No. 3855. A lgemeen Nieaws- en Advertentiebl&d voor Zeenwsch-Ylaanderen. Schoolbehoeften. mil miii i u. Donderdag 14 December 1899. 39e Jaargang. Engeland en de Z.-A. Republiek. abonnement AANBESTEOING Binnenland. Inzending van advertentien voor 3 u.ren op don dag der uitgave^ a. Schoolboeken en andere school behoeften b. voorwerpen voor het onderwijs in de handwerken voor ineisjes, voor de openbare scholen aldaar voor het jaar 1900. het schoonhouden, verwarinen en verlichten der openbare scholen (A, B en C) in de kom en D op Slui-skilgedurende 1900. FEUILLETON__ Voorwaardelijk Ontslagen. Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. UK H.d Ij.l Wwadig- .Q .ij Jen J- T" Openbare aanbesteding bij enkele inschrijving in 5 afzonderlijke perceelen, op Woensdag, 27 December a. s., des namiddags 3 uren, ten gemeenteraadhuize te Ter Neuzen, van de leve ring van Voorwaarden enz. ter inzage op de gemeente- secretarie. Alleen op inschrijvingen van vakmannen, inge- zetenen der gemeente, zal worden gelet. Ter Neuzen, 12 December 1899. Burgeineester en Wethouders van Ter Neuzen. J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Burgemeeeter en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Woensdag 27 December a. s., des namiddags 3 uren, op het gemeentehuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, in 4 afzonderlijke perceelen aanbesteden De voorwaarden liggen van 18 dezer ter inzage op de gemeente-secretarie en in de herberg van VAN SELE te Sluiskil. De inschrijvingsbiljetten, op zegel gesteld, kunneu ter gemeente-secretarie in een verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 12 December 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. 55) HOOFDSTUK XLV. De triomf van sergeant Gannett. Jack Gannett volgde zijn eigea weg. Hij was zeker, dat er een bezoeker geweest was in Exton- street, op den avond, toen de ex-veroordeelde plot- seling aan een hartaandoening bezweek. En hij zocht naar dien bezoeker. Hij wist, dat er een tweelingbroeder van Stephen bestond, en Weston's inlichtingen gaven vrij wel de zekerheid, dat deze man Stephen dieu avond had bezocht. Doch aangezien er bij de Chipchases niemand thuis geweest was, kon geen sterveling daarover juiste inlichtingen geveu. Gannett had in de buurt ge'iuformeerd, en een jonge dame, wie hij om inlichtingen had gevraagd, deelde dit aar Lobelia mede. Die politie-meneer is bij mij geweest, Lobe lia, om te vragen naar dien moordenaar bij jelui boven, zei ze hij heeft mij gevraagd, of ik ook een kerel, die precies op den moordenaar leek, om h?t huis had zien draaieu. Ik ben tnaar blij, dat ik er niets van wist; anders was ik ook in de krant gekomen, net als jij. Lobelia verbaasde zich over de onbeschaamdheit van dat jeugdige vrouwmensch, dat zich scheen Er valt ook voor de Engelsche bladen geen ontkennen aan de Britsche troepen hebben Zon- dag 10 December een geduchle nederlaag bij Stormberg geleden. Over de bijzonderheden, voor- al wat de verliezen betreft, ontbreken nog ver- trouwbare gegevens rnaar in't algemeen is het verloop van bet gevecht dit geweest. Gatacre rukte 's nachts uit met een 3000 man, om het samp der Boeren te verrassenmaar ziet, de Boeren, ook 3000 man sterk, waren klaar wakker en verrasten de Britsche troepen, toen deze zich tusschen een rotsachlig gedeelte van het terrein bevonden. De eerste telegrammen maken melding van een misleidiug van de Engelsche troepen door gidsen. De „N. R. Ct." meent, dat bier bedoeld zijn de /guides", nl. manschappen van het korps Riming- ton Guides, Engelsche kolonisten, die het Engel sche leger als verkenners dieneu. Bij lord Methu- eu's leger ziju er ook. Is die onderstelling juist dan moet kwade toeleg natuurlijk uitgesloten worden en hebben deze mannen zich vergist, of wel de fout ligt bij generaal Gatacre en zijn staf. De Daily News verneemt uit Kaapstad dat hel commando uit Burghersdorp, versterkt met 3000 Transvalers, het plan heeft Bushmanshoek aau te vallen. De Boeren slaagden er in de Leeuwfon- tein-brug tusschen Stormberg en Burghersdorp te herstellen. Deze brug is zeer breed en was door de Engelschen geheel vernield. De spoorweg is onbeschadigd van Onverwacht tot Molteno. Het eerst opgebroken gedeelte naar de zijde van Stormberg is voorbij ouverwacbt, waar een sterke afdeeling Boeren zich bevindt. Swanepol, de commandant van Stormberg, is vervangeu door Robertson, als een gevolg van ontstemdheid. Robertson is een afvallige Schot en is als landdrost van Kroonstad verantwoordelijk voor de beleedigingen der vluchtelingeu. Eergisteren werd een afdeeling Boeren waar- genomen, die aan het kuutselen was aau een duiker, twee mijlen van Cyphergat. Parijs, 12 Dec. De Eclair bevat een telegram uit Londen, meldende dat telegrammen uit de Kaapkolonie aan de bladen den indruk besprekeu, door het bericht van Gatacre's nederlaag gewekt, en die zeker zoo slecht is als verwacht werd. Onder de Afrikaanders zijn de gemoederen op- gewonden, en de vijaudige houding tegenover de Engelschen wordt steeds levendiger. De Cape Times, die tot dusver zich uogal liberaal toonde, bevatte gisteren een zeer heftig artikel tegen de Boeren, waarin zij werden uitgemaakt voor wilden, te verbeelden, dat zij ook het Britsche publiek kon doeu beven van nieuwsgierigheid zooals zij, Lobelia, had bewerkstelligden tevens was zij verontwaardigd bij de gedachte, dat na haar schit- terend succes in de pers nog iemand anders door de autoriteiten kon worden geraadpleegd. Den volgendeu inorgen bij het ontbijt vertelde zij het nieuws aan Jim, die bezig was, met be hulp van Hansell's vijftig pond, zijn huishouden in orde te brengen, ten einde ufiejullrouw Jones naar het ,/echtaltaar" te voeren, zooals Lobelia's heldinnen dat noemden. Wat zeur je nu, Lobelia Iemand die spre- kend geleek op onzeu huurder Die zou bier om de denr gedraaid hebben Ja, daar zoeken de detectives nu weer naar. Jim stak de duimen in de armsgaten van zijn vest en keek zijn vader aau. Dat is gek, ouweJe berinnert je nog, wat ik je gezegd heb, toen ik dien brief terug braeht. Neen bromde Sam, die nu inderdaad van rheumatiek te lijden had. Neen, jongen, ik herinner mij niets als jou botten pijn deden zooals nu de mijne, zou je ook aan niets anders kunuen denken. Ik herinner mij wel, wat je zei, toen je meisje hier op de thee was, Jim, zei Lobelia, die milder gestemd was jegens juffrouw Jones, in't vooruitzicht, Jim's bruidmeisje te worden. Je vertelde, dat de heer, wien je den brief gaf, precies leek op onzeu Alison. die buiten de beschaving moeten worden geplaatst. En een telegram uit Natal aan de Morning Post meldt, dat de Engelsche pers in dat land alle perken te buiten gaat bij de bespreking van de houding der Boerende aanvallen en vijandige opmerkingen van die pers geven voedsel aan de oneeuigheid, die dreigt over te gaan in een burger oorlog. Kaapstad, 11 Dec. Naar gemeld wordt, heeft een hevig gevecht plaats gevonden, dat den ge- teelen dag duurde, in de richting van Modder- rivier. Bijzonderheden ontbreken. Pretoria, 9 Dec. De voorposten der Boeren be- richten, dat Lord Methuens legermacht oprukt naar de stellingen der Boeren. Een hevig gevecht wordt verwacht. Magersfontein, waar de grootc slag van lord Methuen verwacht wordt, bestaat uit een aan- zienlijk hoogere heuvelreeks, die zich oostwaarts uitstrekt. Het zelfde plan van ingraving is hierbij gevolgd, doch verscbillende ophoogingen zijn nog bovendien aangelegd. De hoogere heuvels geven een dubbele vuurlijn. De plaatsing van het zware kanon is duidelijk zichtbaar aan den voet van het oostelijk deel der stelling. Versterkingen komen aau in Jacobsdal.De Boeren houden de drift tusschen Jaacobsdal en Magersfontein bezet. Pretoria, 9 Dec. Naar gemeld wordt, hebben de Boeren drie kanonneu bait gemaakt bij Stormberg. Frere, 11 Dec. De cavalerie kwam heden in voeling in de nabijheid van Colenso met vele honderden Boeren, die over de rivier terugtrokken. Van beide zijden werden scboten gewisseld zonder resultaat. De kopjes zijn dik bezet met Boeren. Alle vijf de spanten van de spoorwegbrug bij Colenso zijn gebroken de Boeren deden in den afgeloopen nacht twee steenen pijlers in de lucht vliegen. De loopbrug is nog bruikhaar. Uit het Boereuhoofdkwartier buiten Ladysmith wordt gemeld, dat kafferloopers met perstelegram- men en andere berichten van Ladysmith naar Estcourt gevangen ziju door de Boeren. Zij outvaugen van 15 tot 40 voor een loop. Uit de in beslag genomen telegrammen blijkt, dat zoowel menschen als paarden in de be- legerde stad op half rantsoeu zijn gesteld. Een flescb whiskey kost 1 melk kost een halve kroon een blikje. De voorraad bier is geheel op. Lorenzo Marquez, 11 Dec. Een bericht uit Pretoria van 9 dezer meldthedenmorgen had een uitval uit Kimberley plaats om de Boeren stelling bij Kamperdam in te nemen en de water- werken te hernemeu. Alle schoten der Engelschen Jim knikte goedkeurend. Hij wilde meer zeg- genmaar zijn moeder brak het gesprek af met de categorische verklaring, dat ze van dat onderwerp aan haar tafel niet meer verkoos te vernemen. Zij wilde niet meer ellende gebracht zien over een fatsoenlijk huisals ze over den moord wilden praten, konden ze achter op het plaatsje gaan zij had geen plan, er naar te luisteren. Jim begrecp den weak en zei niets meer in den familiekringdoch toen hij naar zijn stal ging, overlegde hij de zaak eens. Als de politie aan 't onderzoeken bleef, kon bij moeilijk zulk een belangrijke zaak voor zich hou den. Hij stond op 't punt, te gaan trouwen, en een getrouwd man moet nog zorgvuldiger op zijn doen en laten letten dan een vrijgezel. Hij had uit de praatjes op straat en in de kroeg vernomeu, dat sergeant Gannett het onderzoek leiddedaarom besloot bij, regelrecht naar Scot land-Yard te gaan, om den detective te spreken te krijgen. Zoo gezegd, zoo gedaan. Hij vertelde aan Gannett de gescbiedenis van den brief, gevonden in de cab, dien hij terugge- bracht had. Hij vertelde niet wat er in den briel' stond dat zou niet netjes geweest zijn, nu hij eenmaal de vijftig pond gekregen had voor zijn eerlijkheid. Doch hij zei wel, dat die brief ge- adresseerd was aan Clement Hansell, en dat hij hem zelf overhandigd had aan Clement Hansell in Grosvenor-Place, die sprekeud geleek op hun misten het doel. Bijzonderheden worden later verwacht. Londen, 12 Dec. Generaal Gatacre seintDe aanval op Stormberg beloofde een zeker succes, maar de afstand was niet goed berekend. De gids maakte bij vergissing een langen omweg. Het Northumberlander-regiment trachtte den vijand van de hoogte te verdrijveu, maar vergeefs. Het Iersche regiment maakte zich van een kopje meester en hield zich daar staande. De artillerie werd van weerszijden zeer goed bediend. Een kanon werd in een ravijn verloren, een ander in drijfzaud. Generaal Gatacre zegt, dat hij Boesmaushoek en Cijphergat. bezet houdt, en dat er 366 man van het Northumberland-regiment zich overgaven. LourenQO Marquez, 11 Dec. Het volgende officieele telegram is uit Pretoria ontvangen, d.d. 10 December. President Steyn meldt bijzonder heden over het gevecht te Stormberg. De Engel schen, die zes kanonnen hadden, vielen de Boeren onder Swanepoel en Olivier aan. Zij trachtten de verschanste stellingen der Boeren op de kopjes te bestormen, maar werden na een heftigen strijd gedwongen zich over te geven. Gevangen genomen werden een majoor, zes lagere offieieren, twintig onderofficieren en 210 man van de Northumber land fusiliers2 offieieren en ongeveer 250 man van de Irish Rifles. Onmogelijk, het getal Engel sche dooden en gewonden op te geven. De Boeren maaktnn drie kanonnen en twee munitiewagens buit. Parijs, 12 Dec. De Temps verneemt uit Liverpool De openbare meening in de provincie is zenuw- achtig over het buiten verhouding groot aantal gevangenen, die de Boeren te Stormberg gemaakt hebben en over het uitblijven van bijzonderheden. Het departement van oorlog wordt scherp beoor- deeld. Een correspondent van de Liverpool Post zegt, dat de ramp een groote verbittering heeft gewekt. Men gebruikte uitdrukkingen, die de groote heeren aan het departement van oorlog het bloed naar het gezicht zouden kunnen jagen. De Birmingham Post, het orgaan van Chamberlain, heeft vandaag geen hoofdartikel over den oorlog. De Majestic vertrekt morgen van Liverpool met een groot aantal troepen. De Westminster Gazette zegtHet is te betreuren, dat wij van Boeren- zijde moeten hooren hoe groot het juiste aantal krijgsgevangenen is. De nederlaag van generaal Gatacre zal het uitzenden van de 7de divisie ver- baasten. Bij de behandeling van Binnenlandscbe Zaken, zeide de Minister, dat met het godsdienstonderwijs op de scholen van middelbaar onderwijs, goede overleden huurder, over wien zooveel te doen was in de kranten en bij de politie. Gannett maakte zijne aanteekeningen en be- dankte Jim, die heenging met het trotsche be- wustzijn, dat hij ziju plicht had gedaan, zoo als betaamde aan een man, die op 't trouwen stond. 't Is John Alison, sprak Gannett bij zich- zelven daaraan valt niet te twijfelen; ik be- grijp echter niet, hoe hij aan den uaam Clement Hansell kornt en millionuair is. Hij is de man, die op dien avond bij zijn broeder geweest is, nadat hij bij Weston naar Stephen's verblijf had geinformeerd. We zullen dien meneer eens gaan intervieuwen. Voor alle zekerheid zal ik eerst eens naar Weston gaan en er dan op letten, wanneer die meneer Hansell uitgaat en thuiskomst. Weston moet mij zeggen, of ik deu rechte voor heb. Als dat het geval is, volgt de rest van-zelf. Maar voorzichtigjes aanmet million- nairs is 't gevaarlijk, zich te vergissen; dat kan lastig worden. Sergeant Verity had dien nacht ook zijne plan- nen gemaakt. Op een punt, dat hem eerst on- gerustgesteld gemaakt had, was hij nu gernst- gesteld. Er waren twee menschen, de Duitsche vrouw en de man, die haar had vergezeld, die wisten, dat de millionnair in Grosvenor-Place niet John Alison, alias Clement Hansell was. Hij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1