Telegrafische berichtan. Gemengde berichten. TEH NEUZEN, 22 November 1895). komende uitdrukking in eene andere taal is toe- gelaten. Te Maastricht bestaat eene gemeenteveror- dening, voorschrijvende o. a. dat een bakker of broodslijter elken Zaterdag vbor 4 uur des na- middags eene schriftelijke en onderteekende opgave ter gemeente-secretarie moet doen van de prijzen der door hem verkocht wordeude broodsoorten, en dat voor den volgenden Zaterdag ten gemelden ure geen brood tot hoogeren prijs door hem mag worden verkocht dan dien in zijne opgave vermeld. Eene broodslijtster, die in gebreke bleef de be- doelde opgave te doen en deswege veroordeeld werd, kwam in cassatie, bewerende dat de gemeenteraad onbevoegd zou zijn bedoeld voorschrift te maken en dat dit voorschrift zoo ingrijpend is op de vrijheid van handelen, en de broodslijters zoodanig aantast in hun eigendom, dat hun handel er schier onmogelijk door wordt. De Hooge Raad achtte echter het cassatieberoep ongegrond en handhaafde de veroordeeling. De heer H. Ribbens alhier ontving heden van het Informatie-bureau, in zake den oorlog in Zuid-Afrika, het volgende schrijven //Amsterdam, 21 Nov. Mr. Met diep leedwezen en hartelijk gevoel van deelneming, deelen wij u mede dat uw bloedverwant de heer Ribbens (waarschijnlijk Martinus) behoort tot de gevangenen in den slag bij Mochten wij nadere berichten vernemen, zoo deelen wij u dit mede." Hieraan werd nog 't volgende toegevoegd »Het telegram uit Kaapstad van den consul- generaal vermeldt onder de gevangenen, den naam Ribbens, zoodat waarschijnlijk uw zoon Martinus bedoeld wordt die naar Natal vertrok. Mocht ik nader bericht krijgen, zoo meld ik u zulks." Hoogstwaarschijnlijk is de heer M. Ribbens bij het gevecht bij Elandslaagte gevangen genomen, daar de familie alhier wist dat hij 2 Oct. was uitgetrokken. 't Is niet de eerste keer dat de heer Ribbens, onderwijzer te Pretoria, in 't vuur kwam. Hij behoorde o. a. tot de troepen die Jameson's aanval afsloegen en hem gevankelijk binuen Pretoria brachten. Deze inlichtingen ontvingen wij van de familie, waarvoor bij dezen onzen dank. In plaats van den heer E. J. van Braband, commies der posterijen en telegraphie die met 1 Dec. a. s. naar Amsterdam is overgeplaatst, wordt met dien datum alhier werkzaam gesteld den heer H. R. Jansen, commies der posterijen en telegraphie 4de klasse, thans te Alkmaar. - Gisteren werd alhier door Burg, en Weth. jp het raadhuis aanbesteed het maken van een afrid van af de ijzereu rolbrug over het binnenhoofd der Westsluis naar de Grennlaan te Ter Neuzen en verdere bijkomende werken. Hiervoor waren ingekomen biljetten van de heeren D. de Doelder voor f 1895, K. de Vos voor f 1820, J. van der Velden voor 1795 en D. de Doelder voor f 1731. Het werk is gegund aan den heer K. de Vos. Bij de Maandagavond in de bovenzaal van het //Hotel de Commerce" gegeven openbare her-op- voering van de kinder-operette //Roza, de schoone slaapster in het bosch," door de zangvereeniging z/Geduld overwint" was de zaal wederom goed bezet en vond de uitvoering van genoemde operette benevens de zangstukken en de voordracht „Milicien Stevens" veel bijval. Een geanimeerd bal was het slot van den avond. Prov. blad no 139 bevat een besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarbij bepaald is dat de zittingen van den militieraad zullen worden geopendte Hulst op 20 en te Oostburg op 29 December. In de St. Ct. is opgenomen de akte van oprichting van de Eerste Nederlandsche Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent. De vereeniging heeft ten doel om door gemeenr schappelijke exploitatie eener beetwortelsuiker- fabriek en den verkoop der te verkrijgen producten de hoogst mogelijke geldelijke opbrengst der door hare leden verbouwde suikerbeetwortelen te ver krijgen en om de daaruit voortgebrachte voor- deelen gezamenlijk te deelen. Zij is gevestigd te Sas van Gent en aangegaan voor 30 jaren. Ieder lid is verplicht een of meer aandeelen van f 400 te nemen en voor elk aandeel, dat hij bezit, gedurende zijn lidmaatschap ieder seizoen minstens 15,000 en hoogstens 20,000 KG. beet- wortelen netto te leveren, afkomstig van door hem met vanwege het bestuur goedgekeurd (of verschaft) zaad bebouwde gronden. De geldmiddelen der vereenigigbestaan uit: a. het aandeelenkapitaal aanvankelijfc groot f 520,000, verdeeld in 1300 aandeelen van f 400 iederb. de opbrengst van obligatie leeningenc. de aan de vereeniging vervallen aandeelen van uitgetreden of geroieerde leden d. de opbrengst van beeten e. een aandeel van de winst, voor zoover en zoolang dit tot reservefonds wordt bestemd. Door het bestuur zal namens de vereeniging worden aangegaan eene leening groot f 400,000 onder eerste hypothecair verband van alle onroerende goederen der vereeniging een eene tweede leening groot hoogstens 100,000 tegen tweedehypotheek op die goederen. De voorwaarden dier leeningen zullen door de algemeene vergadering moeten worden goedgekeurd. Axel. Op een door den heer Ph. J. van Dixhoorn, landbouwer alhier, aan Ged. Staten dezer proviucie aangevraagde concessie tot het leggen van spoorstaven in een gedeelte van de Beoostenblijsche straat is gunstig beschikt. Met dit spoor waarop paardekracht wordt aan- gewend zal voornamelijk worden vervoerd suiker- bieten, aardappels en kunstmeststoffen. Sas van Gent, 21 Nov. Heden voormiddag werd aan de wijk Stuiver alhier door de Belgische aan de Hollandsche justitie overgeleverd, In zijn ijver om wat leven in de brouwerij te brengen dacht hij er echter in 't geheel niet aan, dat hij en zijn vader zorgvuldig het nieuws van dien brief voor mama verzwegen hadden. Juffrouw Chipchase stoof op. Zij hield niet van heimelijk gekoukel. Wat hadden Jim en zijn vader voor haar te verbergen Jim moest nu de geheele historie vertellen maar van den brief wilde hij niet meer zeggen dan 't hoogst noodzakelijkewant dat was een particuliere zaak. Juffrouw Chipchase liet zich verzoenen, en zij vroeg, wat die meneer Hansell voor een man was. Ja, wat zal ik je zeggen zei Jim Ik kan dat zoo met beschrijven. 't Is net zoo'n soort man, als als die van hierboven was. Ik heb dien Alison maar eenmaal 's avonds in de gang gezien, maar naar wat ik mij van hem herinner, lijkt die meneer Hansell veel op hem, behalve dat hij een knevel had. Dien had hij niet meer, toen hij stierf, zei Lobelia, die hier een kansje zag om het gesprek te brengen op haar intervieuw, dat juffrouw Jones wel zou impoueeren. Hij moet zijn knevel hebben afgeschoren, nadat ik uitging. Ja, een poosje later, naar ik hoorde van de lui in de tapperij hierover, waar ik gister even was. De buffetjuffrouw zei mij, dat de politie bij haar was geweest. Er moet laat op dien bewusten avond een man daar zijn geweest om brandewijn. Hij had veel haast, en naar de be- schrijving te oordeelen moet het die van boven- voor zijn geweest. Maar toen had hij zijn knevel nog, zei de juffrouw. HOOEDSTUK XXXVII. Een vriend in den nood. Door het gerechtelijk onderzoek was Darvell overtuigd, dat Stephen Alison de man was, dien men dood in Extori-street had gevonden. Eer hij dat zeker wist, had hij veel angst gehad; doch nu het boven alien twijfel verheven was, behoefde hij niet meer te vreezen. Buiten dien doode wist er niemand van het plannetje, dat hij met den woekeraar had gemaakt. Hij schreef Gaygold een briefje, waarin hij hem verzocht, de zaak met Halford uit de wereld te helpen. Zoolang het lot van Stephen Alison onzeker was, had hij een vaag idee gehad, dat het goed was, May Alison en haar ooin in de stad te houden hunne bewegingenkonden allicht de samenzweerdirs een wenk gegeven hebben. Maar nu achtte hij 't beter, dat Gaygold zoo spoedig mogelijk van hen af was. Er viel nu een veel belaugrijker zaak te beeindigende 20.000 pond, waarop Gaygold aanspraak kon doen gelden na Charlton's dood. De geldschieter zocht den kapitein op in het hotel en gaf hem Cecil's schuldbekentenis in ruil voor 200 pond. Op elk ander tijdstip zou deze uitslag den kapitein zeer verheugd hebben gemaakt. Nu bleef er te veel anders over, dat hem drukte in elk geval was 't een verlichting, dat deze zaak was afgedaanwant in de stemming van ver- slagenheid, waarin de geheele familie verkeerde, zou de kapitein alles gedaan hebben, wat de schuldeischer vroeg, alleen maar om te voorkomen dat hun naam nogmaals op straat werd gebracht. Doch Sampson Gaygold had op 't oogenblik zelf geen behoefte aan publiciteit; hij wilde zorgvuldig alles vermijden, wat aanleiding kon geven tot eenigen argwaan, in verband met de polis. Cecil gevoelde na de ontmoeting met Dennis Avory weer hoop in zijn hart. De connecties met een Zuid-Afrikaanschen millionnair, die van de omstandigheden der familie afwist en toch bereid was hem te ontvangen en voort te helpen, konden voor hem van groot nut zijn. Stephen Alison, overtuigd dat met het //karwei", waarover de herlog hem gesproken had, toen zij elkaar toevallig op straat ontmoetten, de juweelen- diefstal bij den graaf van Powick bedoeld werd, zon op middelen om de politie een wenk te geven zonder de aandacht op zich zelven te vestigen. Een ongeteekenden brief vertrouwde hij niet want dien moest hij zelf schrijven, en er zou de bekenden Misseghers van Koewacht (verdacht van de afschuwelijke vrouwenmoord aldaargepleegd). In een rijtuig was hij van Gent tot aan de grens gebracht, doch eenmaal in handen onzer politie moest hij de weg zwaargeboeid te voet afleggen tot Ter Neuzen. Zijne uitlevering had plaats onder een toeloop van veel volk, even als zijn door- geleiding hier in de gemeente, daar ieder nieuws- gierig was om den verdachten moordenaar van nabij te beschouwen. Te gelijk met zijne uit levering werden vier kisten met overtuigingsstukken door onze politie overgenomen, om ook naar Middelburg te worden overgebracht. Cadzand. Door de commissie voor den aanleg en de verbetering van den weg van Nieuwvliet naar Sluis werd Maandag aanbesteed het bekeien van een gedeelte van den weg, lang 1500 meters, van af Sluis door het Kasteelveld en door den Zwinpolder tot aan den dijk, scheidende de polders Kasteel en Olieslager. Laagste inschrijver was de heer A. Rommelaere te Brugge voor 18,710. Diens biljet was echter van onwaarde, aangezien de borgen Belgen waren. Ook was van onwaarde een biljet van den heer W. Dekker te Yeere, die ingeschreven had voor 17,990, doch een soort van keien noemde, die het bestek niet opgaf. Geldige biljetten werden ingeleverd door de heeren L. Brilleman te Brugge voor f 27,850, P. Verhage en D. de SmitEvers, beiden te Sluis, voor f 27,000, C. van der Hooft voor f 24,400, A. Risseeuw te Groede voor f 23,800, J. M. H. van de Sande te Breskens voor f 23,600, B. van Eck voor 22,780, P. Omon te Aardenburg voor f 22,490, P. Monje te Breskens f 22,344, A. Foudraine te Goes voor 22,120, A. Tholens Dingz. voor f 22,000, J. H. van de Ven te Middel burg voor f 21,993, J. Jansen voor 21,965, J. Blanckaert te Brugge voor 21,885, W. Dekker te Veere voor f 20,960, A. Tholens Dingz. voor f 20,900 en J. Jansen voor f 20,637. De inschrijvers, bij wier namen geen woonplaats is vermeld, wonen te Ter Neuzen. Het werk is nog niet gegund. Middelburg, 22 Nov. Heden onderging Misseghers in het gerechtsgebouw een verhoor voor den rechter-commissaris. Zijne houding was hoogst kalm. Personen van vroeger hem kennende constateeren veel lichaamsverval. Het vastgesteld Militie contingent bedraagt voor Ter Neuzen 14, llontenisse 13, Axel 7, Clinge 7, Zaamslag 6, Graauw 5, Hoek 5, Koe wacht 5, Hulst 4, St. Jansteen 4, Ossenisse met Hengstdijk 3, Sas van Gent 3, Stoppeldijk 3, Westdorpe 3, Boschkapelle 2, Philippine 2, Zuiddorpe met Overslag 2. Thans wordt melding gemaakt van een laag- hartige daad, die moet gepleegd zijn ter gelegen- heid van het spoorwegongeluk te Capelle. Mej. Vurtheim, die tot de ernstig gekwetsten zeker alle mogelijke moeite gedaan worden om den auteur te ontdekken. Ook stuitte het denk- beeld van een anoniem schrijven hem tegen de borst, zelfs in een zaak, waar hij de gerechtigheid diende. Zooals hij uit de kranten begreep, was men van meening, dat hij medeplichtigen had gehad, die de juweelen hadden meegenomen. 't Was best mogelijk, dat de politie reeds den hertog verdacht, maar 't zou heel moeilijk zijn, bewijzeu tegen hem te krijgen, daar geen sporen van inbraak te vinden waren. Zelfs de brandkast was gewoon, met een sleutel geopend. Niets hadden de dieven achter- gelaten. Zelfs den hertog te gaan opzoeken, om hem in handen der politie te spelen, ging ook niet. Daarmee waagde hij te veel. Alles hing er van af, dat hij zijn vrijheid en zijn fortuin behield een misstap kon argwaan wekken en hem noodloltig wordenhij had nog altijd een sprekende gelijkenis met den doode, dien men als Stephen Alison had meenen te herkennen. Er bleef een kans overals hij iemand kon vinden, bij wien zijn geheim veilig was, kon hij dien persoon van alles op de hoogte houden Deze kon dan aan de politie inlichtingen gaan brengen. Kon hij zulk een man vinden, dan zou hij mis- schien niet alleen zijn eigen onschuld kunnen bewijzen, maar ook Darvell en Gaygold beletten, het loon voor hun schurkenstreek te oogsten. Maar waar vond hij dien man Sinds Dennis Avory hem had meegedeeld, dat Cecil Halford het aanbod, om hem bij Clement Hansell te introduceeren, aannam, had Stephen een zenuw- achtig verlangen, zijn neef te zien en van hem misschien meer omtrent de familieomstandigheden te vernemen, dan Avory kon vertellen. 't Was een verlichting voor hem, toen eindelijk het uur voor hem gekomen was. Avory stelde den jongen Halford voor en liet hem toen met den millionnair alleen. Stephen, die n neef niet gezien had, sinds deze een jongen was, kreeg dadelijk een gunstigen indruk. Hij was overtuigd, dat deze welke zijne fouten ook mochten geweest zijn een behoort, riep langs den spoordijk liggende de hulp van een manspersoon in, om haar schoenen los te maken, omdat die knelden. Hij ontnam haar evenwel haar gouden armband en wilde zich ook meester maken van haar gouden engagementsring. Door het dichtknijpen van de hand belette zij zulks met alle krachtsinspanuing, waarop de onverlaat zich verwijderde, om wellicht bij anderen of op de lijken zijn slag te slaan. Mej. V. heeft in het ziekenhuis verklaard, den roover te zullen herkennen. Hij was als welgesteld landbouwer gekleed. In de kleine Kattenburgerstraat te Amster dam had Dinsdagmiddag een treurig voorval plaats; terwij 1 de vrouw van Uhlman haar man zijn middageten bracht, liet zij haar 5jarig dochtertje alleen thuishet kind trok de brandende petro- leumtoestel van de tafel en geraakte daarbij in brand. Op haar hulpgeschrei schoten de buren te hulp om de kleine te helpen, maar te laat. Het kind was overleden. Te Dwingeloo werd Zaterdag eene drijfjacht op grofwild gehouden, waaraan door een aantal jagers werd deelgenomen. Er was vooraf bepaald, dat er geen ander wild zou geveld worden, dan reebokken. Eene menigte herten werden gezien, waarvan de heer J, Bloemerts het geluk had, eene fraaie hinde te schieten. Dit verwekte bij het jagersgezelschap echter geene vreugdemen wil n.l. het vrouwelijk geslacht der herten sparen om de teelt te bevorderen, doch 't was gebcurd, en te laat bemerkte de heer B. zijne vergissing. Het is thans bij deze gelegenheid opnieuw ge- bleken, dat de herten in de omgeving van Dwingeloo sterk in aantal toenemen, zoodat het jachtveld daar weldra een //dorado" van grof wild zal worden. Ook hazen werden in overvloed gezien alsmede ander wild. Op last van de Amsterdamsche justitie is te Sloten (N.H.) gevangen genomen zekere De Rooy, alom bekend als president van de //boeze- roenenclub". Hij had gepoogd te Amsterdam een sluiswachter te vermoorden, door hem in het water te gooien. Te Brugge hebben zich zes personen, werk zaam aan een scheepstimmerwerf aldaar, naar het instituut-Pasteur te Rijssel moeten begeven, wijl zij gebeten waren door het hondje van den portier, dat dezer dagen onder verschijnselen van honds- dolheid stierf. Ook het dochtertje van den portier was door het beest gebeten en moest zich onder geneeskundige behandeling stellen. Uit een Transvaalsche courant Oorlogscorrespondent (en telegrafist) //Hier is 'n voile beskrijwing van di oorlog, wat jij on- middelik moet wegstuur". Censor //Gee eers hier Matigdit'S 'n kolom lang." (Hij leest dit.) //Di eerste paragraaf moet uitDi tweede ook Di derde ook Ja alles moet daaruit, buiten di laatste Di telegram arriveer dan als volg //Di getal gedoode en gewonde an ons kant is nog on- bekend". Door een overstrooming van de kolenmijnen te Bernissart zijn twaalf honderd mijnwerkers van arbeid verstoken, zoodat de winter met groote angst wordt tegemoet gezien. Reeds meermalen goed karakter moest hebben, en hij trachtte ter- stond Cecil's vertrouwen te winnen. Dit ging gemakkelijk genoeg, daar de jonge Halford zeer dankbaar was voor de sympathieke ontvangst en de aangeboden hulp, welke zoo goed van pas kwam. Zonder terughouding vertelde hij kort en dui- delijk, hoe zijn zaak stond. Het noemen van Gaygold's naam ontlokte aan Stephen een gebaar van verbazing; doch hij bedwong zich spoedig. Toen Cecil geeindigd had, zag hij eenigszins verlegen den millionair aan en zei Nu weet u alles. U zult het wel met mij eens zijn, dat het beter is, de studie op te geven en rond te zien naar een middel om dadelijk wat te verdienen. Ik mag niet van mijn vader vergen, dat hij mijne schulden betaalt en mij nog onder- houdt ook. Neen, zei Hansell, te-meer, daar naar ik van u verneem het inkomen van den kapitein niet zoo groot meer is als vroeger. Ik vrees van niet. En hij moet riatuurlijk voor mijn tante en nicht blijven zorgen. Ja, natuurlijkbevestigde de ander, met een warmte in zijn toon, welke Cecil verbaasde. Daar u toch den naam noemde van dien on- gelukkigen man, dien dien Hij aarzelde, alsof hij niet zeker was van den naam. Stephen Alison. O ja. Ik heb natuurlijk de zaak in de bladen gelezen. Mag ik u openhartig een vraag doen Zeker. Gelooft u, dat uw oom betrokken was in die treurige zaak Cecil dacht even natoen antwoordde hij Eerst geloofde ik het wel. Kan het ook anders Maar ik heb nu eenige hoop, dat hij toch onschuldig was. Hoe zoo vroeg Stephen haastig. Ik ik heb iets gehoord. Wat heeft u gehoord (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2