J A Cs D E K O K,- ll a SINT NICOLAAS-GESCHENKEN. Prijsnoteering 14 Oct. Steeds voorhanden GEERLINGS ^mmmmm^ mm ^&»©sBS®»soa jy&a&y&sjaa Zaamslag. ,UIT V00RZ0RG Wed. J. DE V0S-K00LE. ALMANAKKEN SCHEIM&IENQERS JULES SCHAMP. Heeren-, Barnes- en Kindercostumes en Lags prijjsn Buitengewone groote verscheidenheid nieuwste collectie. Prijs f 1,25. Magazijn van Manufacturen. Adr. H. DonzB-Pothoven, Engelsche en Schotsche Stoffen. L1VHEI en ROUW SFQRTBROEKEN, snz., snz. Nederlandsche Briefsteller JAP013V0FFBIL Ter Neuzen. P. J. YAN DE SANDE. 4BS, JL i©IIIaF@!H§¥H, i pnjzea. Ter Neuzen. P. J. Glerum. P. J. van de Sande te Ter Neuzen ONTVANGEN Roode, Blauwe, Bruine en Fantasie Baaien. FHI ESC II, MOSCOW A, RATINE, DIJEFEL. Stoffen voor Heeren-Costumes. WOLLEN- EN SPRING VEERENrlATRASSEN. Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. WOLLEN EN ZIJDEN G AGHENEZ. TapijtenKarpelten en Vloerzeil. Hooge Zijden, Zwarte en Gekleurde Fantasielioeden. Ondergeteekende maakt het geaclite publiek bekend, (ja^ Z3 evenals vorige jaren, weder is uitgestald met eene ruime keuze Begrafenis-Maatschappij Aanbevelend, VOORHAN DEN Specialiteit voor ^liddelen van vervoer. ■i I cts. 30 30 327* 35 40 40 O DIK GEZOUTEN SPEK U gerookt MA.GER GEZOUTEN SPEK n gerookt GEKOOKTE WORSTEN HAMMEN NIEUWSTRAAT, TER NEUZEN. ROKSTOFFEN MET RANDEN. HOUTWOL en|JZEEGRAS. OEWEEFDE GOEDEEEN. Avonddoeken, Kapers en Handschoenen. JAEGEE ARTIKELEE". TE MIDDELBURG. EN voor* 1900. AliES OFIMiA-A-T, berichten aan hunne geeerde klanten en begunstigers, dat de nieuwe STOFFEN, laatste nieuwigheden voor het saisoen, zija aangekomen en de collectie STALEN te vragen of te zien zijn bij onze vertegenwoordiger Nieuwstraat, Ter Neuzen. Dagelijks is de heer SCHAMP, zelf coupeur, bij ADR. H. DONZE- POTHOVEN te spreken of te ontbieden. Spoorweg Ter NeuzenGent. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter \euzenNechclen. Eekloo naar Schoontlijke. Selioonilijke naar F.ekloo. 8,se Maldeiriiem-Dniaibnig; .Schoondijke-Bresken? Breskens-Schoondijke Draaibrujc-Malde^hem l)raail>rii<r naar Sluis. (Volledigen dienst.) Sluis naar Draaibrux. (Volledigen dienst.) Ter \euzenBrussel over Lokeren. Wagendienst HulstWalsoorden. Spoorbootdienst. WalzoordenVlake. "O CD s m ti in den boekwinkel van •front 382 pagina's. GEERLINGS's werk mag met recht een richt- snoer heeteo, om zich een lossen en bevailigen briefstijl eigen te maken. Ongekunstelde toon, eenvoud en natuurlijkbeid ran opvatting. Men viudt zijne reeks brie v en geleidelijk onder de volgende rubrieken gebracht, als Brieven ter inwinuing van Informatien of In- lichtingen Brieven van Raadpleging, Raadgeving van Waar- schuwing Commissien of Opdrachteu en Bestellingen Berichtbrieven Brieven van Gelukwenscbing Brieven van Deelnemiug, Troost en Rouwbeklag. Brieven ten geieide van een Geschenk. Uitnoodigingsbrieven Verzoekende brieven Brieven van aanzoek Huwelijksaanzoeken, Miiinebrieven Brieven van aanbeveling Brieven van dankzetrgiug Verzoekschriften, Requesten Koopmausbrieven Circulaires Brieven ter bekoming van Inlichtingen Brieven wegeus Oudernemingen voor geraeen- schappelijke rekening Brieven over Waren Brieven over Expeditiezaken Brieven over het verzenden van waren en ln- kasseering van gelden Brieven over Crediet en Wisselzaken Brieven in Faillissement Vrachtbrieveu. A A 11 A G S E L Opmerkingen en mededeelingen bij eenige bur- gerlijke haudelingen van toepassing, waarvan de kenuis voor elken burger onmisbaar is. Het aanhangsel, dat onder dien nederigen titel zooveel bruikbaars en onon'.beerlijks voor het be- drijvige leveu bevat, zet de kroon op het werk en verrast den gebruiker op eene boogst aangename wijze. Daarin is met de meeste nauwkeurigheid en degelijkheid de algemeene rechtsleer uiteengezet, waarvan de kennis voor een ieder in burgerlijke handelingen onmisbaar moet genoemd worden. Wie derbalve nie.t weet, hoe zich te keeren of te wenden in zaken van geboorten, overlijden of huwelijken bij het maken van schenkingen, lognten en testa- menten bij huur en verhuur, bij koop en ver- koop; bij ruiliug en wederinkoopbij betaling en kwijtingbij het stellen van borgtocbt, pand en kypotheek, bij aannemingen en aanbestedingen; bij lastgevingenbij het sluiten van vennoot- of compaguieschapnij faillissementen, wisselzaken, remplaceering en nommerverwisseling bij de nationale militie, enz. enz. hij raadplege deze Gids en geene vraag zal hij kunnen stellen, waarop geen bevredigend antwoord volgt. Hierdoor zal men in staat gesteld worden in de meest voorkomende gevallen zijn eigen zaakvoerder te zijn en zich vele moeielijkheden en kosten besparen, bet vaak noodlottig gevolg van onbekendheid met de han delingen, door ons opgesomd. Franco per post f 1,40. St. Nicolaas Artikelen. Zij die lid wenschen te worden van boven- genoemde Maatschappij gelieve zich te vervoegen bij den Agent A. C. VAN DER PEIJL, Vlooswijkstraat G 18. Ter Nenzen. Grreenwich-tijd. v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Slniskil (brug) n Philippine Sas van Gent (""kom.t (vertrek (aankomst (vertrek Aank. 1e Gent (kl. at.) te Gent (gr. at.) 1) Deze trein vertrekt des Selzaete 5,35 5,43 5,45 5,49 5,59 6.00 6,OS 6,20 6,56 7.10 8,35 1)12,03 8,42 12,12 8.45 8,50 8.58 8.59 9,04 9,10 9.46 9,58 12,15 12,20 12.28 12.29 12,34 12,49 5,18 5,21 5,24 5,28 5.36 5.37 5,42 5,52 Woensdags om 12,i5. 1,30 6,38 8,05 8,12 8,15 8,20 8,80 8,31 8,36 8,50 9,28 9,34 v. Gent (gr. at.)n, T.N. 5,24 8,20*12,06 5,02 $6,33 f7,20 7,57 ft.nt flrl .t I 5 37 S 31 1 O 17 5 1 O a 5o rr oo a nn Gent Selzaete (kl. at.) (aankomst (vertrek v. Sas van Gent Philippine Slniskil (brug) Sluiskil 5,37 8,3] 12,17 5,12 6,58 7,36 8,07 6,13 9,05 12,48 5,46 7,40 8,07 8 42 6,17 9,09 12,51 6/0 8,12 8,12 6,29 9,21 1,03 6,15 8,32 8,32 6,37 9,30 1,11 6,25 8,41 8,41 6,41 9,34 1,14 6,35 8 46 8,46 6,45 9,36 1,17 6.40 8,53 8,53 Aank. te Ter Neuzen 6,51 9,43 1,25 6,50 9,9, 's Vrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 unr. Deze trein rijdt alleen op Zon- en feestdagen. t Deze trein rijdt niet op Zon- en feestdagen. CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,58 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8.12 11,50 4,43 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 Gent n. Brnssel 7,19 10.50 1,37 6,53 9,44 Brnssel n. Gent 7,01 9,18 2,38 6,01 6,29 Gent n. Ostende 8,22 10,52 4,05 9,43 Ostende n. Gent 6,05 10,50 3,31 5,18 8,25 r. Ter Neuzen 6,25 9.47 1,28 5,52 St. Nicolaas 7,42 11,29 2,45 7,09 Aank. te Gent (Waes) 8,43 12,29 3,25 8,14 v. Ter Neuzen 6,25 9.47 1,28 5,52 Slniskil 6,83 9,55 1,86 6,00 Axel 6,42 10,04 1,45 6,09 Kijkuit 6,50 10,12 1,53 6,17 Hulst 6,59 10,21 2,02 6,26 Clinge 7,15 10,87 2.18 6,42 n St. Gilles 7,24 10,46 2.26 6,51 Aank. te St. Nicolaas 7,33 10,55 2.35 7,00 V ertr. 8,28 10,57 3 05 7,17 Aank. te Mechelen 9.22 11,53 4,04 8,16 v Mech. n. St. Nic. en T. Nenz.6,38 10,28 1,25 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,»0 11,40 3,10 St. Gilles 8,— 11,50 3,20 Clinge 8,10 12,00 3,30 Hnlst 8,32 12,22 3,50 Kijkuit 8.40 12,30 3,58 Axel 8,48 12,38 4,06 Sluiskil 8,57 12,47 4,14 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,22 Aank. Eekloo per spoor 7,12 9,49 1,50 Vertr. Eekloo ST. 7,17 9.50 4,29 Watervliet H. 8,06 10,89 5,17 IJzendijke 8,24 11,05 5,36 Aank. Schoondijke 8,47 11,35 6, 6,03 7,25 7,36 7,48 8,10 8,18 8,35 8,43 6,46 6,58 7,51 8,25 Vertr. Schoondijke IJzendijke Watervliet L Aank. Eekloo Vertr. per spoor 3 J 6,21 6,58 8,12 9,32 10,30 11,12 11,43 11,50 1,45 2,06 3,15 3,58 4,43 Aank. Maldeghem per spoor 7,41 9,52 1,37 6,55 Vertr. 7,42 10,00 1,38 7,10 Aank. Draaibrng 8,32 11, 2,34 8,06 Vertr. Schoondijke 9,30 11,50 3,20 8,52 Aank. Breskens 9,53 12,15 3,45 9,15 Vertr. Breskens 6,23 10,84 1,18 Aank. Schoondijke 6,48 10,59 1,48 Vertr. Draaibrug 6.13 8,32 11.51 2,37 Aank. Maldeghem 7,11 9,22 12,42 3,38 Vertr. per spoor 7,19 9,29 12,56 4,09 Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,35 5,33 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2,48 5.48 Vertr. Sluis 6,51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,18 5,06 7,48 Aank. Draaibrug 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,30 5,23 8,05 Brussel 5,36 Selzaete 9,09 Ter Neuzen 9,48 10,18 12,51 1,25 T, Ter Neuzen 12,03 5.13 w Selzaete 12,52 5,47 n Brussel 3,15 9,37 CORRESPONDENTIE t. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,43 11,42 2,50 7,18 w Antwerpen n St. Nicolaas 6,49 10,36 2,04 6,16 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,54 1.15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,28 11,54 8,20 n Brussel n. Mechelen 6,02 9,41 5.36 Mechelen n. Leuven 9,25 1,23 4,14 10,19 Lenven n. Mechelen 5,44 10,01 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe correspondence van en naar Ter Neuzen aan. Hulst n. Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 2.05 8.05 Walsoorden n. Hulst ongeveer 9,11.30 lm. 3,15 6,15 v Walsoorden n. Vlake: vm. 5,20 9,nm. 12,50 8,80 Vlak* a. Walsoorden vm. 8,10 31 nm 2,16 5 15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4