A Igemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderea No. 3858. Donderdag 21 December 1899. Engeland en de Z.-A. Republiek. 39e Jaar^ang. abonnement Voorwaardelijk Ontslagen. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der nitgave. F FTJILLETON Gesnapt. TER NEUZEN, 20 December 1899. NSCHE COlHAVr Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,82*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatamimte berekend. pit I,lull vemchijnt rtlaamliig-. W<»enmt»g- en Vrijd»8»*«nd» ■Itge-oaderd op Fee-tdaycn, bij den Hne.et F. J. VAW Ter lea.ea. De vervanging van generaal Buller door lord Roberts is wel een bewijs, hoe diep de nederlaag in Londen is ingeslagen. De man, die juist be- gon met eenige ondervinding van de Boei-en op te doen,krijgt iemand boven zich, die de Afganen met suedes heeft bestreden, maar die 't mogelijk tegen de Zuid-Afrikaansche Republieken zal af- leggcii. Frederick Sleigh, lord Roberts, is 67 jaar. \oor zijn 20"" jaar had hij reeds dienst genomen in Indiehij onderscheidde zich in 1857 bij de belegering van Delhi, nam als gene- raal-kwartiermeester onder Napier deel aan den veldtocht tegen negus Theodorus van Abessinie (1867 en ^68), en kreeg in 1878 zijn brevet als gfineraal-majoor, nadat hij de legerafdeeling had aangevoerd, die aan de Afgaansche greus door het Kurum-dal was opgerukt. Toen in 1879 de oorlog in Afganistan opnieuw uitbrak, werd hij met het opperbevel belast en den September 1880 bracht hij den Afganen een beslissende nederlaag toe. In 1881, na Majoeba, werd lord Roberts met het opperbevel in Natal belastbij zijn aankomst was de vrede echter reeds gesloten. In 1885 verkreeg hij het opperbevel in Indie, in 1886 onderdrukte hij een opstand in Birma, om in 1892 zijn ambt neer te leggen en als lord Roberts of Kandahar zitting te nernen in het Hoogerhnis. In 1895 werd hij opperbevelhebber van de troepen in Ierland. De eenige zoon van den nieuwbenoemden opper bevelhebber werd Vrijdag in den slag bij de Toegela zwaar in het onderlijf gewond en is, hoewel sir William Mac Cormac, een der kunstigste ■chirurgen, den kogel verwijderde, overleden. Luitenant Roberts behoorde tot de King's Royal Rifles en vertrok eenige weken geleden naar het oorlogsterrein. Hij was 28 jaar oud en adjudant van zijn vader. In 1894—1895 deed hij dienst in de Waziristan expeditie en later maakte hij deel uit van de Chitral expeditie. Lord Kitchener wordt chef van den staf van lord Roberts. Deze week zou hij reeds te Kairo aankomen om zoo spoedig mogelijk naar de Kaap te gaan. Lord Kitchener is de man, die in den vreese- lijken, roeinloozen slag bij Omdoerman de Der- wischen overwon en dezen bij tienduizeuden neerschoot hij is de man, die het graf van den 58) Stil, Marion, blijf kalm. Ik wil doen wat ik kan doch op 't oogenblik hebben wij niets dan John's verklaring. De menschen zulleu vragen naar bewijzen. Ja, jamaar welke bewijzen kan hij ons verschafl'en Hij zegt, genoeg van Stephen te hebben vernomen, om het ontdekken van den waren schul- dige te kunnen bewerken. O, als dat kon gebeuren Hij zwoer mij, dat het kan, en ik zal mijn best doen om hem te helpen. Er is hoop, Marion, een weinig maar je moet je verwachtingen niet te hoog spannen. Hij weet toch, dat Stephen onschuldig was riep Marion hij hoorde het van diens eigen lippen hij o, broeder, ik moet John zien dadelijk Hij hoorde de laatste woorden van mijn ecbtgenoothij moet ze voor mij herhalen. Ik moet hem zien Neen, Marion, dat kan niet. Het moet Ik zal hem smeeken, ik za hem dwingen, recht te doen aan Stephens's nage- dachtenis. Hij deed hem onrecht bij zijn leven hij mag hem geeu onrecht meer doen na zijn dood Zeg mij, waar is hij Neen, neen Als je mij er niet wilt brengen, ga ik zel:' naar de politiedie zal hem wel weten te vinden De kapitein gevoelde, dat hij niet kon wei geren. Mahdi schond en het lijk in den Nijl deed werpen, en als hem in Zuid-Afrika ten deel valt, wat velen hem toewenschen, zal hij er niet al te best afkomen. Te Londen is men nog al ingenomen met de benoeming van den populairen Bob en hij zal de nederlagen die misschien voor zijn komst nog geleden worden, wel uitwisschen. Een tweede reden tot verheuging en geruststelling is de uit- zending van voortdurend meer troepen. Er heerschs bepaald geestdrift nu de militie, de Yeomanry en de vrijwilligers worden opgeroepen. en duizenden vrijwilligers bieden zich aan. Het militie-bataljon van de Gordon Hooglanders te Edinburg, heeft zich in zijn geheel beschikbaar gesteld om dienst te doen en het militie-bataljon van de Royal West Kent-regiment te Chatham, gaat deze week naar Malta. Een gedeelte van het garnizoen van Gibraltar zal den 24 naar Zuid-Afrika gaan. En dan heeft Engeland zijn kolonien nog. Het is voomemens, 2000 man uit Egypte te laten komen. Men gelooft, dat dezen daar vervangen zulleu worden door een deel van de zevende-divise. Er is ook sprake van, een contingent inlanders uit te zenden. Niet waar, 't geldt toch maar „barbaarsche Boeren" en die zijn geeu haar beter dan Derwischen of Afridis. Verder heeft de regeering het aanbod van nieuwe Canadeesche hulptroepen aangenomen en zeilen voor 1 Januari van Melbourne nog 1000 bereden manschappen Australische hulptroepen uit. Terwijl eenerzijds alle mogelijke middelen worden in 'I werk gesteld, om den oorlog krachtig door te zetten, verluidt van den anderen kant, dat er naar vrede verlangd wordt. Volgens een telegram van de „Ind." uit Londen, loopt daar het gerucht, dat president Kriiger stappen heeft gedaan, om een einde te maken aan de vijandelijkheden en vrede te sluiten. De Kaap- sche regeering zou hem daarin steunen. Wat van dit gerucht waar is, zal misschien zoo spoedig blijken. De Boeren zijn een vredelievend volk en zij zullen geen dag langer vechten, dan voor hun onafhankelijkheid noodig is, maar betwijfeld mag worden, of zij nu reeds hun onafhankelijkheid bevochten hebben. Te Kaapkolonie wordt de toestand hoe langer hoe bedenkelijker voor de Engelschen, vooral nu de Engelsche burgers daar gewapend zullen worden. In de geheele streek tusschen Queenstown en den Goed, Marion, sprak hij, morgen zal je Alison zien. 's Morgens na het bezoek van sergeant Verity stood Stephen laat op. Hij had van den ge- heelen nacht maar een kort poosje geslapen. Nu bij zich zelven bekend gemaakt en alles aan een detective geopenbaard had, begreep hij, wat hij waagde met die bekentenis. Hij sloot de oogen en zag zich reeds gevan gen genomen en voor den rechter gebracht. Hij hoorde het ijveren van den ambtenaar van het openbaar ministerie, en het bewijs van zijn schuld scheen onweerlegbaar. Hij rees overeind en trachtte de sombere ge- dachten van zich af te schudden, maar het wilde hem niet gelukken. Hij gevoelde, dat hij zich had overgegeven en vroeger of later op de bank dcr beschuldigden zou terecht komen. Wat kon hij eigenlijk bewijzen? 't Was ongeveer elf uur, toen Clement Hansell verscheen in de bibliotheek, waar zijn secretaris hem een stapel brieveu gaf. 't Was de gewone correspondentie, die een rijk man ontvangt. On geduldig schoof hij ze op zijde. Avory zag, dat hij in geen opgewekte stem ming was, en stelde voor, een wanfleling te gaan doen. Neen, Avory, zei Hansell, ik ga niet uitik gevoel mij onwel. Laat mij van-morgen liever alleen en kom in den namiddag terug. De jonge man ging, en Stephen verviel in som ber gepeins. Hij was zeer zenuwachtiggeen geluid ontging hem, en zoo dikwijls er gebelc. werd, schrikte hij op. Langzaam kropen de uren Oranje-Vrijstaat heerscht nu opstand. De berichten over de nederlagen der Engelschen dringen slechts angzaam door tot Kaapstad, want zoo laug mogelijk tracht men die geheim te houden. Van de neder- g van lord Methuen bemerkte men echter te Kaapstad genoeg, toen daar een 600tal gekwetsten in de hospitalen aankwamen. Oorlogsnieuws is er niet veel. De nederlaag van Buller heeft vooral daardoor te Londen zooveel beweging in het departement van oorlog veroorzaakt, omdat hij twee dagen te voren vol vertrouwen seinde, dat hij de Boeren tusschen twee vuren had en geloofde, ze te kunnen verpletteren. Het heeft eenige onrust verwekt, dat uit Ladysmith geen uitval is gedaan, tijdens den slag aan de Toegela. Zou het garnizoen te uitgeput wezen voor krachtig optreden De militaire medewerker van de „Westm. Gaz." meent, dat het garnizoen order zal gekregen hebben, stil te blijven tot de om- trekkende beweging van Buller geslaagd was en toen dit niet geschiedde, zal men te Ladysmith binnen zijn gebleven. De Boeren zijn er in geslaagd, Winstan Churchill, den ontsnapten correspondent van de Morning Post", weer te pakken. Ook van de westgrens is geen zeker nieuws. Geruchten, dat Kimberley gevallen zou zijn, worden op de beurs verspreid, evenals dat generaal Buller zijn kanonnen zou heroverd hebben. Bevestiging daarvan te bevoegder plaatse bleef uit. Volgens den correspondent van de „Times" te Modderrivier, hebben de Boeren een derde lager, acht kilometer teu westen van het centrum van hun stelling. Hij raamt het geheele leger van de Boeren daar op 20,000. Intusschen melden verschillende oorlogscorrespondenteu een achler- waartsche beweging van de Boeren bij Modderrivier, blijkbaar om Methuen's verbindingslijn af te snijden. De Boeren hebben ook den spoorweg, drie kilometer benoorden Methuen's kamp, laten springen. Aan de Temps" wordt gemeld, dat men te Londen den toestand van Methuen zeer hachelijk vindt. Men beweert, dat lord Roberts dadelijk aan de generaals (vermoedelijk Methuen, French en Gatacre), geseind zou hebben, dat zij zich achter de Aar en in het oosten moesten samen- trekken en zijn komst en versterkingen afwachten. Vermoedelijk echter zal de generaal wel niet zoo spoedig een zoo gewichtigen maatregel nemen. Te Mafeking wordt het nu toch „uiterst onaan- genaam", omdat de Boeren het marktplein bestrijken. voort. Hij kon niet lezen, niet werken, zijn lunch liet hij onaangeroerd. Hij kon enkel deuken, en dat denken maakte hem gek. Tegen drie uur ongeveer verraste hem de slaap, en hij dommelde even indoch spoedig schrikte hij wakker door het binnenkomen van een knecht. Deze kwam zeggen, dat kapitein Halford er was. Stephen stond haastig op. 't Was een verlich ting voor hem, dat er iemand verscheen, met wien hij kon spreken over de zaak, die hem door 't hoofd spookte. De deur werd geopend en Halford trad binnen. Doch hij werd vergezeld door een dame, in zwaren rouw en gesluierd. Eer Stephen een woord had kunnen uiten, kwam de dame op hem toe. John Alison, begon zijtoen sloeg zij de oogen op naar het gelaat van den man, die als verbijsterd voor haar stond. Zij slaakte een kreet, wankelde en viel in zijne uitgespreide armen. Stephen snikte zijStephen, mijn man Dennis Avory, die binnengekomen was, meenende dat zijn principaal alleen was, hoorde den kreet en de woorden. Hij en de kapitein staarden el- kaar aan in stomme verbazing. Marion lag bezwijmd in de armen van haar echtgeuoot. HOOFDSTUK XLVIII. De hertog achtte het apartement, dat hij ge- huurd had voor zijne „zaken," volmaakt veilig. De bewoners van het slop letten er niet veel op, wat hunne buren uitvoerden en ze hadden alien een gemeeuscbappelijkeu vijand de politie. 't Waren wel niet alien misdadigers, maar de- genen, die zelf niet meededen, beschouwden toch Men was er overtuigd, dat Methuen Kimberley lad genomen en maakte zich al gereed, hem te verwelkomen. En nu moet men nog wachten, misschien nog heel lang. Hoek. Als een zeldzame bijzonderheid van krasse leeftijd kan dienen dat de 79jarige slager Joh. de Zeeuw bij den landbouwer J. Dieleman een varken heeft geslacht van 599 pond. Axel. Ondanks het dooiweder en de vele sneeuw, waarmede het ijs was bedekt, besloot de Vereeniging „de IJsclub" alhier het door haar op Maandag jl. bepaalde ijsfeest te laten doorgaan. Het ijs bezat ook nog draagkracht genoeg voor de groote menigte, welke saamgestroomd was, om toeschouwer te zijn van de uitgeschreven wed- strijden, waaraan door een 50tal personen werd deelgenomen. Flinke prijzen bestaande uit steenkolen, dekens en kleedingstukken waren uitgeloofd en niemand behoefde met leege handen huiswaarts te keeren. Als naar gewoonte werd het feest door het fanfaren-gezelschap /Concordia" opgeluisterd. Koewacht. Het onderzoek omtrent den moord alhier gepleegd wordt door de Nederlandsche justitie ijverig voortgezet. Verschillende personen van hier en de omliggende gemeenten zijn reeds naar Middelburg geweest om voor den rechter van instructie te verschijnen en nog worden er telkens opgeroepen. Het onderzoek heeft tot in de kleinste bijzon- derheden plaats. Terwijl sommigen slechts hunne verklaringen, te Gent gedaan, moeten bevestigen, worden aan andere verschillende vragen gesteld om te weten, wat de verdachte heeft gezegd en gedaan op den dag, waarop de vreeselijke gebeur- tenis heeft plaats gehad en op de dagen tusschen 13 April en 16 Mei, den dag zijner gevangen- neming. Verleden week moet, naar wij vernemen. een zekere B. uit Stekene met wien de verdachte langen tijd vertrouwelijken omgang gehad heeft, nog al eene verzwareude verklaring hebben af- gelegd. Sas van Gent. Deze week waren ter vee- markt aangevoerd 20 stieren, 6 ossen, 21 koeien en 27 vaarzen, totaal 74 beesten, die alien vlug werden verkocht aan goede prijzen. diefstal en braak als een middel van bestaau, zoo goed als elk ander beroep. Het gaf zelfs een zekere onderscheiding onder deze laagste lagen der maatschappij, als men kon meepraten over Harer Majesteits gevangenissen. De gewone straatagent kwam het slop nooit binnen, al werd er bij de dagelijks voorkomende gevechten nog zoo luid door vrouwenstemmen z/moord 1" gegild en om //politie geschreeuwd. De agenten wisten wel, dat de minste tusscben- komst dadelijk de twistende partijen vereenigen zou om gezamenlijk op te treden tegen den man van het gezag. En hoe vond men in het duister, dat al het doen en laten dezer lieden omringde, ooit den waren dader De hertog achtte het niet noodig, op dit terrein de minste voorzorgen te nemen. Eenmaal in zijn kamer, spraken hij en Joe volkomen vrij over hetgeen ze voorhadden, en bekommerden zich geen oogenblik om de buren. In deze huizen kon men iemand vermoorden, zonder dat een der bewoners er aan dacht, zich met de zaak 1e bemoeien. Op 't oogenblik deed de hertog zijn best, Joe Huggett op zijn gemak te brengenhij schilderde hem het karweitje, waarvoor ze samengekomen waren in de helderste kleuren af en stelde het voor als een gezellig uitstapje, een soort tijdkorting. Joe was echter zeer wantrouwig en nog steeds vervuld van wrok ten Ben Gooch, die met de vruchten van hun laatsten arbeid was gaan strijken. De hertog, druk bezig, hem te overtuigen, hield plotseling op, uitte een vreeselijken vloek en greep een kort breekijzer, dat bij hem lag. Wat is dat? brulde hij. Een geweldige duw werd van buiten gegeven tegen de kamerdeur, die open vloogen twee

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1