AANBEVELING. I MAVRODAPHfSSE Oorlog in Transvaal. Kaart van Zuid-Afrika, OLMEN BOOMEN versch St. NICOLAAS, tpapicr rati love oppeo, 10 cent, DlENS'TKLGELIisG Handelsbericbten. Advertentien. Christslijks school. Sluiskil. VOOfWANDEN: Het Oorlogsterrsin. bij P. J. VAN DE SANDE, Boekh., Ter Neuzen. eene party 95 koopen zware en gave OLMEN BOOMEN. 11 WILGEN TRONKEN. Wodsrom vsrkrijgfaaar Suikerwerk, Middelburgsche Peperbollen enz. Mj G. BE ZSTOW, ©2ra"7&35:33 3 Ter Neuzen. P. J. VAN DE SANDE. Post- en Telegraafkaatoor te Ter Neuzen. BURGEBLIJKE STAND. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. M. A. W0LFKRT te Hoek. een geurige Grieksche Wijn, Openbare Verkoopin^. Merkwaardige Venditie hadden deze mijnwerken van overstroomingen te liiden het laatst in Juli, toen twee mannen in de mijngangen verdronken. Bij deze laatste ramp kwamen geen menschen, maar we] zestien paarden om het leven. Het water drong met zulk een snelheid binnen, dat de mijnwerkers ternauwernood het leven konden redden en men een aantal machines in den steek moest lateu. Pleizierig reisgezelschap. Vrijdagavond kwam op het oogenblik dat de trein van 10 uur het Bastille-station te Parijs zou verlaten, een jonge man als een kogel uit een stuk een coupe tweede klasse, waar nog edn plaats open was, binnenstormen. Nauwelijks was hij gezeten, of hii begon leehjke gezichten te trekken tegen al de reizigers en acrobatische toeren te doen, die de algemeene vroolijkheid opwekten. Tusschen Bel-Air en Maude begon het blijspel in een trenrspel te veranderen. De jonge man vloekte, en bedreigde zijn medereizigers met den dood, die eerst aan eene nieuwe grap dachten, maar tot andere gedachten kwamen, toen de krank- zinnige tot daden van geweld overging, zich op hen wierp, eenigen in het gezicht beet en anderen met den voet schopte of met de vuist sloeg. Bij Yincennes trok hij een mes uit zijn zak. De reizigers, doodelijk verschrikt sprongen op het perron en deelden het treinpersoneel mede wat er gebeurd was. Aan dezen gelukte het slechts met moeite zich van den razeude meester te maken, die terwijl hii zijn vuist met kracht op een glas- ruit deed neerkomen, zich den slagader van den arm doorsneed. Ondanks de wond bleef hij zich ernstig ver- zetteu. Men moest hem gebonden naar een apotheek brengen. Zondag werd te Stettin in een cafe-chantant de komiek Max Lehman door het publiek uitge- floten. Hij wreekte zich door twee revolverschoten op het publiek te lossen, gelukkig echter zonder iemand te raken. Hij schijnt dus een even slecht zanger als schutter te zijn. 362"te ST AATSLOTERIJ. Groote Schouwburg te Gent. Zondag 26 November 1899, om 2 uur precies, opvoering van BOCCACE, operette in 3 bedrijven, muziek de F. van Suppe. In het derde bedrijfDe Vriendschap. Hulst, 20 Nov. Rotterdam, 21 November. De groote Koffieveiling heden te Amsterdam door de Nederl. Handelm. gehouden, had een gunstig resultaat en liep voor de gewone soorten 3y3 cent boven taxatie, zijnde gemiddeld 34y2 cent per half kilo voor ordinaire Java-koffie. Bij de betere soorten als Menado, Preanger en Tagal was de rijzing nog grooter. Preanger wordt ge- noteerd 51 y4 tot 55, Tagal 451/s tot 481/., cent. Voor 13 Febr. zal door de Handelm. niet meer geveild worden. Op de Veemarkt waren heden aangevoerd 63 paarden van f 30 tot 1501489 magere runderen van f 70 tot f 160 650 vette Tan 180 tot 225 417 kalveren, 272 biggen. Boter gold gemiddeld f 54 en voor stukken van een half kilo werd 65 a 70 cent betaald. Petroleum verkeert in vaste stemming. Noteering nog onveranderd. KOERS VAN Belgisch per 100 fr. Engelsch per HET GELD. 47,55 k 47,60 DLi/ 12,11 E K T i J DlNGiEW. Van 20 tot en met 21 Nov. a" 1 a 1 Van 20 Oostsluizen afgeschut tot en met 21 Nov. werden langs de alhier 48 binnenvaartuigen op- en 48 door de Westsl. 4 op- en 2 afgeschut. D A G E N. Voorm. Nam. Donderdag 23 November 5.13 5.36 Vrijdag 24 6.1 6.27 Zaterdag 25 6.57 7.28 Zondag 26 8.2 8.39 9.14 9.48 Dinsdag 28 10.20 10.48 Woensdag 29 11.15 11.39 VAN Bij akte den 19 October 1899 voor Notaris H. W. VOLLENHOVEN DAALEN te Sas van Gent verleden, is opgericht de vereeniging ,/Eerste Nederlandsche Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent" gevestigd te Sas van Gent. Gezegde akte is opgenomen onder no. 744 in het. bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 19 en 20 November 1899 no. 273. De Voorzitter, K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY. NBe Secretaris-Penningmeester, J. F. HEEMSKERK. Den Heer A. S. J. DKKKKll, Goes. Het door u geleverde orgel bevalt uitstekend. I. HOUTERMAN. Serooskerke, 20 Nov. '99. De Onderlinge Paarden- en Vee- verzekering-Maatschappij te Zwolle, heeft tot haren Agent aangesteld, den Heer Paarden van hooge waarde, waaronder Dek- liengsten, Landbomv- en Bedrijfspaarden en Rundvee, alsmede op speciale voorwaarden het Yee van groote Veehouders, worden tot laagst mogelijke en vaste premien verzekerd. DE D1RECTJE. die als Portwijn, Viscliwijn en als Wijn voor zieken en herstellenden onovertroffen is. Verkrijgbaar in 1/1 en 1/3 flesschen bij de alleen- verkoopers voor Ter Neuzen en omstreken, de heeren G. WIELAND en P. J. VERSLUIJS te Ter Neuzen. De AVONDSCHOOL voor leerlingen van 12 jaar en daarboven begint 1 Dec. Aangifte van leerlingen bij den hoofdond., die tevens inlich- tingen heeft. HET BESTUUR. met kartons Kaapkolonie en Langs Nek: Deze kaart (45 bij 40 c. M.) is zeer fijn afge- werkt, niet te overvol van natnen, daardoor zeer duidelijk en kost slechts Naar buiten Ter Neuzen tegen toezending van 12 cent in postzegels of postwissel. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van JACOBUS KOSTER, landbouwer aldaar, op Vrijdag den 1 December 1899, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen f6 KANADABOOMEN, 3 NOTE- BOOMEN, 1 KERSEBOOM, AP- PELBOOMEN, WILGEN TRON- KEN met gewaai, alles staande op het hofsteedje bewoond doer Adriaan Koster, in de Coegorspolder, gemeente Axel. Daarna op het weitje aan den zoogenaamden brandput te Axel, te WEST D Oli P E. Mr. Alfred Kops, Notaris te Assenede, zal, door het ambt van den heer Drezrmaus, Notaris te Axel, ten verzoeke der heeren Ridder HECTOR DHONT, te Bouchaute, en DE SCHIETERE DE LOPHEMDHONT, te Brugge, op MAANDAG 4 DECEMBER 1899, om 10 urea voormiddag, openbaar te koop aanbieden Wassende te Westdorpe, Axelsche straat, op de hofstede der heeren verkoopers, bewoond bij mijnheer Gustave van Waes. Door de nabijheid van het kanaal en van steenwegen, groot gemak van vervoer. Vergaderen ter herberg van Sieur Norsert Heyman, smid te Westdorpe, of aan koop 1 op het hof. Tijd van betaling mits te stellen goede en door de Notarissen gekende borgstelling. van 30, 40 en 50 cent per 5 ons. ALSA1EDE BOTERLETTERS op bestelling 60, GEVULD 60, SPRITSLETTERS 65 cent alles per 5 ons. Nieuwediepstraat, Ter Neuzen. eene groote collectie D aan niterst laare prijzen. le klasse le lijst. Trekking van Maandag 20 November 1899. PrijzA van 100 en daarboven. No. 3758 2000. No. 20678 1500. No. 8008 13834 1000. No. 130 6l40 8751 f 40C. No. 1652 12966 100, 31 54 113 115 167 194 215 310 375 424 440 512 578 588 589 616 679 681 732 800 955 965 1059 1136 1208 1215 1251 1262 1276 1307 1333 1345 1358 1439 1475 1501 1519 1522 1544 1551 1558 1567 1572 1628 1679 1708 1715 1792 1793 1817 1837 1918 1939 1966 1996 2003 4421 2021 4492 2030 4512 2083 4521 2086 4545 2121 4603 2260 4610 2275 4615 2311 4704 2403 4787 2406 4819 2426 4848 2520 4939 2579 4974 2619 5041 2652 5116 2661 5127 2686 5167 2696 5183 2735 5228 2759 5252 2919 5264 2924 5376 2982 5378 2991 5398 2999 5404 3020 5492 3049 5649 3061 5733 3122 5748 3176 5821 3181 5882 3192 5907 3251 5910 3283 5950 3294 6036 3480 6094 3569 6152 3570 6173 3621 6211 3657 6215 3690 6217 3698 6241 3712 6244 3780 6246 3931 6248 4077 6305 4102 6405 4223 6464 4305 6508 4311 6537 4374 6655 4386 6660 4398 6700 4416 6701 6820 6839 6845 6847 6855 6906 6923 7111 7141 7147 7201 7247 7254 7292 7373 7405 7439 7479 7566 7570 7634 7640 7646 7646 7702 7818 7896 7908 7914 7933 7970 7980 8009 8114 8158 8184 8332 8357 837 5 8385 8495 8535 8670 8764 8768 8776 8828 8833 8919 8981 8983 9141 9420 9436 9509 9583 9630 9658 9672 9688 9700 9718 9784 9807 9857 Prijzen van f 20. 11878 11883 11891 11974 11992 12027 12058 12133 12201 12205 12216 12271 12281 12294 12300 12314 12376 12448 12578 12614 12658 12696 12703 12746 12829 12849 12884 12894 12918 12994 13070 13175 13291 13304 13350 13370 13406 18426 13461 13510 13543 13553 13608 13674 13676 13734 13797 13874 13892 13896 13918 13968 13981 14076 9949 10015 10070 10097 10115 10135 10149 10151 10160 10203 10306 10335 10354 10514 10542 10544 10558 10564 10605 10639 10673 10778 10808 10838 10917 10974 11006 11023 11089 11227 11245 11298 11307 11472 115W 11543 11606 11613 11636 11804 11816 11841 11872 14105 14124 14133 14170 14295 14300 14319 14333 14347 14392 14466 14499 14501 14615 14622 14687 14688 14921 14939 14997 15025 15083 15101 15224 15283 15291 15298 15325 15365 15370 15429 15439 15503 15535 15554 15623 15627 15806 15840 15888 15903 15938 15951 16023 16030 16094 16131 16199 16223 16226 16274 16343 16429 16437 16453 16492 16531 16538 16561 16573 16593 16699 16714 16731 16754 16844 16850 16S69 16873 16895 16896 16908 17084 17087 17089 17092 17109 17236 172S7 17295 17395 17462 17479 17485 17634 17635 17707 17714 17717 17734 17777 17824 17849 17850 17856 17870 17896 17905 17964 18151 18198 18240 18272 18278 18294 18344 18557 18562 18746 18825 18861 18897 18955 18975 19010 19171 19192 19211 19282 19315 19332 19349 19394 19447 19477 19514 19526 19529 19544 19618 9626 19650 19664 19686 19695 19798 19857 19863 19864 19868 19908 20042 20093 20141 20301 20.306 20320 20407 20427 20436 20440 20474 20549 20596 20641 20714 20741 20859 20862 20902 20931 20963 Trekking van Dinsdag 21 November. le klasse. 2e lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 10033 20000. No. 1380 1500. No. 4692 4986 1000. No. 2095 2913 7698 8366 200. No. 1258 3203 6832 13995 18044 18170 19071 100. 11 1776 74 1848 84 1850 105 1852 110 1929 143 1936 233 1964 310 2028 314 2061 829 2072 Prij 3613 6190 3724 6231 3749 6357 3766 6362 3770 6453 3821 6551 3950 6563 3992 6607 4152 6757 4266 6781 jzen van f 20 9144 11429 9239 11467 9315 11481 9435 11486 9440 11493 9459 11527 9537 11548 9602 11571 9603 11638 9610 11847 13847 13872 13982 14026 14041 14122 14257 14402 14452 14455 16230 16272 16377 16471 16507 16685 16676 16687 16716 16718 18117 18123 18131 18135 18137 18144 18234 18312 18316 18317 346 2108 370 2122 388 2203 396 2226 484 2283 488 2298 518 2324 701 2339 738 2366 778 2391 793 2445 815 2527 826 2591 847 2593 894 2720 910 2787 966 2823 977 2840 982 2882 987 2889 1015 2960 1066 2986 1099 2988 1119 2996 1150 3018 1173 3026 1180 3031 1197 3057 1263 3073 1301 3127 1310 3161 1371 3169 1410 3185 1416 3244 1452 3263 1520 3297 1525 3310 1546 3313 1562 3383 1570 3396 1639 3488 1653 3494 1722 3500 1771 3598 4304 4407 4467 4478 4499 4503 4619 4637 4718 4767 4840 4861 4918 4937 5040 5077 5198 5263 5322 5332 5353 5354 5396 5401 5453 5508 5525 5582 5625 5750 5816 5913 5976 5999 6005 6061 6097 6105 6114 6147 6159 6170 6176 6188 6858 6854 6884 6932 6999 7152 7157 7160 7162 7307 7406 7420 7433 7508 7533 7557 7583 7586 7607 7637 7768 7868 7916 7925 7934 8060 8118 8137 8152 8211 8218 8304 8310 8431 8468 8507 8513 8587 8689 8838 8846 9082 9090 9116 9636 9853 9900 9926 9975 10003 10009 10036 10037 10060 10093 10131 10137 10158 10192 10210 10243 10305 10349 10387 10598 10653 10670 10702 10704 10730 10746 10753 10754 10803 10865 10885 10959 11008 11085 11091 11099 11223 11251 11265 11322 11333 11338 11406 11863 11901 11928 11971 11975 12008 12028 12072 12136 12143 12192 12231 12276 12283 12344 12425 12428 12437 12449 12512 12550 12555 12599 12667 12715 127 f 6 12808 12892 12927 12975 13011 13134 13180 13247 13251 13415 13473 13485 13498 1.3522 13636 13660 13735 13749 14456 14514 14557 14591 14621 14700 14712 14713 14751 14790 14842 14872 14917 15017 15057 15121 15149 15202 15239 15260 15335 15344 15375 15423 15475 15510 15569 15578 15641 15722 15735 15824 15842 15877 15902 15920 15965 16001 16012 16112 16133 16152 16209 16221 16719 16735 16738 16801 16818 16821 16849 16939 16942 16968 16986 17039 17126 17140 17178 17279 17310 17316 17323 17345 17512 17556 17558 17574 17595 17599 17605 17627 17637 17652 17669 17726 17766 17772 17798 17860 17863 17882 17892 17894 17999 18021 18067 18080 18361 18494 18502 18800 18831 18849 18910 18976 19047 19179 19274 19336 19362 19365 19374 19410 19467 19515 19632 19720 19759 19787 19840 19889 19932 19946 19955 19995 20118 20157 20180 20209 20340 20500 20520 20539 20583 20590 20629 20753 20851 20967 20991 VAN HET De nren zijn aangegeven in spoortijd, de tnsschen geplantste cijfers geven den plaatstijd aan. Het kantoor is open voor den post- en telegraafdienst op werkdagen van 7.30 [7,50] vm. tot 8,30 [8,50] nm. op Zon- en feestdagen van 7,30—8,30 [7,508,50] vm., 12,30—1,30 en 6,30—7,30 [12,50—1,50 en 6,50—7,50] nm. Voor het behandelen van postwissels en quitantien alleen op werkdagen van 8,30 [8,50] vm. tot 2,30 [2,50] nm. Voor den dienst der Rijkspostspaarbank en de verzending van postpakketten op werkdagen van 7,30 [7,5< vm. tot 8,30 [8,50] nm. Daarenboven voor de spaarbank op Zon- en feestdagen van 7,308,30 [7,508,50] vm. LAATSTE BUSLICHTINGEN TEN KANTORE. 4 30 en 9,45 vm. en 1,25 nm. [4,50 en 10,05 vm. en 1,45 nm.] voor verzending naar geheel Nederland met uitzondering van ZeeuwschVlaanderen's oostelijk deel. 4,50 en 11,18 [6,10 en 11,38] vm. voor verzending naar Sluiskil, Sas van Gent, Philippine, Westdorpe en het buitenland. Bovendien voor verzending als hiervoren met uitzondering van Sluiskil te 4,17 [4,37] nm. 5 40 [6,vm. voor verzending naar Zeeuwsch-Vlaanderen's oostelijk deel met uitzondering der onder de hiervoren genoemde lichting begrepen plaatsen, Hoek, .Overslag Itoewacht en Zuiddorpe. 9,02 [9,20] vm. voor verzending naar Zeeuwsch-Vlaanderen's oostelijk deel met uitzondering van Hoek, Sluiskil. Sas, van Gent, Philippine en Westdorpe. 9,40 [10] vm. vertrekder bestellinginde rich ting van Driewegen. Spui enz. (Op de terugreis bestelling Zwaantje enz 9,40 [10,vm. en 4,55 [5,15] nm. voor verzending naar Hoek 10,10 [10,30] vm. vertrek der buitenbestelling naar de Nieuwe Neuzen-, Sluis-, Zevenaar-, Vlooswijk-, Goeschen- en Willemskerkepolders, Boerengat, Vingerling en aan de Wcstzijde van 't Kanaal. 5,18 [5,38] nm. voor verzending naar Zeeuwsch-Vlaanderen's oostelijk deel, met uitzondering van Sluiskil, Hoek, Sas van Gent, Philippine, Westdorpe, Zaamslag, Koewacht en Overslag. LICHTING DER IIULPBUSSEN op werkdagen. Aan het RaAnums 3,40 vm. spoortijd 8,55 11,10 1nm. 4. Aan de Rosegkacht 8,45 vm. spoortijd, 11,— 3,50 nm. 9,5 Aan het Station 9,5 vm. spoortijd, 12,55 nm. 3,50 8,43 Op Zon- en feestdagen hebben de verzendingen en bus- lichtingen in den namiddag niet plaats. De bestelling der brievenpost begint op werkdagen te 7,8,30, 11,— vm., 2,15 en 7,30 nm. [7,20 8,50, ll,20vm 2,35 en 7,50 nm.] op Zon- en feestdagen alleen te 9,30 [9,50] De bestelling van de pakketpost begint op werkdagen te 11,— [11,20] vm. en 5,30 [5,50] nm., op Zon- en feest dagen et 9,[9.20] vm. 4,vm. plaatstijd. 9,15 11,30 1,20 nm. 4,20 9,5 vm. plaatstijd. 11,20 4,10 nm. 9,25 9,25 vm 1,15 nm. 4,10 9,3 plaatstijd. ■fulst. Huwelijks-voltrekkingen. 3 Nov. Ludovicus Savoij, ond 23 j., jm. en Maria Petronella Heijman, oud 25 j., jd. 8 Nov. Pctrns Joannes van den Bossche, oud 23 j., jm. en Sophia Maria Heijman, oud 21 j., jd. Geboorten. 4 Nov. Joseph Jacobus, z. van Victor de Bruijn en van Maria Ludovica Muller. Overiijden. 3 Nov. Godeliva Pietronella Janssen, oud 88 j., wed. van Thomas Bekkers. Middenprijs per 100 kilo-. Tarwe f 7,75; Rogge f 7, Wintergerst 8,75; Zomergerst Haver 7,— Erwten 8,75; Paardcnboonen Duivenboonen f Witteboonen Bruineboonen 10,25; Boekw'eitLijnza'd Aardappels 2,25 Koolzaad per zak van 106 liters -. Boter per kilo 1,— Eieren per 26 Btuks f 1,40. Er waren ter weekmarkt te koop gesteld 35 stuks hoornvee, 59 varkens, 2 paarden. Verkocht23 stuka hoornvee, 37 varkena. 2 VLAG. NAAM. Ct M3. Van en naar. Lading. 20 Eng. s.s. Eng. sch. Eng. s.s. idem idem 21 21 20 Eng. seh. Noor. s.s. Duits. s.s. Eng. s.s. Eng. s.s. Duits. s.s. Eng. s.s. Voor Ter Xienzen Hailing 2199 Londen Demaris 269 Kingslynn Ronan 3390 Leith Antiquari 2915 idem Ptarmigan 3492 Liverpool Voil Ter Seuiem Hephzibah 297 ILonden Voor (went John Christie 4430 Duinkerken Mathilde Joost 2174 Danzig Ralp Creyke 1944 Goole Van (went 1954iLonden Longhbronw Lucida Avis stnkg. ijzer stukg. idem idem phosph. ledig hout stukg. stukg. 4181 Burntisland ledig 3040 Methil I idem Maandag 27 u 1 s VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3