Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Nationale Militie. No. 3856. Zaterdag 16 December 1899. Engeland en de Z.-A. Republiek. 39e Jaargang. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bg deze courant belioort een bijvoegsel. FEUILLETON Londen 14 Dec. Generaal Methuen rap- porteert dat de verliezen bij Magersfontein bij de Hooglanders-brigade bedroegen10 offlcieren gedood, 38 gewond, 650 gedood of gewond van onderofflcieren en man- schappen. Bij de overige brigades overtreft dit aantal 300. Totaal der verliezen bedraagt meer dan duizend. De mannen noemden elkaar Jack en Bill en de vrouw Sal. rm/weuL Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal pl&atsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tveemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit blad verechijnt idaandag-, Woenndag. en VriJda|(avond, nitgezonderd op Feesfda^eo, bij den nit|rever P. J. IIS DE MHDE te Ter b'eiien. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN gelet hebbende op de bestaande wettelijke bepalingen betrek- kelijk de Nationale Militie make n bekendi dat bet register tot inschrijving van alle mannelijke inge- zetenen, die op den l"'"n Januari aanstaande hun 19de jaar zullen zijn ingetreden, dat zijn diegenen, welke in 1881 zijn geboren, zal gereed liggen op de geraeente-secretarie alle werkdagen, van den l,le" tot en met den 31,ten Januari 1900, van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uren dat voor ingezeten wordt gehouden 1°. hij, wiens vader, of, is deze ovcrleden, wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28,ten Juli 1850 (Staatsblad no. 44); 2°. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedureude de laatste aehttien maanden, voorafgaande aan den I''00 Janu ari van het jaar, waarin hij zich moet laten insehrijven, in Nederland verblijf hield 3°. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt; dat niet voor ingezeten wordt gehouden de vreemdeling, behoorende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan de verplichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtihheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenoraen (art. 15 der wet) dat hij, die eerst na het ihtreden van zijn 19de jaar, doch voor het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, verplicht is zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrijving volgens art. 16 moet geschieden (art. 20 der wet) dat voor de militie niet wordt ingeschreven 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is 2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3°. de zoon van den Nederlander, die ter zake van's lands dienst in 's Rijks overzeesche hezittingen of kolonien woont (art. 17 der wet) dat de inschrijving geschiedt 1°. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden over leden, de voogd woont 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar, in de ge meente, waar hij woont; 3°. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente, waar hij woont 4°. van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlanderdie ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft (art. 16 der wet) dat ieder, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, verplicht is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders ter boven aangegeven plaatse en binnen den daar bepaalden tijd aan te geven. en dat, bij diens ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis, zijn vader, of, is deze overleden, zijn moeder, of, zijn beideo overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht is (art. 18 der wet). Belangheboenden worden mitsdieu dringend aangemaand aan de op hen rustende verplichting te voldoen, terwijl hun nog onder de aandacht wordt gebracht, dat bij bovengemelde wet, onder meer, is bepaald: 56) - Er valt aardig wat te verdienen als tusschen- persoon in zoo'n zaak. De waarde van gestolen juweelen is ver beneden marktprijs, met het oog op 'tgevaar, dat de heler loopt bij het te gelde maken. Ben Gooch hield met deze omstandigheden re- kening en nam voor zich een goede risicopremie. Noch de hertog, noch Joe Huggett waren tevreden met hun deel van den bait. Hadden zij dien nog gekregen zonder de galg te verdienen, dan zouden ze misschien minder gemopperd hebben doch het vermoorden van lord Charlton gaf hun, zoo rede- neerden zij, aanspraak op beter belooniug voor hun nachtelijk werk. Buitendien, als ervaren mannen van't vak wisten zij, dat het na een opzienbarende zaak als deze inbraak met rnoord, raadzaam was, zich een poos rustig te houden en het werk te staken. Elke verdachte beweging kon de aandacht der politie op hen vestigen wat niet noodig was. De hertog, een handige en ervarenoSchavuit, droeg zijn teleurstelling met kalmte. Hij begreep, dat hij op den een of anderen dag toch weer in handen zou vallen van de speurhondeu uit Scot land-Yard, en maakte daarom niet veel rumoer. Hij stak zijn „loon" op en bleef thuis zijn pijpje rooken, tot g ^oj^verbazing van zijn vrouw, die niet begreep, waailnj^ij zoo plotseling het //reizen" bij dag en bij nacht staakte. dat met boete van f 0,50 tot f 100 wordt gestraft de overtrading van art. 18 en dat bij elke veroordeeling tot boete tevens door den rechter wordt bepaald, dat, indien daaraan niet is voldaan binnen twee maanden nadat de veroordeelde is aangemaand, de boete door hechtenis van ten hoogste tien maanden zal worden vervangen. Ter Neuzen, den 14 December 1899. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Gister-avond ontviugen wij 't volgende telegram dat aan ons bureau op de gewone wijze werd be- kend gemaakt Het is geen wonder, dat men te Londen het Eugelsche ministerie van Oorlog als't ware belegert orn nieuws. De telegrammen, die orergeseind worden, zijn zoo onrustbarend, dat de faam er van niet anders kan melden, dan een geheele ver- nietiging der Britsche troepen en men hoopt, gunstiger officieel nieuws te vernemen. De geruchten doen de beurs eu vooral De-Beers-aandeelen dalen, want men vreest meer en meer voor Kimberiey. Op de nederlaag van generaal Gatacre bij Storm- berg op 10 December, is gevolgd de nederlaag van generaal Methuen bij Magersfontein op 11 December. Magersfontein ligt vlak bij Spijtfontein, 11 mijlen ten zuiden van Kimberiey en de Boeren, die bij de laatste plaats gelegerd waren, hadden dus op 't laatste oogenblik hun stellingen nog eenigszins gewijzigd, die zich over een lange lijn van 9,5 KM. in de richting van de Modderrivier uitstrekten. Lord Methuen besloot tot den aanval en liet Zaterdag 9 December de artillerie tegenover de Boeren opstellen. Zondagochtend en na een kleine pauze Zondagmiddag, tot het vallen van den avond, werden de kopjes, waarachter de Boeren zaten, beschoten. Het regeude kogels, granaten en lyddiet- bommen boven de stellingen van de Boeren, en De heer Huggett was niet zoo philesofisch van aard. Al zijn toorn richtte zich op den kastelein uit ffFortuna's wentelrad", dieu hij schold voor een gemeenen dief, in de uitgezochtste bewoor- dingen. 't Was de eerste maal, dat Joe aan zoo'n belangrijke operatie had deelgenomen, en hij had zich al rijk gewaand, toen hij de doos vol kost- baarhedeu zag. In zijn edele verontwaardiging had hij voor den kastelein zelven zijne gevoelens volstrekt niet verborgen, en op een avond, toen hij een belang rijke hoeveelheid had gedronken van het vocht, dat Gooch zijnen klanten schonk, had hij gedreigd, hem wel te zullen krijgen. Toen Joe uitgeslapen was, dacht hij niet meer aan 't incident; maar de kastelein, die zorgvuldig vermeed, zijn dorst te lesschen met het bocht, dat hij aan anderen verkocht, dacht er wel aan. Te zeggen, dat hij bang was, zou tegen de waarheid zijn. Vrees was een eigenschap, deu heer Gooch volmaakt onbekend. Had hij die ge- had, dan zou 't hem onmogelijk zijn geweest, zaken te doen met mannen als Joe en den hertog. Doch hij begreep, dat een man, die beschonken wordt en dan zijne medeplichtigen bedreigt, ge- vaarlijk kon worden; en bij de eerste de beste gelegenheid liet hij den hertog weten, dat Huggett dronken werd en ,/babbelde", en zij kwamen over- em, dat Joe ffstil gemaakt zou worden. De hertog begreep dadelijk, dat zijn eigen veiligheid er mee gemoeid was, en hij liet er geen gras over groeien. Hij bestelde Joe op een avond in het logies, dat hij had in't labyrinth van sloppen en gangetjes, waar we hem vroeger zageu. Hij wist ergens een toen eindelijk de kanonnen van dezen tot zwijgen waren gebracht, mocht men menschelijker wijze aannemen, dat de stellingen ontruimd waren. Heeft niet de militaire medewerker der //Westm. Gaz." verklaard, dat het vernietigend vuur der houwitsers niet is uit te houden Maandagochtend vroeg werd het bombardement opnieuw voortgezet en toen ging het Eugelsche leger tot den aanval over. Maar jawel. De Boeren hadden kalm het vreeselijk vuur verdragen en toen de Britsche troepen dichtbij waren werden ze ontvangen door een overstelpend en doodend geweervuur. De Schotsche Hooglanders stormden voorop tegen het zuidelijke gedeelte der Boerenstellingen. In rijen van vier naderden ze tot op 200 meters afstand toen werden ze van twee kanten onder vuur ge- nomen en moeslen terug. De Gordons werden gestuurd om hen te steunen opnieuw stormden zij vooruit, terwijl het kanou van de marine en andere artillerie de verschansingen der Boeren bestreek. Maar zij konden niet op tegen het moordend vuur. Toen zal hun generaal Wauchope, evenals Svmons bij Dundee, naar voren zijn gereden, om zijn mannen aan te vuren. Maar 't is gevaar- lijk voor een generaal, om onder het bereik van een Boerenkogel te komen. Een oogenblik later lag hij dood tegen den grond, den heldendood gevallen voor een gemeene zaak. Terwijl de Hooglanders in het zuiden optraden, was een bataljon van de 3e brigade uitgerukt om den rechtervleugel der Britsche troepen achter de Hooglanders te beschermen. Ook deze liep dus gevaar. Het overige gedeelte van de 3e brigade viel de Boeren rechts en in het centrum aan, ge- steund door artillerie, terwij'l de cavalerie en een batterij houwitsers den linkervleugel der Boeren aanviel. Maar 't hielp niets. De Boeren bleven in hun stellingen en alleen kon de Britsche garde en de artillerie verhinderen, dat de Boeren eeu vlakte overstaken om den vijand ook in den rug te attaqueeren. Van Maandag op Dinsdag bleven de Britsche troepen in hun stellingen. „Ik handhaaf mijn stelling en verschans mij", seinde Methuen. „Ik heb voor me minstens 11 of 12,000 Boeren. Onze verliezen zijn groot." (De Britsche troepen waren minstens 10,000 man sterk). De Daily Mail verneemt uit New-York dat het omslaan van de publieke opinie een gevolg is van de Eugelsche nederlagen. bemocratische politici spreken openlijk hun sympathie met de Boeren uit en ook de republiekeinen kiezen de partij der mooie gelegenheid in een vrij eenzaam gelegen huis, waar een oude heer woonde, die geen ver- trouwen had in banken en daarom een groot kapitaal in huis had. De hertog wist het van een schoonmaakster, die er kwam. Geld vroeg Joe. Geen juweelen of zilverwerk, hoop ik Met Ben Gooch wil ik niets meer te maken hebben. Niemand dan wij tweeen heeft er mee te maken. 'tis alles goud en papier. Kom morgen- avond zeven uur op mijn hok, om de gereedschappen te halenwij kuiereu er dan op ons gemak naar toe. De hertog wilde zijn maat ergens naar een een- zame plek brengeu en hem daar „stil" maken, zonder gt-vaar, dat hij gestoord werd. Maar hij dieride het ,/gereedschap" wel mee te nemen, om geen achterdocht bij Joe te wekken. En zelf ver- koos hij ze niet te dragen; 'twas altijd lastig, die kenteekenen van zijn waardigheid bij zich te hebben, ingeval men eens een onverwachte ont- moeting met de politie had. Daarom diende Joe wel ten zijnent te komen, en zoo werd het rendez vous bepaald in des hertogs verblijf. Heel slim was alles overlegd maar de hertog had op een ding niet gelet. Terwijl hij zijn af- spraak maakte met Joe, in een stil straatje, dicht bij //Fortuna's wentelrad", kwam een beschonken vronw voorbij, die blijkbaar niet meer voort- kunnend, een oogenblik vlak bij hen tegen den muur leunde 't Was juist op het oogenblik, toen de hertog Joe zei, waar hij hem ontmoeten moest. De dronken vrouw strompelde voort tot't eind der straat. Daar ging zij een poortje in en ver- Boeren en schreeuwen om het aannemen van moties ten gunste der Boeren door het congres. Inschrij zingen voor de Boeren worden in vele Amerikaansche steden geopend. De Amerikaansche kolonel Ducan Flood, welbekend uit den oorlog op Cuba vecht in het leger der Boeren. De Mail heeft uit Kaapstad berichten, die ver- klaren dat de positie der Hollanders in de Kaap- kolonie zeer moeilijk is. Zij hooren slechts van overwinningen der Boeren en de tegenslag bij Stormberg bevestigt hen in hunne meening, dat de Boeren de sterkste zijn. Zoo ontstaat een zeer ernstige toestand. De Times" verneemt uit Kaapstad van 11 dezer, dat Louren^o Marquez hard op weg is een Transvaalsche opslagplaats en een hoofdkwartier voor Transvaalsche agenten te worden, die in vriie verbinding staan met andere agenten en met Luropa. De moeilijkheid den invoer van ont- plofbare stoffen voor de staatsfabriek en zelfs van gereede ammunitie te voorkomen, is ontzaglijk toegenomen daar het feitelijk onmogelijk is ge- worden een grondig onderzoek te doen van vreemde schepen, die voedsel heeten aan te voeren. De wijze van handelen die de Engelsche regeering te dezen opzichte volgt, moet beschouwd worden als te leiden tot een verlenging vau den oorlog. De tegenwoordige toestand aan de Delagoabaai is nuttiger voor de Boeren dan wanneer dit ge- bied werkelijk Transvaalsch was. Omtrent de volkstelling die op 1 Januari zal plaats hebben, wordt het volgende medege- deeld Voor iederen mannelijken persoon moet on- verschillig of hij op 31 December in zijne woning aanwezig of tijdelijk afwezig is een blauwe kaart worden ingevuld en voor iedere vrouwelijke persoon een witte, voor iederen mannelijken tijdelijk-aanwezige een oranje kaart en voor iedere vrouwelijke tijdelijk aanwezige een rose. De blauwe en witte kaarten wijken in zoover af van die der vorige telling, dat ten opzichte van het beroep of bedrijf meer inlichtingen moeten verstrekt worden dan vroeger. Ook moet worden opgegeven, hoeveel vertrekken ieder gezinshoofd met zijn gezin bewoout, en hoe veel van deze vertrekken door een raam of deur in onmiddellijke gemeenschap staan met de buiten- lncht. scheen kort daarna in een andere straat, waar zij e»en bleef staan bij een man, die een pijpje stond te rooken voor een huis. Ze sprak enkele woorden tegen hem en ging verder. Hij bleef nog een paar minuten staan, klopte zijn pijp uit en wan- delde laugzaam voort. Een half uur later had hij rapport gedaan aan sergeant Verity. In de duisternis van het slop, waar de hertog zijn arm zal ig verblijf had gehuurd, stonden twee mw uitziende mannen bij de deur, welke toegang gaf tot het huis, sprekende met een slordige Vrouw die juist dien morgen ook een kamer daar had gehuurd en hare ,/spullen" er had gebracht. Ze spraken elkaar aan bij hunne doopnamen, en uit het gesprek had een luisteraar kuuueu op- maken, dat haar man was ,/geknipt", en deze beide heeren zijne maats waren, die zouden pro- beeren, onder de vrienden geld te verzamelen om een advocaat te beta] en. Is 't een geschikte kamer, die je hebt, Sal P vroeg Bill, op een oogenblik, toen een bunrman aankwam en de vrouw zonder complimenteu op zijde schoof om naar binnen te gaan. Niet slechtalleen hindert't trappenklimmen mij wat... met mijn asthma, zie je Jelui moest maar mee naar boven komen dan kan ik je meti en een getuigschrift laten zien van den laatsten baas van mijn man. De arme vent is dood onschul- dig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1