A1 g emeen Nienws- en Adverfcentieblad voor Zeenwseh-Vlaandare 3841. Zaterdag 11 November 1899. 39e Jaargang. Lokken van werklieden naar Duitschland. Engeland en de Z.-A. Republiek. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. abonnemekt in Inzending van acLvertentien. v6or 3 nren op den dag der nitgave. FFXJILLFIQN TER NEUZEN, 10 November 1899. RECHTSZAKEN- Arroudissements-rechtbank te Middelburg. mmsmE coiimnt Voor Per drie maanden binueu Ter Neuzen f 1, Franco per post. Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,821. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. 4JEU ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. I»it verscliijn* aitmiilaif. Wneusilai;- en Vrljdagavwnil, oiliyeaoncteril op Feestdagen, bij den aUyeve. P. J. %^ia_l>B^»AMJI>K^te^Tef^J¥enxen^ De Burgemeester van TEK NEUZEN gezien de civculaires van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie van den 24 Mei 1890 en 26 November 1891, waaruit blijkt dat het herhaaldelijk is voorgekomen dat Ne- derlandsche werklieden, door berichten in de nieuwsbladen of door daartoe uitgezonden agenten, soma met verstrekking van reisgeld voor de Ueenreis, naar Duitschland ten behoove van industrieele ondernemingen worden gelokt, terwyl by hun aankomst ter plaatse blijkt, dat zij daar nlet gebrmkt kunnen worden maakt de ingezetenen opmerkzaam dat het geraden is, alvorens op znlke berichten en voorspiegelingen der agenten af te "Ban, bfzelfbf door tnsschenkomst van den Burgemeester hunner woonplaats zich te wenden tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevmden 0111 inlichtingen omtrent de vooruitzichten in het bekomen van werk, de loonen en de hunrprijzen der womngen aldaar. TerNeuzen, den 9 November 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. Gisteren werd door ons het volgende telegram ontvangen en aan ons bureau bekend gemaakt De toestand in Ladysmith wordt ernstig. De artillerie der Boeren stelt bet Engelsche geschut buiten gevecht. Het bombardement werkt vernielend. Uit Londen wordt gemeld dat 2000 Boeren den generaal te Kimberley versterkten. Colesberg is nog niet bezet. De Vrijstaters treden defensief op. Twijfel aan de overwinningen der Engelschen op Douderdag en Vrijdag wordt dus meer en meer gerechtvaardigd. Zelfs de Engelsche bladen, die er telegram men over ontvangen, gelooven er niet hard meer aan, en houden zich liever aan het officieele nieuws, hoe karig dat ook wordt toe- bedeeld. De berichten omtremt die veldslagen worden door de correspondenten meestal gekregen van Kafferloopers en dezen weten natuurlijk ook wel wat ze moeten meedeelen, om op een hartelijke ontvangst te kunnen rekenen. Komen ze met het bericht van een uederlaag der Engelschen, dan worden ze waarschijnlijk afgescheept met een ffdat is niet geschikt voor mijn blad Van het gevecht op Vrijdag 3 November geeft de i,Times" een vrij uitvoerig telegram. Generaal Brocklehurst rukte uit aan het hoofd van het 18° en 19e regiment huzaren, een regiment vrijwillige cavalerie en een afdeeling bereden infanterie, tegen 41) Er lagen eenige brieven op de ontbijttafe], meest circulaires en aanbevelingen van leveranciers. Een was er belangrijk; 'twas een schrijven van Han sell's bankier te Londen, kort en zakelijk tfWeledelgeboren Heer, nWij hebben de eer, TJEd. mede te deelen, dat de opbrengst van den verkoop uwer eigendommen door ons is ontvangen van uw agent te Johannes burg. Aangenaam zou het ons zijn, indienUEd ten onzent zou willen komen om instructies te geven omtrent de bestemming van dit geld en Uwe handteekening in onze boeken te plaatsen. „Hoogachtend, UEd. dw. dnr. /,John Miller, directeur," Hier ontsnapte bij aan en groote moeilijkheid De handteekening, waarop alle wissels van Clement Hansell zouden gehonoreerd worden, zou die zijn welke Stephen Alison plaatste in de boeken van de bank. Na lezing der brieven had de pseudo-Hansel een kort gesprek wet Marsden. Hij gaf dezen te kenneu, dat hij niet wenschte gestoord te worden en zoo weinig mogelijk bezoekers mochteu worden toegelaten. De man begreep het verlangen van den milliou- nair om zich op zijn gemak in de nieuwe woning te installeeren en verzekerde, dat gehandeld zou worden naar meneer Hansell's weusch. een vijandelijke kolonne, die ontdekt was op zij van den weg naar Pietermaritsburg. De Boeren tadden daar een lager, dat door geschut verdedigd werd. 's Middags joeg generaal Brocklehurst, versterkt door meer cavalerie en twee batterijep, den vijand uit zijn stelling, terwijl hij drie kanonnen tot zwijgen bracht en er in slaagde, de kolonne van de Boeren tegen te houden, die den weg van Pietermaritzburg op wou. Een regiment vrijwillige cavalerie dat zich te ver had gewaagd, werd bevrijd door een regiment dragonders. De Engelsche kolonne trok zich terug ouder een heftig vuur van de Boeren. De verliezen zijn licht geweestmen heefteen goeden moreelen indruk teweeggebracht. //Waarschijnlijk ook bij de Boeren", zou men geneigd zijn, hieraan toe te voegen, want de eenige slotsom, die men uit dit telegram kan trekken is, dat de Engelschen teruggejaagd wer- den en een deel ternauwernood aan gevangen- neming ontsnapte. De verhalen van het verraad der Boeren kunnen we wel aan de fantasie der berichtgevers toeschrijven. Vermakelijk is, hoe de Engelschen zich zelven verraden bij die valsche beschuldi- gingen. Zoo zouden de Boeren den wapenstilstand geschonden hebben, door stilletjes in't zuiden aan versterkingen te werken. Hoe wisten de Engelschen dat? Wel, tijdens den wapenstilstand lieten ze den militairen verkenningsballon op, om het karnp der Boeren te bespiedenEn dan durven ze met zulk een beschuldiging te komen tegen de Boeren, van wie Wolsely zelf heeft moeten erkennen, dat ze eerlijk waren. Een ander verraad zouden de Boeren gepleegd hebben, door een artillerie-officier, als hospitaal- soldaat vermond, naar Ladysmith te zenden, om de opstelling van het Britsche geschut te weteu te komen. Maar de Engelschen moesten liever eens vertellen hoe generaal French uit Ladysmilh ontsnapt is. Zijn trein werd op vier mijlen van Calenso door de Boeren aangevallen, maar niemand werd verwond. Was French, die nu aan de Kaap het bevel van de divisie cavalerie op zich zal nemen, misschien ook als gewond soldaat vermomd Misschien zal men het den Boeren ook wel als verraad aanwrijveu, dat zij rookzwak kruit ge- bruiken, waardoor hun batterijen boven Colenso uiet door de Engelschen konden ontdekt worden. Om Ladysmith is de toestand niet veranderd. Een telegram van 5 November 's avonds zegt Marsden, aangemoedigd door de vriendelijk- heid van zijn meester en begeerig, een heer, die zoo versch te Londen kwam, over een en ander in te lichten, waagde een paar opmerkingen te maken. //Timer" en //Morning Post" lagen ongeopend op de ontbijttafel. Meneer Hansell had dus zeker nog geen kennis genomen van de laatste bijzon- derheden omtrent een vreeselijken moord, gepleegd ten huize van graaf van Powick, een paar deuren verder. De zoon, lord Charlton was gedood door een slag op het hoofd en het lijk verstopt in de brandkast, waaruit de juweelen waren ont- vreemd. Stephen Alison had de grootst mogelijke in- spanning noodig om zijne gelaatstrekken te be- dwingen. Hij had met opzet de kranten onge- lezen gelatenwant hij had zich voorgenomen, zoo weinig mogelijk te deuken aan de verschrik kiugen, die zoo plotseling hadden ingegrepen in zijn leven. Gaarne had hij den gedienstigen inlichter dadelijk verzocht, te zwijgen; maar hij durfde dat niet te doen. 't Zou toch vreemd lijken, als hij niets wilde hooren van een moord, die heel Londen bezig hield en bnitendien vlak naast zijn deur was gepleegd. Daarom liet hij den man praten en luisterde zenuwachtig, vol angstige nieuwsgierigheid, wat hij zou vernemen. Ja, meneer, zei Marsden, 't is een verschrik- kelijk drama, en iedereen spreekt er over. Er staat een heele massa menschen buiten voor het hui3 te gapen. Als men de ochtendbladen gelooven mag, staan er verrassende onthullingen te wachten Er heeft een man zelfmoord gepleegd in Exton- „De Boeren beschieten op het oogenblik de stad. Tun artillerie wordt prachtig bediend, maar hun vaur heeft tot dusver weinig uitwerking gehad. //Men gelooft, dat de Boeren een trein hebben opgehouden, die Donderdag om 3 uur te Ladysmith werd verwacht en dien men niet heeft gezien. ,/De vijand heeft een batterij in positie gebracht achter het kamp." Ook den volgenden dag werd de stad blijkbaar nog gebombardeerd. De Natalsche artillerie heeft Maandag het kamp verlaten, vergezeld door afdeelingen Imperial Light Torse, karabiniers en Natalsche politie. De be stemming van deze troepen is nog niet bekend. Het gerucht gaat, dat 3000 Boeren uit Pretoria vertrokken zijn, om de znidelijke grens van den Oranje-Vrijstaat te beschermen, met een sterke afdeeling Duitsche artillerie met snelvuurgeschut van groot kaliber. Verder zijn de Boeren in Zoeloeland gevallen en men verwacht, dat Schalk Burger, die uit Swalieland komende, Vrijheid heeft bereikt, ook Zoeloeland zal binnenrukken. Wellicht is het op Pietermaritsburg gemunt, dat ijverig in staat van tegen weer wordt gebracht. Volgens mededeeling van den inspecteur over het loodswezen hebben de navolgende ver- anderingen plaats gehad in de betonning van het Nauw van Bath 1°. Bijgelegd zijn a. Eene stompe ton N°. 26°, in 78 d.M. water, op ongeveer 51° 23' 18" NB. en 0° 43' 5" WL. b. Eene spitse ton N°. 24a, in 58 d.M. water, op ongeveer 51® 23' 34" NB. en 0° 42'8" WL. 2°. Verlegd is De spitse ton N°. 24 in 63 d.M. water, op ongeveer 51° 23' 22" NB. en 0° 42' 32" WL. 3°. Op den slikkant van Rilland is weder een bolbaak geplaatst op ongeveer 51° 23' 38" NB. en 0° 42' 34" WL. Wijlen dr. F. S. Hermus te Bergen op Zoom heeft gelegateerd vrij van snccessierechten 56,000 aan het R. K. armbestuur, f 40,000 aan de vereeniging H. Vincentius a Paulo, 40,000 aan het R. K. weeshuis, f 6000 aan het Protest, weeshuis, f 2000 aan het Evang. Luthersch arm bestuur, 1000 aan het Israelitisch armbestuur, street, en men meeut, dat hij niet vreemd is aan den moord op lord Charlton. U moet het maar eens lezen. Ja, zei Hansell, ik zal 't op mijn gemak lezen. 't Is verschrikkelijk, heel versc'hrikkelijk Zoo vlak hier in de buurt. Je zei, dat er juweelen zijn gestolen uit de brandkast Ja, meneer. dat is natuurlijk de aanleiding geweest tot de misdaad. Dat komt mij wel waarschijnlijk voor. Maar ik beb van een der bedienden daar gehoord een vriend van mij dat men niet begrijpt, hoe de dieven naar binnen zijn gekomen, of ze moeten ingelaten zijn door den man, met wien zijne lordschap 's nachts thuis is gekomen en met wien hij gerookt en gedronken heeft. Dat is haast niet te gelooven, viudt u wel 't Is heel vreemd. Maar is die persoon wel de moordenaar Kunnen de daders niet later zijn ingebroken, toen hij weg was Dat is onmogelijk, meneerWant inge brokeu is er niet; de dieven moeten de deur binnengegaan of naar binnen gelaten zijn. Hier werd het gesprek afgebroken door de komst van een bediende, die zei, dat er een koetsier was, die meneer dringend moest spreken. Hij zegt, dat hij iets heeft, dat u toebe hoort, en dat u een paar dagen geleden in zijn cab heeft verloren. lets, dat mij toebehoort riep Stephen ver schrikt, voor een oogenblik zijn rol vergetend Doch spoedig zich herstellend, zei hij tegen Marsden Och, ga eens even zien, wat het is Toen hij alleen was, gevoelde Alison zich erg angstig en zenuwachtig, voor 't eerst sinds hi; 2500 aan de R. K. militairenvereeniging, alle aldaar, f 3000 aan het blindeninstituui te Grave, f 3000 aan het doofstommeninstituut te Sint Michielsgestel, buiten het reeds verinelde legaat van f 50,000 aan de Kon. vereeniging van ge- pensioneerde onderofficieren en minderen, gepen- sioneerd voor de wet van 1877. Gisteravond gaf de muziek- en tooneel- vereeniging //De Volharding" alhier op de boven- zaal van het //Hotel der Nederlanden" hare eerste soiree in dit seizoen. Door omstaudigheden kon de afdeeling tooneel geen medewerking verleenen en had de muziek- afdeeling in het programma het leeuwendeel. Zoowel de nummers voor het orkest, als de solo's voor viool met piano-accompagnement waarmede zich ook een jeugdige violist liet hooren werden onder algemeenen bijval flink uitgevoerd. Dit was ook het geval met de voor afwisseling door twee heeren uitgevoerde voordrachten. 't Was voor hen, die aan het geven der soiree hebben medegewerkt, en vooral voor de afdeeling muziek, welker leden voortdureud tijd en moeite opofferen aan studie, voor het geven der concerten, te betreuren dat de opkomst niet drukker was. Dit had echter geen invloed op de stemming der aanwezigen, die genoten van hetgeen werd gegeven, en vooral bij de ,/derde afdeeling", bal, heerschte een gezellige toon. Sluis. De heer P. J. Steinz, candidaat alhier, heeft het beroep naar de Ned. Her v. gemeente te Stavenisse aangenomen. De rechtbank heeft in hare zitting van 10 Nov. de volgende vonnissen uitgesproken C. V., oud 15 j., arbeider te Philippine, (Posthoorn) is wegens mishandeling veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hechtenis. E. v. W., oud 20 j., arbeidster te Westdorpe, gedetineerd te Middelburg, is wegens kindermoord veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met in- mindering brenging der doorgebrachte hechtenis. zich voorgenomen had, de rol van Clement Han sell te spelen. Hij bedacht, dat er vele dingen gebeurd konden zijn in de dagen, welke zijn bree der te Londen had doorgebracht, waarvan hij niets wist, en dat hij de grootste omzichtigheid in acht diende te nemenwilde hij niet op een ge geven oogenblik in een zeer onaangeuame positie komen. Marsden kwam terug en berichcte, dat de koet sier een brief had, dien meneer Hansell een paar dagen geleden in het rijtuig had laten liggen, en dien hij hem persoonlijk wenschte te overhan- digen. Stephen Alison dacht een seconde na. Hij kon kwalijk, onder de gegeven omstandigheden weigeren, den man te ontvangen, die het zeer verklaarbare verlangen te kenneu gaf, den brief terug te geven aan den rechtmatigen eigeuaar. Zoo hij hem wegzond, bleef er een brief van Clement Hansell in handen van een vreemde, en de inhoud van dien brief was misschien heel be langrijk. Doch er was een gevaar. Die koetsier had den echten Clement Hansell gereden, en hij zou nu een anderen man vinden, die zijn uaam droeg. Stephen's vrees duurde echter maar een oogen blik. Koetsiers nemen hun ,/vracht" niet zoo nauwkeurig op, dat het beeld van een passagier in hun geheugen blijft gegrift, en zelfs al had de man een heldere voorstelling van Clement Hansell, dan zou hij toch diens dubbelganger vinden. Als Stephen voortaan door de wereld wilde gaan als Clement Hansell, zou hij grooter gevaren ontmoeten dan een Londensch huurkoetsier, en 't zou onzinnig zijn, dat onderhoud te willert vermijden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1