Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaandere No. 3846. Donderdag 23 November 1899. 39e Jaargang. Engeland en de Z.-A. Republiek. Binnenland. Voorwaardelijk Ontslagen. abonnemen t advertentiEn van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Inzending FEIJILLKTQN Yoor aju Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- ■Itgever P. J. VAX IIK IAHDG te Ter Kenzen. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. »it blnal verschljnt Maamlag-, Woenmlag- en Vrijilaitavonit, m ee■St<la'{^l", b'J den Hoe het met Ladysmith staat, is niet met zeker- heid te zeggen. Het laatste bericht is van den 15, meldende, dat er van 's ochtends vroeg tot twee uur's middags hevig om de stad gevochten werd. In dezen strijd, die bijna geheel door infanterie gevoerd werd, zouden de Boeren inassas dooden en vele gevangenen verloren hebben. Het is een Engelsch bericht en niet heel vertrouwbaar. Dat er zoo weinig nieuws van Ladysmith komt, geeft aanleiding tot allerlei verhalen de stad zou reeds lang door de Boeren bezet zijn, maar 't zou stil gehouden worden om de Engelschen te raisleidenal die berichten over nederlagen der Boeren zouden door hen zelven verspreid worden, enz. Heel waarschijnlijk klinkt dit niet, maar we zouden toch haast aannemen, dat de Boeren de Engelschen misleiden, als we den berichtgever uit Kaapstad van de ,Times" in vollen ernst zien melden, dat alles aantoont, dat de toestand van de Boeren bij den dag hopeloozer wordt. Alle Boeren zijn uitgerukt, vertelt de correspondent er zijn geen reserves, en er is toenemend gebrek aan voedsel. Bovendien faalt het plan van de Boeren, doordat de Kaapsche Boeren weigeren op te staan. Dit is toch een al te sterke bewering, waar de Boeren en in Natal en in de Kaapkolonie voort- durend verder voortrukken. Zij zijn nu met de Engelschen slaags geweest zelfs 13 K.M. ten zuiden van Estcourt, bij Willow Grange aan den spoorweg. De Boeren verloren hier 2 man. Estcourt wordt dus blijkbaar van alle kanten benaderd en men vraagt zich telkens af „kunnen ze Ladysmith dan zoo ontblooten van troepen In de tusschenpoozen antwoordden de Engelscbe kanonnen, maar hun vuur was geenszius zoo krachtig of hardnekkig als vroeger, hoewel de schoten beter doel troffen. De Boeren hadden, zoover het bericht strekte, geen verliezen geleden. Generaal Botha heliografeerde van de zuidzijde in Ladysmith, dat de Engelsche batterijen een hevig vuur op zijn mannen richtten, maar dat de Boeren ze tot zwijgen brachten, door uit hun groote kanonnen granaat op granaat in de ver- sterkingen om Ladysmith te werpen. Het kommando uit Pretoria nam 's ochtends vroeg een vooruitgeschoven positie in op een kopje, vlak ten noordwesten van Ladysmith en begon de stad te schietenmaar het ontwaarde, dat een Engelsche verschansing op een kopje in de buurt lag, en dat daaruit een hevig vuur op het kommando werd gericht, zoodat de stelling on- houdbaar werd. De Transvaalsche Creusot-ka- nonnen waren intusschen opgehouden met schieten, daar de schietvoorraad op was, 's middags werd echter nieuwe voorraad naar boven gebracht, en de stelling werd gered. Aan den kant van de Vrijstaters was ook geweervuur gehoord, maar de uitslag van het gevecht was onbekend. Luitenant-generaal sir C. F. Clery, kommandant van het tweede Britsche divisie, heeft nu het bevel aanvaard over het Britsche ontzettingsleger ten zuiden van Ladysmith. De Britsche troepen lijden aan typhus en de stank in de stad moet verschrikkelijk ziin. Ook de Britsche gevangenen maken het niet erg bestzij hebben last van scheurbuik door het gebruik van voedsel uit blikjes, die de Boeren te Dundee hadden veroverd. De gevangenen hebben dan ook beleefd om ander eten gevraagd. De Engelsche veldprediker Leary, die st.erkte van de belegeraars was verminderd, maar hun kanonnen waren er nog, en bleven de stad beschieten, buiten het bereik van de kleinere kanonnen der Engelschen. Den 6 schreef hij, dat de vijand zijn loopgraven en kanonnen dich- terbij bracht. Naar de //Times" uit Oranjerivier verneemt, jn de maatregelen ter voorbereiding van den tocht naar Kimberley gereed. Generaal Methuen wacht nog maar eenige onderdeelen ter aanvulling af. Het Engelsche leger neemt personeel en nood- materieel mee om de spoorwegen te herstellen. Op drie spoorwagens neemt het leger een zoek- lichttoestel, onder bevel van Rhodes' broer. De Engelschen nemen slechts het noodigste mee, om in vier geforceerde dagmarschen naar Modderrivier te kuunen oprukken. Ondertusschen trekken de Boeren met een heerlijke brutaliteit de Kaapkolonie binnen, be- zetten de eene plaats na de andere, verklaren het eene district na het andere tot Vrijstaatsch gebied en stellen landdrosten aan, alsof er geen kwestie van ware, dat de Engelschen daar ooit weer de macht in handen kregen. Omtrent het gevecht bij Ladysmith van 9 dezer eenige dagen te Pretoria gevangen gezeten heeft, P J i 1 PI I A J t J V^r.„lr,nl,n r»Qirn n rroJlun van zijn berichten bekend geworden uit het hoofd- kwartier van Joubert afkomstig. De stad was toen nauw ingesloten. Het tweede groote Fransche kanon was den 8 van Lombardskop naar den Boelwanakop overgebracht, en het gevolg van die verplaatsing was, dat nu alle kogels de stad be- reikten. In den nacht rukten de Transvaalsche en Vrijstaatsche troepen dichter naar de stad toe. 's Morgens vroeg begon van alle kanten het zware geschut te spelen en schoot den geheelen dag door. 46) 'tWas een nieuw en heerlijk gevoel voor de romantische jongedame, en zij beantwoordde ge- reedelijk de nieuwsgierige vragen in een taal, ontleent aan haar lectuur en zeer geschikt voor deze gelegenheid. De jeugdige journalist maakte herhaaldelijk aanteekeningen. Als Lobelia een winkel binnen ging, bleef hij buiten staan wachten en maakte intusschen een ruwe schets van het huis. Zoodra zij weer verscheen, knoopte hij het gesprek weer aan en babbelde zoo lang, dat haar taute ouder- wijl razend werd over 't lange uitblijven. Toen Lobelia, in 't voile gevoel van haar waardigheid, eindelijk thuis kwam, vond zij tante op de stoep en werd begroet met een uitgezochte collectie scheldwoorden, ten overstaan van een grijnzenden knaap, die een zak kolen kwam brengen van Simmons. Doch Lobelia kreeg haar voldoening, den vol- genden morgen. Met een slag was zij een lokale beroemdheid geworden. In een der avondbladen stond een groot intervieuw met een portret, omtrent welks identiteit alle twijfel werd weggenomen door het onderschrift,/Mejuf- frouw Lobelia Cuffs." Zoodra het meisje er van hoorde snelde zij naar 't naaste krantenwinkeltje en kocht een exem- plaar, waarmee zij vluchtte in haar slaapver- trek, om met fonkelende oogen en gloeiende wangen het moois te genieten. Heel het armzalig hokje met 'tgebroken waschgerei, het vale behangsel in drie verschillende patronen en een gescheurde Kerstmisprent uit een tijdschrift, verdween in een nevel, en Lobelia zat in het keurige boudoir van een schrijfster, zegt, dat de zieke Engelsche gevangenen Pretoria naar Watervalhoeve worden overgebracht. De gevangenen van Toeli en van Mafeking worden afgescheiden gehouden van de te Ladysmith ge- maakte, maar zij worden alien goed verpleegd. Van de westgrens is niet veel nieuws. Uit Mafeking van den 5 't gebruikelijke /alles wel' Maar Baden-Powel voegde er toch bij, dat hij 2 officieren en 17 man verloren had, terwijl 4 officieren en 29 man gewond waren. De getal- Bij gelegenheid van het aanstaande St. Nicolaasfeest wordt de vergunning om meerdere pakketten aan hetzelfde ad res van slechts eene adreskaart te doen vergezeld gaan, voor den tijd van 2 tot en met 6 December a.s. ingetrokken, en zal derhalve bij elk gednrende dat tijdvak ter verzending aangeboden pakket eene adreskaart behooren gevoegd te zijn. Voorts wordt met nadruk aanbevolen om, ter verzekering van een goede overkomst der paketten 1. zorg te dragen voor eene doelmatige en stevige verpakking van de te verzeuden voor- werpen, in dier voege, dat deze op afdoende wijze voor breken of beschadiging gevrijwaard zijn 2. zoo mogelijk de adressen op den oms der paketten te schrijven en, waar opplakking of aanhechting van een adres onvermijdelijk is dit 3 vast te hechten, dat voor het verloren gaan daarvan bestaan tijdens het vervoer geen vrees behoeft te die in een de mode is. Zij zat in hare gedachten aan een met bloemen overladen tafel en schreef het vervolg van een roman, waarnaar de buiten- werend reikhalsde met toomeloos ongeduld. Zij las en herlas het intervieuw, waarin zij werd beschreven als een intellegente jongedame met donkerbruine oogen en innemende gelaats- trekken. Zij gevoelde nu, dat voor haar het groote oogenblik gekomen wasde vernedering van jareu was vergetenheel Engeland las in dit oogenblik haar treffende beschrijving van den misdadiger in avondtoilet, den vermoedelijken moordenaar van een lord Er was een bittere droppel in den vreugdebeker haar portret was niet bepaald, wat zij had mogen wenschen. Bij het reproductieproces was haar neus er niet ongeschonden afgekomen, en er was een zwarte vlek op haar linkerwang, welke het Britsche publiek in de meening kon brengen, dat zij niet gewoon was, haar gezicht te wasschen, alsvorens ge'iutervieuwd te worden. Haar geluksdroom werd ruw gestoord door tante die onder aan de trap haar naam stond uit te roepen op een weinig beminnelijken toon. Een oogenblik aarzelde Lobelia, of zij wel zou gehoorzamen. Mocht zij, de beroemde schrijfster van //De misdadiger in een zwarten rok. of Stephen Alison, zooals ik hem heb gekend", zij, de be roemdheid van den dag, op wier portret de mil- lioenen oogen van de Metropolis rustten, mocht zij aldus ruwplijk worden opgeeischt voor een vernederenden arbeid. Doch een herhaling van den roep, in nog scherper toon, deed alle verdere aarzeling op- houden Lobelia vouwde de krant op, verborg die in den boezem van haar nederig gewaad, stevende vol majesteit de trap af en vijf minuten later was de beroemde schrijfster bezig, op handen en voeten kruipende, den vloer te //doen", onder het toezicht van tante, die een scherp oog had voor ,/hoekjes" en emmers en dweilen. een Hollandschen zin voor De ster van Lobelia Cuffs bleef een paar dagen rijzende. Er was onder de buren een ijver om haar goeden-morgen te wenschen en een praatje te maken, waarvan zij vroeger nooit iets had be- speurd. Toen zij naar den winkel van Simmons ging, om een kool te halen, was Liza's houding bijna eerbiedig. Na den gedeukwaardigen avond in't cafe-chantant waren de dames zeer koel tegen el- kaar geweest. Maar'juffrouw Simmons brak nu het ijs. Zij had Lobelia's interview met het por tret gezien, en dien eigen avond had zij, in een gesprek met buurdames, over juffrouw Cuffs ge- sproken als //mijn vriendin Lobelia". Bij deze gelegenheid zocht zij voor Lobelia een heel mooie kool uit en betoonde zich zoo min- zaam, dat Lobelia met al de zielegrootheid, die paste aan haar positie, gaarne de verzoenende hand reikte. Toen zij met haar kool reeds op den drempel was, riep juffrouw Simmons haar terug, presen- teerde haar een appel en heropende nog even het gesprek over het intervieuw, waarbij zij terloops opmerkte, dat, als er nog eens zoo'n krantenman bij Lobelia kwam, zij er wel bij kon vertellen, dat zij den avond van den moord juist naar een spectacle varie geweest was met een vriendin, juffrouw Simmons. Ik zal eens zien, beloofde Lobelia met een genadig kuikje, en zij schreed door Exlon-street met het air van iemand, die heel de pers te harer beschikking had. Juffrouw Chipchase was razend op Lobelia, toen zij hoorde van het intervieuw en het portret zag. Doch dat hinderde Lobelia niet. Tante 3. in de pakketten, waarvan het adres niet op den omslag zelf geschreven is, een tweede, los adres te sluiten. De St. Ct. bevat een kon. besluit bepalende onder andere dat het zoogenaamde busrecht voor het aan het postkantoor af halen of doen af halen van brieveu en stukken bedraagt 0.50 per kwartaal voor de kantoren in gemeenten met een bevolking van minder dan 20.000 inwoners en f 0.25 voor alle kantoren, indien alieen verlangd wordt, de met elke post aankomende nieuwsbladen af te halen. Verder is bepaald, dat de voorzijde van de briefkaarten alieen bestemd is voor de frankeer- zegels, voor de aanwijzingen, welke op den post- dienst betrekking hebben (aangeteekend, bericht van ontvangst en zoo voort), en voor het adres, dat geschreven of, door middel van eene strook van ten hoogste twee bij vijeentimeters, opgepakt kan worden. Bovendien mag de afzender op de voorzijde, hetzij in schrift, hetzij door middel van eenen stempel of eenige andere typografische bewerking, zijnen naam en zijn adres vermelden. Plaatjes of bekendmakingen mogen op de voor zijde van de briefkaarten worden gedrukt, mits zij in geen enkel opzicht de duidelijke aanwijzing van het adres en de plaatsing van stempels en aantekeningen van den postdienst belemmeren. Met uitzondering van de frankeerzegels en van de hooger bedoelde strook voor het adres, mag geer.erlei voorwerp bij de briefkaarten gevoegd of daaraan vastgehecht worden, Op briefkaarten gebezigd tot het aaubieden van een over te seinen telegram of tot het geven van kwijting, mogen de noodige telegramzegels, respectievelijk plakzegels, aan de achterzijde worden vastgehecht. Het is den afzender van eene briefkaart met betaald antwoord geoorloofd om, hetzij in schrift, hetzij door opplakking van een strook, zijn naam en zijn adres op de voorzijde van het voor antwoord bestemde gedeelte te vermelden. Het is geoorloofd briefkaartformulieren te bezigen, welke niet van rijkswege zijn uitgegeven, mits zij met de van Rijkswege uitgegevenen over- eenstemmen, wat betreft de afmetingen en de stevigheid van het papier, en op duidelijk lees- bare wijze, op de voorzijde bovenaan, in het midden, het woord //briefkaart" dragen. Gelijk- tijdige vermelding van eene daarmede overeen- was natuurlijk jaloersch, omdat haar eigen portret niet gepubliceerd was. Lobelia leefde een paar dagen in de wolk'en, tot zij met een smak op 't aardrijk neerplofte. Den Zondag-uamiddag ging zij waudelen, en thuiskomende vond zij een vreemde jonge vrouw op de sofa, met Jim naast haar. Zij had wel door den grond willen zinken, toen Jim opstond en het meisje aan haar voorstelde als zijn aan staande. De aanstaande was een knappe meid, blond, met blauwe oogen en blozende wangen. Zij begroette Lobelia vriendelijk en stak haar de hand toe. Lobelia zei weinig, verdween zoo gauw zij kon uit de kamer en ging boven zitten //uithuilen". Doch lang mocht dat niet dnren't was dadelijk theelijd, en //dat vreemde schepsel" mocht niets vermoeden. Daarom nam zij haar spiegeltje, deed de sporen harer droefheid verdwijnen en ging naar beneden, kalm en moedig als een marte- lares. Er heerschte eerst eenige verlegenheid aan de theetafel. De verloofde van Jim kende de familie niet en was wat zenuwachtig door de gedachte, hoe aller aandacht nu op haar gevestigd was. Jim deed al zijn best, om juffrouw Jones op haar gemak te brengen: Lobelia nam een houding aan, die in hare boeken voorkwam als //ijskoude terughouding", en moeder Chipchase was uit haar humeur, omdat juffrouw Jones juist voor een scheur in't tafel- laken zat. Had Jim daar gezeten, dan had hij zijn bord boven de scheur kunnen zetten. 't Gesprek wilde niet vlotten, en het zwijgen werd pijnlijk, tot Jim, die merkte, dat het zijn meisje onaangenaam aandeed, zelf maar 't woord nam en ging vertellen, wat hij van plan was te doen met de vijftig pond, die hij van meneer Hausell had gekregen voor den brief.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1