Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Viaander® No. 3844. Zaterdag 18 November 1899. Yeeartsenijkundig Staatstoezicht. 39e Jaargangr. feuilleton Voorwaardelijk Ontslagen. Laatste berichten. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag deruttgave Bij deze courant behoort een bijvoegsel. TER NEUZEN, 17 November 1899. 44) TER WIZEASCHE COERAIT ABONNEMENT: Voor Pe, drie maanden bin.™ T« N.uaen 1,-. Franco per po.t at j i n<i f i 1 o "Voor Belgie f 1,40. Voor Amenka f 1,32$. Men abonneertzich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENT!®^ Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pnja slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. VAX DG IAXDE te Ter leweo. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat, blijkens bencht van Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken met ingan| van 15 November 1899 de invoer van melkkoeien in Belg.e langs het grenskantoor Selzaete verboden, docb langs Glinge (Station en dorp) weder geoorloofd is. Ter Neuzen, 16 November 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis, dat de door den heer J. DE v -w POORTER te Everghem aan de gemeente eeschonken lijst met photografien van de inhuldigingsfeesten ten vorigen jare alhier gehouden, dagelijks met u.t.ondenng van Zon- en feestdagen, voor een leder te bezichtigen zal zyn ten gen; ptehuize, op de uren dat de Secretarie geopend is. Ter 'izen, 17 November 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GELLL. De heer L. Boone, godsdienstonderwijzer bij de Geref. kerk te Krabbendijke heeft zijne be- noeming als predikant bij die gemeente alhier aangenomen. Gisteren gaf de Hollandsche Dameskapel Wilhelmina het geannonceerde concert in het Hotel Centraal alhier. Van uit Vlissingen eu Middelburg kwamen ons berichten, meldende het succes, door dit orchest behaald. n Naar aanleiding hiervan introduceerden wij dit gezelschap, als wij het zoo noernen mogen, bij ons publiek. i En iuderdaad, wij hebben bet ons met beklaagd. De uitvoering was uitstekend, de begeleiding eenvoudig maar goed er was te genieten van de edele kunst. Een diepe stilte gedureude de uit voering, een daverend applaus na den afloop van ieder nummer bewees dat men ten hoogste dank- baar, opgetogen was voor wat men hoorde. En geen wonderwie daar die kleine meisjes van 11 en 12 jaar zoo lustig en zuiver de viool zag en hoorde bespelen, wie daar het duo voor 2 violen hoorde voordragen door de dames Rika en Marie Bekker en wie vooral van de solo-viool (Fantaisie Tanhiiuser) genoot, wie was dan niet overvoldaau, zonder de andere nummers te noernen, van wat gegeven werd. Kijk eens, vervolgde de politie-beambte een ontslagen gevaugene, iemand, die steeds onder verdenking ligt, komt op den laten avond in een huis en ontvangt er geld. Den volgenden avond hoort bij plotseling, dat de mail, wiens naam op zijn bankpapier staat, vermoord is. Voor iemand, die aan een hartkwaal lijdt, is die schok groot genoeg om hem te dooden. Weet je secuur, dat hij van den moord ge- boord had Ja; een krant, waarin het nieuws stond, vouden wij in zijn kamer. En die kerel, die jelui den hertog noemt, waarom wordt die na niet gearresteerd Er wordt op hem geletmaar hij is slim en geeft ons weinig kans. Hij is getrouwd met een fatsoenlijk vrouwtje, dat een wasscherij heeft le Hornsey. De hertog houdt zich nu heel braaf hij brengt met een karretje het waschgoed naar de klanten van zijn vrouw. Drinken doet hij niet veel, en hij is ook wel zoo wijs, niet met het geld te strooien. Is er mets ontdekt van de gestolen ju- •weelen Neenik denk, dat nu de steenen al bui- tenslands zijn. 't Eenige wat we hebben, is t horloge, waarvan je wel gelezen hebt. De man, die 't verpandde, behoorde niet tot 't complot hij vond het op straat, bij Westminster-bridge; de dieven moeten het verloren hebben. Door vele omstandigheden was de opkomst niet groot. Zoo ooit dan hebben bier alweer de tehuisblijvers ongelijker was iets schoons te hooren Maar, naar wij hooren, zal de kapel binnen enkele dagen terugkomen. Wij hopen en ver- wachten dat de opkomst dan beter zal zijn. Wie gister verbinderd was, ga er dan heen hij zal het zich niet beklagen Woensdagavond werd op de bovenzaal van het estamiuet La belle vue" een druk bezocbte vergadering van bootwerkers gehouden. Deze ver- gadering was belegd met bet doel eene algemeene loonlijst en regeling van het bootwerk vast te stellen. De voorzitter, de heer S. van der Hoofd, deelde mede dat hem reeds meermalen door car- gadoors den wenscb was kenbaar gemaakt, dat zij gaarne een vaste loonlijst zouden zien vast- gesteld, waarmede te alien tijde rekening kan worden gehouden. Is er nu gebrek aan arbeids- krachten dan zeggen de werklieden//zooveel moeten we hebben" en is er weinig werk dan zeggen de patroons omgekeerd, „zooveel geven we maar"dat is voor geen hunner aan te bevelen, want men weet nooit waaraan men zich te houden heeft. Eindelijk is men er nu toe overgegaan, om te trachten zoo'n lijst samen te stellen. De zich gevormd hebbende commissie heeft bij de verscbillende ploegen geinformeerd naar hetgeen voor het lossen, laden enz. der hier verwerkte artikelen wordt gevraagd en de vergadering is belegd om gezamenlijk de verschillende opgaven te bespreken. Ook moet bet niet zoo worden opgevat dat de werklieden de nu vast te stellen loouen eisclien, zij geven thans aan hoe zij bet gaarne zouden zienen de patroons kunnen er ook hun oordeel over te kennen geven. Alvorens met de zaken verder te gaan, vroeg de voorzitter steun van alien, voor het maken der eerste kosten, en stelde voor a. s. Zaterdag bij iedere ploeg 5 cent per man te laten vallen. Van verschillende zijden werd dit toegezegd. Nu ving de behandeling aan der loonen, vast te stellen voor het verwerken van hier aangevoerde goederen, op verschillende wijzen en plaatsen en werden enkele loonen verhoogd en ook verlaagd opgegeven. Het grootste verscbil in de nieuwe lijst met de thans bestaande regeling is, dat men nu berekening der loonen wenscht in Nederlandscb gewicht en Nederlandsch geld. Tot nu toe wordt veel per Engelsch gewicht en in Belgisch geld berekend. Jenny had aandachtig geluisterd naar hetgeen de sergeant meedeelde. Zij kwam naar hem toe, sloeg hare armen om zijn hals en zei Oom, als die man onschuldig is, zult u toch alles doen, om dat te bewijzen, nietwaar Denk eens aan de schande, welke zulk een be- I schuldiging over zijn familie brengt Ja Jenny, antwoordde de sergeant. Toen hij zag, hoe diep de zaak haar trof, her- innerde hij zich den avond, toen zij plotseling onwel gewovden en van tafel opgestaan wbs. Hij had toen over de Alisons en Halfords gesproken. Voor nachtarbeid, de nac'ht gerekend na 8 uur 's avonds of 4 uur 's morgens, werd extra-loon gevraagd en voor Zondagsarbeid dubbel loon. Verder werden bepalingen aangenomen omtrent de sterkte van verschillende ploegen en wijze van werken. Besloten werd aan de cargadoors eene loonlijst toe te zenden, met verzoek daarover v6or of op 25 Nov. a. s. bun meening te kennen te geven. Na vaststelling zou de lijst zoowel door patroons als werklieden behooren te worden onderteekend, terwijl velen de meening waren toegedaan, dat voor eenen goeden gang van zaken eene vereeniging van bootwerkers behoort te worden opgericht. Nog deelde de voorzitter mede dat hem s mid- dags, nadat hij zich reeds een paar dagen met deze zaak bad bezig gehouden, was aangezegd dat hij moest komen werken of dat hij anders zou ontslagen worden. „Wanneer dat eens het geval mocht worden, wat dan vroeg hij. Waar hij voor aller belangen arbeidt, hoopte hij dat men hem in zoo'n geval niet alleen zon laten staan. Verschillende aanwezigen verklaarden zich in dezen solidair. Daarna werd de vergadering gesloten, in afwachting van de door de patroons te nemen beslissing. Door den verdediger van den beklaagde en door den heer officier van justitie is ter griffie der arrondissements-rechtbank te Middelburg hooger beroep aangeteekend, tegen het door die rechtbank op den 3 November 1.1. gewezen vonnis waarbij A. A. C., ond 24 jaar, landbouwer, geboren te Koewacht, wonende te Absdale, gemeente Sint Jansteen, gedetineerd te Middelburg, ter zake van mishandeling zwaar lichamelijk letsel tengevolge hebbende, werd veroordeeld tot zesf maanden ge- vangenisstraf met in mindering breuging der door- gebrachte hechtenis. Axel, 15 Nov. Bij gelegenheid van den bid stond in de Ned. Her*, kerk en in de Ger. kerk (A en B) alhier, is voor Transvaal ingezameld in de Ned. Herv. kerk 41,03j en in de Ger. kerk f 76,21 Estcourt, 13 Nov. De Boeren hebben den spoorweg, hoewel vermoedelijk^niet onherstelbaar, vernield op een punt ongeveer vien mijlen bezuiden Colenso. Parijs, 16 Nov. De Temps verneemt uit, Londen Het stilzwijgen van het departement van oorlog wekt heden levendige onrusl. De Liverpool Courrier verneemt dat de toestand te Ladysmith hoogst ernstig is. Het departement van oorlog meent de ontvangen telegrammen niet te moeten openbaar maken. Het gerucht van Joubert s dood wordt niet officieel bevestigd. De Globe verneemt, dat op de heiliografische signalen voor Ladysmith bestemd geen antwoord werd ontvangen. De Boeren sluiten Ladysmith steeds nauwer in, hetgeen op een naderenden algemeenen aanval duidt. Volgens een telegram uit Estcourt aan de Times nam een gepantserde trein 600 Boeren waar bij Chieveley (op zes mijlen ten zijden van Colenso). Estcourt, 15 Nov. (2i uur 's nam.). Een ge pantserde trein met honderd man deed hedenochtend vroeg een verkenning naar Chieveley. Toen hij den terugtocht aanving, opende de Boeren, die artillerie in vier stellingen hadden geposteerd, het vuur. De twee wagens, die voor de machine reden, ontspoorden en sloegen om, terwijl de soldaten in die positie den vijand het hoofd boden. Deze opende een hevig vuur op de ontspoorde wagens, die met groote moeite werden uit den weg geruimd. Toen de weg vrij was, is de machine vertrokken. Er zijn verscheidene dooden en ge- wonden. Escourt, 15 Nov. Drie-en-twintig man van de Durban-infanterie, die zich in den gepantserdeu trein bevonden, worden vermist. Van de halve compagnie Dublin fusiliers, eveneens in den trein aanwezig, kwamen er slechts vijftien terug. De zevenponder van de marine, die voorop stond, deed drie schoten, toen hij stukgeslagen werd door het vijandelijk geschutvuur. De machine is ook be- schadigd. Winston Churchill, zoon van wijlen Lord Ran dolph Churchill, die als dagbladcorrespondent werkzaam was, is, naar gemeld wordt, gevangeu genomen. Estcourt, 15 Nov. (9 uur 30'sav.) De trein van het Roode Kruis, die 's morgens vertrokken was om de dooden en gewonden te gaan halen, keerde hedenavond hier terug. De geneesheer die de leiding had, berichtte dat hij zijn opdracht niet had kunDen vervullen, daar de Boeren hem lieten weteu dat, aangezien generaal Joubert zich op verren afstard bevond, op het verzoek van den dokter geen antwoord gegeven kon worden vodr den volgenden ochtend. Toen Jenny Verity dien namiddig haar woning verliet, om naar de Akademie te gaan, zag zij een jongmensch aan het eind van de straat. Een diepe bios kleurde hare wangenzij herkende Cecil Halford, maar niet flink en opgewekt als vroeger. Hij was bleek en onrustig. Jnffrouw Verity Jenny! sprak hij; ik heb mijn belofte verbroken maar ik kon En- geland niet verlaten, zonder u vaarwel te zeggen. 't Spijt mijik begrijp stamelde Jenny, niet wetende, wat ze zeggen moest. Heeft u 't gehoord Heeft u gelezen Ja. 't Is verschrikkelijk, nietwaar Ik had al verdriet genoeg, eer ik de scnandelijke waarheid vernam, zei Cecilen ik wilde het land ver laten om elders een betrekking te zoeken. Ik heb nu geheel het plan opgegeven, advocaat te wordenmaar deze treurige geschiedenis heeft, vrees ik, mijn taak nog moeilijker gemaakt. le- dereen kent nu den naam Halford. Door mijns vaders verklaring voor de jury weet ieder, dat die Stephen Alison mijn oom was. O, het spijt mij zoo om u. Ik heb zoo dikwijls aan u gedacht, sinds sinds ik het nieuws vernam. 't Is vreeselijk voor mijne tante en nicht, vervolgde hij, en vader is er geheel door ver- slagen. Ik wilde weggaan zonder hem meer te zienmaar ik mag dat nu niet doen. Ik zal van-avond naar hem toe gaan, om hem vaarwel te zeggen en uit te leggen, dat heengaan 'I beste is, wat ik kan doen. Ja, ga vooral naar hem toe, zei Jenny. En dan vertrek ik naar Australie naar Zuid-Afrika 't komt er niet op aan U is toch niet boos, omdat ik u kom vaarwel zeggen Neen ik vind ik vind het treurig voor u. De jonge man zag, dat de oogen van het meisje, dat hij liefhad, vochtig waren, en hij nam zacht haar hand in de zijne. Jenny, 'tis niet braaf of goed van mij, misschienmaar ik moet je zeggen, dat ik je liefheb dat, zoo de zaken auders geloopen waren, ik naar je vader toe gekomen zou zijn, zooals je verlangde. Cecil Zij zag hem aan, en hij las de groote smart in hare oogen. Ik wilde er niet weer over spreken, zei hijmaar je moest het toch weten. Vaarwel, Jenny! Vergeet mij niet! Meneer Halford Cecilik begrijp, wat je moet lijdenwat je familie moest lijden. Maar bedenk, dat er hoop is, al schijnt de toestand nog zoo treurig. Ik gel oof niet, dat Stephen Alison schuldig was. Cecil zag haar verbaasd aan. Och, je zult dat wel niet begrijpen, ging zij voort, snel sprekend. Sergeant erity, een der politie-beambten, die de zaak in hauden hebben, is mijn oom. Ik heb hem vandaag gezienhij gelooft niet, dat meneer Alison schuldig was, en hij heeft mij beloofd, alles te doen, wat zijn on- schuld kan bewijzen, ter wille van van je familie, Cecil. Ga hun dat vertellen 't zal een lichtstraal voor hen zijn in de duisternis. Een uitdrukking van blijdschap kwam op Cecil's Als dat bewezen kon worden, zei hij, zou 't zeker hun leed verzachten 't zou ceil groot deel der schande van hen afwentelen. Ik dank je hartelijk, Jenny, voor die goede boodschap En jij moet je nu weg Ja, dat is beter voor een poos althans. Ik moet geld verdienenmijn vader is niet zoo rijk als ik meende ik moet mijn eigen weg banen in de wereld, Jenny. Waar ga je heen Waar ik maar wat kan vinden. Je zult in elk geval van mij hooren. Mag ik je schrij- ven Ja. Zij scheidden met een krachtigen handdruk; Jenny, de oogen vol tranen, ging treurig haars weegs en Cecil bleef een minuut staaD, om haar na te kijken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1