Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3839. J November England en de Z.-A. Republiek. Voorwaardolijk Ontslagen. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen /l,-. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prija slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag dei^uitgave^ Zaterdag ontvingen wij de volgende telegram- men, welke wij zooveel mogelijk hebben mede- gedeeld ;/De Boeren zijn Colesberg binnengedrougen over Norvalspruit. Ook vernielden zij de bruggen bij Ladysmith. De storm van Woensdag noopte het transportschip Rapidan naar Liverpool terug te keeren tot herstel van averij. Een officieel bericht meldt dat de Engelscben Colenso hebben ontruimd, zich terugtrekkend naar het Zuiden." Er staat dus niet dat het de Britsche troepen uit Ladysmith zijn, maar welk# zouden het anders moeten wezen De berichten hebben geer. melding gemaakt van eenige Britsche troepenmacht die zich tusschen de stelling van generaal White en Colenso bevond, met uitzondering misschien van een on- beteekenende marine-brigade met een tweetal ka- nonnen die opgesteld zou zijn geweest aan de brug over de Toegela die aan de noordzijde der stad lang Colenso loopt. Van deze in elk geval weinig talrijke afdeeling zou men echter, naar het ons voorkomt zeker niet in bovenstaande termen hebben gesproken. Het schijnt ons dus vrij zeker toe dat gene raal White zijn stelling te Ladysmith /heeft ontruimd" en is teruggetrokken op Colenso. Wij laten hier thans volgen de telegrammen uit Pretoria, Parijs en Londen, welker inhoud niet altijd overeenkomt. Parijs, 4 Nov. Volgens den Londenschen corres pondent van de Temps heeft de Globe uit Peters burg bericht ontvangen dat de secretaris van Dr. Leyds te Petersburg is aangekomen, want Dr. Leyds wenscht uit de eerste hand te weten in hoeverre beide Boerenrepublieken op sympathie van Rusland kunnen rekenen. Een telegram uit Washington meldt, dat de Vereenigde Staten de onzijdigheid hebben geschonden door te Boston en te New-York de ontscheping van samengeperst hooi voor Kaapstad toe te laten. De Staatssecretaris heeft echter verklaard, dat de vergunniug bij uitzondering was verleend en dus geen precedent kan vormen. De Temps verneemt uit Liverpool, dat twee eskadrons van het tiende regiment huzaren oaar Kaapstad zijn scheep gegaan. De 63str batterij artillerie is ingescheept. De Yelunga en de Sumatra hebben de gewonden en de zieken uit Port Natal naar Kaapstad over- gebracht. FEUILLETON 89) 1 Gaygold was in 't bezit van alle mogelijke in- lichtingen, toen Darvell bij hem in ziju kantoor kwam om het geval te bespreken. De oehtendbladen hadden alle details vermeld 't was nu bekend, dat diefstal aanleiding tot den moord was geweest, en dat de juweelen der gravin van Powick gestolen waren uit de brandkast, waarin het lijk van den jongen edelman was gevonden. Er was nog een andere mededeeling in de krant. welke beide schurken zeer trof. /(Men verneemt, dat de politie gisteravond laat een belangrijk spoor ontdekte, en dat de moordenaar zelfmoord heeft gepleegd. 't Is zeer waarschijnlijk, dat de lijkschouwing van een man, die onder zeer vreemde omstandigheden dood op zijn kamer is gevonden, opzienbarende onthullingeu zal opleveren in verband met het drama van Grosvenor-Place." Sampson Gaygold was woedend, en hij gevoelde grooten lust, zijn toorn aan Darvell te koelen. Er was overeengekomen, dat lord Charlton's dood zou plaats hebben ver weg, onder omstandigheden, die elke verdenking van misdaad uitslotenen nu was hij gedood op een wijze, die aanleiding zou geven tot het allernauwkeurigste onderzoek. 't Was krankzinnig van Darvell, het werk toe te vertrouwen aan een man, die 't zoo onherstelbaar bederven zou Ik geloof niet, dat je bang behoeft tezijn, antwoordde Darvell kalmde eenige man, die iete bewijzen kon, zal niet spreken. De Briton is uit Southampton vertrokken met een marine-brigade van 350 man mariniers en snelvuurkanonnen. Pretoria, 31 Oct., via Kaapstad, en vandaar verzonden 2 Nov. Onder de papieren, door de Boeren te Dundee gevonden, was een telegram van gelukwensching van Lady Symons aan haar echtgenoot. Toen generaal Symons gestorven was, zond generaal Joubert daarvan bericht aan Lady Symons via Ladysmithhij meldde dat haar echt genoot met voile krijgsmanseer was begraven, en voegde er bij ^Misschien zullen velen aan beide zijden het lot van den Britschen generaal deelen." Kolonel Moeller, die bevel voerde over het ge- vangen genomen detachement huzaren en hier nu krijgsgevangene is, weigert iets te vertellen omtrent hetgeen er gebeurde tijdens de achtervolging der Boeren of hoe het detachement in 's vijands handen viel. Hij wilde alleen zeggen dat hij en zijne soldaten met consideratie door de Boeren behandeld waren. De gevangen soldaten schikken zich zoo goed mogelijk in hun toestand en vermaken zich met voetbal-spelen. De officieren hebben slechts een wensch te worden uitgewisseld. Londen, 4 Nov. Tot twee uur hedenmiddag had het departement van oorlog geen verdere be richten uit Ladysmith ontvangen. Het departement vermoedt daarom dat de gemeenschap nog ver- broken is. Parijs, 4 Nov. De Londensche correspondent van de //Temps" seint Het departement van oorlog meent het bericht uit Hollandsche bron, meldende dat generaal White's legermacht te Ladysmith gistereu is ver- nietigd, niet te moeten tegenspreken. De dagblad- berichten zeggen dat te Ladysmith Vrijdag nog intact was. Luidens de laatste berichten aan het departement van oorlog ontvangen hebben de Boeren het plan van een inval aan de Zuidwestzijde van Oranje Vrij staat voorzien en hun maatregelen daar tegen genomen. Londen, 4 Nov. De bladen publiceeren de volgende officieele mededeeling van het departement van oorlog Het departement van kolonien heeft bericht ont vangen, dat de Britsche troepen naar Colenso zijn teruggetrokken en dat zij zich meer naar het Zuiden hebben geconcentreerd, maar men heeft geen bericht van een gevecht in den omtrek van Colenso. Een telegram uit Pietermaritzburg van 4 Nov., meldende dat vele vrouwen en kinderen Ladysmith Je bedoelt Alison zelf? Ja. Als 't waar is, dat hij zelfmoord heeft gepleegd, zijn wij volmaakt veilig. Waarom denk je, dat 't Alison is, over wien de krant zoo geheimzinnig spreekt Omdat hij er juist de man naar is, zich liever van kant te maken, dan te worden geares- teerd, verdacht van moord. Denk je, dat hij de dader is Dat dacht ik gister-avond welmaar nu ik zie, dat er diefstal van juweelen is gepleegd, geloof ik het niet meer. Er moeten anderen aan debet zijn. Die de jnweelen stal, wist, waar die te vinden waren, en dat kon Alison niet weten. 'f Schijnt een verbazend goed over- legde inbraakhistorie te zijnDoch laten wij ouzen tijd niet verbeuzelen met gissingen te maken. Ik moet voor mij-zelven oppassen. Ze zullen mij als getuige oproepen, nu ze weten, dat Charlton met Alison bij mij vandaan ging. Maar als Alison niet met hem in huis ge gaan is Als hij in leven is en dat kan bewijzen Die zelfmoordenaar is misschien een heel andere. We zullen 't spoedig wel vernemenmaar ik ben overluigd, dat het Alison is. Als hij geen schuld had aan den moord, zou hij mij wel iets hebben doen weten. Het was afgesproken, dat hij mij gister zou schrijven, hoe ver hij was gekomen met Charlton, betreffende de reis en ik heb niets ontvangen. De moord was gister-avond door heel Londen bekendals hij in leven en on- schuldig geweest was, zou hij wel gauw naar mij toe gekomen zijn. Nu, zei de woekeraar, als hij dood is zoo veel te beter voor onsDe moord wordt ver- hebben verlaten, moet gedagteekend zijn van 1 Nov. Ladysmith, 2 Nov., 10 uur vm. Het artillerie- duel begon hedenmorgen om 6 uur en duurt nog voort. Tot dusver veroorzaakt de vijand ons geen schade ons vuur belet de Boeren, hun kanonnen te richten. In de richting van Colenso werden schoten gehoord. Burghersdorp, 2 Nov. Een afdeeling Boeren trok hedenmorgen de Bethuliebrug over. Men verwacht dat hedenmiddag nog driehonderd zullen volgen. Colesberg, 2 Nov. De brug van Colesberg is ongeschonden. De vermelde ontploffing was af- komstig van kauonnensignalen. TER NEUZEN, 6 November 1899. Ongevallen van bieten-schepen. Het waal-schip „Ville de Gand", schipper P. de Wijndt, is, terwijl het aan den westelijken kanaal- arm bieten lag te laden, aaugevaren door de Eng. stoomboot „Ann Webster", waarbij eerstgenoemd vaartuig aan den achtersteven aanmerkelijke schade bekwam. Het ijzeren tjalkscheepje van schipper Constant D'hont, van Boschkapelle, is, met bieten geladen, Vrijdagavond voor den Eeudrachtpolder vervuld en "in diep water gezonken. Schipper, vrouw en knecht, konden zich nog met de roeiboot redden. Naar men zegt zou bij de assurantiemaatschappij 't voornemen bestaan te laten beproeven't scheepje te lichteo. Eindelijk liep Vrijdag op de steenen van het westelijke havenhoofd alhier het ijzeren aakschip „Laetitia Mea", schipper P. J. de Roon, van Capelle a/d Langstraat, komende van Ossenisse met beetwortelen voor Selzaete. Het schip werd daardoor lek en kreeg veel water binnen, waarom het in de gemeentehaven werd gebracht. Aldaar is bijna de geheele lading op den wal gelost en daarna het lek voorloopig dicht gemaakt. De bieten zijn daarop weer ingeladen, om ze naar de bestemming te vervoeren Men schreef ons Vrijdag uit Ter Neuzen Heden lazen we in uw blad een bericht, als zou de heer S. J. van Wijck, vroeger hoofd- onderwijzer te Heerenveen, tegen de Engelschen uitgetrokken en zelfs gewond zijn. Wij kunnen u mededeelen, dat dit zeker op een misverstand berust. Gisteren ontvingen wij een brief van hem, gedateerd 8 October, waarin hij ons meldt, dat wel de school gesloten, doch hij niet uit- gerukt was, maar te Krugersdorp hleefna- tuurlijk volgens dien brief. (N. R. C.) Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Januari Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September October 27 24 36 31 34 38 50 48 47 36 371 s., 3 ij., 1 m., 1 p.k., 3 1. s.. 3 ij., 1 m., 1., 1 k. ij., 4 pa., m., 3 1. ij., 3 k., h., s., h.. 19 16 2 16 2 16 2 h., 1 pa., 1 1. 14 s., 7 ij., 5 k., 5 h., 2 pa., 11. 17 s., 8 h., 5 ij., 2 pa., 2 k., 1 m., 1 c., 2 1. 19 ij., 17 s., 5 h., 4 m., 4 k., 1 1. 16 s., 13 ij., 11 h., 2 m., 2 k., 2 pa., 1 c., 1 1. 14 s., 15 ij., 6 h., 3 k., 2 m., 1 pa., 1 c., 5 1. 14 s., 10 ij., 5 h., 1 k., 1 c., 5 1., 780646 Uitgevaren zijn: in Januari 17, in Februari 17, in Maart 26, in April 27, in Mei 29, in Juni 29, in Juli 44, in Augustus 38, in September 38 en in October 32 zeeschepen, totaal 297. Met bestemming voor Gent werden gedurende de maand October opgeschut 78 schepen, met een bruto inhoud van 200,401 M3. en werden komende van daar afgeschut 91 schepen. Voorts werden opgeschut 849 en afgeschut 786 binnenvaartuigen. Met ingang van 1 November 11. zijn de volgende kommiezen bij 's rijks belastingen in Zeeland bevorderd P. Boudens, te Aardenburg, en J. Boslooper te Sas van Gent, beiden tot de tweede klasseG. van de Griek, te Sluis, A. M. J. van der Linden, te Sas van Gent, M. J. Alme- kinders, te Aardenburg, en P. A. Groenewoud, te St. Jansteen (tijd.), alien tot de derde klasse. klaard door den juweelendiefstal De ver- zekeringsmaatschappij zal wel geen bezwaar maken, ons uit te betalen op de polis, die wij kregen voor eerlijk geleend geld. Denk je ook niet: Darvell haalde de schouders op. Ik zie geen reden, waarom ze bedenking zouden maken. Als Charlton gedood was zonder dat er bleek van eenig rechtstreeks motief, dan zouden er misschien een paar lastige vragen gedaan zijn omtrent de polis. Nu kom jij er goed af en de last is voor mij. Ik moet nu uitleggeu, hoe ik er toe kwam, een ontslagen gevangene aan een jong edelman als reisgeuoot voor te stellen. Ik zal maar volhouden, dat Alison een gentleman was, die ziju schuld had geboet en niets liever wilde dan op het pad der deugd terug te keeren, en ik zal zweren, dat ik Cha-lton in vertrouwen had verteld, wie hij eigenlijk was dat zijne lord- schap zich voor den man interesseerde en gaarne bij het bekeeringswerk behulpzaam wilde zijn. Dat is een goed idee, Darvell, kapitaal riep de woekeraar goedkeurend uit. Buiten- dien je naam wordt in de overdracht van de polis niet genoemddie is op wettige wijze aan mij geeudosseerd, en niemaud weet, dat jij er belang bij hebt.is 't wel Neen, antwoordde Darvell, en als we elkaar in den eersten tijd moeten spreken, is t beter, dat we elkaar elders vinden dan bij jou of mij aan huis. Je kunt nooit weten, hoe de dingen loopen, en ze behooren ons niet te veel samen te zien. Dat kan, in verband met de an dere omstandigheden, maar aanleiding geven tot eigenaardige veronderstellingen van de politie. - Daar heb je gelijk aan, zei Gaygold. Wij kunnen niet te voorzichtig zijn. 't Is eigenlijk jammer, dat je hier ooit bent geweest. Ga nu heen en kom niet weer hier op't kantoor. Telegrafeer ook niet, maar schrijf, als je mij wat te rnelden hebt. Tot deze affaire achter den jug is, zullen wij het genoegen moeten missen, elkander te ontmoeten. Daar werd geklopt aan de deur van het kantoor. Sampson Gaygold stond haastig op. Wacht even, zei hij tot Darvellik zal zien, wie er is. Niemend behoeft je hier te zien. Als er geen onraad is, laat ik je uit door een zijdeur, die uitkomt in't steegje naast dit huis. Mijn klerk heeft je gelukkig niet zien binnenkomen. Hij ging naar de deur, opende die en sloot haar terstond weer, eer iemand uit het voorkan- toor een blik naar binnen had kunnen werpen. Een minuut ongeveer bleef hij weg; toen kwam hij terug, opgewonden en gejaagd. Darvell, fluisterde hij, jij weet alles van dien Alison, niet waar? Was hij getrouwd Ja. Had hij een dochter Ja, ik heb hem wel eens daarover hooren ipreken. Weet je haar naam bijgeval Neen. Weet je, wat er van zijn vrouw en dochter geworden is na zijn veroordeeling Ik geloof, dat ze bij familie zijn gaan in- wonen, ergens in Westmoreland. Dan is zij'triep Gaygold uit. Zij... wie? Wat bedoel je? Gaygold ging naar zijn schrijfbureau en haalde uit een der laden een fijn dameszakdoekje. COBRA -Vit sever V. J. V A* UK IAHDG te Ter Semen. Maand. Getal. Geladen met: K.m. inhoud bruto. In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen, ij. ijzer, pa. pijpaarde, h^houtjin.niineriejk. kolen, pk.pitchkolen, c. coces, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1