Algemeen Mieuws- en Advertentieblad Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3857. Dinsdag 19 December 1899. voor Engeland en de Z.-A. Republiek! 39e .laarg;arig. Yeearfsenijkundig Staatstoezicht. Veeartsenijkundig Staatstoezicht. Voorwaardelijk Ontslagen. abonnement Voor advertentiEn Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prija slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,821. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der ui gave. en Generaal Redvers Buller moest de redder zijn Generaal Buller zou in een enkelen slag de schaude, over de Engelsche legermacht in Afrika's zuidelijk deel gekomen, uitwisschen Generaal Buller zou met zijn legerorde in Natal revanche .lemen voor al den tegenslag door de Engelschen geleden siuds het begin van den oorlog met de Zuid-Afrikaansche republiek (den elfden October werd de oorlog verklaard door Transvaal, nadat de Britsche agent te Pretoria twee dagen te voreu in het bezit was gesteld van het ultimatum der Boereu, dat „onbeschaamd en belachelijk" werd geheeten aan de boorden van de Theems, waar men de onafhankelijke republiek //een oproerigen vazalstaat" heette en gansch uit de hoogte sprak over dat volk van herders en veeboeren) Generaal Buller, zoo troostte men zich tot Vrijdagavond laat, zou door een algeheele ver- plettering der Boeren in Natal, samengaande met het ontzet van Ladysmith, dat nu reeds sinds den dertigsten October door de Boeren wordt ingesloten gehouden, de herinnering aan de misrekeningen van de generaals Methuen en Gatacre respectievelijk ten noorden van de Modderrivier (bij Magersfontein) en in bet noorden van Kaapkolouie, uitwisschen FSUILLETON 57) Zonder te spreken trok Bill heel stil zijne laarzen uit, en Jack volgde dat voorbeeld. De vrouw wees zwijgend naar een plek in 't bescbot waar het behangsel gescheurd was en een klein gaatjc geboord. Bill ging op zijne knieen er voor liggen, maar hij rees spoedig weer over- eind en fiuisterde Ik kan niets zien Stil Men hoorde spreken in de aangrenzende kamer. Ik kan niets hooren, zei Jackwij moeten 'taan de deur probeeren. Zij slopen uit de kamer op 't portaal, naar de andere deur. Deze was dicht, maar er scheen licht door de kieren. Bill ging op den grond liggen, met zijn oor vlak bij de deur, om te luisteren Jack hurkte boven aan de trap. Als er iemand kwam, zou ze 't terstond hooren. De vrouw bleef in haar kamer, met de deur open. Uit haar zak had zij twee paar handboeien gehaald, waarvan zij de sluiting probeerde. HOOFDSTUK XLVII Marion Alison. Toen kapitein Halford thuis kwam, verkeerde hij in een opgewondenheid, die hij te-vergeefs trachtte te verbergen. Hij zocht Cecil op en vertelde hem, welke zonderlinge ontdekkiug hij had gedaan. De kapitein had voldaaan aan John Alison's zorgen dat men in het moederland toch nog een /Merry Christmas" zou kunnen vieren, zij het dan ook met rouw in het hart over de ge- vallenen en met een droef gedeuken van hen, die daar ver weg in het vijandelijke land in gevangen- schap verkeeren en hun dag moeten doorbrengen met pijpjes rooken en kaartspelen, terwijl hun makkers hun leven in de waagschaal stellen voor wat men natuurlijk nog maar immer pleegt te heeten de eer en het prestige van het vaderland Wat was het voor de Engelschen Zaterdag- morgeu een vreeselijk ontwsken geweest in den letterlijken en in den figuurlijken zin Om twee uur in den kouden mistigen winter- nacht maakte het departement van oorlog het telegram van den opperbevelhebber generaal Red vers Buller openbaar, waarin ter openbare kennis werd gebracht, dat hij Vrijdag, bij een poging om met zijn geheele legermacht de Tulega-rivier over te trekken, een ernstige nederlaag had ge leden, zoodat hij niet minder dan elf kanonnen heeft in den steek moeten laten, nadat al de paarden, die er de bespanningen van uitmaakten, gedood waren, terwijl het aantal dooden, gewonden en vermisten aan zijn zijde wel in verhouding tot de enorme beteekenis van dit geweldige feit zal wezen en zijn geheele strijdmacht (voor zoover die daar dan nog toe in staat was) zich moest terugtrekken in het kamp van Chieveley (ruim zes en een halven kilometer ten zuiden van het, voor een deel reeds door generaal Hildyard bezet geweest zijnde Colenso). Hoe het in zijn werk is gegaan I Generaal Buller heeft, afgaande op zijn eigen lezing, Zaterdagmorgen om vier uur, met zijn geheele legermacht, die op een twaalfduizend man minstens is te schatten, onder de aanvoerders Hildyard, Lyttleton en Hart (alien generaals) een poging gedaan om de Tugela-rivier over te trekken op een van de twee of op beide doorwaadbare plaatsen, die niet meer dan twee Engelsche mijl van elkander verwijderd zijn. Generaal Hart die den linkeraanval leidde, had het al spoedig zwaar te verantwoorden, zoo zelfs dat de opperbevel hebber er toe overging terugtrekking te gelasten, omdat het doe! toch niet te bereiken zou wezen. Nu ging generaal Hildyard, die den rechter- aanval leidde, naar voren en slaagde er zelfs in het station van Colenso te bezetten met eenige huizen aan de rivier bij de brug, toen de opperbevel hebber eensklaps tot de ervaring kwam, dat de artillerie, die het pogen van Hildyard zou onder- steunen, buiten werking was gesteld kolonel Long, die het bevel had over de beide veldbatterijen en zes scheepskanonnen (twaalfponders) nam stelling den oever der rivier, doch werd daar bloot- verzoek maar hij werd gekweld door de gedachte, dat hij zich nu mede schuldig maakte aan be- drog, en dat hij eigeulijk als eerlijk man ver- plicht was, regelrecht naar de politie te gaan om mede te deelen, wat John hem had ver teld. Doch hij vreesde, een misgreep te begaan. Hij erkende de gegrondheid van John Alison's argu- menten, dat het bloote woord van een bloedverwant, dat er natuurlijk belang bij had, de nagedachtenis van den doode van smetten te zuiveren, weinig invloed zou hebben op de openbare meening. Neen, hij moest John gelegenheid geven, be- wijzen te verzameieu voor Stephen's onschuld, en dat kon alleen gebeuren, als de kapitein zijn t?e- heim eerbiedigde en zijn zoon bij hem stuurde. Wat Cecil eigenlijk moest doen, begreep de kapitein in 't geheel niet. En toen hij zijn zoon er ronduit naar vroeg, antwoordde deze naar waar- heid, dat hij 't zelf ook niet wist. Kort nadat Cecil vertrokken was, om van Clement Hansell nadere iustructies te vernemen, begaf de kapitein zich naar de kamer, waar May en haar moeder zich bevonden. May had haar blozende kleur verloren, en haar gelaat droeg de sporen van smartdoch toen ze haar oom zag, deed zij een poging om te glimlachen, en een weinig van haar oude opge- wektlieid keerde terug, nu zij haar oom vertelde dat de dokter er geweest was en gezegd had, dat haar moeder aan de beterhand was en weer uit mocht. De lucht zou haar goed doen. Ik heb geprobeerd, mama over te halen, een wandeling te gaan doen, zei May, maar ze wil niet. Zie u eens, oom, wat u gedaan kunt krijgen. aan gesteld aan zulk een hevig vuur datde opper bevelhebber, inziende dat er zonder geschut niets te beginnen zou wezen, bevel gaf tot retireeren, wat naar de lezing van den hoofdaanvoerder zelven geschiedde in goede orde, hoewel de Boeren kracht- dadig optraden tegen de verdedigend en beschermend manoeuvreerende cavalerie der Engelschen en de brigade van generaal Sarton. Verleden Zaterdag avond hebben wij in de stad het volgende bulletin verspreid Londen, 16 Dec. Een officieel regeeringstele- gram meldt dat generaal Buller een ernstige nederlaag leed. 10 kanonnen zijn verloren. Buller rapporteert uit het kamp Chievely Bij de pogingen om den overgang der Tugela te forceeren werd de geheele artillerie, gezonden tot ondersteuning van den aanval teruggeslagen. Alle paarden werden gedoodslechts 2 kanonnen werden gered. Kolonel Brooke gevaarlijk gewond. De verliezen in het hart der brigades zijn hevig Buller trok zich terug naar het kamp te Chievely. Londen, 16 Dec. Bij het gevecht aan de Tugela verloren de Engelschen volgens niet-officieele op- gave zes honderd dooden en gewonden. De Boeren namen twee compagnien infanterie gevangen. Wij laten hier thans de telegrammen, voor- komende in de groote bladen van heden, volgen Louden, 16 Dec. Een officieel telegram meldt, dat het totaal verlies van Buller 1097 man is nl. 82 gesneuveld, 667 gewond, 348 vermist. Parijs, 16 Dec. Uit Londen wordt aan de Temps geseind De Globe verklaart dat de tijding van de ramp in Engeland een groote teleurstelling heeft ver- oorzaakt. Het ontzet van Ladysmith wordt er door uitgesteld en de beweging aan gene zijde van de Tugela vertraagd. Uit Kaapstad verneemt de Times, dat een nieuw escadron lichte cavalerie uit de Kaap vertrokken is naar het oorlogstooneel. De Temps zegt, in eene beschouwing over de nederlaag van Buller, dat de gevolgen ernstig kunnen zijn voor Ladysmith en voor de uitbreiding van den opstand. De nederlaag legt geen .hooge getuigenis af van de kennis van den Britschen Ik kan 't niet doen, Richard zuchtte me- vrouw Alison. 't Is mij, of ik nooit meer onder de oogen van vreemden durf komenof ieder mij zal nawijzen als de vrouw van... O, Richard, 't is verschrikkelijk Kunnen wij niet weggaan ver van Engeland ergens, waar onze schande niet bekend is - Anne Marion zei de kapitein. Neen, dat kunnen wij niet doen tenminste nu nog niet. De heme! weet, dat ik doe wat ik kan, om je zooveel mogelijk verdriet te sparen maar wij kunnen Engeland niet verlaten; mijue zaken houden mij hier nog terug. O, wat is het lot wreed zei Marion, met tranen in de oogen. Ik ben, helaas, machte- loos ik kan niets doen, en toch geloof ik, dat Stephen onschuldig is, zoo goed als ik aan den hemel geloof Haar broeder stond besluiteloos. Mocht hij haar vertellen, dat John Alison te Londen was dat John Stephen had gezien op den avond voor dieus dood en van zijns broeders lippeu het ver- liaal had gehoord, dat dieus onschuld aan het misdrijf duidelijk bewees Dat zou haar tenminste een straal van hoop geven. May, zei hij. Ik begrijp, waarom mama nog niet uitgaan wil. Maar jij moet eens in de lucht. Kom, ga dadelijk een beetje wandelen, an- ders word je ziek. May stond op en kuste haar moeder teeder. Zij wilde wel naar buiten zij was aan de frissche lucht gewend, zij zag gaarne den blauwen hemel boven haar hoofd, en ze had nu dagen lang tus- schen vier muren gezeten. generalen staf, die geen andere leerschool doorliep dan de oorlogen tegen wilde volkeren. Rome, 16 Dec. De nederlaag van Buller heeft hier een enormen indruk gemaakt. Weenen, 16 Dec. De ,/Neue Freie Presse" zegt dat de nederlaag van Buller een nationaal ongeluk is, en dat men nu de spoedige overgave van generaal White kan verwachten. Het ,/Neue Winer Tageblatt"Na deze nederlaag en andere zijn alle Engelsche troepen verlamd. Het i/Vaterland"De nederlaag van Buller kan beslissend zijn voor de geheele campagne. De //Wiener Allg. Ztg." Alle Engelsche generaals hebben getoond onbekwaam te zijn, de soldaten ongeoefend, de militaire organisatie ver- ouderd. Er is van hen geen heil te verwachten Engeland mag blij zijn als het in Zuid-Afrika kan behouden wat het bezit. Londen, 16 Dec. Volgens een berekeniug door de bladen gemaakt naar de laatste officieele lijsten door het departement van oorlog geplubi- ceerd, was het totaal der Britsche verliezen bij Magersfontein aan gesneuvelden, gewonden en krijgsgevangenen 963. Pretoria, 13 Dec. Een telegram van Boeren- zijde meldt, dat met goed succes een aanval is gedaan op een klein Britsch fort bij Mafeking het fort werd gesloopt. Bij het afzenden van het bericht had een hevige kanonnade plaats. Lorenpo Marquez, 14 Dec. De laatste berichten uit Mafeking luiden, dat er gebrek aan levens- middelen is. Dagelijks hebben er artillerie-gevech- ten plaats tusschen belegerden en belegeraars. LoreDpo Marquez, 14 Dec. Een commando burgers valt Kuruman aan. Het garnizoen houdt zich goed. Kimberley, 11 Dec. Volgens Kafferberichten zijn al de Boeren in Bechuanaland in opstand. Pretoria, 15 Dec. De gezondheid van Joubert is beterende. Hij bevindt zich thans te Volksrust. TER NEUZEN, 18 December 1899. De door den Burgemeester ontvangen bedragen van een anonym us, een oud Ter Neuzenaar in Duitschland, 36,40 van het uitkeeringsfonds bij ziekte Hulp in Nood te Ter Neuzen 25 van eene collecte bij gelegenheid eener opvoering der gymnastiek vereeniging Sparta, f 13,80, totaal f 75,20, zijn heden per postwissel overge- maakt aan den Penningmeester der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche vereeniging te Amsterdam. Ik ga een poosje wandelen, zei het meisje, maar ik kom gauw terug, mama heel gauw. Toen May weg was, schoof de kapitein zijn stoel dichter bij dien van zijn zuster. Ik moet je iets vertellen, Marion, sprak hij, iets, dat je hoop zal geven. O, spoedig Wat is er Geduld, lieve, en bouw niet te veel op wat ik je zal zeggen. Maar ik heb iemand ge zien John Alison. John Is die hier in Londen Ja, bij is teruggekeerd als een rijk man, onder een anderen naam. Maar wat kan John Alison voor ons doen O, je bedoeltmet geld Neen. Hij is al een poosje terug. Hij was bij Stephen, op den avond van diens dood. Bij hem Jadat heeft hij mij verteld, en hij heeft geen reden, op dat punt te liegen. Hij was bij mijn armen Stephen En hij ging beenen zweeg P Ach, wat moet dat alles beduiden 't Beduidt, dat John Alison te laf was om voor een rechtbank te verschijnen en te vertellen wie hij was. Maar hij zegt, dat Stephen, teen hij van den moord op lord Charlton hoorde, hem alles heeft verteld genoeg om te bewijzen, dat je man onschuldig was. Dan moet de wereld dat weten Dan moet John Alison sprekenJij moet hem daartoe dwingenje moet aan de kranten bericht zenden (Wordt vervolgd.) Vryd«gavoad7»«itffe,»naerd op Fee,«,l»«ep. bij Jen ,ttgeve, »-. «A*»«C te Ter Weaken. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat, blijkens bericht van Zijne Excellence den Minister van Buitenlandsche Zaken, met ingang van «5 December jl de mvoer in Belgie van vee, bestemd voor de slachthuizen, alsmede van paarden, schapen en geiten, langs Achel (station) geoor- loofd is des Woensdagt en Zaterdags van zonsopgang tot 19 uur. Ter Nenzen, 18 December 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat, blijkens mededeeling van Harer Majesteits Gezant te Brussel aan Zijne Excellence den Minister van Buitenlandsche Zaken, do Moniteur Beige van 9 dezer het bericht bevat, dat bij gele- genheid van de Kerst- en Nieuwiaarsfeesten het grenskantoor Selzaete (Station) op Woensdag 2? December e. U. en 3 jHimari 1DOO den geheelen dag geopend zal zijn voor den invoer van Nederlandsch vee, met rechtatreeksehe bestemming naar de slachthuizen alsmede van paarden, achapen cn geiten. Ter Neuzen, 18 December 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1