J Algemeeo Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. Brandweer. No. 3840. Donderdag 9 November 1899. 39e Jaargang. Engeland en de Z.-A. Republiek. VACCINATIE. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. abonnemen t Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tveemial berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op dsn dag der uitgave. De laatste berichten luiden ongunstig voor de Boereti. Men bedeuke evenwel dat zij uit Louden kom en. Escourt, 4 Nov. ('s middags). Een betrouwbare boodschapper is zoo juist aangekomen van Lady- smith, die gedurende den nacht door de linien heengekomen was. Hij bericht, dat er Donderdag hevig gevochten is rondom Ladysmith. Het hevigste gevecht was dat op Tathamshoeve aan den Vrijstaatschen kant naar Besters toe. De Engelschen dreven de Boeren terug naar het kamp. De vijand leed zware verliezendertig bereden Boeren werden krijgsgevangen gemaakt. Het gevecht werd Vrijdag hervat hervat. De Boeren vuurden van den Mosdwathshanaheuvel bij Hepworths hoeve. De vijand werd weder naar het kamp terug gedreven met verlies. Een groot kommando met artillerie onder Wessels heeft stelling genomen op den linker- uitkijkpost, die drie hoeven beheersch't en tegen- over Besters gelegen is. Een klein kommando is nu gekampeerd aan de zuidzijde van Pieterstation en beheerscht den spoorweg. Er is nog geen schade toegebracht aan Colenso. Het Natalsche corps marinetroepen keert heden naar Maritzburg terug met de kanonnen, om de bewoners gerust te stellen. FKUILLKTOISI 40) r""~* HOOFDSTUK XXXI. Het avondblad. Kapitein Halford was onmiddellijk na zijn on- derhoud met Gaygold naar de kamers van zijn zoon gegaan. In zijn schrik over de houdiug van den woekeraar, verloor Cecil al zijn zelfbe- heerschiug en het zien van zijns vaders leed en woede was hem buitengewoon pijulijk. De joDge mar. had gehoopt en geloofd, dat het ergste over was, nu zijn vader wist, welke fout hij begaan had, en op zich genomen had, het geld te betalen en de gevaarlijke schuldbekentenis in handen te krijgen. Hij vermoedde, dat Gay- gold's eenig doel was, het geld machtig te worden toen hij den ouden heer waarschuwde hij had er nooit aan gedacht, dat de schurk ernstig de bewering zou volhouden, dat er een opzettelijke valschheid was gepleegd, en dreigen met een klacht. De uitslag van zijns vaders bezoek bij Gaygold was voor hem een verschrikkelijke slag. De ka pitein kon zijn zoon niet verbergen, dat hij be- vreesd was voor de .maatregelen, welke de geld- schieter nu zou nemen, daar hij, Halford, in een opwelling van onbedwingbare woede, zijn hand- teekening had gewraakt. Er viel nu maar <?en ding te doendat was den schelm bestrijden met diens eigen wapens en te verklareu, dat de kandteekening achter op het Parijs, 7 Nov. De ,/Figaro" zegt, dat Frankrijk, met het oog op zijn rechten en belangen in Afrika, diplomatieke onderhandelingen met Engeland moet aanknoopen betreffende Transvaal. Een officier van den Engelschen generalen staf verklaart in de //Matin", dat de Engelsche veld- artillerie achterstaat bij die der Boeren doch dat de raarine-artillerie belet heeft, dat Ladysmith in handen der Boeren gevallen is. Londen, 7 Nov. De //Daily News" ontvangt uit Estcourt een telegram van 3 Nov., waarin gemeld wordt dat voor tot de ontruiming van Colenso besloten was, een poging werd gedaan door de Boeren om een buitenpost der infanterie af te snijden. De kleine troep werd ecbter bij tijds ont zet. Het vuren der Engelschen had zeer veel effect; een groot aantal Boeren zag men vallen en een dozijn dooden werden op het slagveld achtergelaten. Twintig paarden van den vijand werden gedood de rest ging op hoi. De vooruaamste reden waarom besloten werd tot het terugtrekken van de Britsche troepen uit Colenso, was de opstelling van een lange reeks stukken door de Boeren, waardoor de stelling der Engelschen onhoudbaar werd. Er waren echter geen bevelen ontvangen om terug te trekken. Londen, 7 Nov. De //Morning Post" ontvangt uit Pietermaritzburg van Zaterdag het bericht, dat, naar het gerucht wil, de Boeren Donderdag een verpletterende nederlaag leden bij Ladysmith en dat de Engelsche troepen Vrijdag eveneens met succes slaags zijn geweest. Inboorlingen meldden, dat de cavalerie groot succes behaalde, en dat de bajonet-aanval der infanterie in de rijen der Boeren groote verliezen deed ontstaan. Londen, 7 Nov. De minister van oorlog heeft aan de reporters der bladen verboden, na 6 uur 45 op nieuws te wachten. Zij mogen om 9 uur en half 12 kotnen vragen en van de mededeelingen afschrift komen nemen. In 36 uren is vanwege het departement niets openbaar gemaakt en de bladen verschenen ook zouder eigen nieuws uit Ladysmith, daar nagenoeg alle correspondenten mede ingesloten zijn. Bennet Burleigh, correspondent van //Daily Telegraph," is te Pietermaritzburg. De Hollandsche kerk te Londen schonk 1200 aan het //Roode Kruis." De //Daily Mail" ontving een telegram, dat 500 ton proviand voor de Boeren te Durban is aan- accept wel de zijue was, en het papier terug te vorderen. Het tooneel tusschen vader en zoon was in de hoogste mate pijnlijk. Des vaders familietrots was diep vernederd, en hoewel hij niet geloofde, dat Cecil zich willens en wetens aan een oneerlijke daad had schuldig gemaakt, ontstelde hem toch de gedachte, dat de jonge man reeds zoo ver op den weg van verkwisting en buitensporigheid was gegaan, dat hij in de handen van een Gaygold kon vallen. Hij vreesde, dat de schuldbekentenis, wier bestaan hem ter kennis was gekomen, niet de eenige was, en met tranen in de oogen smeekte hij zijn zoon, hem toch alles te zeggen en niets tc verbergen. Cecil durfde dit niet. Wijl zijns vaders droef- heid zoo groot was, miste hij den moed, die nog te vermeerderen door de mededeeling, dat hij zwaar in de schulden stak en zijue toelage bijna geheel was opgeteerd door verliezen aan de speel- tafel, terwijl de leveranciers op huu geld moest wachten. Hij ontweek dus een rechtstreeksch antwoord en trachtte zijn vader gerust te stellen. Ik ben hier en daar iets schuldig, zei hij maar op dit oogenblik zou ik niet kunnen zeggen hoeveel. Ik zal het eens narekenen en u een lijstje geven. Hiermee moest de kapitein zich tevreden stel len, en hij kon terugkeeren naar het hotel, waar hij May had achtergelaten. Doch eer hij ging, legde hij Cecil eens goed uit, hoe de zaken stonden. Hij was niet wat men kon noemen een rijk manmaar hij was zeer vrijgevig geweest gehouden en dat de Boeren de velden te Dronfield, bij Kimberley, in brand staken. De //Daily Chronicle" ontving van haren corres pondent een brief van 18 October uit Kaapstad, waarin wordt verzekerd, dat als de Basoetos in opstand kwamen, niets de Kaapsche Boeren zou kunnen tegenhouden, om Transvaal en Vrijstaat bij te staan. Londen, 7 Nov. De ,/Morningpost" meldt uit St. Petersburg, dat Rusland, Frankrijk en Spanje aan Engeland zouden willen voorstellen een scheids- gerecht in te stellen in zake het geschil met Transvaal, wanneer Duitschland de vierde in het verbond zou willen wezen. Wolff's burean te Berlijn verklaart, dat bij de Duitsche regeering van een gemeenschappelijk optreden van Europeesche mogendheden niets bekend is. Pietermaritzburg, 7 Nov. De telegrafische ge- meenschap ten noorden van Estcourt is geheel verbroken. Kaapstad, 7 Nov. Een zeer goed geslaagde proef is gister genomen met het kanon van 4,7 inches van het oorlogssehip //Terrible." Aliwal-Noord, 7 Nov. Een nieuw kommando Boeren is bij Governorsdrift aangekomen. Ladysmith, 7 Nov. De cavalerie maakte den 2en een charge op de Boeren. Het groote kanon der Boeren op de de Ambulwaneheuvel blijft de stad beschieten zonder veel schade aan te richten. Een ander op Hepworth-heuvel is onklaar geraakt. Demonstrates tegen Engelschen. In Het Ned. Dagblad schrijft Mr. H. Verkouteren z/Elk oogenblik hooren wij van demonstraties tegen Engelschen in Nederland. Nu eens wil een barbier geen Engelschman scheren, dan weer weigert iemand een pistool te koopen, omdat het van Engelsch maaksel is. Nu eens oppert iemand den wensch, dat aan het borstbeeld van koningin Victoria in het Panopticum te Amsterdam eene minder eervolle plaats zal worden gegeven, dan weer worden Engelsche beurs- of cafebezoekers beleedigd of mishandeld. Alle dergelijke demon strates zijn kinderachtig en in de hoogste mate onverstandig. De Engelschen, die ons land be- zoeken, moeten even beleefd en voorkomend als vroeger behandeld worden, al behoeft ook niemand zijn sympathie voor de Boeren te verbergen, want eene tegenovergestelde houding zou Nederland ten opzichte van zijn zoon, in de meening, dat deze vlijtig zou studeeren en zich een goede po- sitie veroveren bij de balie, waarin hij fortuin kon maken. Het inkomen van den ouden heer, dat nooit buitengewoon groot was geweest, was in den laat- sten tijd sterk verminderd, daar het kapitaal grootendeels belegd was in West-Indische planta- ges, die niet te best gingen. Hij kon het daaruit niet losmaken zonder enorm verlies en hoopte buitendien op betere tijden. Zelfs had hij zeer zuiuig geleefd, daar hij ook zijn zuster en haar kind moest onderhouden doch Cecil had hij nooit daaronder laten lijden. In zijn angst om Cecil te waarschuwen tegen verdere onvoorzichtigheden, had hij, met zijn ge- wone liefhebberij voor sterke uitdrukkingen, de zaak misschien erger voorgesteld, dan ze eigenlijk was. Het onderhoud met Gaygold had hem ook zenuwachtig en gedrukt gemaakt. Hij geloofde niet dat de woekeraaar zijn geld zou weigeren en het dreigement van een aanklacht ten uitvoer brengenmaar hij vreesde zeer, dat Cecil, ontheven van den last, die hem drukte, nieuwe dwaasheden zou beginnen. Daarom wilde hij zijn zoon bang maken, en daarin slaagde hij maar de gevolgen had hij niet voorzien. Toen zijn vader hem had verlaten, gevoelde de jonge man, dat hij niet meer den moed had, ronduit alles te bekennen, zooals zijn plicht zou geweest zijn. Hij telde zijne schulden op en staarde wanhopig op het totaalcijfer. 't Was bijna duizend pond Hoe kon hij zijn vader om zulk een som vragen, na hetgeen hij had vernomen Neen als de zaak met Gaygold geschikt was, toch slechts op pijnlijke vernederingte staan komen. Mocht het gebeuren, dat in een vecbtpartij een Engelschman werd gedood of verwond, wat bij de spanning der gemoederen zeer goed mogelijk is, dan zou Nederland toch ter wille van de goede verstandhouding schadevergoeding moeten geven en wat is er dan gewonuen Veeleer moeten dus de Nederlanders zich door eene waardige houding de meerderen van de Engelsche toonen. Een verstandig woord en een tactvol optreden kan duizenden en duizenden Engelschen ten gunste van de Boeren of, ten minste, van den vrede stemmen, terwijl het tegendeel tot het afbreken van handelsrelaties en andere represailles kan leiden, om van ernstiger verwikkelingen niet eens te spreken. Kleinigheden zijn soms voldoende om landen met elkander in oorlog te brengen, vooral als een der landen absoluut een reden voor krijg of dwangmaatregelen hebben wil." Dit schrijven van Mr. Verkouteren bevat zeker een woord op zijn pas, alzoo de Goesche Crt., en wij onderschrijven dit gaarne. De warmte, waarmede in ons land zoowel als in den vreemde wordt partij getrokken voor onze verdrukte en onrecht vaardig behandelde stamgenooten in Transvaal, valt zeker te prijzen, maar toch meenen wij, dat het gevoel voor recht niet ontaarden mag in haat tegen een geheel volk, vooral niet tegen een individu. Wel bestaat er nauw verband tusschen een volk en zijn regeering, daar de laatste door en uit het eerste wordt gekozen, maar toch is het volk niet aansprakelijk voor wat de regeering misdoet. Persoonlijk zijn reeds eenige Engelschen in ons land lastig gevallen, alleen omdat ze Engelschen zijn, maar eenzelfde Engelschman te Leeuwarden was toch ook zoo sterk met het lot der Transvalers begaan, dat hij f 250 schonk ten bate dier verdrukten Zoo schold men ook algemeen op de Franschen, om de behandeling, die Dreyfus heeft ondergaan, maar het waren toch ook weer diezelfde Franschen, die bewerkt hebben, dat Dreyfus weer rustig bij zijn familie zit. Uitingen van vijandschap tegen Engelsche personen komt ook ons hoogst onrechtvaardig en onverstandig voor. En wat wint men er mee De raad der gemeente Ewijk heeft bij de behandeling van een aan H. M. de Koningin gericht bezwaarschrift van den heer H. F. van Koolwijk tegen zijn, naar zijn meening, onge- inotiveerd en onrechtvaardig ontslag als secretaris mocht zijn vader niet meer voor hem betalen. Hij zou aan de schuldeischers uitstel vragen en dan middelen vinden om zelf iets te verdienen en bij gedeelten zijn schuld af te doen. Zoodra hij zich dit had voorgenomeu, schreef hij een brief aan zijh vader, waarin hij mede- deelde, dat hij hem niet langer tot last wilde zijn. 't Zou jaren duren, eer hij kon hopen, een goed inkomen te maken als advocaat, en gedurende die jaren zou hij in een afhankelijke positie zijn. Hij hoopte, dat zijn vader hem zou vergeven. Hij voelde, dat hetgeen hij ging doen plicht was onder de gegeven omstandigheden. Als hij werk of een betrekking had gekregen, zou hij dit zijn vader meedeelen tot zoolang nam hij afscheid. Toen de brief geschreven was, maakte Cecil dadelijk toebereidselen om zijn tegenwoordige dure woning te verlaten. Hij vreesde ook een tweede ontmoeting met zijn vader en besloot daarom, voorloopig zijn verblijfplaats geheim te houden. Hij zou in een goedkoop pension gaan en dan eens uitkijken naar een betrekking, 't zij in het buitenland of de kolonien. Er was niets, dat hem in Engeland terughield niemand, die hem noodig had niemand, die hem missen zou. Behalve Jenny De gedachte, Engeland te verlaten, bracht de herinnering aan het meisje, dat zijn hart had veroverd, levendig voor zijn geest. Hij besloot, eer hij vertrok, afscheid te gaan nemen van Jenny Verity. Zoodra Darvell hem alleen gelaten had, ver- zocht Gaygold kapitein Halford en May, in zija C01IRAST den nltRever I*. J- VAN OK IAN1IE te Ter Venien. ■tit blatl verschijnt W oeniidaR. eo V r voml, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccinatie en revaccinatie door D. Buijze, gemeente-geneesheer aldaar, zal bestaan in de kom der gemeente op Dondtrday, 9 November 1899, '8 namiddags een uuren te SLUISKIL, in een der lokalen van de openbare school op Zaterday, 11 d. a. v. s namiddags 2} uur. Ter Neuzen, 7 November 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken, ingevolge art. 7 der verordening op de brandweer, bekend dat voor den dienst bij de brandweer noodig zijn 260personen, waarvan 10 als vrijwilliger in mindering zullen strekken. Ter Neuzen, 7 November 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester. J. WISKERKE. Secretaris. mmmiL LIU.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1