemeenten en particulieren tegen de uitvoenng der overgelegde plannen zijn ingebracht. Met leedwezen hadden zij gezien dat de regeering geen termen vindt om te voldoen aan het verlangen van den gemeenteraad van Westdorpe, betreffende de inrichting van een pontveer te Driekwart. Verschillende leden spraken de vrees uit dat de regeering de Nederlandsche belangen, aan de verbetering van het hier bedoelde kanaal verbonden, uit het oog verliest, altbans daaraan niet die belangstelling schenkt, die zij verdienen. Aangedrongen werd op verbetering van de havenwerken te Ter Neuzen, ten einde die plaats in staat te stellen als havenplaats te con- cumeren met Gent. Heden rniddag werden op de baan der ijsclub ,/Ter Neuzen" de volgende wedstrijden gehouden a. Blokjesrapen voor kinderen. De pnjzen werden behaald le pr. Anna Schepens met 20, 2« pr. Maagdalena S. Donze met 19 en 3epr. Corn. Jansen met 16 van de 21 blokjes. b. Hardrijden voor heeren. Uitslag1° pr. E. de Groote, 2e pr. T. van Borssum Waalkes Jr. en 3e pr. M. Eijke Jr. Heden avond ijsfeest, waarbij ringnjderi] voor heeren en dames zal worden gehouden. De aanhoudende mist speelt ons, Zeeuwsch- Vlamingen, door den breedeu Scheldestroom van het overig deel van Nederland gescheiden, in de laatste dagen weer leelijke parten, zoowel wat onze reisgelegenheden als brievenvervoer betreft, en trots de beste ingerichte en snelvarendste booten, we staan hier tegenover machteloos. 'tis dezer dagen weer voorgekomen dat men den eenen dag van hier of Vlissingen vertrok en pas den anderen dag arriveerde. Men mag zich dan gelukkig rekenen als de hofmeester een beetje op zoo'n lange reis gerekend heeft, wat met steeds het geval is of was. Ook de treinen komen zeer ongeregeld aan, maardie komen er toch. Evenwel de corres- pondentie met Holland over Belgie is voor velen lastig. 't Zal ook niet te verwonderen zijn als men van ongevallen hoorl wegens den dikkeu mist. Op de Schelde beproeven de zeebooten maar steeds door den mist te kruipen en minstens een kolossus is daarvan het offer geworden. Gebruik makende van een oogenblik dat de mist minder dik was, stoomden Woensdagmiddag vele booten de rivier op. Voor onze haven was de nevel echter zeer dik, zoodat de eene boot voor de andcre 11a, ten anker kwam. Dit deed ook de Eng. stoomboot Maggie Mac- nair, van Buenos-Ayres naar Antwerpen, met handelsartikelen geladen. Een half uur nadat zij ten anker kwam ongeveer half twee werd de boot in stuurboordzijde aangevaren door de eveneens voor Antwerpen bestemde Duitsche stoom boot Lucania, waardoor eerstgenoemde boot een ernstig lek bekwarn en het anker werd gelicht om de boot op den oever te zetten, even voorbij den oesterput. Des avonds kwam de bemannmg hier aan wal om van het gebeurde kennis te geven. Men toog daarna terug, om te beproeven nog 'teen en ander te redden. Langzamerhand zakte de boot van den oever af, dieper het water in, zoodat zei hij. We zullen hem gauw naar 't hospitaal moeten brengen. Daar klonken reeds voetstappen op te trap, en de vrouw kwam met twee agenten in burger- kleeding. Op de binnenplaats beneden hoorde men gemurmel van stemmen. Ze hebben ons in de gaten, zei een van de agentenmaar er zijn er niet veel. De cab staat voor het slob, en een agent er bij. Neemt hem eerst op, zei Gannett, wijzende naar Joe, die nog ademde, maar bewusteloos bleef. We zullen hem in't hospitaal brengen. Gannett en Verity namen den hertog bij de armen en gaven hem nog eens den vnendschap- pelijken raad, heel kalm te blijven, wilde hi] het rijtuig levend bereiken. De andere mannen volg- den met Joe Huggelt. 11 t Beneden aan de trap versperden vier kerels met ongunstige gezichten den weg. Maar de sergeants lieten de revolvers zien en Verity zei vriendeltj Kom, jongens, op zijEr zijn nog een half dozijn van onze mannetjes in de buurt. Jelui zoudt er maar bekaaid af komen. De mannen begrepen de juistheid dezer vriend- schappelijke opmerking, en ze lieten den kleinen stoet passeeren. De vrouwen begonnen te schreeuwen en te schelden, en een van haar gooide met eeu scherf, die echter den hertog trof en met de politiemaunen. De twee die volgden met Joe, hadden tkwader; maar toen de vrouweu zagen, dat de man, dien zij droegen, zoo goed als dood was, en de mannen Verity kwam zijn kameraad te bulp zij hielden ziin beide armen stevig vast. De slordige buur- vrouw, die in de deur was verschenen, kwam nu nader en deed den hertog de handboeien om de krachtige polsen. De hertog, die tot dusver geen oogen had ge- bad, behalve voor Huggett, zag nu pas goed, met wie hij te doen had. Jelui bent mij te haudig af geweest, zei bii _u maar als die hond mij niet in den weg had gestaan, zon ik je toch een van beiden een een por gegeven hebben. Hij keek minachtend naar debeweginglooze massa op den grond. Die heeft zijn portie, zei hi]die blatt met weer De vrouw zag de beide detectives vragend aan. Ga de mannen maar halen, zei Verity wij zullen wel zorgen, dat hij niet schreeuwt Als hij zijn mond open doet, zal ik dien stoppen, zei Gannett, zijn revolver oplichtend. De schavuit, ziende, dat elke poging om het aepeupel uit de buurt tot hulp te bewegen, hem nootlottig zou zijn, zweeg en het zich op eeu stoel vallen. De revolvers hielden hem in ouUag Terwijl Gannett den hertog geen seconde uit het oog verloor, knielde Verity bij Joe neer. Dij heeft hem den schedel iugeslagen, Jack, riepen »Een vrachtje voor 't hospitaalweek het plebs terug met zekeren eerbied. Een minuut later waren de gevangene en de gewoude beiden in het rijtuig, De twee agenten, die hem gedragen hadden, liepen haastig naar een volgende straat om een ander rijtuig te nemen, ten einde ook naar 't hospitaal te rijden, waar zij verdere instructies kouden krijgen. De vrouw, die bleek werd onder de dreigeinenten en schimpwoordeu van het volk, dat in haar de vrouwelijke spion had herkend, ging met hen mee. Aan 't hospitaal gekomen, zei de dienstdoende dokter, na voorloopig onderzoek, dal de toestand van Joe zeer ernstig was. Verity liet een agent bij hem acbter. Zoodra hij bij kennis komt, moeten^ wij gewaarschuwd worden, zei Verity; misschien heeft hii wat ie vertellen. Dat denk ik ook, zei de dokter; ge moet maar dadelijk iemaud sturen, die hem kan verhooren. Den volgenden morgen, toen sergeant Verity collega Gannett ontmoette, kon hij moeilijk eeu gevoel van triomf onderdrukken. Jack, zei hi], nu is het jou beurt maar je zult je toch met wat minder tevredeu moeten stellen. Joe Huggett is wat bi]ge- komen maar hij zal 't er niet levend afbrengen. Een rechter heeft hem verhoord, en hij heeft ver- teld, dat hij en de hertog samen de inbraak plee'gdengeen mensch anders was er bij. De hertog sloeg lord Charlton dood en de juweelen zijn naar Ben Gooch gebracht. Dat heer is van- morgen ook ingerekeDd. Heeft hij met gezegd, hoe ze bij graaf van Powick binnen kwamen? vroeg Gannett nieuws- gierig- Ja: ze hebben 't plan een heelen tijd van te-voren opgemaakt en een goede gelegenheid af- gewacht. Dien avond zagen zij den lord thuis- komen met eeu vriend. Die vriend ging na een poos heen en lord Charlton bleef even staan in de open deur. Zij overrompelden hem, drongen hem naar binnen, en daar heeft de hertog hem neergeslsgen, uit vrees, dat hij lawaai zou maken. Die vriend moet Stephen Alison zijn geweest, en de dieven herkenden hem niet. Je ziet, dat ik gelijk krijg Stephen Alison was onschuldig Ja, dat zie ik nu ook in, William. Ik feliciteer je. Maar nu die John Alison. Wij zullen eens gaan hooren, wat die te zeggen heeft. Hoor eens, Jack, zei Verity, ik heb eerlijk met je gedeeld in deze zaak, en wij hebben elkaar altijd goed vertrouwd. Laat dien John Alison aan mij over. Als we hem noodig hebben, zal ik er gebruik van maken. Wil je 't aan mij overlaten Ja, zei Gannett. Jij hebt 't tot dusver zoo goed er af gebrachtik kan je nu wel laten begaan. Ik zal mij met dien John Alison niet meer bemoeieu. Doe jij met hem hem, wat je wilt. (Wordt vervolgd.) lEEZEItSClK UUllRAHIT. ■lit bind wemchijn* Vft f t». Arnhtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente geven des voormiddags van 11-1- uren. Ter Neuzen, 22 December 1899. De Ambtenaar voomoemd, GRENU. O U-l kJ 77if DK UNDR te Ter leaiea.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1